bulletin 13

22 oktober 2011 


Verslag bijeenkomst 17 oktober, “Snowworld” Zoetermeer
De Stichting Participantenbelangen QI (SPQI) heeft afgelopen maandagavond een geslaagde bijeenkomst georganiseerd voor de participanten die zich bij de stichting hebben aangesloten. 


Opening
Dagvoorzitter Frank Gevaerts van Geervliet opende de vergadering om 19:15 uur en constateerde dat meer dan 200 personen aanwezig waren. Allereerst werd kort ingegaan op de bijeenkomst van de FIOD op donderdag 13 okt. in Eindhoven. Daarbij werd aandacht geschonken aan de strafzaak tegen de heren Laan, Moens en Blom.  Vervolgens aan de beslagleggingen en de mogelijke ontneming in de toekomst. En tenslotte aan de oproep om ons te verenigen. Dit is belangrijk om onze schade te beperken (dat doet de FIOD niet) en gesprekspartner te kunnen zijn.   Het OM hoopt eind december rond te zijn zodat in januari 2012 de eerste rechtszitting kan zijn. Het proces kan wel enkele jaren duren. Men wil met de groep overleggen om onder voorwaarden adressen aan beleggers te verstrekken, te zien hoe samengewerkt kan worden in beslagleg-ging naast het OM en hoe eventuele civiele procedures gestart kunnen worden. 


Oprichting Stichting
De stichting is een logische voortzetting van initiatieven van Peter Ortmans en Frank Gevaerts van Geervliet met zijn Google-site. Eerst is een commissie gevormd met Per Ortmans, Ron Schaasberg, Eelco Homan, Jos Besseling en Han van Roozendaal. Nu gaan we voor een echt bestuur bestaande uit twee of drie Nederlanders en twee of drie Belgen met daarbij enkele commissies. Ieder wordt opgeroepen zich te melden. Kort na de vergadering gaan de kandidaten samen de rollen en taken verdelen. Er is gekozen voor een Stichting om slagvaardig te kunnen zijn. Een Stichting is een rechtspersoon dus kan ook overeenkomsten sluiten. We hebben, in tegenstelling tot andere groepen die het initiatief zijn van advocatenkantoren, geen winstoogmerk en we hebben als doel de belangen van onze achterban te behartigen. Ieder die zich aansluit betaalt mee in de kosten. We spreken af dat we belangrijke besluiten nemen na overleg met de achterban. Dat geldt ook voor de vraag om aanvullende financiële  middelen. 


Uitleg
Daarna werden een aantal onderwerpen toegelicht die voor de meeste participanten vragen oproepen.  
Allereerst de “Levensverwachting” (Life expectancy) en hoe QI daarmee omging in samenspraak met het bureau dat deze zo laag mogelijk inschatte. Dit heeft gevolgen nu de herverzekering is weggevallen. Het tweede onderwerp was de premieverhoging voor  de 
periode na de oorspronkelijke looptijd. Dit heeft te maken met het gebruik maken van de premiereserve die opgebouwd wordt indien de 
verzekerde heeft gekozen voor een gemiddelde premie i.p.v. variabele premie.                                                                                                                                                                                                                             
Het investeringsproces bij BGI fondsen is in de praktijk anders gelopen dan ons middels de brochures en overeenkomsten is voorgehouden.   De Trustee blijkt puur beheerder te zijn van de polis, doch niet van de premies en de gelden die gereserveerd zijn. Ook blijkt uit verklaringen dat de CD’s van de BGI trust bedoeld om de rentebetalingen te garanderen om een of andere reden zijn komen te vervallen hetgeen ons niet is meegedeeld.                                                                                                                                                                                                                                                 
Bij de CLSF fondsen geldt hetzelfde t.a.v. de geldstromen. Voor beiden blijkt nu dat de Trustee niet over de gereserveerde gelden kan 
beschikken noch weet hoeveel op die bankrekeningen aanwezig is. Uitgezocht moet worden hoe dit probleem opgelost kan worden.                      
Uit onderzoek van het OM )Openbaar Ministerie) blijkt dat volgens hen 94% van de polissen in orde is.  Een volgend punt dat ons 
zorgen baart is dat van een deel van de fondsen niet alle participaties zijn verkocht en nog in portefeuille zijn. Bij premiebetaling is de 
vraag wie voor dat deel de premies zal voldoen. De Trustee betaalt de verzekeringspremies per kwartaal. Dit is nu een acuut probleem 
geworden aangezien zij de gelden daarvoor nu niet meer van Watershed ontvangt.                                                                                                                                                       
Belangrijk is dat wij alle adressen van de participanten verkrijgen zodat we hen kunnen benaderen. De premies voor de komende 
maanden moeten worden veiliggesteld. Daar gaan we ons voor inspannen. Hiervoor is nodig dat afspraken gemaakt worden met de 
Trustee over de noodzakelijke en veilige betalingen die op de juiste plaats terecht komen. We moeten zeker weten dat betalingen 
zinvol zijn dat de polissen daarmee ook ‘in force’ blijven.                                                                                                                                                                                                              
Het is van het grootste belang dat Nederlandse en Belgische participanten gezamenlijk optrekken om een zo sterk mogelijke vuist te 
maken.                                                                                                                                                                                                             
Ten aanzien van het verhalen van de schade is besloten een advocaat in de USA in te schakelen, in overleg met het OM namens de 
participanten beslag te leggen op geld en goederen en civiele procedures te starten zodra dat opportuun is. 


Langere termijn oplossingen
Voor de langere termijn zijn een aantal opties geschetst die variëren van: de portefeuille verkopen, een gezamenlijk fonds vormen (collectiviseren) of een oplossing per polis/trust zoeken. Ten aanzien van het collectiviseren hebben we reeds een plan uitgewerkt. Dit gaat er van uit dat de looptijd met 1 jaar wordt verlengd waarvoor de participanten de premie moeten betalen. Bij tussentijds overlijden keert de huidige trust normaal en volledig uit.                                                                                                               
Bij niet overlijden gaan de polissen over naar een nieuwe trust. Deze keert eerst 50% van de ‘face value’ uit en later voor zover mogelijk de rest. Voor de financiering worden ter waarde van de ‘face value’ rentedragende obligaties uitgegeven. De rente daarop wordt jaarlijks uitbetaald. De totale uitkering is afhankelijk van het overlijden van de verzekerden en zal volgens de berekeningen kunnen oplopen tot 93%. 


Vragenronde                                                                                                                      
De vele vragen hebben we gegroepeerd in een aantal hoofdonderwerpen. 

Fondsen                                                                                                                                                               
In principe is iedere polis ondergebracht in een aparte trust, behalve een aantal combinatie trusts waarin restanten van andere polissen zijn samengevoegd. Elke trust is eigenaar van een Amerikaanse vennootschap waarin de polis is ondergebracht. Dit is nooit aan ons gecommuniceerd. FreeVestment polissen zijn indertijd overgeheveld naar QI en worden door ons mede behartigd. Er wordt gesproken over ‘spookfondsen’ waarvoor premies worden betaald maar die naar verluidt niet zouden bestaan. Dit moet worden uitgezocht.  We zullen nog eens indringend met de Trustee moeten praten over het feit wie zij nu als haar opdrachtgever beschouwt; Watershed of de Participanten. Dit zal onze houding naar haar mede bepalen.  

Premiebetaling                                                                                                                                                            
We zoeken uit wie de premienota voor de nieuwe premies gaat versturen en op welke (zekere) bankrekening moet worden overgemaakt. Wij zijn er voorstander van de participanten voortaan premies per kwartaal betalen. De Trustee heeft schriftelijk aangegeven dat zij de reeds betaalde premies voor de nieuwe herverzekering zal restitueren. We hebben op dit moment geen zicht op de temrijn waarop dit zal gebeuren. De herverzekering door AAUG is uit beeld. AAUG heeft zich teruggetrokken. Bovendien hadden wij daar ook geen goed gevoel bij.  

Stichting
Gevraagd is of het niet beter zou zijn om een bijdrage te heffen naar inleg i.p.v. naar ‘face value’. Dit doen we niet omdat de inleg bij 
velen een combinatie is met langjarige premies en bij anderen niet. We hebben aangegeven dat we voor belangrijke beslissingen de 
aangeslotenen zullen raadplegen, maar tegelijkertijd de ruimte wensen te houden om snel beslissingen te nemen indien nodig. Daarvoor 
is de stichtingvorm het meest aangewezen model. We nemen in overweging om per fonds een woordvoerder aan te stellen. Indien blijkt 
dat we voor bepaalde activiteiten een vergunning nodig hebben, zullen we deze of aanvragen of uitvoeren in samenwerking met 
anderen.  Wij zijn er voorstander van om op te treden voor zowel Belgische als Nederlandse participanten. Daarom kiezen we ook voor 
een bestuur en commissies bestaande uit vertegenwoordigers uit beide landen. Mocht later blijken dat het om juridische of wettelijke 
regelingen beter is een splitsing aan te brengen kan en moet dat snel geregeld worden. 

BGI 1
We hebben zondag nog een mail van de Trustee ontvangen dat zij de cheque van de verzekeraar op deze polis ontvangen heeft en op 
korte termijn tot uitkering overgaat.  Overigens met verrekening van  teveel betaalde rente en kosten. 

PCI claim
In verband met het FBI onderzoek naar PCI is beslag gelegd op alle gelden die daarmee betrekking hebben . Wij zullen daar dus niet 
op korte termijn iets uit mogen verwachten.  


Overleg met Openbaar Ministerie
Wij hebben inmiddels een zeer goed gesprek gehad met de heren van het OM. Zij hebben ons, binnen hun mogelijkheden, alle 
medewerking toegezegd. Bovendien hebben wij afspraken gemaakt over gegevensuitwisseling. Het OM wil hier zeer zorgvuldig mee 
omgaan aangezien het een publicitair belangrijke zaak is. 


Nieuw administratiekantoor
Sinds dit voorjaar werd de administratie van QI verzorgd door WF Consultancy BV. Dit was de opvolger van AD-Consultancy BV. 
Inmiddels is de directeur van WF Consultancy  (Mw. Edith de Lange) door de politie opgepakt en vastgezet. Voor zover wij weten niet 
vanwege werkzaamheden voor QI maar in verband met een andere zaak. Tijdens haar afwezigheid hebben Frank Badoux en Gul Anik 
het kantoor zo goed mogelijk draaiend gehouden. Maar vanwege betalingsachterstanden bij de verhuurder en de ICT-leverancier  is dit 
afgelopen vrijdagmiddag gestopt. Inmiddels heeft de Trustee, Mw. Peck, een Nederlandse zakenrelatie van haar gevraagd de 
administratie in Nederland op zich te nemen. Dat gaat gebeuren en het nieuwe kantoor is in oprichting waarbij een of beide van 
bovengenoemde personen hun kennis zullen inbrengen. Wij hebben gesprekken gevoerd met Derreck Jan van der Velde die de nieuwe 
organisatie zal aansturen. In de loop van komende week zal deze nieuwe organisatie zich aan u presenteren. Het voorlopige email 
adres is qi.informatie@gmail.com.                                                                                  
We hopen dat ze de administratie snel op orde krijgen zodat ieder weet waar hij aan toe is.  Met de heer Van der Velde hebben we 
afgesproken dat we in alle openheid zullen samenwerken om de problemen het hoofd te bieden

 

Brief namens Mw. Peck
Een deel van onze participanten zal een dezer dagen een brief ontvangen die namens Mw. Peck is opgesteld door Gul Anik. Daarin 
vraagt zij u een bedrag over temaken zodat zij de premies voor de maanden november en december kan voldoen.  Voor de uitleg zie 
de samenvatting van onze vergadering in dit Bulletin.  Het is natuurlijk wrang als u al premie betaald heeft voor een jaar en nu krijgt u 
weer de vraag om een premie voor een kwartaal te voldoen. Ieder vraagt zich af waar het geld dan gebleven is. Daar is het Openbaar 
Ministerie druk mee bezig en ook dat is in de bijeenkomsten duidelijk uitgelegd. Voor dit moment is het devies: “als het schip lek is 
moeten we eerst hozen, daarna kunnen we ons weer bekommeren om de koers”. Wij hebben aan de heer Van der Velde aangegeven 
dat wij u zullen adviseren het geld ter beschikking te houden zodat u op eerste aangeven van ons ook daadwerkelijk kunt betalen.                                                                                                                                          
Maar allereerst zullen wij zeker moeten weten dat dit geld ook wordt gebruikt waarvoor het bedoeld is.                                                                                
Daarvoor hebben wij o.a. de volgende vragen gesteld:  

~~~.• welke zijn de polissen waarvoor de premie wordt gebruikt;  participanten gaan nu bedragen betalen die niet gebaseerd zijn op 
          premie voor hun eigen fondsen maar een gemiddelde zijn dus ook voor andere polissen gebruikt kunnen worden; 

       .• zijn deze polissen volledig probleemvrij (ook volgens de verzekeraar) en is de trust nog de eigenaar; 

        • hoe kunt u ons garanderen en aantonen dat het niet voor andere doeleinden wordt gebruikt;  

        • hoe lost u het probleem op indien een aantal participanten niet kunnen of willen betalen;  

        • hoe gaat u om met de premies van de niet verkochte participaties (die nog in portefeuille zijn);  

         • als u een deel van het gevraagde geld binnen krijgt hoe gaat u dan het ontbrekende deel oplossen. 

Wij hebben daarnaast oplossingen aangedragen om op een andere wijze gelden te verkrijgen zodat participanten op dit moment  niet 
hoeven te betalen. Dit lijkt ons namelijk een snellere en meer haalbare methode. We weten niet of dat gaat lukken. 

Daarom is ons advies aan u om het gevraagde geld ter beschikking te houden voor het geval een alternatieve financiering niet 
mogelijk blijkt en wij u adviseren te betalen. Dat doen wij pas als wij zeker weten dat deze gelden daar terecht komen waar ze 
thuis horen; namelijk de verzekeraar van uw polis die daarmee ‘in force’ blijft. 


Lidmaatschap VEB melden
We hebben contact met de VEB (Vereniging van Effectenbezitters). Deze organisatie kan ons ook ondersteunen zeker indien wij 
voldoende  participanten hebben die lid zijn van de VEB. Daarom verzoeken wij u ons (info@spqi.nl) een mailtje te sturen met daarin 
uw naam en lidmaatschapsnummer van de VEB. 

Bij voorbaat dank daarvoor. 

 

Aanmelding                                                                                                                                             
Tijdens de bijeenkomst afgelopen maandag hebben zich weer veel Participanten aangemeld. Opvallend was het grote aantal Belgische
Participanten. Daar zijn we heel gelukkig mee aangezien we graag een zo groot en sterk mogelijke groep willen zijn omdat we daarmee 
het meest kunnen bereiken. 

U kunt zich aanmelden middels een mail naar: info@spqi.nl. Dan ontvangt u een aanmeldingsformulier waarop ook staat vermeld hoe u 
uw bijdrage dient te voldoen.

Dit is het laatste bulletin dat we op de Google-site publiceren. Het volgende bulletin communiceren wij uitsluitend met de participanten 
die zich aangemeld hebben bij de Stichting (en hun bijdrage hebben voldaan). 


Uitgangspunten commissie
De commissie werkt op basis van “Best Efforts” en sluit aansprakelijkheid uit voor haar werkzaamheden en rapportage. De commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de accuraatheid van de informatie die zij verschaft. De commissie probeert om zo goed en snel mogelijk alle relevante data bij beleggers te krijgen maar alle beleggers moeten accepteren dat zij zelf altijd 100% verantwoordelijk blijven voor hun keuzes. 

Copyright SPQI.nl © PVC2017