bulletin 2

Ontwikkelingen rond aflopende contracten
Na het vorige bulletin is er weer veel gebeurd.  Het belangrijkste is dat de participanten in CLSF III/IV en CLSF IX een brief van QII hebben ontvangen dat ze binnen veertien dagen de premie voor het extra jaar dienen te betalen.  Deze beide trusts hebben in de oorspronkelijke opzet een afloopdatum van 1 juli 2011 en 1 september 2011. Op zich is het logisch dat de premiebetalingen door moeten gaan want anders vervalt de dekking van de polis. Dat QII een dergelijke brief stuurt zonder de beleggers die deze premie niet op korte termijn kunnen betalen, een alternatief te bieden getuigt van gebrek aan inlevingsvermogen. Er is eerder door QII een voorstel voor financiering van deze premie aangeboden in combinatie met een nieuwe herverzekering. Nu deze herverzekering lang op zich laat wachten zou QII naar onze mening voor deze probleemgevallen toch minstens een tijdelijke oplossing moeten bieden. Dat vereist de zorgplicht die QII heeft, want  er geldt weliswaar een verzwaarde eis t.a.v. de zorgplicht voor bedragen onder de € 50.000, maar dat ontslaat de tussenpersoon niet voor beleggingen in grotere bedragen. 


Uit mails van Peter Ortmans heeft u kunnen zien dat hij uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid als medebestuurslid van de stichtingen die de overenkomsten hebben ondertekend bij Frank Laan aandringt op het op zeer korte termijn beleggen van een vergadering per stichting. Dit lijkt ons van het grootste belang aangezien de doelstelling van de stichting is het namens de participanten optreden naar de trust. De stichtingen lijken ons een goed middel om de participanten te verenigen. Uitnodigen voor een bijeenkomst om tesamen een mening te vormen en een standpunt in te nemen is daarom een absolute vereiste. Evenzo het op de vergadering komen als die wordt uitgeschreven. 


Onderzoek naar AAUG als herverzekeraar
In ons vorige bulletin hebben we  u bericht over het voorstel van QII  voor een nieuwe herverzekeraar.  Als commissie hebben we een uitgebreide lijst opgesteld met onderwerpen die onderzocht moeten worden.  We willen namelijk niet opnieuw met een verzekeraar worden opgescheept die achteraf niet degelijk en kapitaalkrachtig blijkt te zijn. Deze punten zijn inmiddels aan QII  gestuurd. Wij hebben van QII begrepen dat er inmiddels een opdracht is gegeven om een dergelijk onderzoek te laten doen. Wij hebben de opdrachtbrief niet ontvangen dus we weten ook niet of onze punten allemaal worden meegenomen.  We hebben er bij QII op aangedrongen om dat wel te doen omdat we anders straks mogelijk met een rapport worden geconfronteerd  dat incompleet  is.  Dan begint weer een nieuwe discussie over de  niet onderzochte zaken. 


De kernpunten uit de  zeer uitgebreide vragenlijst van de commisie betreffen: 

A. Is AAUG kapitaalkrachtig genoeg om onze portfolio te verzekeren? Er is toegezegd dat er nieuw kapitaal wordt gestort.
    Hoe gaat dat en is dat ook toekomstbestendig? 

B. Geeft de herverzekeringspolis  voor ons als beleggers  voldoende zekerheid dat ook daadwerkelijk wordt uitgekeerd  als de 
     einddatum van een trust wordt bereikt? 

C. Hoe lopen de geldstromen? En is zeker gesteld dat hier geen schakels tussen zitten die wij niet kennen of voor ons onacceptabel 
     zijn? 

Een kopie van de brief aan QII  hebben we bijgevoegd.  


Brief aan trustee
Gezien het feit dat wij een volledig gebrek hebben aan informatie over de status en de ontwikkelingen van elke trust hebben wij ook een vragenlijst opgesteld voor de trustee, mevrouw D. Peck. De kern van deze lijst is  een weergave van feiten die onze verontrusting veroorzaakt. We hebben alleen zaken gevraagd waarop we menen recht te hebben. 


Informatie over uw participatie
In een bericht van de hand van Frank Gevaert is u gevraagd om de gegevens van uw participatie aan hem door te geven. Indien u dat nog niet gedaan heeft dan nu het dringende verzoek het wel te doen. Frank Gevaert zal de gegevens zeer vertrouwelijk behandelen, maar daarmee krijgen we wel een beeld welke de trusts zijn waarin geparticipeerd wordt. Voor ons belangrijk om te weten waar we onze energie speciaal op moeten richten.

Het mailadres is info@fog.nl


Uitgangspunten commissie
De commissie werkt op basis van “Best Efforts” en sluit aansprakelijkheid uit voor haar werkzaamheden en rapportage.                                                                                                                                                                                                                          


Quality Investments International A.G.
T.a.v. de heer Frank Laa
Baarerstrasse 13
56301 Zug Switserland                                                                                                                                                                                                           


Leiden, 14 Augustus 2011. 

Beste Frank, 

Op 4 augustus zijn Jos Besseling, Eelco Homan en Ron Schaasberg op het kantoor geweest. 

Enerzijds was positief hoe open jullie advocaat de ontwikkelingen van de afgelopen tijd heeft weergegeven. Anderzijds waren wij teleurgesteld dat de documenten over de kapitaalsuitbreiding van AAUG nog niet beschikbaar waren. Daar zijn we immers voor naar Arnhem gekomen! Het voordeel is wel, dat we door de uitgebreide toelichting wat positiever zijn gestemd. Hij heeft aangegeven dat hij de stukken uiterlijk 15 augustus denkt binnen te hebben en zal ons dan direct bellen voor een nieuwe afspraak. Wij hopen dan in dezelfde week op zijn kantoor inzage te kunnen hebben. Voor ons is de kapitaalsuitbreiding een belangrijke voorwaarde voor het kunnen accepteren van de nieuwe herverzekeraar. Wij rapporteren overigens zeer feitelijk en beknopt naar de Google Groep; wij geven geen advies of oordeel in onze rapportages. Om de voortgang te bespoedigen hebben wij 2 stukken opgesteld waarin onze belangrijkste vragen en opmerkingen ten aanzien van de nieuwe herverzekeraar maar ook ten aanzien van de huidige situatie zijn opgenomen:  

• Vragen waarvan wij hopen en verwachten dat het Due Dilligence onderzoek ons een antwoord oplevert. 

• Vragen aan de Peck Law Firm. 

Beide documenten zijn bijgevoegd. Het stuk betreffende de Due Dilligence kan QII tevens dienen om de polisvoorwaarden van 
AAUG nog aan te scherpen en ter ondersteuning van de opdrachtformulering richting de accountant. Onze insteek is, dat we 
een gezamenlijk belang hebben. Wij verzoeken je bij deze ook om te vragen aan de Peck Law Firm onze vragen snel te 
beantwoorden zodat we daarbij geen vertraging oplopen. 

Met vriendelijke groeten, 

Namens de commissie van de Google Groep                                                                                                                                                                                
Eelco Homan 


Bijlagen:  


document betreffende de Due Dilligence 
Brief (email) aan de Peck Law Firm incl. de vragenlijst 

Copyright SPQI.nl © PVC2017