bulletin 23

3 mei 2012

 

Maatschap QI Collectief groot succes
Reeds 624 participaties zijn aangemeld. Private Insurer, een Belgische  verzekeringsmaatschappij en grote participant, onderneemt de nodige 
stappen om zich ook op korte termijn bij MQIC aan te sluiten. Hoe meer participanten mee doen, hoe groter de invloed zal zijn van MQIC op het 
beheer van de gehele portfolio van polissen.

 

Downloaden formulieren en informatie 
U kunt de inschrijvingsacte downloaden van de website www.spqi.nl (in het Nederlands en Frans). Dat geldt voor alle participanten; dus ook 
voor deelnemers van QI-Verlies en voor participanten die zich niet bij een stichting hebben aangemeld. Tevens zijn de statuten op te vragen
en de overkomst (afspraken) tussen de Administrator en de Raad van Bestuur.

 

LSF, LIP en CLC in de Maatschap QI Collectief (MQIC)
In het vorige bulletin spraken wij over 2 pools. Een pool voor BGI-fondsen en een pool voor CLSF-fondsen.
Als CLSF-fonds worden tevens beschouwd LSF, LIP en CLC fondsen.

 

Instaplening gegarandeerd door alle polissen van MQIC
Op basis van continuïteit (dus niet de executiewaarde) is de netto contante waarde van de polissen van $ 344 mio tenminste $ 93 mio. Wanneer 
bijvoorbeeld 70 % van de participanten mee doet, vertegenwoordigt MQIC met een face value van $ 241 en een netto contante waarde van $ 65 
mio. Aan instaplening zal er dan $ 12 miobinnenkomen. De executiewaarde van de polissen van MQIC is tenminste 6% ofwel $ 14,5 mio.             
Dat is tezamen met de ontvangen lening initieel tenminste $ 26,5mio aan dekkingswaarde. De primaire doelstelling van MQIC zal zijn, de terug 
betaling van de instaplening veilig te stellen. Hiertoe zal de som van de kaspositie en de executiewaarde het meetpunt zijn.

De rente van 7 % is cumulatief preferent. Ofwel niemand krijgt iets uitgekeerd voordat iedereen over elke jaar 7 % heeft gehad over de 
instaplening en de lening is terugbetaald! Bovendien creëert U met uw deelname de situatie, waarmede een gedeeltelijke terugbetaling op uw 
investering uit het verleden haalbaar blijft.

 

Instaplening door verwanten etc
Op het inschrijfformulier kunt u desgewenst aangeven, dat een derde voor u deze lening stort. Deze derde heeft met betrekking tot de lening 
dezelfde rechten. In een aantal gevallen hebben intermediairs voor participanten de lening voldaan. Ook verwanten hebben van deze 
mogelijkheid reeds gebruik gemaakt.

 

Inbreng en valuta
Uitgangspunt voor de inbreng bij MQIC zijn de historische investeringen in euro's (zie de tegenwaarde in € afgerekend op het bankafschrift).                        
                 ~ Dat geldt ook voor latere premiebetalingen tot 1 oktober 2011.
                 ~ Premiebetalingen ten behoeve van AAUG tellen niet mee.
                 ~ Ter informatie; de dollardekking voor met name de BGI-fondsen liep ook bij PCI.
                 ~ Voor CLSF-fondsen konden participanten buiten QI om bij hun bank een dollardekking 
                     regelen of niet en dus speculeren op de $-koers.

 

Voorbeelden van inbreng
De rente in de voorbeelden in bulletin 22 was niet juist berekend. (abusievelijk disconto ipv rente en daardoor wat te hoog). De nieuwe 
voorbeelden treft u op eenapart blad aan tot slot van dit bulletin. Het spreadsheetmodel voor berekening van de inbrengwaarde zullen wij 
binnenkort ook op onze website plaatsen. U kunt dan de berekening maken voor uw eigen polis.

 

PCI-Claim
Onze advocaat in Miami heeft contact met de curator van PCI. Er is slechts een paar miljoen dollar beschikbaar voor compensatie van beleggers. 
Wij zullen tijdig de claim namens onze deelnemers indienen. Hiervoor kunt u een aanvullende informatievraag verwachten. Voor de claim dient 
u uw netto investering op te geven in QI-producten. Ofwel de initiële investering vermeerdertmet de later betaalde premies en verminderd met 
eventuele uitkeringen. Dit geldt voor de ontvangen rente en voor participanten die uit CLSF VI of BGI I een uitkering hebben ontvangen.

 

QI-Verlies is (nog) overal tegen
Het bestuur van QI-Verlies (SQIV, de andere stichting) heeft het volgende besloten:
             • er wordt thans niet geadviseerd “om wel of niet deel te nemen” omdat SQIV alsnog nader onderzoek wil doen.
             • zij gaan er van uit dat de polissen minder waard zijn dan de 3 afzonderlijke en gefundeerde berekeningen op basis van continuïteit
        >>   gepresenteerd in ons bulletin 22 (en dat zonder dat ze over actuele informatie beschikken, zoals illustrations en nieuwe
 >>>>>   levensverwachtingen!). Door het belang gehecht aan de juridische weg lijkt SQIV bovendien te vergeten dat de belegging van
 >>>>>> participanten die niet bij MQIC aansluiten van slechts 1 enkel leven afhangt. 
                Zoals bij loterij is dit zeer riskant. Met de collectivisering die MQIC voorstelt wordt het langleven risico danig kleiner
              • zij willen Mevr. Deborah Peck wel snel weg hebben, maar geen vrijwaring geven.

Het bestuur van SQIV bestaat uit Ilja van Houten, Mascha Schilperoort en KarelVandermeersch. Alleen Karel Vandermeersch is participant!

 

Alle bestuursleden van SPQI doen mee met MQIC
Alle bestuursleden van SPQI hebben zich reeds aangesloten bij de Maatschap QI Collectief. Waarom? Omdat wij op basis van goede informatie de juiste beslissing kunnen nemen.

 

Procedure vervanging Peck en procesvolmacht voor de USA
Gezien het standpunt van SQIV is een pragmatische oplossing voor de vervanging van de trustee  bemoeilijkt. SPQI ziet dan als enige weg deze 
vervanging via de juridische weg af te dwingen. Gezien het verleden is dit streven de enige optie.Voor de Amerikaanse procedure dienen wij 
waarschijnlijk een afzonderlijke volmacht van participanten te verkrijgen. Deze zal aan u worden gemaild, zodra de Amerikaanse tekst 
beschikbaar is.


Toch premies betalen aan de trustee?
Indien u (nog) niet mee wil doen met MQIC en u wilt uw belang in een polis in stand houden, is de enige mogelijkheid premies te betalen aan de 
trustee. SPQI zal trachten samen met MQIC afspraken te maken voor controle op de aanwending van de door de trustee ontvangen premies. Dit 
is in het belang van alle partijen.

 

Hoe gaat het nu met delen van polissen waarvoor geen premie wordt betaald?
MQIC zal aan de AdminQI melden, welke participaties bij haar zijn aangemeld. AdminQI kan dan berekenen wat het premie aandeel van MQIC 
is. Voorlopig zalMQIC daar pragmatisch mee omgaan om te zorgen, dat er geen polissen lapsen.MQIC zal ervoor waken voldoende zekerheid te 
krijgen dat haar betalingen bij de desbetreffende verzekeringsmaatschappijen terechtkomen en inderdaad dienen om polissen in stand te 
houden.

 

Uitgangspunten bestuur
De stichting werkt op basis van “Best Efforts” en sluit aansprakelijkheid uit voor haar werkzaamheden en rapportage. De modellen die door de
commissie worden gebruikt, dan wel die de commissie beoordeeld zijn, zijn niets meer dan modellen; de keuze en de kwaliteit van de input
bepaald voor een groot gedeelte de uitkomsten. De insteek van de commissie is hier altijd conservatief en wij proberen alleen met redelijke 
aannames te werken. Door de specifieke natuur van de beleggingen in levensverzekeringen kan aan modellen niet veel meer waarde worden 
gehecht dan aan een grove indicatie. Geen enkele belegger dient haar keuzes te maken op basis van deze modellen, de uitkomsten van 
analyses of verwachte rendementen/waarderingen. Deze zijn slechts ter illustratie en het is zeer waarschijnlijk dat de werkelijkheid in zeer grote 
mate kan afwijken van de uitkomsten van de modellen.
De commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor deaccuraatheid van de informatie die zij verschaft, zeker in het licht van de 
grootte afhankelijkheid van informatie van derden.

De commissie probeert om zo goed en snel mogelijk alle relevante data bij beleggers te krijgen, maar alle beleggers moeten accepteren dat
zij zelf altijd 100% verantwoordelijk blijven voor hun keuzes.

Copyright SPQI.nl © PVC2017