bulletin 22

25 april 2012


Email Admin QI van 23 april
Als u dit bulletin leest, zult u de achtergrond begrijpen van de email die Admin QI  heeft verstuurd evenals de update van 23-04-2012
om 23.59 uur op haar website “namens de trustee, nadat SPQI had aangegeven, dat Admin QI bij de bijeenkomst van 23 april niet
welkom was. De email bevat vooral onjuistheden. Zo heeft de Maatschap QI premies over gemaakt voor 2 polissen die deze week
konden lapsen. Let wel; de volledige premie die voor deze polissen betaald moest worden. Dus niet het aandeel van de maatschap in
de polis.

Vervanging van de trustee
SPQI heeft zich al maanden lang voorbereid op een scenario waarbij het vervangen van de trustee Mevr.Deborah Peck aan de orde zou kunnen komen. 
Medio maart 2012 vond onze advocaat in Miami dat wij hiervoor voldoende bewijsmateriaal verzameld hadden om dit desgewenst langs
juridische weg te kunnen afdwingen.In Nederland wordt Mevr.Deborah Peck door het OM niet als verdachte beschouwd. Wij beschikken
sinds 26 maart over het strafdossier waarin nog meer verdenkingen en feiten staan die volgens SPQI de conclusie rechtvaardigen, dat
Mevr.Deborah Peck het de 3 verdachten mogelijk heeft gemaakt om te frauderen. Overigens is het feit dat de drie op vrije voeten zijn,
ook een feit dat mee speelt.

 

Besluit bestuur SPQI
Het bestuur van SPQI heeft besloten tot het vervangen van de trustee dien verstande, dat er een nieuwe geschikte trustee klaar zou 
staan, alsmede een organisatie om de polissen te servicen. Voor de servicing van de polissen heeft de commissie oplossingen al 
sinds november contact met een geschikte organisatie. Vorige week hebben we ook een ontmoeting gehad met een geschikte 
kandidaat voor trustee (een forensisch accountant en fiscaal specialist).

 

Bezoek aan USA
Eelco Homan is de afgelopen week met Jean-François Lycops van Private Insurer naar Amerika geweest. Wij hebben inmiddels in 
Florida een trustee en een service organisatie klaar staan. In een week kan alles worden overgenomen om de portfolio veilig te stellen 
en voort te zetten.

Wij hebben de trustee verzocht vrijwillig terug te treden en mee te werken aan de overdracht van de portefeuille. Zij is hiertoe bereid 
onder de voorwaarde dat zij een vrijwaring tegen civiel rechtelijke claims krijgt van SPQI, van QI-Verlies en Private Insurer. Wij hebben 
aangegeven hieraan vooralsnog niet te kunnen meewerken.Daarna heeft onze Amerikaanse advocaat haar een brief gezonden met de 
eis terug treden.  U dient de email en update op de website van Admin QI van 23 april in dit licht te zien.

 

Wij hebben een bureau onderzoek laten doen naar de bezittingen van Mevr.Deborah Peck. De conclusie is, dat daar niet veel te halen 
valt en daarnaast zijn de kosten van een procedure in Amerika (te) hoog.

 

Pragmatisch voorstel
Op de bijeenkomst is vastgesteld, dat er een breed draagvlak is voor een pragmatische oplossing.
Deze kan de volgende punten omvatten:

             *Mevr. Peck staat een due dilligence toe van een door ons gekozen gespecialiseerd bedrijf.
             *Mevr.Peck werkt volledig met ons mee om de in beslag genomen gelden voor de participanten ter beschikking te krijgen.
              Dit houdt in, de getuigenverklaring hierover en het leveren van de bewijsstukken (bankafschriften) van de overboekingen naar
              andere bankrekeningen van de premiebuffers en de rente.
             *In het totaal gaat het om ruim $ 28 mio, die nog ter beschikking van de participanten had moeten zijn.
              Wij hebben nog geen inzicht in hoeveel geld in beslag is genomen. 
              Er zou in Nederland in ieder geval al € 5 mio op rekeningen staan.
             *Mevr.Peck werkt tevens volledig mee aan de overdracht van de portfolio van  $ 344 mio verzekerde waarde en is
              beschikbaar indien (later) een toelichting nodig is.
             *Zij treedt af als trustee en directeur van de INC’s
             *In ruil hiervoor krijgt zij vrijwaring van civiel rechtelijk acties van de 3 genoemde partijen. 
              De vrijwaring geldt uitsluitend voor Mevr.Peck en niet voor derden zoals onder andere de banken waarmee zij zaken deed.
             *Wanneer Mevr. Peck zich niet aan deze voorwaarden houdt, vervalt de vrijwaring. De vrijwaring vervalt tevens wanneer zij
               niet in staat blijkt de benodigde bewijsstukken te leveren.
              *De overeenkomst met de trustee zal door onze Amerikaanse advocaat gedetailleerd worden uitgewerkt.
               Deze advocaat is zeer goed thuis in de Life Settlement markt.


Maatschap QI Collectief (MQIC)
SPQI staat 100 % achter de maatschap. De afgelopen weken heeft SPQI met de maatschap overeenstemming bereikt op alle punten. 
Jan de Schepper en Eelco Homan zijn daarbij geholpen door onze adviseur Jesse Kaptein en Jean-François Lycops van Private 
Insurer. Creatieve ideeën en de wil om er in het belang van de participanten uit te komen hebben tot resultaat geleid. De gemaakte 
afspraken betekenen, dat de statuten van de maatschap moeten worden aangepast. Daarover moet gestemd worden door de 
participanten die reeds tot de maatschap zijn toegetreden. Er zal in juli een verkiezing worden gehouden voor de Raad van Bestuur van 
de maatschap.

Om die tijd te overbruggen, wordt er een voorlopige Raad van Bestuur gevormd, waarin Jean-Francois Lycops, Erik Duinslaeger en 
Eelco Homan zitting nemen. Er is een overeenkomst opgesteld tussen de Administrator (dagelijkse leiding van MQIC) en de Raad van 
Bestuur, waarin de grenzen van bevoegdheden van de Administrator zijn vastgelegd. Voor diverse belangrijke zaken dient de 
administrator goedkeuring te verkrijgen van de Raad van Bestuur.

Als u toe treedt tot de maatschap verplicht u zich om een zogenaamde instaplening te verstrekken van 5 % van de verzekerde waarde 
op einddatum of “Face Value”.

Om met MQIC mee te kunnen doen, is het niet van belang, of u wel of geen premies heeft betaald na 1 oktober 2011.                                             
Zo ja, dan ontvangt u te zijner tijd deze betaalde premies met  5 % rente per jaar terug.

Indien de ontwikkeling van de portefeuille polissen neigt naar het pessimistische scenario is in het 2 en 3 op de instaplening nodig. Het 
percentage (2 á 5 %) zal afhankelijk zijn van de liquiditeitsbehoefte.

 

SPQI zal zo spoedig mogelijk de volgende documenten op haar website publiceren:

                       *Concept statuten van de Maatschap QI Collectief

                        *Inschrijvingsakte Maatschap QI Collectief jaar een aanvulling 

Bij betaling van de instaplening dient u aan te geven te betalen onder het voorbehoud, dat de statuten daadwerkelijk worden 
aangepast.

Uw inschrijving geldt vanaf de datum van ondertekening van de akte. Indien (kort) daarna de verzekerde van uw polis overlijdt, valt de uitkering in de maatschap.

Wanneer u op korte termijn inschrijft, is het niet nodig de premie voor het 2e kwartaal 2012 aan de trustee te betalen. MQIC zal de premies voor de aangemelde fracties van polissen aan de trustee betalen. Het is aan MQIC om aan premiebetalingen voorwaarden te verbinden.

 

Financiering
De kans dat  de maatschap in staat is in de toekomst beperkte financiering te krijgen op onderpand van de polissen in de trust(s) is 
aanwezig. Zeker indien er in Amerika een andere structuur is met andere personen en gereputeerde organisaties. Dit kan aanvullingen 
van de instaplening opvangen of wellicht participanten helpen, die de 5 % niet kunnen opbrengen.


Wat brengt uw inbreng in MQIC in de toekomst op?
De verwachting van de toekomstige opbrengst is op 3 verschillende manieren ingeschat en zijn gebaseerd op ons portfolio van polissen:

               1. Jan de Schepper heeft een model gemaakt gebaseerd op de Amerikaanse sterftetafel voor blanken. 
                   De range van de opbrengst in % van de verzekerde waarde is circa 49 % en netto contant circa 33 % (tegen 5 % per jaar).
               2. Waardering volgens het Model Actuarial Pricing System. SPQI heeft door externe deskundigen berekeningen laten maken.
                   Deze berekeningen geven, uitgaande van een rentepercentage van 5 % per jaar, een netto contante waarde van ten
                   minste 27 % van de verzekerde waarde (“Face Value”) rekening houdend met alle nog te betalen premies.
               3. SPQI heeft haar model TOHP aan de omstandigheden van de maatschap aan gepast. Het model TOHP (Trust Onderlinge
   >>>>>>>>Herverzekering Participanten) bestaat al sinds juli 2011 en is een zogenaamd LE-shift model. Hiermee kon SPQI
                   aantonen, dat de herverzekering via AAUG geen realistische optie was. De prognoses via TOHP zijn gebaseerd op het 
                   recente premie-overzicht van de trustee en de recente LE’s. De range van de opbrengst in % van de verzekerde waarde
                   is 40 a 55 %. In termen van de netto contante waarde is de range 26 á 37 %. De berekening van de netto contante waarde 
                   is gedaan tegen 5 %.

De conclusie kan hieruit worden getrokken, dat een verwachte netto contante waarde van 26 á 37 % uit alle 3 de berekeningen blijkt.

 

Hoe wordt de inbreng in MQIC berekend?
Participanten brengen hun rechten in op de polisuitkering. Er worden 2 pools gevormd. Éen pool voor CLSF-fondsen en één pool voor 
BGI-fondsen. De inbrengwaarde is de initiële investering alsmede de betaalde premies tot eind september 2011. Bij de BGI fondsen 
wordt de ontvangen rente in mindering gebracht. De investeringen en de rente worden tegen 5 % per jaar opgerend tot 1 juli 2012. De 
premies die na 1 oktober 2011 zijn betaald worden beschouwd als een extra lening aan de maatschap.

 

Verdeling opbrengsten MQIC
De opbrengsten van de maturities (door overlijden) van alle fondsen worden over de 2 pools verdeeld pro rata naar de verzekerde 
waardeof “Face Value”.

De opbrengsten die eventueel beschikbaar komen uit de in beslag genomen gelden, worden verdeeld in de volgende verhouding:

premies CLSF        27,1 %                 
premies BGI           25,7 %
Rente BGI               47,2 %
                              100  %

Dit zijn de verhoudingen van de fondsen die nog voor de trusts beschikbaar hadden moeten zijn.
Binnen de pools wordt de opbrengst van uitkeringen op de polissen (zogenaamde maturities) verdeeld naar de inbreng. >>>>>>>>>>>>            
De volgorde van uitkering van een beschikbaar liquiditeitssaldo is als volgt:

                     *Betaling van de rente á 7 % per jaar op de instaplening

                     *Terug betaling van de instaplening

                     *Betaling van de rente á 5 % per jaar op de vanaf 1 oktober 2011 betaalde premies

                     *Terugbetaling van de na 1 oktober 2011 betaalde premies

                     *Daarna uitkering naar rato van de inbreng.

 

Ruimte voor andere oplossingen
Wij zijn op 28 maart door Admin QI geïnformeerd over een nieuwe oplossing incl. premiefinanciering en er zou de week daarna concrete 
informatie volgen. Ook Mevr. Deborah Peck schrijft in haar update van 3 april 2012 hierover en belooft de volgende week nadere 
informatie te geven. Alweer wordt geen van de toezeggingen waargemaakt. Indien er alsnog een acceptabel voorstel komt, is dat voor 
de maatschap geen belemmering. Statutair is voorzien, dat aanpassingen hiervoor mogelijk zijn.

 

PCI-Claim in de USA
In een brief aan de participanten van januari 2011 heeft Mevr.Deborah Peck toegezegd voor ons in Amerika de schadeclaim tegen PCI 
te behartigen. Het enige wat er is gebeurd, is, dat zij het een keer bij de aanklager ter sprake heeft gebracht. Wel heeft zij al eerder 
tegen mij verklaard, dat wij niet moeten verwachten dat er veel uit de claim zal komen. De curatoren en de crediteuren van PCI zullen 
waarschijnlijk eerst aan de beurt zijn. Toch zullen wij met spoed onze claim moeten in dienen. Het PCI-proces tegen Vargas speelt 
deze week. Wij zullen onze advocaat in Miami op korte termijn de claim laten indienen voor de deelnemers van SPQI die een 
procesvolmacht hebben verleend.

 

Deelname in SPQI zinvol naast deelname in de MQIC?
Er zijn redenen genoeg!
                  *Vervanging van de trustee en Admin QI
                  *Verhaal van de schade in NL en de USA
                  *Actief streven naar verkrijging bevroren fondsen
                  *Controle op de Maatschap QI
                  *Actief streven naar collectivisering
                  *Belangen behartiging in NL en de USA

 

 

Betaling 2e bijdrage aan SPQI 
Op 6 april is de 2e bijdrage gefactureerd. Vooral bijdragen < € 100 komen binnen!  Wij doen hierbij de oproep uw bijdrage snel te betalen 
mede omdat er deze maanden belangrijke zaken moeten worden geregeld.

 

Aanmelding als deelnemer van SPQI
Participanten die nog geen deelnemer zijn van SPQI, kunnen een aanmeldingsverzoek indienen op het emailadres:

                    spqi.correctie@me.com

Zij ontvangen dan een invulformulier.


Uitgangspunten bestuur
De stichting werkt op basis van “Best Efforts” en sluit aansprakelijkheid uit voor haar werkzaamheden en rapportage.      

De modellen die door de commissie worden gebruikt, dan wel die de commissie beoordeeld zijn, zijn niets meer dan modellen; de 
keuze en de kwaliteit van de input bepaald voor een groot gedeelte de uitkomsten. De insteek van de commissie is hier altijd 
conservatief en wij proberen alleen met redelijke aannames te werken. Door de specifieke natuur van de beleggingen in 
levensverzekeringen kan aan modellen niet veel meer waarde worden gehecht dan aan een grove indicatie. Geen enkele belegger dient haar keuzes te maken op basis van deze modellen, de uitkomsten van analyses of verwachte rendementen/waarderingen. Deze zijn slechts ter illustratie en het is zeer waarschijnlijk dat de werkelijkheid in zeer grote mate kan afwijken van de uitkomsten van de modellen. De commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de accuraatheid van de informatie die zij verschaft, zeker in het licht van de grootte afhankelijkheid van informatie van derden.

De commissie probeert om zo goed en snel mogelijk alle relevante data bijbeleggers te krijgen, maar alle beleggers moeten accepteren dat zij zelf altijd 100% verantwoordelijk blijven voor hun keuzes.


Copyright SPQI.nl © PVC2017