bulletin 8

Vragen wie uw medeparticipanten zijn                                                                                                                                                                         
Om een idee te krijgen wie uw medeparticipanten zijn is het van belang hun namen en adressen te hebben. We hebben dit gevraagd aan QI, maar die verstrekken dit niet om redenen van de privacy van beleggers. Dit betekent dat ook wij u geen namen kunnen geven behalve die van de participanten op de Google-site. 

Op uw oproep aan medeparticipanten om zich bekend te maken kan iemand zich bij u melden of u kunt de vraag stellen aan onze beheerder van de site de heer Frank Gevaert. Hij beheert de door u opgegeven persoonlijke gegevens.  Hij is daarom ook de persoon  die anderen kan benaderen die zich bij hem hebben opgegeven. Dus wenst u informatie over medeparticipanten in een bepaald fonds dan graag een mailtje naar info@fog.nl


Rechtsbijstandsverzekering
Er zullen zeker beleggers zijn die een rechtsbijstandsverzekering hebben. De vraag is of beleggingen op uw polis gedekt zijn of niet. 
Als dit het geval is kunnen we als groep hier wellicht gebruik van maken. 

Indien u een rechtsbijstandsverzekering heeft wilt u dit dan melden bij de voorzitter van onze commissie,  eelco.homan@ziggo.nl.  

Graag met uw gegevens en die van de verzekeraar er bij. 


Positie Jesse Kaptein
De heer Jesse Kaptein is de zeer gewaardeerde adviseur van de commissie. Om te voorkomen, dat een verkeerde indruk wordt gewekt, is het gewenst het volgende uit te leggen. Naast Frank Laan is er in elke stichting een 2e bestuurder. Bij een aantal stichtingen is dat peter Ortmans. Peter wilde uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid als bestuurder vergaderingen uitschrijven van de stichtingen. Onze groep beschikt inmiddels over de gegevens van vele participanten. 

Voor de desbetreffende vergaderingen vonden wij het belangrijk, dat alle participanten zouden worden uitgenodigd.                                                Op 18 augustus heeft Eelco Homan met Frank Laan hierover de volgende afspraken gemaakt: 

• Wij geven aan QI op per stichting waarvoor een vergadering wordt uitgeschreven  

• van welke participatienummers ons de gegevens van de participanten ontbreken. 

• QI nodigt zelf deze participanten uit. 

• Voorwaarde was, dat Eelco Homan bij de vergadering als voorzitter zou optreden en dat de heer Kaptein niet bij de vergaderingen aanwezig ~mocht zijn (hij wordt door Frank Laan als concurrent gezien). 

Eelco Homan was er niet van op de hoogte, dat de organisatoren van de vergadering Jesse Kaptein hadden uitgenodigd. De agenda is pas op de dag zelf gemaild. Uitsluitend om die reden, heeft Eelco aan Frank Laan zijn excuses aangeboden. Elke keer weer blijkt hoe hard wij als commissie Jesse Kaptein als adviseur nodig hebben. 


Werkzaamheden commissie
We hebben de afgelopen maanden meerdere malen getracht om op een positieve manier in gesprek te komen met Frank Laan en zijn advocaat Timon Boer. Tot nu toe is dat slechts één keer gelukt, maar op dat moment bleken er nog onvoldoende stukken beschikbaar te zijn met betrekking tot de kennelijke oplossing van de problemen met de herverzekering. Daarna zijn wij als vertegenwoordiging van een grote groep beleggers buiten de deur te houden. Omdat te tijd begint te dringen hebben we besloten het heft in eigen hand te nemen door in gesprek te gaan met de AFM (afgelopen week) en haar Belgische tegenhanger de FSME (voorheen CBFA, volgende week). Op advies van de AFM hebben we nu besloten juridische ondersteuning in te roepen zowel in Nederland als in Amerika. 

De bedoeling daarvan is dat: 

a. Alle beleggers tijdig correcte en volledige informatie ontvangen over hun beleggingen; 

b. De commissie inzage krijgt in alle relevante documenten met betrekking tot de beleggingen; 

c. De commissie naar alle beleggers haar bevindingen kan communiceren; 

d. De trustee alle relevante gegevens met betrekking tot de verschillende fondsen verstrekt;  

e. De constructie rondom de herverzekering duidelijk wordt. 

Het moge duidelijk zijn dat aan deze stappen kosten verbonden zijn, zie hierover de volgende paragraaf. Het is onze bedoeling om advocaten in te schakelen en hen te verzoeken de haalbaarheid hiervan te onderzoeken en namens en in overleg met ons de nodige correspondentie te verrichten. Uw bijdrage is noodzakelijk om deze stappen te kunnen doen. 


Bijdragen beleggers
Zoals hierboven vermeld hebben we het voornemen externe deskundigen in te schakelen om ons te ondersteunen. 

We hebben in Bulletin 6 het volgende geschreven:  We vragen u daarom een bijdrage. Gezien het feit dat sommigen met kleinere bedragen participeren en anderen met veel grotere hebben we besloten de bijdrage vast te stellen naar rato van de verzekerde waarde (face value) die u uitgekeerd zult krijgen bij overlijden of uit de herverzekering. 

De bijdrage hebben we vastgesteld op € 50,-- per  $ 100.000 face value. Mocht u belegd hebben in een uitkering in Euro’s dan hanteren we een bijdrage van € 70 per € 100.000. Het lijkt een groot bedrag maar met alle 700 beleggers tezamen hebben we ruim $ 350 miljoen aan uit te keren bedrag tegoed. Dat wij als Google-groep met 100 beleggers het initiatief nemen en vooralsnog samen de kosten moeten dragen lijkt onredelijk, maar we rekenen er op dat de groep nu snel zal groeien en u doet het uiteindelijk toch in uw eigen belang. 

U dient zelf het te storten bedrag te berekenen. Het bankrekeningnummer dat we hiervoor gebruiken is op naam gesteld van onze voorzitter. Graag per participatie een storting onder vermelding van fonds en participatie nummer. 

Natuurlijk zullen we alle uitgaven keurig rapporteren. En als er straks nieuwe leden bijkomen dan zullen die ook gevraagd worden een gelijke bijdrage te leveren.  We hebben het zo eenvoudig mogelijk gehouden in de veronderstelling dat het een kortstondige zaak zal worden, maar mocht het uitlopen op een langdurige kwestie dan overwegen we een stichting op te richten. 


Nieuw lid commissie gevraagd
De werkzaamheden van de commissie vragen enerzijds kennis en inzicht, maar anderzijds ook beschikbare tijd. Met het vertrek van Peter Ortmans uit de commissie is een vacature ontstaan. Daarom zoeken we een nieuw lid er bij. Gezien de samenstelling hebben we de voorkeur voor iemand die ook juridisch onderlegd is. 

Het hoeft niet speciaal een jurist of zo te zijn, maar affiniteit daarmee en een gezond zakelijk inzicht is wel prettig.  

Dus wilt u zich inzetten voor de belangen van de beleggers (inclusief uzelf) dan graag een mailtje naar onze voorzitter de heer Eelco Homan, ejhoman@ziggo.nl  


Correspondentie met de Trustee
In het dossier van onze beleggingen komen steeds drie namen naar voren. Watershed, de trust en QI. 

a. Watershed is voor zover wij kunnen nagaan degene die indertijd de polis heeft aangekocht, de herverzekering heeft geregeld, de trust heeft ~~opgericht, mevrouw D. Peck heeft aangesteld als trustee en de polis inclusief herverzekering heeft ingebracht in de Trust. 

b. De Trust is degene die het juridisch eigendom heeft van de polis en de herverzekering. De trustee ontvangt de gelden van de beleggers. ~~Daarmee betaalt zij Watershed voor de ingebrachte waarde en de premie voor de herverzekering. Jaarlijks ontvangt zij de ~~verzekeringspremie van de beleggers en die betaalt zij per kwartaal aan de verzekeraar. Bij veel fondsen hebben de beleggers de premies, ~~die gedurende looptijd verschuldigd zijn, vooruit betaald (de premiebuffer). 

c. QI doet de werving van participanten en verzorgt de administratie. 

d. De beleggers in een trust zijn gezamenlijk de economisch eigenaar van de polis en de herverzekering.  

Dit is de taakverdeling zoals wij die hebben begrepen voor de CLSF. Voor de BGI is de constructie een ietsje uitgebreider aangezien daar geen jaarlijkse premies meer worden betaald daar die al tevoren in de inbreng door Watershed zitten. Voor de rentebetalingen is een aparte trust opgezet  die maandelijks de rente overmaakt naar de Nederlandse BGIF BV welke ze uitkeert (of beter gezegd: tot voor kort uitkeerde). 


Herverzekering 
In dit kader hebben wij de trustee gevraagd welke haar bemoeienis is bij de nieuwe herverzekering via AAUG. Haar antwoord was kort en duidelijk: daar sta ik geheel buiten. Wel heb ik op verzoek van Watershed meegewerkt aan het zeer uitgebreide dossieronderzoek dat AAUG dit voorjaar heeft gedaan. Voor het overige doe ik alleen het beheer over de fondsen zoals onder b. vermeld. 

Formeel kan Mw. Peck zich als trustee misschien zo opstellen, maar zij dient de belangen van de trust en de beneficiaries (beleggers) zo goed mogelijk te behartigen. Daarom laten wij door juristen uitzoeken of zij met deze handelwijze hierin tekort schiet. 

Voor ons is nog steeds niet duidelijk wie straks de contractpartij zal zijn voor de herverzekering. Ook niet welke omwegen bedacht zullen worden om een verzekering af te sluiten. AAUG Insurance Ltd. is gevestigd op de Virging Islands maar mag alleen buiten de Virgin Islands verzekeringen aanbieden. Onze trusts zijn gevestigd in Amerika en de verzekerden zijn Amerikaanse inwoners. Dus valt een verzekering daar afgesloten hoogstwaarschijnlijk onder Amerikaanse wetgeving. AAUG is niet gerechtigd in Amerika verzekeringen aan te bieden of af te sluiten. Een en ander nog los van het feit of AAUG voldoende kapitaalkrachtig is om dit te doen. 

Frank Laan van QI is heel druk bezig deze herverzekering rond te krijgen. De constatering van de AFM dat QI ons niet of niet volledig en voor een deel zelfs onjuist informeert is voor ons reden QI daarop aan te spreken. 

Inmiddels heeft de commissie volgende week ook een afspraak met de FSMA in België. Wij willen zorgen, dat ook de Belgische participanten beter worden geïnformeerd. 


Uitkering BGI 1                                                         
Degenen die belegd hebben in BGI 1 hebben van QI een brief ontvangen dat dit fonds vanwege overlijden van de verzekerde tot uitkering komt. 
In dezelfde brief stond dat de te betalen herverzekeringspremies en extra jaarpremies zouden worden ingehouden indien u in andere fondsen 
heeft belegd. Alle 40 of 50 beleggers in BGI 1ontvangen binnenkort een brief waarin de berekening staat en die u voor akkoord dient te 
ondertekenen. In de verrekening zit ook een premie voor een herverzekering die nog steeds niet rond is en waarvan u de voorwaarden niet kent. 
U dient voor uzelf af te wegen of u akkoord wenst te gaan met al deze verrekeningen.                                                                                                          
Het is een verzoek van QI en men kan het u niet verplichten.
  

Uitgangspunten commissie                                                                                                                                                                                                       
De commissie werkt op basis van “Best Efforts” en sluit aansprakelijkheid uit voor haar werkzaamheden en rapportage. De commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de accuraatheid van de informatie die zij verschaft. De commissie probeert om zo goed en snel mogelijk alle relevante data bij beleggers te krijgen maar alle beleggers moeten accepteren dat zij zelf altijd 100% verantwoordelijk blijven voor hun keuzes. 

Copyright SPQI.nl © PVC2017