bulletin 25

1 juni 2012 


Recente ontwikkelingen

Zoals u in de update van AdminQI van 29 mei heeft kunnen lezen, is er een constructief overleg geweest met Eelco Homan over de 
ontstane situatie. Er is afgesproken een ultieme poging te doen om tot elkaar te komen. De informatie die Eelco 29 mei ontvangen 
heeft, is nog steeds dezelfde als SPQI reeds op 28 maart heeft ontvangen. SPQI en MQIC willen zo snel mogelijk kunnen vast stellen,
welke voortgang is geboekt. Tot heden hebben wij nog geen concrete informatie kunnen beoordelen. 
De bedoeling is, dat dat nu op korte termijn gaat plaatsvinden. 

Positief is ook dat AdminQI heeft toegezegd, dat Mevr.Peck een Due Dilligence onderzoek toestaat, uit te voeren door een externe 
deskundige van onze keuze. 

Zoals SPQI reeds eerder heeft gemeld, zijn wij niet gelukkig met de toon van de berichtgeving van MQIC.
Er zal in het vervolg een eindredactie plaatsvinden op de berichtgeving. 


Premiebetalingen en polis gelapsed 
Om het klimaat verder te verbeteren heeft MQIC besloten de restantbetaling voor het 2e kwartaal te voldoen aan de trustee zonder 
hieraan deze keer voorwaarden te stellen betreffende het verstrekken van relevante informatie. 

Deze betaling is gedaan inclusief $ 90 per participatie als service fee voor de trustee en AdminQI. SPQI (en MQIC) betreuren het dat
er inmiddels een polis is gelapsed. Wij hebben AdminQI gevraagd mee te delen, hoe wordt omgegaan met participanten in een
gelapsde polis, die wel premie hebben betaald. Wanneer u uw deelname in polissen in stand wilt houden, dient u zich zo snel mogelijk
aan te sluiten bij MQIC of premies te betalen aan de trustee.

Over vele punten uit het verleden kunnen participanten Mevr.Peck terecht verwijten maken. Wij kunnen ook niet ontkennen, dat zij zich 
voor onze belangen heeft ingezet na de arrestatie van het 3-tal Nederlanders. Op basis van de gegevens waarover SPQI en MQIC 
thans beschikken, kunnen we er redelijk van uitgaan dat de gelden die op de premierekening van Mevr.Peck worden gestort ook 
effectief bij de Amerikaanse verzekeraars terechtkomen. Hiervan mogen we uitgaan, onder meer gezien het permanente toezicht 
waaronder Mevr.Peck staat, maar ook omdat MQIC van de raadsman van Mevr. Peck zelf de persoonlijke garantie heeft gekregen dat 
de gelden op de juiste wijze zullen worden gebruikt. 


Deelname in de maatschap MQIC en andere oplossingen
De maatschap heeft steeds aangegeven open te staan voor andere oplossingen. MQIC beschikt nu over ruime middelen. Deze moeten 
echter zorgvuldig worden ingezet. Het zou onverantwoord zijn als MQIC voor de gehele portfolio premies zou betalen. 
Deelnemers in MQIC hebben juist hun inleg betaald om hun eigen toekomstige premieverplichtingen zoveel mogelijk te verminderen. 


Is de oplossing van AdminQI realistisch?
Wanneer we cijfers vergelijken, dienen we niet de verzekerde waarde en de contante waarde door elkaar te halen. Ook SPQI komt met
model TOHP voor de opbrengst van MQIC tot een range van 41,8 tot 56,3 % van de verzekerde waarde. Dat is echter netto contant 
25,6 tot 36,7 % van de verzekerde waarde.
Ook berekeningen van het Maps model geven gemiddeld een netto contante waarde van 27 %. Zie tevens de 2 afbeeldingen van model TOHP toegevoegd op de laatste pagina van het bulletin.SPQI en MQIC hebben de aanbieding van AdminQI nog niet kunnen
beoordelen. 


Rapportage voortgang
SPQI zal over de voortgang van haar onderzoeking rapporteren via de website www.spqi.nl en via de googlegroep. Zo kunt u 
tussentijds op de hoogte blijven, voordat er een nieuw bulletin uitkomt. 


Betaling bijdrage aan SPQI
Er is van de 1e bijdrage aan SPQI door deelnemers een bedrag nog niet betaald van € 19.000 en van de 2ebijdrage is € 52.000 nog niet 
betaald. Wij zullen hier binnenkort herinneringen voor versturen. Wij doen een beroep op u om uw bijdragen per ommegaand te betalen. 
Niet betalen kan leiden tot afkeuring van uw claim bij PCI en later betreffende de schadeclaim in Nederland. Wij hebben al maatregelen 
getroffen onze kosten te beperken. Het bestuur en de commissies doen hun werk onbezoldigd. Het zou fijn zijn, als we ons geen 
zorgen over de liquiditeiten behoeven te maken. 


PCI claim
Wij verzoeken u het formulier met bijlagen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 30 juni 2012 toe te zenden naar de adressen welke U
persoonlijk zijn gemaild en op de site vermeld stonden.


Uitgangspunten bestuur
De stichting werkt op basis van “Best Efforts” en sluit aansprakelijkheid uit voor haar werkzaamheden en rapportage. De modellen die 
door de commissie worden gebruikt, dan wel die door de commissie beoordeeld zijn, zijn niets meer dan modellen; de keuze en de 
kwaliteit van de input bepaalt voor een groot gedeelte de uitkomsten. De insteek van de commissie is hier altijd conservatief en wij proberen alleen met redelijke aannames te werken.

Door de specifieke natuur van de beleggingen in levensverzekeringen kan aan modellen niet veel meer waarde worden gehecht dan aan 
een grove indicatie. Geen enkele belegger dient haar keuzes te maken op basis van deze modellen, de uitkomsten van analyses of 
verwachte rendementen/waarderingen. Deze zijn slechts ter illustratie en het is zeer waarschijnlijk dat de werkelijkheid in zeer grote 
mate kan afwijken van de uitkomsten van de modellen. De commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de accuraatheid 
van de informatie die zij verschaft, zeker in het licht van de grote afhankelijkheid van informatie van derden. 

De commissie probeert om zo goed en snel mogelijk alle relevante data bij beleggers te krijgen, maar alle beleggers moeten accepteren dat zij zelf altijd 100% verantwoordelijk blijven voor hun keuzes.           De prognose kan gunstig beinvloed worden door:
 

                                  . compensatie van de niet verkochte delen van polissen 
                                  . protefeuille manager.
                                    .§aan-en verkoop van polissen en leveraging 


SPQI en MQIC hebben de aanbieding van AdminQI nog niet kunnen beoordelen. Copyright SPQI.nl © PVC2017