bulletin 16

24 november 2011Nieuw model nieuwsbrief
De vorige keren zonden wij u een nieuwsbulletin als bijlage bij een email. Dat was niet voor iedereen even eenvoudig te openen.Voor ons was het niet eenvoudig te verzenden. Daarom hebben we er voor gekozen dit bulletin in de email zelf te plaatsen. We gaan zien of het u bevalt. Zo ja, dan gaan we er mee verder. Zo niet, dan gaan we terug naar ons oude systeem.


Samenwerking
Bij onze start als commissie en later als Stichting gingen wij er van uit dat we de medewerking zouden krijgen van allerhande partijen. Wij staan toch allemaal voor hetzelfde doel? Maar dat blijkt toch ingewikkelder te liggen. Het OM (Openbaar Ministerie) komt niet veel verder dan het verstrekken van een volledig uitgeklede adressenlijst van alle participanten met het nummer van de trust. Vragen om aanvullende gegevens, zoals geïnvesteerde bedragen per participant of email adressen, kunnen niet worden ingewilligd.

De trustee belooft haar medewerking maar is tevens wat terughoudend om haar eigen positie niet in gevaar te brengen.  Vragen om informatie en gegevens worden vertraagd beantwoord of we worden verwezen naar haar vertegenwoordiger in Europa, de heer Van der Velde. Wij gaan op 4 december a.s. met twee personen naar Mw. Peck om met haar de mogelijkheden door te spreken en gegevens te controleren die wij op afstand niet kunnen inzien. De heer Van der Velde staat open voor overleg en zegt ons allerhande informatie toe, maar de antwoorden komen ondanks herhaald verzoek moeizaam los. Zijn kantoor is ook nog niet geheel operationeel. 

Conclusie: wij zullen dus vooral ook moeten vertrouwen op onze eigen kracht en inzet.


Onderzoek Gents Parket 
Alle Belgische participanten worden momenteel geconfronteerd met een onderzoek van het Gents Parket. Zij worden uitgenodigd om een verklaring af te leggen. Uit navraag bij de FSMA en het OM blijkt dat het geen gecoördineerde actie is maar uitsluitend van het Gents Parket. Dit hoogstwaarschijnlijk omdat er een kantoor was in St Martens-Latem (vlakbij Gent)

Het is ons nog niet duidelijk welke de bedoelingen zijn van het Parket. De afgelopen maanden zijn in Nederland op grote schaal getuigenverhoren afgenomen. Deze worden gebruikt in de strafzaak tegen de drie hoofdverdachten, de heren Laan, Moens en Blom.                       
Het onderzoek lijkt er op te zijn gericht te onderzoeken of in België ook een strafzaak gestart kan worden. De kans is aanwezig dat alle 
Belgische gedupeerden gehoord zullen worden. Iedereen van het Gents parket is ingeschakeld om verhoren mee af te nemen.


Betalingen via KBC  
Wij hebben meldingen ontvangen dat de KBC bank (als enige bank) betalingen naar Mw. Peck niet uitvoert en de opdracht retourneert met de opmerking: “financiële fraude”.  Na overleg hebben we besloten voor deze participanten betalingen via de stichting mogelijk te maken zodat zij niet gedupeerd worden door deze handelwijze van KBC en haar dochter Centea. Van andere banken hebben we zulke meldingen niet.


Deelnemersovereenkomst
Nu wij een officiële stichting zijn is het van belang dat we ook een mandaat van u krijgen om te handelen. Daarom hebben we een ‘deelnemersovereenkomst’ opgesteld dat bij de Kamer van Koophandel is gedeponeerd. Het regelt de onderlinge verhouding tussen u als deelnemer en de stichting. In een apart bericht ontvangt u binnenkort de tekst. 

In de overeenkomst staat ook dat u zich te allen tijde als deelnemer kunt laten uitschrijven indien u dat wenst.


Procesvolmacht
Onze advocaat is druk doende met de stukken die nodig zijn om zo veel mogelijk van de schade die wij allen leiden te verhalen.Daartoe heeft hij echter een volmacht nodig om ook namens u een proces  aan te spannen.

Dit proces is bedoeld om schade te verhalen op o.a. de drie heren die nu nog vastzitten. Dit geldt zowel voor hun bedrijven als voor hen 
privé.Daarbij gaan we er van uit dat zij valsheid in geschrifte, fraude en verduistering van gelden hebben gepleegd. Het OM (Openbaar 
Ministerie) is met de strafzaak bezig. Wij dus met het schade verhaal.

In een apart bericht ontvangt u de 'procesvolmacht en deelnemersovereenkomst' die u kunt afdrukken, invullen en retour zenden. 
Belangrijk is daarbij dat u alle fondsendie u heeft invult. Want alleen voor de fondsen die op uw formulier vermeld staan wordt proces 
gevoerd en ontvangt u bij succes een schade uitkering.


Mail adressen
Er is veel mailverkeer tussen participanten en de stichting. Daarom hebben we een aantal extra mailadressen welke U op deze website 
en in Uw  mail kunt terugvinden aaangemaakt zodat u uw bericht direct naar de juiste persoon kunt zenden.


Engelstalige teksten
Soms drukken wij in ons bulletin een oorspronkelijke Engelstalige tekst af die we van bijv. Mw. Peck ontvangen. Dat blijkt voor een 
deel van onze participanten moeilijk te lezen. Een volledige en volledig juiste vertaling daarbij afdrukken lukt niet. Daarom zullen wij 
voortaan na die tekst een korte globale samenvatting geven.

De samenvatting van de tekst uit Bulletin 14 zou dan als volgt worden:

Mw. Peck schrijft dat de betaalde gelden worden gebruikt om de premies voor alle polissen te voldoen. Dat heeft tot gevolg dat de voordelen ook aan ieder ten goede komen. Er is ook nog voor een bedrag van $ 50 miljoen aan niet verkochte polissen. De betaalde gelden worden ook gebruikt om de premies hiervoor te voldoen. Deze niet verkochte polissen kunnen worden gebruikt om de schade voor de beleggers te beperken en voor zover mogelijk te compenseren.

Haar doel is om alle polissen actief te houden. Zij vindt het verschrikkelijk voor de beleggers wat is gebeurd, maar ook voor haar omdat zij wordt opgezadeld met een probleem dat het hare niet is. Ze zal haar uiterste best doen om te helpen de problemen op te lossen en ze gelooft dat het ook moet kunnen lukken.


Samenstelling Bestuur
Op onze vraag aan participanten zich beschikbaar te stellen voor het Bestuur is positief gereageerd. Wij kunnen u meedelen dat 
mevrouw Annemie Cardoen en de heer Paul Feithen, beiden afkomstig uit België, tot het bestuur zijn toegetreden. Daarmee zijn wij 
voltallig geworden en zijn er geen vacatures meer.


Uitgangspunten bestuur
De stichting werkt op basis van “Best Efforts” en sluit aansprakelijkheid uit voor haar werkzaamheden en rapportage. De commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de accuraatheid van de informatie die zij verschaft. De commissie probeert om zo goed en snel mogelijk alle relevante data bij beleggers te krijgen maar alle beleggers moeten accepteren dat zij zelf altijd 100% verantwoordelijk blijven voor hun keuzes.

Copyright SPQI.nl © PVC2017