bulletin 7

Samenstelling commissie
Peter Ortmans heeft besloten zijn taken als commissielid van onze participantengroep neer te leggen. Hij is een van de initiatiefnemers 
van de Google-site omdat hij zag dat het nodig was een breed samengestelde groep van participanten bij elkaar te brengen. Hij streed 
al veel langer voor de belangen van beleggers. Dat doet hij op zijn zeer eigen manier. De rol van commissielid en secretaris van een 
aantal stichtingen die aan de fondsen zijn gekoppeld is niet goed te combineren. Daarnaast eist de afstand met Spanje veel energie.                                                                
Wij begrijpen en respecteren zijn besluit. Maar gelukkig kunnen we indien nodig altijd terugvallen op zijn kennis. We nemen daarom 
geen afscheid maar bedanken Peter nu reeds voor zijn inzet en betrokkenheid. 

De commissie bestaat op dit moment daarom nog uit: Eelco Homan (voorzitter) en Jos Besseling en Ron Schaasberg (leden). 

Nieuwe leden gevraagd
Uit de reacties op de Google-site merken we dat nieuwe leden nog niet voldoende op de hoogte zijn van de opzet van de groep en de manier waarop wij communiceren. Er staan vele vragen die in een eerder stadium al zijn besproken. Daarom hebben we besloten om steeds als we een nieuw bulletin publiceren daarbij ook een document voegen waarin alle eerdere bulletins zijn samengevoegd. 


Gesprek met de 
Vrijdag 9 september ’11 hebben Eelco Homan en Jos Besseling een gesprek gevoerd met de heer Koelewijn en mevrouw Schoonbeek van de AFM. De AFM  is vergelijkbaar met de FSMA (vroeger CBFA geheten) in België.                                                                                                                            
Dit gesprek hebben wij aangevraagd vanwege de moeizame relatie die we als groep hebben met QI en de vele vragen die we hebben 
en die naar onze mening door QI niet of niet afdoende worden beantwoord. Ook de FSMA zullen wij op korte termijn benaderen. 


Aanleiding
De aanleiding om met de AFM in gesprek te gaan  is de inhoud van de mail die wij zondagavond 4 sept van Frank Laan ontvingen dat een gepland overleg met de advocaat van QI niet door zou gaan. Als  redenen voerde hij o.m. op  informatie die hem ter ore was gekomen aangaande  de vergadering van beleggers van vrijdag 2 sept. waarbij Eelco Homan zich negatief had uitgelaten over de kans van slagen van herverzekering via AAUG en de aanwezigheid van de heer J. Kaptein op die vergadering.  

Maandag heeft de commissie hem een brief gestuurd met:  

a. de uitleg dat dit niet een vergadering was georganiseerd door de commissie maar door de secretaris van een
    aantal stichtingen die gekoppeld zijn aan de fondsen,  

b. excuses voor het feit dat de heer J. Kaptein daar aanwezig was terwijl Frank Laan had geëist dat dit niet het
    geval zou zijn hetgeen Eelco Homan had toegezegd, en het verzoek om op zeer korte termijn in een gesprek
    met elkaar te hebben om  te bezien of en op welke wijze we in het vervolg samen zouden kunnen optrekken. 

Op donderdag 8 sept. ontvingen we een mail met de afwijzing van QI om op korte termijn met de commissie in gesprek te gaan. Wel is ons toegezegd dat wij  alles mogen inzien zodra alles rond is en daarna onze bevindingen aan de Google-groep mogen meedelen. Voor ons natuurlijk onacceptabel, we willen juist graag betrokken zijn gedurende het proces gezien de grote belangen die op het spel staan. Dit betekende dat het geplande gesprek met de AFM normaal doorgang heeft gevonden. Onderstaand een samenvatting van de belangrijkste punten die besproken zijn en de conclusies die we daaruit getrokken hebben. 

Onze bezoek kwam toevallig drie dagen nadat Frank Laan als directeur van QI ook bij de AFM was geweest. 

In dit geval een gelukkige samenloop van omstandigheden.
  
                                                                                                                                                                                                            
Informatieverstrekking
De AFM ziet er op toe of  bedrijven en hun intermediairs die financiële producten aanbieden de juiste informatie verstrekken en ook geen essentiële informatie achterhouden. 

Zij vinden dat de informatie van QI tot op heden onder de maat is. In dit kader is ons gevraagd alle informatie die QI aan de beleggers verstrekt ook aan hen toe te zenden, want mocht de informatieverstrekking onder de maat  blijven dan kan de AFM QI dwingen dit
beter te gaan doen. 

Herverzekering
QI spreekt steeds van een ‘herverzekering’ die afgesloten zal gaan worden. Maar de AFM gaf aan dat er in feite sprake is van een normale verzekering ; een zogenaamde ‘omgekeerde levensverzekering’. Als iemand niet voor de einddatum overlijdt dan keert de verzekering uit. (zogenaamde ‘longevity ‘, ofwel langleven contracten gebaseerd op overlijdensrisico’s). Geen cruciaal item, maar toch goed om alles de juiste naam te geven. 

Due Diligence onderzoek
QI heeft AAUG Insurance Co Ltd gepresenteerd als de partij die een dergelijke verzekering zou willen afsluiten. De AFM spreekt zich niet uit of AAUG Insurance met haar moedermaatschappij AAUG LLC gezonde bedrijven zijn die het risico van onze portefeuille kunnen dragen. Het wachten is op de rating van het ratingbureau AM-BEST en op een gedegen Due Diligence onderzoek. Daarbij merkt de AFM op dat een Due Diligence onderzoek zich normaal gesproken richt op de gedegenheid van de onderzochte partij. Het door ons gewenste onderzoek of AAUG ook de risico’s van onze portefeuille zal kunnen dragen zal hoogstwaarschijnlijk door een daarop gespecialiseerd kantoor gedaan moeten worden, dit gaat volgens hen te ver voor een standaard Due Dilligence onderzoek.  

AAUG als partij
Een belangrijk punt van aandacht is ook of AAUG wel de vergunningen heeft om deze verzekering aan te bieden. Het is namelijk zo dat AAUG Insurance Co Ltd gevestigd is op de British Virgin Islands (BVI). De BVI hebben aan AAUG een vergunning afgegeven om verzekeringen aan te bieden overal ter wereld maar niet op de BVI zelf. De BVI hebben echter niets te zeggen over wat er buiten de BVI gebeurd! De verzekerden zijn in ons geval Amerikaanse ingezetenen en de trusts zijn ook in Amerika gevestigd. Dus de feitelijke situatie is dat het een Amerikaanse verzekering is. Onderzocht dient te worden of de Amerikaanse autoriteiten een dergelijke constructie toestaan. Zo niet dan is AAUG aansprakelijk voor een onwettige handeling. Bovendien staat AAUG op de zwarte lijst van de Florida Office of Insurance Regulation (www.FLOIR.com) als zijnde een bedrijf dat in de USA geen verzekeringen mag aanbieden.. 

Structuurwijziging
Ook hebben wij gesproken over het feit dat volgens onze informatie elke trust in 2009 om fiscale redenen op advies van een Amerikaanse accountant een Incorporated heeft opgericht en dat de polissen zijn overgedragen aan deze Inc. Een Incorporated is een Amerikaanse bedrijfsvorm die vergelijkbaar is met onze NV.

De AFM was hiervan niet op de hoogte, dat waren wij als beleggers ook tot voor kort niet. Het is voor hen niet de vraag of deze verandering terecht of onterecht is, maar wel het feit dat dit de beleggers als uitkeringsgerechtigden in de trust niet is meegedeeld. Wij hebben ook geen deugdelijke fiscale onderbouwing van deze wijziging. 

Conclusie
Een constructief overleg met QI is helaas onmogelijk gebleken.  

U en wij ontvangen nog steeds geen volledige en ook vaak onjuiste informatie van QI.  Ons belang als beleggers is zeer groot gezien de bedragen en de risico’s. De urgentie is aanwezig aangezien door QI continu brieven worden gestuurd met aanzeggingen tot betaling binnen een paar weken. 

Actie
Mede naar aanleiding van het gesprek met de AFM is de commissie van mening dat er nu op een andere manier actie moet worden ondernomen.  Op de  overeenkomsten die ieder van ons heeft getekend is het Nederlands recht van toepassing. Maar de Amerikaanse trust valt onder het Amerikaans recht (staat Florida).
Daarom hebben wij contact opgenomen met een tweetal advocatenkantoren, een in Nederland en een in de Verenigde Staten. Het doel is om alle gegevens boven water te krijgen die QI en de Trustee wettelijk verplicht zijn te verstrekken en die wij vanuit ons belang nodig hebben. We hopen dat zowel QI als de Trustee hieraan op een positieve en constructieve wijze zullen meewerken.  


Kosten
Het inschakelen van deze specialisten gaat natuurlijk geld kosten. We schatten op basis van kostenindicaties in dat we voorlopig een bedrag van € 20.000 nodig hebben. Mocht het tot gerechtelijke procedures leiden dan zullen de bedragen zeker fors omhoog gaan.
We vragen u daarom een bijdrage. Gezien het feit dat sommigen met kleinere bedragen participeren en anderen met veel grotere hebben we besloten de bijdrage vast te stellen naar rato van de verzekerde waarde (face value) die u uitgekeerd zult krijgen bij overlijden of uit de herverzekering. 
De bijdrage hebben we vastgesteld op € 50,-- per  $ 100.000 face value. Mocht u belegd hebben in een uitkering in Euro’s dan hanteren we een bijdrage van € 70 per € 100.000. 
Het lijkt een groot bedrag maar met alle 700 beleggers tezamen hebben we ruim $ 350 miljoen aan uit te keren bedrag tegoed. Dat wij als Google-groep met 100 beleggers het initiatief nemen en vooralsnog samen de kosten moeten dragen lijkt onredelijk, maar we rekenen er op dat de groep nu snel zal groeien en u doet het uiteindelijk toch in uw eigen belang. 

In een volgend bulletin komen we hierop terug,  is ook een bankrekeningnummer beschikbaar en zullen wij duidelijk maken op welke wijze wij met deze middelen om zullen gaan. 


Aanbeveling
Zolang niet duidelijk is hoe de herverzekering in elkaar zal steken en of dit een wettige en financieel gedegen oplossing biedt is ons advies om de in de brieven genoemde premie voor de herverzekering vooralsnog niet te betalen. Natuurlijk is het in ieders belang dat de premies voor de onderliggende polissen tijdig worden voldaan. Daarom lijkt het verstandig om de premies steeds in de maand voor de premievervaldatum aan de Trustee over te maken.  


Uitgangspunten commissie
De commissie werkt op basis van “Best Efforts” en sluit elke aansprakelijkheid uit voor eventuele schade voortkomend uit haar werkzaamheden en rapportage.

Copyright SPQI.nl © PVC2017