bulletin 3

Aflopende contracten
Er is een hele lijst van contracten die afgelopen zijn of binnenkort gaan aflopen. Velen van u zullen daarvoor al overzichten hebben 
ontvangen van Quality Investments met het verzoek te betalen. 

Dit heeft veel onrust veroorzaakt vooral ook omdat onduidelijk is hoe het een en ander verloopt. Daarom zullen we trachten dit te 
verduidelijken voor zover wij informatie hebben. 

De premiebetaling aan de verzekeraar wordt door de Trustee gedaan per kwartaal. Ze doet dit om te voorkomen dat een jaar premie is 
betaald en bij tussentijds overlijden van de verzekerde geen premie restitutie te claimen is.        

Voor de lopende polissen wordt een en ander opgelost zoals onderstaand door QI is meegedeeld:
          
          De premies worden telkens per kwartaal voorgeschoten en vervolgens voor nog een kwartaal indien nodig
          XII zou dus t/m juli zijn voorgeschoten, maar dat is dus met 3 maanden verlengd.
          IX en VIII zijn ook telkens per kwartaal voorgeschoten. Nummer VIII dus t/m november 2011 en IX wordt per september
          voorgeschoten als mensen hiervoor nog niet hebben betaald. Wij laten de polissen niet lapsen, maar het is wel 
          noodzaak dat participanten die extra jaarpremie overmaken aangezien er op den duur ook andere polissen gaan 
          expireren, deze moeten dan ook weer worden voorgeschoten, maar de trustee zal ook geld willen terug zien.
          Dus jaarpremies betalen in het belang van het actief houden van de polissen. BGI fonds 2 zal ook voorgeschoten voor 
          een kwartaal. Zijn op dit moment geen andere fondsen welke op zeer korte termijn expireren of zijn geëxpireerd.
          Overigens is fonds III/IV een combinatiefonds.
          Dus 22 okt 2011 is voor IV ook geldende. 

Met vriendelijke groet, 

Frank Badoux 

Op zich heeft QI gelijk  dat de premie betaald moet worden daar is vrijwel iedereen het wel over eens.  Maar als u zelf beslist om te betalen dan zult u er zeker van willen zijn dat uw geld niet wordt gebruikt om premies voor andere fondsen te voldoen.  Enerzijds zal de Trustee dat officieel niet mogen doen, maar het lijkt ons verstandig dit expliciet aan QI te melden als u geld gaat overmaken.
De jaarpremies worden nu in een aantal gevallen echter ver voor de premievervaldag gefactureerd. U dient zelf te bepalen hoe u hier mee omgaat. 

In geval u niet in de mogelijkheid bent om de jaarlijkse premie te betalen dan ontstaat de situatie zoals in de overeenkomst die u met QI en de trust hebt gesloten.  De artikelnummers die daarop slaan zijn in de verschillende overeenkomst anders. Indien u genoodzaakt bent hiervan gebruik te maken dan dient u dat wel schriftelijk aan QI te melden. 

De herverzekering is nog steeds niet rond. Daarom lijkt het ons niet verstandig nu reeds geld daarvoor over te maken of op een uitkering te laten inhouden. 


Herverzekering
Dit blijkt een zaak van lange adem te worden. AAUG heeft gemeld dat de uitbreiding van het vermogen in principe rond is, maar dat het wachten is op tussentijdse cijfers en goedkeuring daarvan. Dit betekent dat dit onderdeel nog wel enige tijd in beslag zal nemen. Voor zover wij weten is QI bezig een groot accountantskantoor in te schakelen. Ons is nog niet duidelijk welk accountantskantoor het Due Diligence onderzoek zal gaan doen omdat een aantal afhaken in verband met wat men noemt „conflict of interest‟. We weten daarom ook nog niet of onze lijst van te verifiëren punten daarbij zal worden meegenomen. 


Uitkering BGI 1                                                                                                
Het fonds BGI 1 zal tot uitkering komen aangezien de verzekerde op 4 mei 2011 is overleden.  

Allereerst  een opmerking over de looptijd van uw overeenkomst. Gebleken is dat bij sommige participanten de einddatum op 1 juni 2011 staat maar bij anderen op 1 augustus 2011. Of er nog meer einddata zijn afgegeven is ons niet bekend. 

Degenen die het betreft hebben van QI bericht ontvangen.  In die brief vermeld QI onder andere: “voor onze participanten die in meerdere fondsen geïnvesteerd hebben zullen wij direct ook de extra jaarpremie en de herverzekeringspremie verrekenen”.                                           
Indien u niet in meerdere fondsen heeft geïnvesteerd kan en mag deze zinsnede niet van toepassing zijn op deze uitkering aan u van polis BGI 1. Bovendien is verrekening van bedragen met andere polishouders of trusts verboden.                                                                                                             
In een tweede zin schrijft QII: “Ook heeft u een maand extra rentebetaling ontvangen in de maand juni 2011 en ook deze teveel 
uitbetaalde rentebetaling zal worden verrekend met de einduitkering”.  

Dat de extra rentebetaling van de maand juni 2011 ten onrechte naar u is overgemaakt is correct. Met de verrekening daarvan zult u dan ook hoogstwaarschijnlijk akkoord zijn. Formeel is het voor zover wij kunnen beoordelen zelfs zo dat de rente uitkering tot datum overlijden hoort te worden betaald en daarna nog een (lagere) rente tot datum uitkering of einddatum. 

De verzekerde op de polis van BGI 1 is volgens de door QI aangeleverde informatie overleden op 4 mei 2011. Dit was voor de einddatum van deze overeenkomst hetgeen betekent dat er geen sprake is van extra premies of een eventuele nieuwe herverzekering.  De trustee heeft in een reactie aangegeven dat zij pas tot uitkering overgaat zodra zij van alle participanten een getekend akkoord op het uitkeringsbedrag heeft ontvangen. Zodra u een overzicht ontvangt is het dus zaak om kritisch te kijken of alle berekeningen goed zijn gehanteerd, zo niet dan dient u daar persoonlijk naar QI op te reageren. 


Brief aan de Trust
De Trustee, mevrouw D. Peck, heeft gereageerd op onze brief. De reactie was echter teleurstellend. Ze heeft aangegeven op korte termijn geen tijd te hebben om de vragen te beantwoorden. Dit omdat ze druk is met de herverzekering, de juridische procedure rond PCI waarin zij moet getuigen, etc. We hebben geantwoord daar geen genoegen mee te kunnen nemen omdat zij wettelijk gezien reeds in gebreke is gebleven met haar informatievoorziening en de onrust onder participanten heel groot is.                                                               
Niet antwoorden geeft alleen maar meer voedingsbodem aan het wantrouwen. 


Vergaderingen Stichtingen
Via de site  bent u door  Peter Ortmans uitgenodigd voor een vergadering van de Stichting die aan uw trust en uw overeenkomst is 
gekoppeld. Dit doet hij uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid als medebestuurslid van de stichtingen die de overeenkomsten hebben 
ondertekend. Frank Laan vindt deze bijeenkomsten niet nodig en zal dus ook niet aanwezig zijn mogen wij verwachten .  


De vergadering is op vrijdag 2 september 2011. Hij wordt gehouden in Van der Valk, Den Bosch/Vught. 

De aanvang is:  voor CLSF IX 13:30 uur .                                  
Overigen :   CLSF III/IV, VII, VIII,  XII 15:30 uur  15:30 uur verwachten .  


Maar mocht u als participant in een ander fonds, dat hier niet genoemd is, geïnteresseerd zijn dan bent u natuurlijk ook van harte 
welkom.  

Uitgangspunten commissi
De commissie werkt op basis van “Best Efforts” en sluit aansprakelijkheid uit voor haar werkzaamheden en rapportage. 

Copyright SPQI.nl © PVC2017