bulletin 21

10 april 2012, 


Bijeenkomst in Zoetermeer voor alle participanten van QI (ook indien geen deelnemer van SPQI) 
Op maandagavond 23 april organiseren wij een informatiebijeenkomst in SnowWorld te Zoetermeer. De aanvang is 20.00 uur. De ontvangst is 
vanaf 19.30 uur. Voor dekking van de kosten vragen wij u een entreegeld van € 15 per persoon. U kunt gratis parkeren en er desgewenst vooraf 
snel een hapje eten in de gezellige sfeer van SnowWorld. 
Deze avond zal vrijwel geheel in het teken staan van collectivisering van de premieverplichtingen en de uitkeringen van de verschillende
polissen. Gezien het grote belang van collectiviseren verzoeken wij een ieder om deze bijeenkomst bij te wonen (dus ook participanten die geen
deelnemer zijn van SPQI). Legitimatie is verplicht. Bij dit bulletin treft u een persoonlijk toegangsbewijs aan. Wij rekenen op een grote opkomst.
Voor een zitplaats dient u tijdig aanwezig te zijn. 
SPQI hoopt voor de bijeenkomst op alle punten overeenstemming te bereiken met de Belgische Maatschap QI. De presentatie zal in principe gezamenlijk zijn. 


Wij zullen u uitgebreid informeren aan de hand van rekenvoorbeelden. Jan de Schepper (van de Maatschap QI) zal aan de hand van 
Amerikaanse sterftetabellen en statistiek zijn verwachtingen presenteren van de opbrengsten van de maatschap. SPQI zal hetzelfde doen aan 
de hand van haar model TOHP (Trust Onderlinge Herverzekering Participanten), dat gebaseerd is op de werkelijke polis informatie,
levensverwachtingen en premies. Ook onze gespecialiseerde adviseur Jesse Kaptein zal een toelichting geven. Na de bijeenkomst in 
Zoetermeer zal de belangrijkste informatie van de presentaties op de website www.spqi.nlworden opgenomen. Het is de bedoeling, dat u tot 1 
juli 2012 de keus heeft om tot de Maatschap QI toe te treden. Snelle beslissers kunnen nog vanaf 1 april 2012 meedoen. Wanneer u per 1 juli 
wilt meedoen en premie betaalt voor het 2ekwartaal, dan wordt deze premie meegeteld bij de waardering van uw inbreng. 


Een praktisch probleem is, dat de Maatschap QI al is opgericht en al een voorstel heeft neergelegd. De overeenstemming met SPQI zal 
onvermijdelijk leiden tot het aanpassen van de statuten. Daarvoor is dan weer eerst de instemming nodig van de participanten die tot heden al 
getekend hebben voor deelname in de maatschap. Het alternatief is, dat SPQI zelf eveneens pools vormt en contractueel met de Maatschap QI 
vast legt, dat het samen als één collectief wordt beschouwd. 


Premies 2e kwartaal 2012
Het is de bedoeling, dat u tot 1 juli 2012 de keus heeft om tot de Maatschap QI toe te treden. Zie hiervoor de informatie over de bijeenkomst in 
Zoetermeer. Snelle beslissers kunnen nog vanaf 1 april 2012 meedoen met de Maatschap QI. Wilt U vanaf 1 juli 2012 meedoen (of helemaal niet 
meedoen), dan dient u zelf de afweging te maken of u de premie voor het 2e kwartaal 2012 gaat betalen. Het standpunt van SPQI is, conform 
aangegeven in bulletin 17, dat de service fee dient te worden gewijzigd in $ 90 (in plaats van $ 195). 


Geen premies meer betalen via SPQI
Ten behoeve van de vorige premierondes heeft SPQI voor een beperkt aantal Belgische participanten premies op haar rekening verzameld en 
doorgestort aan de Trustee. SPQI heeft onlangs van de AFM een brief ontvangen waarin wordt aangegeven, dat het niet is toegestaan zonder 
een vergunning van de Nederlandsche Bank premies te verzamelen en door te storten. SPQI kan hieraan dus geen medewerking meer 
verlenen. Wij gaan er van uit dat de trustee nu zelf een oplossing hiervoor zal zoeken. 


BGI fonds 2
Nader onderzoek heeft uitgewezen, dat er bij BGI Fonds 2 onregelmatigheden hebben plaatsgevonden. De verzekerde voor BGI fonds 2 was 
oorspronkelijk een vrouw geboren op 8 mei 1935. Dit blijkt inmiddels te zijn gewijzigd en een man te zijn geworden die op 6 augustus 1941 
geboren is. Dit is natuurlijk volkomen onacceptabel. Navraag bij het OM leert ons, dat zij hiervan op de hoogte zijn.                                                      
De conclusie is, dat net als bij fonds CLSF 12 de polis vervangen is door een andere polis, zonder dat de participanten zijn ingelicht. 


Heeft deelname in SPQI nog zin naast deelname in de Maatschap QI?
                 *SPQI streeft er actief naar om een volledige collectivisering te bereiken (voor de voordelen zie elders in dit bulletin)
                 *SPQI zal namens de deelnemers procederen om zoveel mogelijk de schade te verhalen in samenhang met de Nederlandse strafzaak.
                 *SPQI blijft proberen greep te krijgen op de in beslag genomen gelden.
                 *SPQI zal via haar advocaat in Miami voor haar deelnemers een claim indienen in de Amerikaanse strafzaak tegen PCI.
                   Dit moet op redelijk korte termijn plaatsvinden.
                 *SPQI behartigt de belangen van de participanten in Nederland en de USA in de meest brede zin. Zo staat een Due Dilligence
  ZZZZZZZonderzoek bij de Trustee naar alle polissen op onze verlanglijst. SPQI heeft hiervoor reeds een gespecialiseerde partij geselecteerd. 


Procesvolmacht 
Deelnemers van SPQI die geen procesvolmacht hebben verstrekt, kunnen zich daarop niet beroepen betreffende beslissingen van het bestuur. 
Het is van zelfsprekend, dat SPQI alleen voor de schade kan procederen, indien de deelnemer een procesvolmacht heeft getekend.
Dit geldt eveneens voor een claim in de PCI-zaak. 


Herverzekeringspremie AAUG 
Wij hebben vernomen dat er participanten zijn, die de in het najaar van 2011 betaalde premie herverzekering voor AAUG nog steeds niet 
hebben teruggekregen. Om dit te inventariseren willen wij hierover graag een bericht ontvangen. 

Begin uw email met HERVERZEKERING en stuur deze naar bestuur@spqi.nl


Kort geding tegen het Openbaar Ministerie wordt beklagprocedure
Het is aannemelijk dat een deel van de door het OM in beslag genomen gelden bestaat uit vooruitbetaalde premies en nog te ontvangen rente 
van de participanten. De juiste vorm voor een procedure om deze beschikbaar te krijgen blijkt een beklagprocedure te zijn. Hiervoor dienen wij 
te bewijzen dat het in beslag genomen geld aan de participanten toebehoort. Onze advocaat Mr. Jaromir Bugter van Bingh Advocaten in 
Amsterdam heeft binnenkort collegiaal overleg met de nieuwe advocaat van Dennis Moens. Hopelijk kan medewerking worden verkregen, 
waardoor de bewijsvoering aanzienlijk eenvoudiger wordt. 


Collectiviseren in de Maatschap QI
Collectiviseren heeft het meeste effect, indien alle participanten en dus alle polissen volledig meedoen. Omdat niet alle polissen volledig worden gecollectiviseerd binnen de maatschap, kunnen niet alle voordelen van collectiviseren worden genoten (zie voor alle voordelen bulletin 19). 

Maar ook de beperkte vorm van collectiviseren heeft grote voordelen voor de participanten: 

                                *men wacht niet op de uitkering van één polis, maar men deelt mee in de uitkering van alle polissen. 
                                *De ontvangen uitkeringen worden in eerste instantie aangewend om premies voor de polissen te betalen.
                                  Participanten 
krijgen hierdoor de redelijke zekerheid, dat waarschijnlijk nog slechts één of twee jaar premie (of een lening) 
                                  moet worden 
betaald. 
                                *Men wordt ook beschermd tegen een polis die door de verzekeringsmaatschappij op enig moment wordt aangevochten. 
                                  Het risico wordt met de collectieve pool gedeeld. 
                                *Het is wellicht mogelijk om als collectiviteit aanvullende financiering te verkrijgen.
                                *We houden de deur open voor een beter voorstel. 


Juridische basis
De juridische basis om de gehele portefeuille van polissen te collectiviseren is zeer complex. De kracht van de Maatschap QI is, dat de 
benodigde unanimiteit van alle participanten per fonds (geregeld in de statuten van CLSF of BGI stichting) wordt omzeild. Echter de volle 
voordelen van collectiviseren kunnen pas worden bereikt, wanneer iedere participant meedoet. Op vrijwillige basis lijkt dat onhaalbaar.
Om dit langs juridische weg toch te bereiken wordt reeds door SPQI onderzocht. Dit zal echter de nodige tijd vragen. 


Andere oplossingen 
Het collectiviseren in een maatschap staat geen andere oplossing in de weg. Indien er alsnog een beter voorstel komt (bijvoorbeeld met 
premiefinanciering), zal de maatschap als één participant mee doen in dat voorstel. Met name het punt van de premiefinanciering is voor veel 
participanten belangrijk. Een andere mogelijkheid zou zijn, dat men de maatschap weer ontbindt, als er een beter voorstel is. 


Wie is tegen collectiviseren?
In bulletin 20 hebben wij de deelnemers gevraagd om te reageren, indien men tegen collectiviseren was. Op deze oproep zijn slechts 5 reacties 
met “nee” binnengekomen. Doorgaans was de reden het gebrek aan informatie. 

Update van de website www.adminqi.nl dd 2 april 2012 
Op de website van AdminQI is een brief geplaatst van de Trustee. 

Deze week zou er meer informatie volgen over (alweer) een nieuwe oplossing. De implementatie daarvan kan weer maanden duren. Derhalve 
staat SPQI zeer sceptisch tegenover de berichtgeving van de Trustee en hebben wij besloten zo snel mogelijk stappen te ondernemen 
betreffende alternatieve oplossingen. Het is nog maar de vraag of haar voorstel een beter alternatief is dan dat van de Maatschap QI! Overigens 
staat de maatschap geen andere oplossing in de weg. 


Brief USA
Het advies van onze advocaat in de USA is het gezamenlijk indienen van een claim voor de deelnemers van SPQI. Hiervoor is het noodzakelijk 
dat we exact de investeringen (incl.extra premies) van de participanten weten in de diverse fondsen. Aan de hand van de reeds door u verstrekte 
gegevens zullen we analyseren welke informatie ons ontbreekt en aan u vragen die informatie alsnog op te geven. Mocht u reeds opbrengsten 
hebben genoten van een QI-fonds (of Vievestment), dan dient u deze in mindering te brengen op uw investering. Dit geldt dus met name voor 
investeerders in de fondsen LSF 1 en 2, BGI 1 en CLSF VI. Zij dienen hun winsten volledig van de latere investeringen af te trekken. 

Wanneer u geen brief heeft ontvangen van onderstaande afzender, dan dient u zich zelf schriftelijk te melden als “victim” (slachtoffer) bij:
U.S.Department of Justice 
United States Attorney’s Office 
Eastern District of Virginia in Richmond 
600 East Main Street 
Suite 1800, Main Street Centre 
Richmond, VA 23219 
Phone; +1 866 287-5410 
Fax: +1 804 771-2316 
RE: Case Number 2011R00013 and Court Docket Number 11-CR-00014 


2e bijdrage aan SPQI
SPQI heeft in het eerste kwartaal aanzienlijke juridische kosten gehad, zowel in Nederland als in Amerika. Als bestuur weten we nu wat onze 
opties zijn, afhankelijk van de situatie die zich voordoet, kunnen wij slagvaardig handelen. Om voorlopig weer voldoende middelen te hebben, 
zal deze week een 2e bijdrage worden gevraagd (gelijk aan de 1e bijdrage). Hiervoor wordt (voor zover mogelijk per email) een factuur 
verzonden. 


Uitgangspunten bestuur
De stichting werkt op basis van “Best Efforts” en sluit aansprakelijkheid uit voor haar werkzaamheden en rapportage. De modellen die door de 
commissie worden gebruikt, danwel die de commissie beoordeeld zijn, zijn niets meer dan modellen; de keuze en de kwaliteit van de input 
bepaald voor een groot gedeelte de uitkomsten. De insteek van de commissie is hier altijd conservatief en wij proberen alleen met redelijke 
aannames te werken. Door de specifieke natuur van de beleggingen in levensverzekeringen kan aan modellen niet veel meer waarde worden 
gehecht dan aan een grove indicatie. Geen enkele belegger dient haar keuzes te maken op basis van deze modellen, de uitkomsten van 
analyses of verwachte rendementen/waarderingen. Deze zijn slechts ter illustratie en het is zeer waarschijnlijk dat de werkelijkheid in zeer grote 
mate kan afwijken van de uitkomsten van de modellen. 

De commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de accuraatheid van de informatie die zij verschaft, zeker in het licht van de 
grootte afhankelijkheid van informatie van derden. De commissie probeert om zo goed en snel mogelijk alle relevante data bij beleggers te 
krijgen, maar alle beleggers moeten accepteren dat zij zelf altijd 100% verantwoordelijk blijven voor hun keuzes.                                                      

Copyright SPQI.nl © PVC2017