bulletin 19

20 februari 2012 


Aantal deelnemers en participaties
SPQI heeft 615 deelnemers. Deze deelnemers hebben samen een 885 participaties gemeld. Wij hebben eind januari nog een mailing 
verstuurd naar nog niet aangesloten participanten. Wij zijn niet voornemens dat in de toekomst nog te herhalen. 


Nieuwe Life Expextancies (LE)
Kort geleden heeft SPQI van Mevr.Peck (op basis van geheimhouding) de beschikbare nieuwe LE’s ontvangen.De LE’s zijn opgesteld
door AVS en een paar door 21st. AVS en 21st zijn beiden gerenommeerde bureau’s. Dit in tegenstelling tot Midwest Medical, die de
meeste oorspronkelijke LE’s heeft bepaald. Er zijn voor 36 van de 62 polissen nieuwe LE’s bepaald. De gemiddelde levensverwachting
van de nieuwe LE’s is ruim 93 maanden gerekend vanaf 1 januari 2012.                                                                                                                                                  
De gemiddelde levensverwachting van de oorspronkelijke LE’s was 54 maanden gerekend vanaf de ingangsdatum van het fonds. 
Dat blijkt nu 135 maanden te zijn. De nieuwe LE’s variëren van 50 tot 177 maanden. Onze verzekerden blijken zeer gezonde bejaarden te zijn. De huidige gemiddelde leeftijd van onze verzekerden is; van 33 mannen 80,7 jaar en 29 vrouwen 86,2 jaar.
De algemene opvatting van de deskundigen is, dat de levensverwachtingen defensief zijn opgesteld. Wij gaan er dan ook vanuit, dat
rekenen met de nieuwe LE een pessimistische benadering is. 


Waarde polissen
Op basis van de ontvangen informatie van de trustee heeft het bestuur een aantal berekeningen kunnen verkrijgen voor 32 polissen.
De huidige waarde in het economisch verkeer van de polissen is gering (6 á 10 %).
Professionele kopers calculeren met hoge rendementen en bieden daarom zeer weinig voor de polissen. Tevens is de betrokkenheid van de polissen en de trustee in een fraudezaak ook een negatieve factor. De waarde voor de participanten is aanmerkelijk hoger, indien men zelf de afwikkeling van de portefeuille van polissen kan afwachten en zelf premies betaald. SPQI heeft door externe deskundigen berekeningen laten maken. Deze berekeningen geven, uitgaande van een rentepercentage van 5 %, een netto contante waarde van ten minste 27 %.

Deze waarde is exclusief de positieve invloed van portfolio management. Tevens is geen rekening gehouden met de compensatie die
door de trustee geboden wordt door inbreng van niet verkochte (delen van) polissen. Berekeningen van de trustee komen volgens
AdminQI uit op circa 40 á 60 %. Deze berekeningen hebben wij (nog) niet kunnen beoordelen. Het eigen model van SPQI geeft een
opbrengst van ten minste 35 % zonder rekening te houden met compensatie en portfolio management


Collectiviseren in een pool
Het afdekken van het lang leven risico (nu door Mevr.Peck) blijkt wellicht geen haalbare ka art te zijn. Om tot een optimaal resultaat te 
komen voor de participanten is het beste alternatief de polissen (CLSF, LSF, LIP en BGI) onder te brengen in één pool. Dit mede 
gezien de tegenvallende nieuwe LE’s. Iedere participant verkrijgt dan een belang in alle polissen in plaats van in zijn eigen polis(sen). 
De te betalen premie wordt een gemiddelde premie over alle polissen in de pool. SPQI schat die premie op circa 5,2 %. Het belang van 
elke participant zal zorgvuldig worden bepaald. De trustee en Admin QI gaan uit van het contant maken van alle investeringen van 
participanten, inclusief de extra betaalde premies. SPQI praat mee over hoe de inbreng kan worden bepaald en wat de alternatieven 
zijn. SPQI zal nauwlettend toezien, dat een ieders belang goed wordt gewaarborgd. 

De voordelen van een pool zijn: 

                          * Bij uitkering van een polis wordt de opbrengst aangewend voor betalen van premies en vermindering van de
                             financieringslast.
                          * Men heeft de keuze om premies voor de pool te financieren of zelf te betalen (zie ook de tekst over          
                            premiefinanciering.
                          * Er kan portfolioHmanagement plaatsvinden. Ofwel, polissen laten lapsen, die de premie niet waard zijn.
                          *Het risico kan gespreid worden door een grote polis te verkopen en een aantal kleine polissen terugkopen.
                          * Premies kunnen beter worden geoptimaliseerd.
                           *De trustee heeft de niet verkochte (fracties van) polissen aangeboden ter compensatie van een deel van de
                            schade die de participanten zullen leiden.
                           *Deze polissen zullen deel uit maken van de pool. Hiervoor dienen we dan wel samen de premies te betalen.
                            Ook door gedeeltelijke verkoop van deze polissen kan liquiditeit voor de pool worden gegenereerd. 
                            De trustee gaf aan, dat het om circa $ 50 mio gaat. Met de huidige informatie schatten wij dit op $ 37 tot $ 50 mio.
                            Volgens recente uitspraken van Admin QI ligt het bedrag plotseling veel lager.
SPQI zal niet accepteren, dat er op eerdere toezeggingen van de trustee wordt teruggekomen. 


Juridische haalbaarheid van collectiviseren
De juridische haalbaarheid van collectiviseren is een belangrijk punt. De trustee claimt van de Amerikaanse autoriteiten speciale 
bevoegdheden te hebben gekregen om alles te doen om de portfolio van polissen in stand te houden en daarmede de schade voor 
participanten te beperken. SPQI probeert een formele bevestiging te krijgen betreffende de speciale bevoegdheden. 


Premiefinanciering
Indien er premieHfinanciering kan worden geboden, is deze in eerste instantie bestemd voor premies waarop participanten niet hebben gerekend. Dit omdat ze bijvoorbeeld in een premiebuffer zaten of omdat de oorspronkelijke looptijd van het fonds is verstreken.
Financiering zal tegen een stevige rente plaatsvinden en kan de uitkering volgens een globale schatting met circa 10 % negatief beïnvloeden. 


Uitbreiding commissie oplossingen
Jesse Kaptein heeft zich opnieuw bereid verklaard SPQI van advies te willen dienen. Wij zijn hierover zeer verheugd. Zijn kennis en 
ervaring met Life Settlements en de bancaire sector is zeer welkom. Jesse is 13 februari reeds bij de commissievergadering aanwezig 
geweest. Op deze gecombineerde vergadering van de commissie oplossingen en het bestuur van SPQI heeft Admin QI reeds enige 
toelichting gegeven op wat we van de oplossing kunnen verwachten. 


Alternatieven
Nu wij van de trustee actuele informatie hebben gekregen over een substantieel aantal polissen, zijn wij in staat ook zelf aanbiedingen 
bij marktpartijen te vragen voor premiefinanciering.  Wij hebben onder andere Jesse Kaptein gevraagd voor ons de markt te verkennen.
Ook Private Insurer zal in de markt naar mogelijkheden zoeken. 


Bericht van Admin QI
Het volgende bericht is 15 februari op de website van Admin QI verschenen: 

Update 15-02-2012  Stand van zaken oplossing, premie en term sheet

Stand van zaken oplossing
In de vorige update van 31 januari wisten wij nog te melden dat de trustee nog in onderhandeling was met 2 partijen. Inmiddels is daar 
één partij van afgevallen omdat daar geen zekerheid wat betreft de continuatie kon worden gegeven.  Met de huidige partij zijn de 
besprekingen zover dat de portefeuille op dit moment wordt geanalyseerd en bekeken wordt welke polissen wel of niet in aanmerking 
komen voor de premiefinanciering. 

Waar hangt dit van af ?
Van elke polis moet er een uitgebreid pakket worden samengesteld ten behoeve van de verplichtedue dillegence.  Het is nooit de 
verantwoording geweest van de trustee om deze informatie compleet te hebben en daarom wordt er nu met man en macht gewerkt om 
alle documenten compleet aan te leveren bij de bank. Wij hopen dat u zich kunt voorstellen dat door al dit werk het aanleveren van de 
termsheet vertraging heeft opgelopen. Wij gaan er echter van uit dat deze één dezer dagen binnenkomt.

Wij staan op dit moment in nauw contact met de stichting SPQI om direct te kunnen overleggen op het moment dat er nieuwe 
informatie binnenkomt.

Premie
Eén van de vereiste documenten voor de bank is een Verification Of Coverage (VOC) van elke polis. Deze wordt door de verzekeraar afgegeven op het moment dat de premiebetalingen volledig op peil zijn met de vereisten van de verzekeringsmaatschappij.  Omdat niet elke participantzijn/haar premiebijdrage voor het laatste kwartaal 2011 en/of het eerste kwartaal 2012 heeft voldaan is er door de trustee een minimaal benodigde premie aan de verzekeraars betaald, zodat de polissen wel zouden doorlopen. Hierbij werd dus niet aan de volledige premieverplichting voldaan, maar is het tot nu toe mogelijk ALLE polissen actief te houden. Om de benodigdeVOC’s te krijgen moeten er op KORTE termijn aanvullende premiebetalingen gedaan worden aan de verzekeringsmaatschappijen.  De trustee doet een beroep op IEDEREEN die zijn of haar premie nog NIET heeft betaald dit ALSNOG te doen. Het zou absoluut zonde zijn dat er nu polissen gaan vervallen terwijl de oplossing om de toekomstige premies te financieren, onder handbereik is!

Term Sheet
Via deze website zullen we laten weten wanneer de term sheet binnen is.  Wij gaan er vooralsnog van uit dat we op dat moment de voorwaarden nog (iets) kunnen bijstellen. Houdt u er wel rekening mee dat de implementatie nog enige tijd in beslag kan nemen en dat het daarom belangrijk is om de oproep van de trustee om alsnog de premies over te maken, van groot belang is.

Het bestuur van SPQI bevestigt, dat er een nauw contact is met Admin QI. Wij zullen snel kunnen overleggen, zodra er nieuwe informatie binnenkomt.

SPQI en intermediairs
Wij hebben van onze advocaat de volgende brief ontvangen:

Stichting Participantenbelangen QI
Tav. het Bestuur 
p/a Laan der Verenigde Naties
702314 GG  LEIDEN

Per e-mail: ejhoman@ziggo.nlevandegraaf@hetnet.nl

 

Onderwerp: Intermediairs

Datum: 9 februari 2012

Beste Eelco en Erik,

Naar ik begrijp heeft een aantal intermediairs uit Nederland en België die zelf ook participant zijn zich aangesloten bij de Stichting. In 
beginsel is er uiteraard geen enkel bezwaar tegen om ook hun belangen bij te staan voor zover deze belangen parallel lopen met die 
van de andere participanten. Zij willen immers net als de andere participanten ook compensatie voor de door hen geleden schade.

Het is echter niet uitgesloten dat de belangen van de participanten en de intermediairs op enig moment niet meer parallel zullen lopen, 
dit onder meer vanwege de specifieke rol die de intermediairs hebben gehad bij de bemiddeling van de aankoop van participaties in de 
beleggingsfondsen van QI. Hierdoor zou een conflicterend belang kunnen ontstaan. In een dergelijke situatie zou ik als advocaat (maar 
overigens ook iedere andere advocaat) – conform de gedragsregels – niet meer vrij zijn om verder voor de Stichting op te treden.    

Hoewel de Stichting zich in principe niet als doel stelt actie te ondernemen tegen de intermediairs meen ik dat zij vrij zou moeten zijn 
om in het belang van de participanten iedere mogelijkheid om compensatie te kunnen verkrijgen voor de door de participanten geleden 
schade aan te kunnen grijpen. Daarbij zal de Stichting niet moeten worden gehinderd door enig potentieel tegenstrijdig belang. 

Mijn dringend advies is dan ook de intermediairs te berichten, dat zij bij nader inzien niet aangesloten kunnen zijn bij de Stichting en zij 
niet deel kunnen nemen aan de door de Stichting te nemen collectieve acties en procedures namens de participanten. Het is de 
intermediairs aan te bevelen om zelf – al dan niet collectief – een advocaat in te schakelen om hun belangen te behartigen. Hoewel dit 
niet hoeft te betekenen dat de Stichting zich nu direct tegen hen zal keren en hen ook in de procedure zal betrekken, zou de Stichting 
naar mijn mening de mogelijkheid daartoe open moeten houden en zich wat dat betreft alle rechten moeten voorbehouden.   

Met vriendelijke groet,

Jaromir Bugter

 

Wij hebben besloten het advies op te volgen en hebben de intermediairs die zelf ook participantzijn, een brief gestuurd met de 
onderstaande inhoud. Overigens gaat het hier slechts om circa 10 deelnemers.

Wij hebben van onze advocaat een dringend juridisch advies ontvangen (zie bijlage) met betrekking tot de deelname van intermediairs 
aan onze stichting.

De stichting is er niet op uit om zelf actie tegen de intermediairs te ondernemen.

Van de stichting mag verwacht worden, dat zij de belangen van haar deelnemers goed behartigt. Het conflicterend belang dat hierdoor 
met intermediairs zou kunnen ontstaan, zou onze advocaat (maar overigens ook iedere andere advocaat)  – conform de gedragsregels 
– verhinderen om in een dergelijke situatie verder voor de Stichting op te treden.

Wij kunnen geen ander besluit nemen, dan de inschrijving van intermediairs bij onze stichting ongedaan te maken. De eventueel reeds 
betaalde bijdrage aan SPQI zal worden teruggestort op uw rekening. Een eventueel door u al verstrekte procesvolmacht en 
deelnemersovereenkomst zal worden vernietigd.

Wij betreuren het u niet anders te kunnen meedelen. Van diverse intermediairs hebben wij in het afgelopen half jaar veel steun en hulp gehad. Natuurlijk heeft die hulp ook bijgedragen aan de waarschijnlijk binnenkort te bereiken oplossing. Wij zijn echter niet in staat om
mede namens u schade te verhalen. Graag willen wij echter de samenwerking en communicatie met u in stand houden. Wij zullen onze 
bulletins aan u blijven toesturen.

Het advies van onze advocaat is, dat intermediairs zich gezamenlijk tot een advocaat wenden. Naar wij begrepen hebben, heeft een aantal intermediairs in België deze stap al gezet.

Indien U intermediair bent en participant en u heeft bovenstaande brief niet ontvangen, verzoeken wij U contact op te nemen via 

bestuur@spqi.nl Wij zullen U dan alsnog de brief doen toekomen. Ook zonder uw reactie zal uw deelname niet meer rechtsgeldig zijn.

 

Samenwerking met de Stichting QI-Verlies
De besturen van de stichtingen SPQI en QIHVerlies (SQIV) hebben afspraken gemaakt met betrekking tot het voeren van de 
privaatrechtelijke juridische acties. Het is niet rationeel, dat 2 advocaten hetzelfde werk doen. Wij hebben afgesproken dat de 
advocaten Jaromir Bugter en Robert van Herwaarden samen kunnen optrekken om de totale kosten zo laag mogelijk te houden en dat 
zij doende zijn daarover tot concrete afspraken te komen.  Beide stichtingen zullen te zijner tijd een aanklacht indienen. Overigens 
krijgen de advocaten pas in april de beschikking over het dossier van het OM. Tot die tijd ligt de zaak nagenoeg stil. 


Kort geding tegen het Openbaar Ministerie
Wij hebben een dagvaarding in kort geding voorbereid tegen het Openbaar Ministerie met het doel de beschikking te krijgen over de in 
beslag genomen gelden ter hoogte van het bedrag van de premiebuffers en rente die nog bij de trustee aanwezig hadden moeten zijn. 
Onze advocaat heeft daarover contact met de advocaat van Dennis Moens. Dennis Moens heeft te kennen gegeven hieraan te willen 
meewerken om de schade voor de participanten zoveel mogelijk te kunnen beperken. 


Advocaat in de USA
Wij hebben een evaluatie ontvangen van de juridische positie in Amerika. Onze advocaat O’Quinn werkt nu aan een aantal aanvullende 
vragen die het bestuur van SPQI heeft gesteld. Via het OM hebben wij de contactpersonen gekregen bij de Amerikaanse autoriteiten. 
Onze advocaat in Florida heeft hier contact mee. 


Financiële positie SPQI
Wij zijn inmiddels zover, dat er een controle kan plaatsvinden op de volledige en juiste betaling door de deelnemers van hun eerste 
bijdrage aan onze stichting. Deze controle zal de komende weken plaatsvinden. Wanneer iedereen aan zijn verplichtingen heeft 
voldaan, zal er circa € 90.000 ontvangen zijn (was eind 2011 € 82.893). 

Deelnemers die maar 1 participatie opgeven, maar wel meerdere participaties hebben, kunnen door onze advocaat maar voor die ene 
participatie vertegenwoordigd worden. Zij hebben een volmacht gegeven voor die ene participatie. De andere participaties kunnen niet in 
de strafprocedure opgenomen worden, tenzij zij hiervoor alsnog de bijdrage betalen. 

In 2011 zijn de volgende kosten gemaakt: 


De juridische kosten beginnen nu flink op te lopen. Wij zullen zorgvuldige afwegingen moeten maken wat rationele acties zijn. 


Betalingen aan SPQI
Vermeldt U duidelijk of het om de bijdrage aan de stichting gaat of om een premie betaling. Wij vragen nogmaals met klem om per 
fonds een aparte betaling te doen met een duidelijke specificatie. Vermeld het fonds, het participatienummer en eventueel het 
subnummer. Hiermee voorkomt U veel extra werk voor onze onbezoldigde financiële administrateur Geert Schuddeboom. 


Oproep kandidaten voor het bestuur 
Het is treurig, maar niemand heeft zich gemeld. De taken zijn voorlopig herverdeeld. Toch willen wij er graag een capabel bestuurder bij 
hebben die overdag tijd beschikbaar heeft. Omdat wij met veel digitale informatie en spreadsheets werken is affiniteit hiermee 
belangrijk. Kandidaten kunnen zich melden via het emailadres bestuur@spqi.nl. 


Antwoord op een aantal binnengekomen vragen
Veel vragen zullen reeds in de voorgaande tekst beantwoord zijn. Een aantal vragen zullen we niet kunnen beantwoorden.
De aan SPQI gestelde vragen zijn cursief weergegeven:

Zijn wij een belangrijk aanspreekpunt en wat is onze impact bij instanties zoals het Openbaar Ministerie, van der Velde’s Admin QI en Mevr. Peck?

Uit dit bulletin blijkt duidelijk dat SPQI belangrijk is voor Mevr.Peck en Admin QI. Ook met het Openbaar Ministerie is een goed contact. Zo werden wij voorafgaande aan de proformazitting uitgenodigd en kregen voorinformatie.

Bent u betrokken, dan wel wordt u geraadpleegd door Mevr. Peck in de onderhandelingen/formulering van haar voorstel voordat zij hiermede verder naar buiten treedt?  (Hopelijk via uw bestuur en niet via V.D. Velde's website).

Ja, dat is ook de toezegging die SPQI heeft gekregen.

Wat is uw relatie met Admin QI en houden zij u op de hoogte van de mate van premiebetalingen en succes in het en force houden van de polissen?

Wij hebben een zakelijke relatie. Onderlinge problemen zijn tot nu toe meestal goed opgelost. De informatie over de stand met betrekking tot de premies zou beter kunnen.

Zijn wij inmiddels volledig afhankelijk geworden van het plan van Peck, of werkt u al dan niet in samenspraak met overige belangengroepen  nog aan alternatieven? 

Uit dit bulletin kunt u opmaken, dat wij ook zelf actief zijn met alternatieven (als enige belangengroep).

Kunnen wij enige reactie verwachten t.a.v. een bericht van een website dat Mevr Peck niet bevoegd is te handelen in de staat Florida?  

Mevr.Peck is in Florida niet bij de balie ingeschreven, maar in de staat New-Jersey. Voor haar activiteiten als trustee is dat niet relevant.

Waarom duurt het soms langer voor vragen worden beantwoord en waarom komen er minder vaak bulletins?

Alle werkzaamheden met betrekking tot de portfolio van polissen hebben een hogere prioriteit.Het bestuur mist momenteel een bestuurslid, waarvan de werkzaamheden opgevangen moeten worden door de andere bestuursleden. En er valt zo veel te vragen…………!


Uitgangspunten bestuur
De stichting werkt op basis van “Best Efforts” en sluit aansprakelijkheid uit voor haar werkzaamheden en rapportage. Het bestuur kan 
niet verantwoordelijk worden gehouden voor de accuraatheid van de informatie die zij verschaft. 

Het bestuur probeert om zo goed en snel mogelijk alle relevante data bij beleggers te krijgen maar alle beleggers moeten accepteren 
dat zij zel

Copyright SPQI.nl © PVC2017