bulletin 17

Next

13 december 2011 


Amerikaans advocatenkantoor
De AFM heeft ons in een eerder stadium reeds geadviseerd om ons in Amerika te laten adviseren door een advocaat. Dit bleek vanuit Nederland moeilijk te realiseren. 
Afgelopen week zijn Eelco Homan en Jos Besseling naar Miami gereisd om gesprekken te voeren met een aantal advocatenkantoren. Dit heeft 
er in geresulteerd dat we een keuze gemaakt hebben voor het kantoor O’Quinn-Stumphauzer in Miami. Het is een nog zeer jong en klein 
kantoor. De heer O’Quinn heeft echter zijn sporen verdiend in een aantal Life Settlements zaken in Amerika. In die gevallen werkte hij aan de 
kant van de aanklagers. Hij is vooral gespecialiseerd in de strafrechtelijke kant van de aanklachten en werkt met andere partijen samen indien 
het mogelijk en nodig is om schade te verhalen. 

We hebben dit kantoor opdracht verleend een zogenaamde ‘legal opinion’ te geven. Dit betekent dat hij op basis van de Amerikaanse 
wetgeving, de documentatie die wij hem hebben overhandigd en eigen onderzoek aan zal geven wat de mogelijkheden zijn die ons ten dienste 
staan om onze belangen in Amerika zo goed mogelijk veilig te stellen. We verwachten zijn rapport in de tweede week van januari te ontvangen 
en te kunnen bespreken. SPQI bereikt hier tevens mee, dat wij een ingewerkte advocaat ter beschikking hebben, indien zich ontwikkelingen 
voordoen die dat gewenst maken. 


Bezoek aan de Trustee
De start van ons bezoek ging meteen verkeerd. Op de ochtend voor we in de auto stapten om naar het kantoor van de Trustee te gaan kregen wij 
een telefoontje van Mw. Peck waarin zij ons meedeelde dat Eelco Homan wel welkom was maar dat zij Jos Besseling niet wilde spreken en ook 
niet tot haar kantoor zou toelaten.                                                                                                                                                                                                         
Als reden gaf zij op dat er een polis was op naam van de echtgenote van Jos Besseling waar iets mee aan de hand zou zijn. Het was niet 
mogelijk dit probleem daar op te lossen, dus hebben Eelco en Jos besloten dat Eelco alleen het bezoek zou doen en zo veel mogelijk van de 
onderwerpen die op de agenda stonden zou onderzoeken. 

Het is natuurlijk vreemd dat dit op die ochtend werd meegedeeld. Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat dit een vooropgezet plan was 
daar een en ander natuurlijk in een veel eerder stadium in Nederland reeds had kunnen worden besproken en uitgezocht. 


Onderzoek
Eelco Homan heeft getracht een zo groot mogelijk deel van de agenda af te werken maar een aantal cruciale punten zijn door bovenstaande 
niet aan de orde gekomen. 


Controles polissen, etc. 
Eelco Homan heeft alle polissen gecontroleerd op: uitgiftedatum, maatschappij en verzekerde som. Daarnaast is er gecontroleerd of er recente VOC’s (verklaring van de verzekeringsmaatschappij dat de polis ‘in voege’ is) zijn. Wanneer de VOC te oud was is gecontroleerd of een recente betaling van de premies aanwezig was. Hij heeft geconstateerd dat in oktober en november de premies doorgaans 4 weken voor de vervaldatum waren betaald. Op 7 december zijn nog tijdig de premies betaald voor 3 polissen (CLSF 22, 25 en 43).                                                       Dit betekent dat op 7 december alles in orde was.            

Uitzondering daarop is de CLSF XII trust. Daarvan blijkt in een eerder stadium, vanwege allerlei oorzaken, de polis al enkele jaren geleden te zijn verlopen door het niet of te laat betalen van de premies. Zonder de desbetreffende participanten in te lichten heeft Watershed de Trustee opdracht gegeven een andere verzekeringspolis in deze trust in te brengen. Dit is niet correct en zal verder uitgezocht moeten worden. 

Daarnaast zijn op naam van Trust BGI 26 in Nederland en België participaties verkocht terwijl er in deze trust helemaal gaan polis aanwezig is. Dit is, voor zover wij nu kunnen nagaan geen omissie van de Trustee, maar een fout van het verkoopkantoor QI in Nederland. Ook dit is een punt van aandacht dat meegenomen moet worden bij verder onderzoek.

De trustee was gehouden om elke polis die in de trust werd gebracht te controleren op een aantal parameters. Tijdens het bezoek is het niet mogelijk geweest of bij alle polissen aan die punten is voldaan. 

BGI Trusts
Alle trusts waar verzekeringspolissen in zouden moeten zitten zijn gecontroleerd. Dus ook van de BGIF trusts (Bank Guaranteed Interest Fund). Maar elke BGIF trust heeft daarnaast een BGI trust waarin de rente garanties van de BGIF fondsen zouden moeten zitten. Deze zijn niet gecontroleerd. Daarom is ook niet duidelijk hoe een en ander is gegaan met de garanties en wat de huidige stand van zaken in deze is. Wij hebben enerzijds informatie dat deze garanties in januari 2011 nog in de BGI trusts aanwezig waren, maar anderzijds heeft Mw. Peck in een eerder stadium meegedeeld dat die garanties nu niet meer aanwezig zijn. 

Aanwezige gelden 
Na de arrestatie van de PCI mensen (de herverzekeraar) heeft de FBI in Amerika ook beslag gelegd op gelden van Watershed. Om te voorkomen dat hetzelfde zou gebeuren met de rekeningen van Watershed waarop de premies en de rente stonden zijn deze in februari/maart 2011 overgeboekt naar het buitenland. Dit zou uitsluitend nodig zijn geweest als de gelden op de bankrekening van Watershed stonden. Gezien de overeenkomsten en de trustaktes (dit wordt momenteel bestudeerd door onze advocaat in Amerika) zouden de gelden echter op rekening van de Trust moeten staan en hadden ze dus helemaal niet overgeboekt hoeven te worden. Mw. Peck heeft verklaard dat zij elke maand vooraf aan Watershed vroeg de door haar berekende premies naar haar over te maken. Voor oktober waren de gelden dus in principe nog beschikbaar. 

Toekomstige premieverplichtingen 
Eelco heeft op zijn verzoek ook van alle polissen de overzichten (zogenaamde ‘Illustrations’) meegekregen van de specifieke voorwaarden, premies, waarde opbouw, etc. Deze stukken zijn verder nog niet bestudeerd maar geven een gedetailleerd overzicht van de toekomstige verplichtingen. 

Algemeen
Eelco was zeer onder de indruk van de goede organisatie van het kantoor en de wijze waarop alles werd bijgehouden en op orde was. Bijvoorbeeld wordt elke maand van elke polis de Cash Value opgevraagd. Alle gesprekken met de verzekeringsmaatschappijen en banken worden op band opgenomen.Tevens vindt elke maand een controle plaats of de verzekerde nog in leven is. En tweemaal per jaar vindt er een medische update plaats. 

In een volgend bulletin zal aandacht worden gegeven aan de actie die gedaan worden om deze punten verder uit te zoeken.

 

Informatie aan autoriteiten
Mw. Peck heeft verklaard dat zij kopieën van al haar digitale informatie heeft verstrekt aan de Amerikaanse en Nederlandse autoriteiten. En ze 
zegt dat alles wat zij doet door haar wordt afgestemd met de Attorney General en de SEC in Amerika. 


PCI 
Het onderzoek naar PCI in Amerika is in volle gang. De accountant van PCI, de heer Castello, heeft bekend en verklaard volledig mee te willen 
werken. Maar duidelijk is dat voor het verhalen van schade, hier weinig te verwachten valt. De FBI heeft in dit kader ook beslag gelegd op een 
aantal bankrekeningen van Watershed. Welke dat zijn is tijdens het bezoek niet duidelijk geworden. We zullen er niet op mogen rekenen dat er 
nog iets van dit geld naar ons terug zal vloeien.  

Mw. Peck heeft aangegeven dat dit beslag reden was om bankrekeningen waarop de door de participanten betaalde premies stonden over te boeken naar Dubai. Het OM in Nederland wil ons zolang het onderzoek loopt geen informatie geven of door haar beslag is gelegd op deze bankrekeningen. 


Terugstorting AAUG premies
Er zijn een aantal participanten die gehoor hebben gegeven aan een oproep van QI afgelopen zomer om alvast 11% herverzekeringspremie te 
betalen. Daarna kwam de vraag om extra premie te betalen voor het 4e kwartaal. Dit zou worden verrekend en het teveel betaalde zou worden 
teruggestort. Op 7 december heeft Mw. Peck voor zo ongeveer 70% van deze gevallen de teveel betaalde bedragen teruggestort. Voor wat 
betreft de overigen is er meestal iets aan de hand, bijvoorbeeld omdat het formulier niet volledig of niet correct is ingevuld. Al bij een verschil van 
1 Dollar tussen de verschillende papieren of een foutje in het fondsnummer zal de terugbetaling even op zich laten wachten. Het kantoor van 
AdminQI (Derreck Jan van der Velde) dient dit met de desbetreffende participanten individueel af te stemmen en op te lossen. 


Premies
Duidelijk is dat het nodig blijft om de premies te betalen. We moeten met zijn allen proberen om de polissen ‘levend’ te houden. 


Oplossingen
Naast de problemen voor de korte termijn is een werkgroep bezig om voor de lange termijn oplossingen uit te werken. Dat er schade zal zijn lijkt evident maar hoe groot dat zal zijn is absoluut nog niet duidelijk. Daarvoor zijn meer gegevens nodig. Er worden berekeningen gemaakt en er worden offertes opgevraagd. Belangrijk daarbij is dat er van een aantal verzekerden een nieuwe levensverwachting wordt opgesteld. Daartoe heeft de Trustee inmiddels opdracht gegeven. 

Ook de Trustee is met een mogelijke oplossing bezig en die zullen we naast de andere alternatieven leggen. Belangrijke voorwaarden voor een oplossing zijn premie-financiering en afdekken van het “lang-leven risico”. Mw. Peck stelt in een brief dat zij volmacht heeft van Watershed de niet verkochte participaties te gebruiken om een deel van de schade daarmee te compenseren. Wij zullen te zijner tijd ons standpunt in deze bepalen. In een volgend bulletin zullen we dieper ingaan op de mogelijke oplossingen met hun voor- en nadelen. 


Procesvolmacht 
Wij hebben de afgelopen twee weken al ruim 250 procesvolmachten van participanten ontvangen. Zoals u weet hebben onze advocaten deze volmachten nodig. Zij procederen in een schadeverhaal procedure namens iedereen die een volmacht heeft afgegeven. Het is voor u daarom van groot belang alsnog snel uw volmacht in te sturen zodat ook u daarin meedoet. 


KBC bank
De KBC bank in België weigert betalingen van premies naar de Trustee uit te voeren. Dit is zeer vervelend omdat voor die participanten een omweg gecreëerd moest worden. Het meest eenvoudig is om middels een andere bank te betalen. Maar mocht dat op problemen stuiten dan staat onze Stichtingsbankrekening hiervoor ter beschikking.                                                                                                                                                          Via deze rekeningen is inmiddels al meer dan $ 280.000 aan de Trustee overgemaakt. 

Mocht u problemen hebben dan kunt u contact opnemen met uw intermediair of het Bestuur. 


Bankrekeningen SPQI
Onze stichting heeft inmiddels eveneens in bankrekening in USD. Hierbij treft u voor betalingen benodigde informatie aan:     

Bank rekening  nummer 47.93.02.022 
IBAN nummerNL96ABNA0479302022
BIC ABNANL2A 


Schadeverhaal in Nederland
Onze advocaat in Nederland is inmiddels druk bezig om alle partijen te bewegen op de een of andere wijze geld ter beschikking te stellen voor het betalen van de premies die straks voor het eerste kwartaal en misschien zelfs wel het eerste halfjaar van 2012 nodig zijn. 

Hij sommeert daartoe eerst alle betrokken partijen inclusief het Openbaar Ministerie dat beslag heeft gelegd op de gelden die wij zo dringend nodig hebben. Mocht dat niet tot een oplossing leiden dan zullen we het via de rechtbank proberen. 

Uitgangspunten bestuur
De stichting werkt op basis van “Best Efforts” en sluit aansprakelijkheid uit voor haar werkzaamheden en rapportage. De commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de accuraatheid van de informatie die zij verschaft. De commissie probeert om zo goed en snel mogelijk alle relevante data bij beleggers te krijgen maar alle beleggers moeten accepteren dat zij zelf altijd 100% verantwoordelijk blijven voor hun keuzes.

Copyright SPQI.nl © PVC2017