bulletin 1

Previous

5 augustus 2011     


Informatie bulletins
In het vorige bulletin hebben we aangegeven dat we graag het aantal deelnemers aan onze groep vergroten. Dat is goed gelukt en we groeien gestaag. Indien u beleggers in QI producten weet maakt u hen dan attent op deelname aan onze groep van participanten. Een mailtje naar info@fog.nl is voldoende. 


AAUG als herverzekeraar
De commissie heeft zich deze week verder verdiept in de door QI voorgestelde herverzekeraar.
Duidelijk is dat alle gegevens nog niet beschikbaar zijn. Dat duurt langer dan door QI is toegezegd. De oorzaak ligt vooral in de procedures die doorlopen moeten worden en de vakantieperiode, niet alleen in Nederland maar ook in de Verenigde Staten. Een aantal documenten hebben we ingezien en daar waar mogelijk hebben we mondeling toelichting ontvangen. 


Herkapitalisatie.
Tijdens de presentaties en de bijeenkomst van participanten werd duidelijk dat herkapitalisatie van AAUG noodzakelijk is om de volumes die nu gedekt moeten gaan worden zeker te kunnen stellen.                                                                                                                                                            
AAUG lijkt een relatief kleine verzekeraar. De inbreng van nieuw vermogen is nodig. Dit zal geschieden door een financiering groot $ 150 miljoen vanuit de moedermaatschappij. Zodra dit gebeurd is zullen wij kritisch kijken naar de constructie. We rekenen  er op dat dat over 2 weken kan.  


Portfolio.
Er is veel geschreven over het pakket aan polissen dat in onze trusts zit en de risico’s daarvan. Ons is meegedeeld dat een team van 6 personen van AAUG een beoordeling heeft gemaakt van het pakket en op basis daarvan is gekomen tot een herverzekeringspremie van 11% en verlenging van de looptijd met 1 jaar en dus 1 jaar extra premie op elke polis. In deze 11% zit ook de afdekking van het valutarisico voor de overeenkomsten die zijn opgemaakt in Euro’s. Hoe men tot deze premies is gekomen is niet door ons te beoordelen. Maar misschien moeten wij er gewoon vanuit gaan dat dit een zaak is voor AAUG. Het is de bedoeling van AAUG om dit pakket voor een dele weer bij andere verzekeraars onder te brengen zodat men niet zelf het gehele risico loopt. Het is in ons belang, maar zeker ook van AAUG zelf. 

                                     

Lopende geschillen.
Op internet is te zien dat er een tweetal geschillen lopen tussen AAUG en in het ene geval een klantengroep ISS en het andere geval de staat Florida. Het eerste geval is middels een schikking in april 2011 reeds geregeld.  De documenten zijn niet openbaar omdat het concurrentiegevoelige informatie bevat. Het tweede geval betrof het aanbieden van een verzekeringsproduct aan expats in Amerika.
Dat mag AAUG niet. Ook dit geval is geschikt. We hebben een kopie van de definitieve en getekende overeenkomst gezien. 


Herverzekeringspolis.
Aan deze polis wordt op dit moment gewerkt. Aan ons is gevraagd om opmerkingen en kanttekeningen. Die kunnen dan voor zover relevant geacht en inpasbaar worden meegenomen in de definitieve tekst.  Pas dan is het moment aangebroken dat wij ons een definitieve mening kunnen vormen. Uitgangspunt voor de op te stellen herverzekeringspolis is dat per polis een vaste einddatum is vastgelegd waarop deze tot uitkering komt indien de oorspronkelijke verzekerde daarvoor nog niet is overleden. Een individuele herverzekering per trust/polis is niet haalbaar omdat dit pakket als pakket moet worden aangeboden aan andere verzekeraars (zie portfolio). 


Geldstromen
Wij hebben ook vragen gesteld over de geldstromen zowel van de premies als van de uitkeringen. Hierop hebben we nog geen duidelijke antwoorden gehad. Dus dit zal in een volgende ronde een belangrijk onderwerp van gesprek worden. 


Tijdsplanning
1. We verwachten binnen enkele weken duidelijkheid over de uitbreiding van het vermogen van AAUG.
    Zodra deze stukken binnen zijn zullen we ze gaan inzien. We verwachten ze binnen maximaal 2 weken.
    Dit moment ziet de commissie als het belangrijkste meetpunt of we met AAUG (en QI) op de goede weg zijn. Wij bereiden ons voor 
    op een alternatieve route voor het geval onverhoopt geen goede oplossing wordt geboden. 

2. De jaarstukken 2009 van AAUG Insurance Ltd hebben we ontvangen. We wachten nog op de jaarstukken 2010 van
    zowel AAUG Insurance Ltd als van AAUG Holding. 

3. Er wordt op dit moment gesproken met een gerenommeerd accountantskantoor voor een Due Diligence onderzoek. Wij zullen
    een lijst opstellen van punten die bij de opdracht zouden moeten worden meegenomen. Nu is nog niet aan te geven hoeveel tijd dit 
    onderzoek in beslag zal nemen. 

4. Na de uitbreiding van het vermogen van AAUG Insurance Ltd zal een rating worden aangevraagd. Definitieve toekenning  zal naar
    verwachting 3 maanden in beslag nemen. 

5. Verzekeraars zoeken die een deel van het risico van de portfolio over kunnen nemen. Dit kan pas gestart worden nadat de eerste 3 
    punten zijn afgerond.

Samenvattend mogen we zeggen dat er nog genoeg werk te doen is. Wij waren enerzijds teleurgesteld dat er nog maar zo weinig definitiefs was. Anderzijds hebben we wel de indruk gekregen dat AAUG een serieuze partij is die ook snel en adequaat reageert en dat er alles aan gedaan wordt om het tempo er in te houden. 

Andere onderwerpen die u en ons bezig houden zijn deze week niet aan de orde gekomen omdat we ons volledig hebben gericht op de herverzekering. Maar we komen er zeker op terug in een volgend bulletin. 


Uitgangspunten commissie.
De commissie stelt zich ten doel om de participanten relevante informatie te geven om zelf straks een besluit te nemen over het aanbod van Quality Investments. Wij mogen (van de AFM) geen advies geven. Wij hebben een uitgebreide wensenlijst met betrekking tot de Due Dilligence alsmede de informatie die wij nog van of via QI willen ontvangen. De commissie werkt op basis van “Best Efforts” en sluit aansprakelijkheid uit voor haar werkzaamheden en rapportage. 

                                                                                                                                            

Copyright SPQI.nl © PVC2017