bulletin 18

11 januari 2012 


Proforma zitting van 11 januari te Amsterdam
De zitting heeft geduurd van 14:30 uur tot 19:00 uur. De conclusie was dat de voorlopige hechtenis van alle 3 de verdachten is verlengd tot eind 
maart of begin april. Dan wordt namelijk wederom een proforma zitting gehouden. 

Tijdens deze zitting is door het OM de volgende informatie verstrekt: Tot eind 2009 blijken Dennis Moens, Frank Laan en Koen Blom ieder (indirect via bedrijven gevestigd op de Seychellen) voor 1/3 aandeelhouder te zijn geweest in Watershed. Zij waren derhalve alle drie tot eind 2009 de zgn “ultimate benificial owners” (UBO’s) van Watershed.    

Watershed is een bedrijf opgericht naar het recht van Dubai, gevestigd op Cyprus en (feitelijk) opererend vanuit Dubai en met aandeelhouder(s) met een entiteit op de Seychellen. 

De verkoop van het vliegtuig is nagenoeg rond. De opbrengst uit deze verkoop valt onder het beslag van BOOM. Onder de in beslag genomen zaken zijn tevens bankrekeningen waarop nog geld staat. Het dossier bestaat momenteel reeds uit 11 ordners. Het OM heeft er al 40.000 manuren aan besteed en deed 13 internationale rechtshulpverzoeken. 

Planning procedure
Het OM heeft aangegeven de volgende voortgang te verwachten: 


                      ·         Eind maart is het onderzoek afgerond.
                      ·         Begin april 2e proforma zitting.
                      ·         April bestuderen van de stukken. 
                      ·         Begin mei is de definitieve ten laste legging klaar. 
                      ·         Regiezitting in mei. Pas dan kunnen ook de stukken met ons gedeeld worden. 
                                Tot die tijd zal het OM slechts beperkt informatie met ons delen.
                      ·         De verdediging zal tijdens de regiezitting ongetwijfeld vragen om nadere onderzoeken. 
                      ·         Eind 2012 kan de strafzaak echt beginnen. 

Aangezien het een behoorlijk complexe zaak betreft, is het niet uitgesloten dat er lange tijd gemoeid zal zijn met het afronden van de procedure 
in eerste aanleg (rechtbank). Niet onwaarschijnlijk is dat pas in 2013 vonnis zal worden gewezen. Ongeacht de uitkomst van de procedure bij de 
rechtbank is het zeer waarschijnlijk dat daarna (door OM of veroordeelden) hoger beroep zal worden ingesteld bij het Gerechtshof. Ook deze 
procedure zal enige tijd duren. Er zal rekening mee moeten worden gehouden dat de volledige procesgang (in beide instanties) enkele jaren 
kan duren en dat er pas dan van een definitieve veroordeling kan worden gesproken. Dit is onder meer van belang voor de ontneming van het 
wederrechtelijk verkregen voordeel (de door BOOM gelegde beslagen zijn tot zekerheid van deze vordering). Pas als er sprake is van een 
definitieve en onherroepelijke veroordeling komt deze vordering aan bod en zal de rechter zich er over moeten buigen of de beslagen         
goederen / gelden / etc. zullen worden ontnomen. Ook pas dan zal de rechter een oordeel kunnen vellen over de eventueel aan de ‘slachtoffers’ 
(participanten) uit te keren schadevergoeding.             

Dit betekent dus dat enerzijds de beslagen van BOOM lange tijd blijven liggen en de beslagen activa dus lange tijd niet vrij kunnen komen en 
anderzijds dat de participanten ook lange tijd zullen moeten wachten totdat zij hieruit gecompenseerd zouden kunnen worden voor de geleden 
schade.             

Mede in dit licht is het de vraag of het zinvol is of de Stichting zich namens de participanten zal aanmelden als benadeelde partij. De vorderingen 
van de Stichting namens de benadeelde partijen zal immers pas in een laat stadium (naar verwachting over enkele jaren) worden behandeld en 
er bestaat een serieus risico dat de (straf-)rechter de Stichting / participanten niet ontvankelijk zal verklaren in hun vorderingen omdat deze te 
complex zijn om te behandelen in de strafzaak. De strafrechter neemt over het algemeen namelijk alleen de betrekkelijk eenvoudige 
schadevergoedingsvorderingen in behandeling. Bovendien beschikt de strafrechter niet over voldoende expertise om gecompliceerde 
civielrechtelijke zaken te behandelen. Mede in verband met behoud van rechten zal deze beslissing naar een later stadium worden verschoven.  

SPQI zal zelf een civielrechtelijke procedure beginnen om de geleden schade van de participanten te kunnen verhalen. Om deze procedure in 
gang te zetten is het wel essentieel dat wij de beschikking hebben over voldoende dossier en dus ook de strafdossiers. 


Uitleg en mening SPQI over alle aspecten van de premies
Op het google-forum en per email worden veel vragen gesteld over de premies. Hierbij geven wij een samenvatting van de vele aspecten hiervan en de mening hierover van het bestuur van SPQI.       


Reeds betaalde premies en het niet meer uitbetalen van rente 
Na de arrestatie van de PCI mensen (de herverzekeraar) in januari 2011 heeft de FBI in Amerika ook beslag gelegd op gelden van Watershed. 
Om te voorkomen dat hetzelfde zou gebeuren met de rekeningen van Watershed waarop de premies en de rente stonden zijn deze in 
februari/maart 2011 overgeboekt naar het buitenland. 

Gezien de overeenkomsten en de trustaktes (dit wordt momenteel bestudeerd door onze advocaat in Amerika) zouden de gelden echter op 
rekening van de Trust moeten staan. 

Mw. Peck heeft verklaard dat zij elke maand vooraf aan Watershed opgaf wat de benodigde premies waren (en tot juni voor de rente). Deze 
bedragen werden dan naar haar overgemaakt. Voor de maand oktober 2011 waren de gelden dus in principe nog beschikbaar. Na de 
arrestaties op 27 september en de in beslagname in 17 landen van bezittingen en bankrekeningen van de verdachten, was er geen beschikking 
meer over de benodigde bedragen voor premies en rente. 

Participanten moeten er dus vanuit gaan, dat vanaf 1 oktober voor alle polissen premie moet worden betaald. Waarschijnlijk ook, indien 
bijvoorbeeld in juli nog een jaarpremie is betaald. Dit natuurlijk afhankelijk van de werkelijke premievervaldag en of de premies op de 
rekeningen van Mevr. Peck zijn blijven staan. 

De premie die de participanten in feite nu dubbel betalen, voegen wij toe aan de schadeclaim


Hoeveel geld van de participanten is er verdwenen? 
SPQI heeft een gedetailleerde berekening gemaakt. Het gaat om de volgende bedragen (berekend tegen € 1.30 $): 
                               premies CLSF, LSF, LIP                        $  9.003.423 
                               premies BGI                                             $   6.840.551 
                                rente BGI                                                 $ 13.341.856 
                                                                               Totaal        $ 29.185.830 


Wat doet SPQI om de verdwenen gelden van de trusts terug te krijgen?
Wij hebben de indruk gekregen uit gesprekken met het OM, dat er substantiële saldi staan op bevroren rekeningen van de verdachten.SPQI 
heeft de verdachten gesommeerd de bedragen terug te betalen. Dennis Moens heeft zijn medewerking hieraan al geweigerd. Wellicht dat dit 
standpunt binnenkort nog verandert. De volgende stap die wij moeten zetten, is het bewijs leveren aan het OM, dat deze gelden aan de trusts 
van de participanten toe behoren. Wij hebben de trustee Mevr.Peck recent om medewerking gevraagd om hiervoor de bewijsstukken te leveren. 
Zij heeft direct haar medewerking hieraan toegezegd. Hierover heeft zij  rechtstreeks contact met onze advocaat. Wanneer wij onze bewijzen 
voldoende hebben gedocumenteerd, zullen wij hierover contact opnemen met het OM. Indien nodig zullen we een kort geding tegen het OM 
aanspannen om de beschikking over de gelden (of wat er van over is) terug te krijgen. Natuurlijk maken de verdwenen gelden ook deel uit van 
onze schadeclaim. Daarvoor moeten we echter zeker 3 á 4 jaar wachten op het strafproces, voordat we in een civiele procedure de schade 
kunnen claimen. Dan moet nog blijken wat er over is van de in beslag genomen bezittingen. 


Premienota over het 4e kwartaal 2011 
Het is de eenzijdige beslissing van de trustee geweest om over het 4e kwartaal een premie in rekening te brengen gebaseerd op de gemiddelde 
premie over de gehele portefeuille (inclusief de onverkochte fracties) van 1.25 % van de verzekerde som (dus de verwachte uitkering). Hierover 
is vooraf geen enkel overleg geweest met SPQI. In de premiebrief is de volgende tekst opgenomen: 

                        Vanzelfsprekend zullen (wij) de mogelijke verschillen van de u hierbij in rekening gebrachte premie ten opzichte van uw          ~~~~~~~~~~ mathematisch berekende verschuldigde premie nader berekenen, zodat deze met de in 2012 verschuldigde premies verrekend ~~~~~~~~`~~kunnen worden. 

Nadat van de trustee aan SPQI een schriftelijke garantie over de besteding van de te betalen premies had gegeven (zie bulletin 13) heeft SPQI 
om pragmatische redenen (het kopen van tijd voor een structurele oplossing) deze premieheffing geaccepteerd. Duidelijk is aangegeven, dat het 
betalen van premies een persoonlijke beslissing is. Het bestuur van SPQI gaf aan zelf de premies te hebben betaald. 


Premies over het 1e kwartaal opnieuw over de gehele portefeuille polissen.  
Het is jammer, dat over het 1ekwartaal 2012 opnieuw gemiddelde premies zijn berekend over de gehele portfolio.

Nu wordt in de premiebrief tot slot vermeld:  

Zoals eerder gecommuniceerd, zullen de door u gedane betalingen met toekomstige polisuitkeringen worden verrekend.
Dit wijkt af van de gedane toezegging bij de premienota over het 4e kwartaal. SPQI zal dit bespreken met de trustee en Admin QI. 


Verklaring AdminQI dat de premies over het 1e kwartaal hoger uitvallen (info overgenomen van de website www.adminqi.nl). 
De premieberekening voor het 4e kwartaal 2011 was gebaseerd op de normaal verschuldigde premies voor de hele portefeuille inclusief de niet verkochte participaties. Iedere participant heeft een pro-rata deel van de totaal premie toegedeeld gekregen. De binnenkomende premie is gebruikt voor de polissen waar op dat moment premiebetaling diende plaats te vinden om het vervallen ("lapsen") van de polis te voorkomen. Het portefeuillebeleid dat de trustee op dit moment toepast is gebaseerd op het in stand houden van de hele portefeuille. Om meer lucht te creëren heeft de trustee een aantal premiebetalingen opgeschoven en van een aantal polissen de minimaal benodigde premie betaald om zo deze polissen voor u te vbehouden. Het betalen van een zgn. "Minimaal benodigde premie" heeft direct tot gevolg dat een volgende premie verhoogd wordt met het bedrag dat de verzekeringsmaatschappij in de vorige maand tekort kwam. Dit verklaart dat de totale premie voor het 1e kwartaal 2012 hoger is dan de premie voor het 4e kwartaal 2011. SPQI is het hier niet mee eens. In feite stelt de trustee, dat onze premies voor het 1e kwartaal verhoogd zijn, omdat niet iedereen zijn premies voor het 4e kwartaal heeft betaald! Wij zullen dit aankaarten. 


Premies zijn veel hoger dan in mijn participatie-overeenkomst
In bijvoorbeeld fonds CLSF XIV was de premie 2% van de verzekerde waarde. De oorspronkelijke looptijd is verstreken. De premie is voor het volgende jaar bijna 6 % per jaar!  Hoe kan dat nu?                                                                                                                                                                    Wanneer een polis is aangekocht, waarin een opgebouwde waarde aanwezig is, wordt deze gebruikt om de premies voor de komende jaren laag te houden. Dat is overigens gebruikelijk in de branche. Door het wegvallen van de contra-verzekering lopen de fondsen door. Na de oorspronkelijke einddatum is veelal de opgebouwde waarde op en blijkt de te betalen jaarpremie daarna veel hoger te zijn. 

In onze modellen rekenen we met een jaarlijkse verhoging van de premies met gemiddeld 5 % ten opzichte van het reële niveau van de jaarpremie! 


Onverkochte polissen (van Watershed) 
Peck stelt met permissie van Watershed de niet verkochte (fracties van) polissen (circa 45 mio) ter beschikking voor schadecompensatie.            De toekenning van de rechten hierop en de prioriteiten laat Peck over aan SPQI. Naar onze mening zal dat waarschijnlijk zijn naar rato van de per fonds geleden schade (aanvullende betaalde premies, weggevallen premies en rente). De participanten zullen wel gezamenlijk de premie voor de niet verkochte fracties moeten opbrengen.

Wij schatten dat de premies daardoor met circa 12 % zullen zijn gestegen. In de premie van het 4e kwartaal (1,25 %) was de premie over de onverkochte fracties van polissen reeds meegenomen. 


Wat gebeurt er als iemand niet meer betaalt? 
De stichting kan helaas geen oplossingen bieden voor persoonlijke financiële problemen. Hopelijk is er tijdig een goede oplossing.
Dan zullen mensen minder problemen hebben met betalen. Bovendien zou de oplossing tevens een mogelijkheid bieden van premiefinanciering. In het uiterste geval zal de trustee de participaties van mensen die niet betalen swappen (omruilen) met participanten die

wel betalen. Het resultaat zal zijn, dat die polissen lapsen, waarin alleen niet-betalers deelnemen. Mevr. Peck heeft van de Amerikaanse
autoriteiten die bevoegdheid gekregen (zegt ze). Dit is overigens aannemelijk. Bij de grootste fraude zaak met Life Settlements (Mutual Benefits) 
heeft de bewindvoerder destijds eveneens deze bevoegdheid gehad. Men heeft natuurlijk altijd de keus om zijn participatie te laten verlopen 
Ook kan het zijn, dat in de toekomst er in wordt voorzien, dat in een dergelijk geval een participatie wordt geveild. De opbrengst is dan circa 5 á 
10 %. De nieuwe eigenaar betaalt dan de premie. Dit komt overeen met de algemene opvatting dat de handelswaarde van een polis onder deze 
omstandigheden circa 10 á 15 % is. 


Premie financiering en dekking van het lang leven risico.
De trustee heeft aan SPQI laten weten, dat zij waarschijnlijk deze week de term-sheet (voorwaarden) ontvangt van de bank, die de premie financiering wil gaan verzorgen. De voorwaarden voor dekking van het lang leven risico zijn afhankelijk van de condities die de bank aanbiedt. Naar verwachting zal het voorstel voor die dekking daarna snel volgen. Wij zullen u zo snel mogelijk op de hoogte brengen van de uiteindelijke betekenis van de voorstellen. 


Overige onderwerpen 
PCI
De rechtszaak tegen Castillo (PCI) vindt plaats op 22 mei 2012. Hij zou een deal hebben gemaakt (“schuld hebben erkend”) en volledig 
meewerken. 

Brieven FBI
Wij hebben in bulletin 17 vermeld, dat u een brief van de FBI kunt verwachten betreffende uw schade. Naar wij nu begrijpen, zal deze brief 
afkomstig zijn van de bewindvoerder in de PCI-zaak. 

Jos Besseling treedt af als bestuurder van SPQI
In de bestuursvergadering van 5 januari 2012 heeft Jos Besseling aangekondigd om persoonlijke redenen af te treden als bestuurder van SPQI. 
De medebestuursleden hebben hem nog geprobeerd op andere gedachten te brengen, maar zijn besluit was definitief. Wij zijn hem veel dank 
verschuldigd voor zijn grote inzet op diverse terreinen (onder andere de eindredactie van de bulletins) en zijn bijdrage aan de besluitvorming 
van het bestuur. Het zal niet eenvoudig zijn hem te vervangen. Bovendien blijkt, dat er voor nieuwe bestuursleden geruime tijd nodig is om 
voldoende dossierkennis te verwerven. 


Oproep kandidaten voor het bestuur
In verband met de ontstane vacature in het bestuur roepen wij hierbij participanten op om zich aan te melden.                                                                 
Tot de taken kan behoren (naast de taak als bestuurder):   

De eindredactie van de bulletins alsmede de verzending per bulkmail. Het beheren van de deelnemersovereenkomsten en de 
procesvolmachten. Het beheer van specifieke spreadsheets. 

Kandidaten kunnen zich melden via het emailadres bestuur@spqi.nl 


Commissie Oplossingen
In de commissie was een vacature ontstaan door het terugtreden van Marcel Timmermans om gezondheidsredenen. Het bestuur heeft Peter 
Ortmans bereid gevonden om zitting te nemen in de commissie. Peter heeft een grondige kennis van onze problematiek. Zijn achtergrond als 
accountant geeft onze extra steun bij het beoordelen van de mogelijkheden. 


Deelnemersovereenkomst en procesvolmacht
Wij hebben de afgelopen tijd ruim 460 procesvolmachten van participanten ontvangen. 
Zoals u weet hebben onze advocaten deze volmachten nodig.
Zij procederen in een schadeverhaal-procedure namens iedereen die een volmacht heeft afgegeven.
Het is dus van groot belang dat u de overeenkomsten indient. 

Indien u geen formulieren heeft ontvangen, graag een email naar volmacht@spqi.nl 


Melden valutacontracten ten behoeve van de schade
Diverse participanten hebben de verwachte uitkeringen in $ op termijn afgedekt. Zo hebben wij een melding van een participant die in december 
2011 een valutaverlies heeft geleden van € 34.000. Wij roepen participanten op om deze (potentiele) schade met details van de valuta-
termijntransactie via email te melden aan bestuur@spqi.nlWij kunnen dit meenemen in de opstelling van de voorlopige schadeberekening. 


Uitgangspunten bestuur 
De stichting werkt op basis van “Best Efforts” en sluit aansprakelijkheid uit voor haar werkzaamheden en rapportage. De commissie kan niet 
verantwoordelijk worden gehouden voor de accuraatheid van de informatie die zij verschaft. 

De commissie probeert om zo goed en snel mogelijk alle relevante data bij beleggers te krijgen maar alle beleggers moeten accepteren dat zij 
zelf altijd 100% verantwoordelijk blijven voor hun keuzes.    

Copyright SPQI.nl © PVC2017