bulletin 9

Brieven QI
Vrijwel iedereen heeft reeds een of meer brieven van QI ontvangen inzake de presentatie van de nieuwe herverzekeraar AAUG. Daarin wordt tevens de premie voor het extra jaar en de herverzekering gemeld en gevraagd de premie voor het extra jaar een half jaar voor vervaldatum van de overeenkomst te voldoen. Bovendien wordt gevraagd de premie voor de herverzekering binnen 4 weken te voldoen.        

De tussenpersonen/intermediairs hebben ook een brief gehad. Deze heeft vrijwel dezelfde inhoud als die van u. Wel hebben zij een aantal 
aanvullende documenten ontvangen. Dat zijn: 

• een brief van de directeur van AAUG dat de kapitaalinjectie rond is; 

• een brief van de actuaris van AAUG dat AAUG Insurance Ltd. een kapitaalinjectie heeft ontvangen van $ 150 miljoen in de vorm van een Letter ~of Credit; 

• een certificaat dat aangeeft dat AAUG Insurance Ltd. gerechtigd is buiten de Virgin Islands bepaalde verzekeringen te verkopen; 

• afdrukken van de internetsite van AAUG; 

• een lijstje met vragen en antwoorden die de intermediair kan gebruiken als u hem vragen stelt. 


Opmerkingen commissie
Bovenstaande stukken zijn voor ons niet nieuw behalve de verklaring van de actuaris.
Wij hebben in een eerder stadium een aantal vragen gesteld die volgens ons cruciaal zijn voor ons als beleggers. En op die vragen zijn naar 
onze mening nog steeds geen afdoende antwoorden gekomen.
We herhalen ze hieronder nog eens: 

• Er zou een Due Diligence (onderzoek naar de gegoedheid van de herverzekeraar) worden ingesteld door een van de grote 4 ~accountantskantoren. Is er al opdracht gegeven?; 

• De herverzekeraar zou een A+ rating (waardering) hebben. Dit moet volgens de brief nog in gang gezet worden. De uitkomst zal nog wel ~enkele maanden op zich laten wachten; 

• Heeft AAUG wel de juiste vergunningen om deze verzekering (in de USA) aan te bieden?; 

•  Is AAUG na de kapitaalsinjectie kapitaalkrachtig genoeg om onze portfolio te verzekeren?  

• Geeft de herverzekeringspolis  voor ons als beleggers  voldoende zekerheid dat ook daadwerkelijk wordt uitgekeerd  als de einddatum 
  van een trust wordt bereikt?  

• Hoe zijn de polisvoorwaarden of  zitten er voor ons onacceptabele beperkende voorwaarden bij?
  Wij hebben wel een eerste concept gezien maar niet de definitieve polis. 

• Wie zijn de contractpartijen voor de herverzekering? Wie is/zijn de begunstigde(n)? En hoe is zeker gesteld dat de contractpartijen de ~voorwaarden of de begunstiging niet tussentijds wijzigen zonder onze toestemming? 

• Wat zijn de inschattingen van AAUG van de Life Expectancy? 

• Hoe lopen de geldstromen? En is zeker gesteld dat hier geen schakels tussen zitten die wij niet kennen of voor ons onacceptabel zijn? 


Afweging
U dient natuurlijk zelf uw eigen afweging te maken ten aanzien van het wel of niet betalen van de premies.  En als u niet in staat bent de gevraagde gelden te betalen dan dient u QI daarvan tijdig schriftelijk in kennis te stellen.  

QI schrijft in haar brief dat de herverzekeringspremie door u betaald dient te worden aan de trustee. Indien de herverzekering doorgaat omdat er meer dan 30% van de premies binnen is stort zij het geld door naar de verzekeraar en is de herverzekering definitief zonder dat u antwoord heeft op de punten die wij hierboven genoemd hebben . Zo niet dan stort zij het geld terug. Dit betekent dat u na betaling van de premie hier geen invloed meer op heeft. De kans dat u de herverzekeringspremie terugkrijgt zal daarom niet erg groot zijn! 

Wij achten het onze plicht u te wijzen op bovenstaande punten. Als commissie blijven wij ijveren om antwoorden op deze , in onze ogen belangrijke vragen te krijgen. Wij hebben alle stukken doorgestuurd naar de AFM en Nederland en de FSMA in België, want de opmerking van de AFM dat QI u onjuist en onvolledig informeert is naar onze mening ook op deze laatste brief weer van toepassing. 


Nieuw lid voor de commissie                                                                                                                                                                                                                We zijn verheugd te kunnen meedelen dat Van Arkel Investment Coaching tot de commissie is toegetreden. Van Arkel is de grootste intermediair geweest van QI producten en sluit zich bij de commissie aan omdat zij mee willen werken om het draagvlak van onze groep te vergroten met ruim 60 beleggers. Daarnaast zijn wij beiden van mening dat samenwerking in de commissie de beste weg is om ten aanzien van onze punten zoals hierboven genoemd onder ‘afweging’ duidelijkheid te verkrijgen. In de persoon van Han van Roozendaal krijgen we er ook een commissielid bij die veel van de onderwerpen weet. Bovendien is hij bereid om actief bij te dragen aan de werkzaamheden die we verrichten. 


Uitgangspunten 
De commissie werkt op basis van “Best Efforts” en sluit aansprakelijkheid uit voor haar werkzaamheden en rapportage. De commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de accuraatheid van de informatie die zij verschaft. De commissie probeert om zo goed en snel mogelijk alle relevante data bij beleggers te krijgen maar alle beleggers moeten accepteren dat zij zelf altijd 100% verantwoordelijk blijven voor hun keuzes. 

Copyright SPQI.nl © PVC2017