bulletin 11

6 oktober 2011


Stichting opgericht                                                                                                                                                                                                                                          
Dinsdag 4 oktober jl. is de “Stichting Participantenbelangen QI” opgericht. Dit was nodig om het door de commissie geïnitieerde 
samenwerkingsverband van participanten een officiële status te geven.
Vooralsnog bestaat het Bestuur uit onze voorzitter Eelco Homan. De overige commissieleden staan hem uiteraard nog steeds bij.                              
Het is de bedoeling om op zaterdag 15 oktober a.s. een vergadering uit te schrijven waarbij stichtingsbestuur wordt geformeerd en benoemd. 
Gezien de hoeveelheid werk zullen we dan ook een paar commissies benoemen voor specifieke taken.                                                                          
De bijeenkomst zal hoogstwaarschijnlijk zijn bij Snowworld in Zoetermeer (bij Den Haag). De aanvang is gepland voor 14:00 uur.                         
Zodra e.e.a. definitief is ontvangt u daarvan bericht. 

Het doel van de stichting is om de belangen van de participanten te behartigen en in het belang van hen te kunnen procederen, eventueel 
overeenkomsten te sluiten en gelden te beheren, en natuurlijk om u over dit alles te informeren. 

De bestuurders van de stichting zullen hun werkzaamheden slechts tegen vergoeding van de gemaakte kosten verrichten. Wel zal het bestuur  
experts moeten inschakelen zoals in eerdere bulletins gemeld. Alle kosten zullen we samen moeten dragen. 

Inmiddels beschikken we over een eigen emailadres van de stichting: info@spqi.nl  

Wij zullen met alle aangesloten participanten communiceren middels email. Dus de Bulletins ontvangt u voortaan op die wijze zodra u bij ons 
staat geregistreerd, en uw bijdrage hebt gestort. 

Indien u vragen of opmerkingen hebt dan kunt u ons via bovenstaand email adres een bericht sturen en u krijgt zo snel mogelijk antwoord. Indien het voor ieder van belang is ontvangt ieder een CC. 


Persbericht
Het bestuur van de stichting heeft vandaag  een persbericht verspreid dat als volgt luidt: 

“Wildgroei belangenverenigingen rondom Quality Investments  Door de hectiek rondom Quality Investments (hierna QI) zijn er inmiddels diverse partijen ontstaan die graag de belangen van de investeerders zouden willen behartigen. Het is een interessante doelgroep. Honderden gedupeerde investeerders  en vele miljoenen euro’s staan op het spel. Zeker na de oproep van het functioneel parket aan de betrokkenen om gezamenlijk op te trekken zien diverse partijen hier een businessmodel ontstaan. Stichting belangen beleggers QI maakt zich hier zorgen over en roept beleggers op zich te melden bij info@spqi.nl of info@fog.nl. 

Quality Investments is een bedrijf dat een investeringsproduct op de Nederlandse markt heeft gebracht. Deze belegging is gebaseerd op de alom bekende Amerikaanse levensverzekeringen. 

Al sinds januari dit jaar hebben 170 QI beleggers zich verenigd via een forum op Google. Aanleiding hiervoor was de commotie die ontstond na het wegvallen van de in Costa Rica gevestigde contraverzekeraar achter het beleggingsproduct van QI, PCI (Provident Capital Indemnity). Nu de diverse personen verbonden aan QI ingerekend zijn als verdachten wordt dit samenwerkingsverband geformaliseerd. Het voordeel van deze stichting ten opzichte van andere organisaties die momenteel trachten een rol te spelen in het QI drama is evident. 

De beleggers zelf zijn de initiatiefnemers en de beslissers binnen de stichting. Het is geen commerciële organisatie, dus er is ook geen commercieel belang. De deelnemers aan de stichting delen alleen de werkelijke kosten die in verband met het bereiken van een oplossing gemaakt worden.  

In de achterliggende maanden is er door de Stichting Participantenbelangen QI intensief contact geweest met de verschillende betrokkenen. U moet daarbij denken aan de instanties die momenteel met het onderzoek bezig zijn, zoals de AFM, de aanklager, de trustee , deskundige advocaten in Amerika en Nederland, etc. De Stichting is derhalve volledig up to date wat de kennis van de producten en de organisatie betreft. 

Het is de Stichting Participantenbelangen QI duidelijk geworden dat er een redelijke kans is dat de polissen waarin iedereen belegd heeft in force zijn. Door de initiatiefnemers is de afgelopen tijd gewerkt aan alternatieven voor de beleggers met als doel het overschakelen op een eigen scenario, zodra dat noodzakelijk zou zijn.  

Het is voor de participanten daarom van groot belang om zich zo snel mogelijk bij de stichting Participantenbelangen QI aan te sluiten. Dit voorkomt dat de belangen versnipperd raken. Het is tevens de beste manier om de schade voor iedereen zo beperkt mogelijk te houden. Gedupeerde beleggers kunnen contact opnemen door een email te sturen naar info@spqi.nl of info@fog.nl. 

Redactionele noot: Voor meer informatie over dit artikel kunt contact opnemen met Eelco Homan op telefoon nummer 071 – 5238580 of via email info@spqi.nl


Nieuws van het front
De ontwikkelingen gaan snel. Inmiddels is voorlopige hechtenis van de heren Frank Laan, Dennis Moens en Koen Blom tijdens een rechtszitting afgelopen vrijdag omgezet in verzekerde bewaring. De voorlopige hechtenis van Arjan Doorenspleet is beëindigd. 
Het Openbaar Ministerie heeft aangegeven binnenkort een bijeenkomst voor gedupeerden te beleggen. De datum is 13 oktober a.s. ’s avonds  om 18:00 uur  in het Van der Valk hotel in Eindhoven. 

Alle beleggers ontvangen hiervan persoonlijk bericht. Inmiddels zijn twee personen afgereisd (commissielid Han van Roozendaal en een belegger) naar de Verenigde Staten om te onderzoeken hoe de situatie bij de Trustee is. Belangrijkste vragen zijn of de polissen aanwezig en in force zijn, of de premiebuffer nog aanwezig is en wat er waar is van alle verhalen die de ronde doen inzake onze Trustee. Ook de structuur en de geldstromen zullen zij bekijken. De Trustee heeft aangegeven alle medewerking te zullen verlenen.                                                                                  We wachten hun rapportage en bevindingen af. 


Bijdragen beleggers                                                                                                                                                                                                                               Inmiddels heeft een aantal participanten de financiële bijdrage aan de stichting voldaan. Dit gebruiken we dus om de kosten van de stichting te dekken. Nu de commissie is omgezet in een stichting hebben we een nieuwe start en zal de stichting gaan optreden voor ieder die zich aangemeld heeft én zijn of haar bijdrage heeft betaald. 

Gezien het feit dat de investeringsbedragen van de participanten verschillen hebben we besloten de bijdrage vast te stellen naar rato van de verzekerde waarde (face value) die in uw participatieovereenkomst wordt vermeld. 

De bijdrage hebben we vastgesteld op € 50,-- per  $ 100.000 face value. Mocht u belegd hebben in een uitkering in Euro’s dan hanteren we een bijdrage van € 70 per € 100.000. 

Het lijkt een groot bedrag maar met alle 700 beleggers tezamen hebben we ruim $ 350 miljoen aan uit te keren bedrag tegoed. Dat onze stichting met inmiddels 170 beleggers het initiatief neemt en vooralsnog samen de kosten moeten dragen lijkt onredelijk, andere participanten zouden immers kunnen meeprofiteren van onze werkzaamheden, maar we rekenen erop dat de groep nu snel zal groeien, waardoor we de kosten met meerdere participanten kunnen delen. 

U dient zelf het te storten bedrag te berekenen. Het bankrekeningnummer dat we hiervoor gebruiken is op naam gesteld van onze voorzitter. Graag per participatie een storting onder vermelding van fonds en participatie nummer en email adres de bankgegevens vindt u op de website.


Uitgangspunten commissie
De commissie werkt op basis van “Best Efforts” en sluit aansprakelijkheid uit voor haar werkzaamheden en rapportage. De commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de accuraatheid van de informatie die zij verschaft. De commissie probeert om zo goed en snel mogelijk alle relevante data bij beleggers te krijgen maar alle beleggers moeten accepteren dat zij zelf altijd 100% verantwoordelijk blijven voor hun keuzes. 

Copyright SPQI.nl © PVC2017