bulletin 26

12 juni 2012


Recente ontwikkelingen
In het persbericht (zie verder in dit bulletin) van AdminQI kunt u het volgende lezen:
Op dinsdag 12 juni jl. zijn de activa en passiva van de noodlijdende Quality Investments (QI) fractionele (een fractie is deeltje van een 
polis) life settlements portefeuille overgeheveld naar een nieuw subfonds van The Strategic Life Settlement Fund Plc. (SLSF), nadat de 
trustee het herstructureringsvoorstel van Life Settlement Consulting (LSC) heeft geaccepteerd. Aandelen in het subfonds zullen worden 
overgedragen aan een Special Purpose Vehicle (SPV), welke door activa gedekte obligaties zal uitgeven ter vervanging van de 
fractionele aanspraken van QI beleggers op de portefeuille.


Gang van zaken rondom het plan van SLSF
De overdracht heeft plaatsgevonden zonder instemming van SPQI en MQIC. Sterker nog; wij hebben bezwaren tegen de hoofdlijnen 
van het plan. Wij kennen geen details!

Wij hebben Mevr.Peck diverse malen (sinds half april)  juridisch gewaarschuwd dit soort beslissingen niet te nemen zonder onze steun en instemming.


SPQI en Private Insurer zijn op 28 maart ingelicht over de grote lijnen van het plan. De toezegging was dat we de week er na meer
gedetailleerde informatie van AdminQI zouden ontvangen. In die week beloofde Mevr.Peck zelf in een update meer informatie te geven. Ook die informatie hebben wij (en de participanten) nooit gekregen. Uiteindelijk zouden wij op 8 juni nadere informatie en een
 “termsheet” (voorwaarden) ontvangen in een bespreking met Iain Stamp van het Strategic Life Settlement Fund  (SLSF) en AdminQI
op Schiphol. Daar werd gezegd, dat die voorwaarden nog niet bekend waren. In het persbericht staat dat Mevr.Peck het aanbod al vóór
12 juni heeft geaccepteerd. In een bulletin “The Life Settlements Report” van 7 juni staat al dat alles is getekend. Wederom blijkt hoe 
onbetrouwbaar Mevr.Peck en AdminQI zijn! 

SPQI en MQIC hebben hun bezwaren op de grote lijnen op 13 juni nog besproken met Maarten Stoltz van AdminQI. Zonder verder een
reactie te hebben ontvangen kwam het persbericht 14 juni in ons bezit. Aan SPQI en MQIC is een overzicht toegezegd, waarin de
initiele kosten van de transactie zijn opgenomen alsmede de verwachte jaarlijkse kosten. Dit overzicht hebben wij niet mogen
ontvangen.


SPQI heeft bedenkingen over de oplossing met het Strategic Life Settlement Fund  

De voordelen van het plan zijn (als het door gaat):

              1. Er is (wordt) nu feitelijk gecollectiviseerd.
              2. Er kan nu portefeuillebeheer worden toegepast. Een beheer dat louter gericht is op
                  het beperken van het langleven risico zonder enige ‘trading’ is gunstig voor de prognoses.
              3. Combinatie met een andere portefeuille van polissen (zie persbericht) verminderd de risico’s
                  van een portefeuille van onze circa 60 polissen die slechts op 45 individuele levens is gebaseerd.
                  De combinatie met ARM komt op 300 polissen met een verzekerde waarde van totaal $ 670 miljoen.
               4. Mevr. Peck is niet langer trustee, omdat de polissen rechtstreeks door het fonds worden aangehouden
                   met de bekende Amerikaanse bank Wells Fargo als depothoudende bank.

Bezwaren tegen het plan zijn (als het door gaat):

1) Het door Strategic Life Settlement Fund (SLSF) op te richten nieuwe “subfonds” heeft in het geheel geen extra kapitaal
 >beschikbaar. AdminQI en de trustee Mevr. Peck hebben echter premiefinanciering juist als doorslaggevend argument
   naar voren geschoven!
2) Er worden geen prognoses gegeven van de opbrengsten die door SLSF kunnen worden bereikt.
3) De substantiële setupkosten en de eerste operationele kosten worden verkregen uit herstructurering van de QI-portfolio.
    Hiermee wordt bedoeld het verkopen van onze polissen tegen commissies vermeld onder punt 9.
4) Door AdminQI is aan SLSF verteld, dat er voldoende beschikbare middelen waren om de komende maanden premie te betalen.
 Ons is gebleken, dat AdminQI daarvoor uitgaat van de beschikbare middelen van de Maatschap QI Collectief!
5) Premiefinanciering kan wellicht over een paar maanden worden geboden door:

>>>> a) Liquiditeit van het fonds ARM door het eventueel samenvoegen van de ARM-portfolio met de QI-portfolio, al dan niet   >>>>>> >>>>>>aangevuld met externe financiering. 

>>>>>b) Emissie door een ander klein eigen subfund van Strategic LS Fund (SLSF). Het SLSF 1 subfonds heeft echter slechts $ 15 >>>>>>>mio activa, waarvan $ 11,8 mio voor 27 polissen met $ 59,4 mio face value, en $ 3,3 mio cash, wat geen marge toelaat.

>>>>>c) Over de condities waarop de kredietverlening kan plaatsvinden, werd geen duidelijkheid gegeven. Externe financiering tegen >>>>>>>300 basispunten boven het  Libor 3 maands-tarief,  brengt het “fore closure risico” (executie van het onderpand) terug, dat bij >>>>>>>eerdere voorstellen wellicht zelfs de opzet was. In dat geval zijn 300 polissen voor een prikje weg.

>>>>>d) Samenvoeging van de ARM en de QI-portfolio’s houdt een waardering in van de polissen van beiden. Omdat de >>>>>>>waarderingscriteria niet worden vermeld, zijn negatieve effecten op de waardering van de QI-portfolio te verwachten. Met een >>>>>>>22% per jaar discount waardeert SLSF de QI portfolio slechts op $ 36 mio. Een ander SLSF subfonds zou van het QI >>>>>>>subfonds deelbewijzen kunnen verkrijgen, mits niet getornd wordt aan hun premiebuffer van 10% cash. Een dergelijke >>>>>>>onderschrijving kan voor QI participanten verwatering inhouden. 

6) Het uitgangspunt van SLSF (AdminQI) is, dat alle participanten alsnog de niet betaalde premies voldoen, die vanaf 1 oktober 2011 >>zijn gefactureerd. Dit terwijl AdminQI zelf aangeeft, dat tot heden maar 50 % betaald is. Natuurlijk zou het voor de portfolio een >>gewenste situatie zijn, dat iedereen betaalt. Het optimisme is kennelijk gebaseerd op de stelling van SPQI; “als Mevr.Peck weg is, >>zijn er veel participanten wel bereid om premies te betalen”. SPQI wordt echter nog steeds met de (vroegere?) vertegenwoordigers >>van Mvr. Peck geconfronteerd en met dezelfde opstelling. 

7) Bij samenvoeging met de ARM-portfolio (240 polissen met een face value van $ 320 mio) zal men onze portfolio negatief waarderen >>op de volgende punten:

    • Hoge face values

    • Hoger dan gemiddelde premies (4,5 % in plaats van de normale 4 %)

    • Geen premiebuffer

Volgens de SLSF due diligence is:

 “policy documentation ‘light’ for 1/3rd of the policies, no recent LE’s and some policies are difficult to value because of insufficient data on the insureds health” terwijl de ARM portfolio wellicht beter gedocumenteerd is. ARM was immers beursgenoteerd en werd geaudit. Wij zijn benieuwd naar de gemiddelde life expectancies van deze portfolio, wanneer ze zijn bepaald en door welke organisatie. De deal van ARM met SLSF is onzeker en dat kan nog wel een half jaar duren! Noch AdminQI noch SLSF hebben ons echter gemeld, dat de ARM investeerders al weken geleden een formeel voorstel hebben gekregen tot samenvoeging met de QI-portfolio!

8) De belangrijkste persoon van de zijde van de Ieren is de heer Iain Stamp. Wanneer u op hem “googled” komt u diverse voorbeelden
    tegen, die niet in zijn voordeel spreken.

9) Via een andere onderneming van de heer Iain Stamp worden onze  polissen gekocht en verkocht. Per aankoop en per verkoop tegen >>3 % commissie! Bovenop de commissies zijn er tevens risico’s dat dergelijke transacties de belangen van QI participanten niet >>dienen. LSC is slechts adviseur van SLSF. De SLSF fondsbeheerder heeft tot nu toe klaarblijkelijk steeds de LSC adviezen >>opgevolgd. 

10) Een gedetailleerd kostenoverzicht van de initiële kosten en de jaarlijkse operationele kosten is ons 8 juni toegezegd, maar hebben >>>wij nog niet mogen ontvangen.

11) De AFM heeft de oplossing van het Strategic Life Settlement Fund niet gezien en dus ook geen goedkeuring of iets dergelijks >>>gegeven. De suggestie van “AFM-proof” die AdminQI in haar presentaties kennelijk aan participanten vermeldt, is dus misleidend.

12) Op 29 mei heeft AdminQI toegezegd, dat SPQI een Due Dilligence mag laten uitvoeren bij Mevr. Peck. Op donderdag 31 mei heeft >>>de trustee dat in een telefoongesprek met Eelco Homan bevestigd. Opnieuw blijkt echter, dat de trustee haar afspraken niet  >>>nakomt. Dit geeft voeding aan de gedachte dat er wat te verbergen valt.

13) AdminQI blijft betrokken. Omdat de heer Iain Stamp aangeeft niet rechtstreeks met ons te willen communiceren, zijn we >>>(voorlopig?) weer afhankelijk van AdminQI.

14) Portefeuillebeheer, dat verder gaat dan het louter beperken van langleven risico,  kan waarde vernietigen door de verhoogde >>>risico’s. SLSF is dat wel van plan! Het wil met financiering (dus een hefboom) uitbreiden tot $ 1 miljard verzekerde waarde.

15) Omdat het Strategic Life Settlement Fund als Qualifying Investor Fund enkel ervaren beleggers die minimaal € 100.000 inleggen >>>mag aanvaarden is de beleggersbescherming beperkt.


OPROEP aan AdminQI
SPQI doet opnieuw een oproep op AdminQI om oprecht te proberen samen een goede oplossing te bereiken. Dit met in 
achtneming van de geldende regelgeving. Haar commerciële belang (en dat van derden) dient onderschikt te zijn aan een goede oplossing voor de participanten
.


U krijgt een belang in obligaties (als het door gaat)
Participanten kunnen 3 soorten obligaties krijgen:

1. Een obligatie A gebaseerd op de na 1 oktober 2011 betaalde premies. De betaalde bedragen worden met een flinke factor verhoogd
 als beloning voor het in stand houden van de portfolio. AdminQI noemt dit de “hero-bond”.
2. Een obligatie B gebaseerd op de netto investering in de fracties van polissen.
3. Een obligatie C gebaseerd op het verschil tussen de verzekerde waarde van de fractie van de polissen en de netto investering.

De looptijd van de obligaties zou 10 jaar zijn. Het rentepercentage is ons niet bekend. De rente wordt pas uitbetaald als de liquiditeit het toestaat. De vaste looptijd zal betekenen, dat de resterende polissen na 10 jaar worden verkocht en er van de opbrengst een liquidatie 
uitkering zal plaatsvinden. Gezien de aanloopkosten, beheersvergoedingen en transactiekosten zal het wel even duren voordat er 
betalingen plaats kunnen vinden.  De nominale waarde van de obligaties is geen enkele indicatie van de hoogte van de uitkering.

Wat er feitelijk kan gebeuren, simpel uitgelegd
Onze polissen hebben een netto contante waarde uitgaande van continuïteit van tenminste 26 % van de verzekerde waarde van de 
polissen. Dat is circa $ 90 miljoen!

De trustee draagt deze over aan een partij met ervaring in de Life Settlementmarkt (SLSF), maar helaas zonder geld! Die partij geeft 
ons een schuldbekentenis in ruil voor onze polissen. De opbrengsten voor SLSF staan vast. Om de aanloopkosten te betalen, worden 
er een paar van onze polissen verkocht. Dat zal ook nog nodig zijn, als de participanten niet alsnog alle na 1 oktober 2011 
gefactureerde premies betalen! Dat is zo’n $ 6 mio. Dat kun je natuurlijk wel hopen, maar realistisch is het niet. Dan wordt er ook nog 
vanuit gegaan, dat de premiereserve van MQIC voor SLSF beschikbaar is. 

Partijen staan in de rij om zo’n gouden deal te sluiten. 


PCI Claim ook naar USA opsturen
Wij hebben u verzocht de Claim-formulieren voor 30 juni in te sturen. Er zijn inmiddels al flink wat formulieren ontvangen. Wij hebben de 
toelichting op het formulier wat uitgebreid. U kunt deze van onze website downloaden. De Amerikaanse Overheid wil zelf ook de 
meldingen van schade ontvangen. Zij blijken begin juni hiervoor een formulier op de site te hebben geplaatst. Ook dit formulier kunt u 
van onze website downloaden.

Het formulier moet voor 20 juli worden opgestuurd naar:
U.S. Department of Justice
United States Attorney's Office
Eastern District of Virginia in Richmond
600 East Main Street
Suite 1800
Main Street Centre
Richmond, VA 23219
Phone: (804) 819-7429
Fax: (804) 771-2316


Voor dit formulier kunt u een kopie bijsluiten van ons PCI-claimformulier met alle bijlagen. Het eenvoudigste is om van ons formulier de 
eurobedragen A en B om te rekenen naar USD (tegen de dagkoers) en deze op het formulier van de USA te vermelden onder A1 en B3 
met verwijzing naar de bijlagen.


Hoe verder met de Maatschap QI Collectief 
Indien de oplossing middels het Strategic Life Settlement Fund doorgang zou vinden, kunnen zich naar de inzichten van SPQI 
bijvoorbeeld de volgende scenario’s voordoen:

   • MQIC krijgt de obligaties toebedeeld en wordt door SLSF als één participant beschouwd. Uw afspraken met MQIC blijven >> >>>ongewijzigd.

   • U ontvangt de obligaties op uw naam. MQIC wordt een financier van SLSF. De opbrengsten van MQIC worden te zijner tijd aan de >>>deelnemers in de maatschap uitgekeerd.

>>• U ontvangt de obligaties op uw naam. MQIC wordt geliquideerd. U ontvangt uw instaplening terug onder aftrek van de gemaakte >>>kosten.


Het is lang niet zeker, dat de oplossing met SLSF, effectief wordt doorgevoerd. Het blijft belangrijk, dat participanten zich alsnog 
aansluiten bij MQIC om tot een goede oplossing te komen. MQIC staat ondertussen al voor een meerderheid van participanten, maar 
verdere aanmeldingen blijven nuttig omdat dit de risico’s voor alle MQIC leden beperkt. Wanneer alle participanten, die kunnen betalen 
zich bij de maatschap aansluiten, komt ook een oplossing voor degenen die niet kunnen betalen, binnen bereik. 


Waarom duurt het zo lang voordat het bestuur van SPQI wat laat weten?
Als u dit bulletin leest, zult u begrijpen dat het tijd kost om een en ander zorgvuldig en afgewogen uit te werken. Tevens hadden wij met 
MQIC afgesproken niet direct emotioneel te reageren. Dat is soms maar beter ook.


Uitgangspunten bestuur 
De stichting werkt op basis van “Best Efforts” en sluit aansprakelijkheid uit voor haar werkzaamheden en rapportage. De modellen die door de commissie worden gebruikt, dan wel die door de commissie beoordeeld zijn, zijn niets meer dan modellen; de keuze en de kwaliteit van de input bepaalt voor een groot gedeelte de uitkomsten. De insteek van de commissie is hier altijd conservatief en wij proberen alleen met redelijke aannames te werken. Door de specifieke natuur van de beleggingen in levensverzekeringen kan aan modellen niet veel meer waarde worden gehecht dan aan een grove indicatie. Geen enkele belegger dient haar keuzes te maken op basis van deze modellen, de uitkomsten van analyses of verwachte rendementen/waarderingen. Deze zijn slechts ter illustratie en het is zeer waarschijnlijk dat de werkelijkheid in zeer grote mate kan afwijken van de uitkomsten van de modellen.

De commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de accuraatheid van de informatie die zij verschaft, zeker in het licht van de grote afhankelijkheid van informatie van derden. 

De commissie probeert om zo goed en snel mogelijk alle relevante data bijbeleggers te krijgen, maar alle beleggers moeten accepteren dat zij zelf altijd 100% verantwoordelijk blijven voor hun keuzes.


Persbericht van AdminQI 


13 Juni 2012

 

Quality Investments

Herstructurering binnen The Strategic Life Settlement Fund Plc

 

Op dinsdag 12 juni jl. zijn de activa en passiva van de noodlijdende Quality Investments (QI) fractionele life settlements portefeuille overgeheveld naar een nieuw subfonds van The Strategic Life Settlement Fund Plc., nadat de trustee het herstructureringsvoorstel van Life Settlement Consulting (LSC) heeft geaccepteerd. Aandelen in het subfonds zullen worden overgedragen aan een Special Purpose Vehicle (SPV), welke door activa gedekte obligaties zal uitgeven ter vervanging van de fractionele aanspraken van QI beleggers op de portefeuille.

 

De QI portefeuille, met US$ 350 miljoen eindwaarde en zo’n 1.000 Europese investeerders, werd beheerd door Peck Trustees, waarbij de contacten met investeerders werden verzorgd door AdminQI.  Peck Trustees en AdminQI hebben gedurende de afgelopen negen maanden verschillende opties voor herstructurering beoordeeld, en volgens Maarten Stoltz van AdminQI : “Is het LSC herstructurerings-pakket de best beschikbare optie, omdat het streeft naar een optimaal rendement voor alle beleggers, binnen een structuur die een hoge mate van corporate governance biedt, transparant is, en ontworpen is om de inherente risico’s van het beheren van life settlement portefeuilles te beheersen”. Het onderhouden van contacten met QI beleggers zal worden voortgezet door Derreck Jan van der Velde en Maarten Stoltz.

 

LSC is de adviseur van The Strategic Life Settlement Fund Plc., The Strategic LS Access (I) Fund Plc.,  The Omega Life Settlement Unit Trust en The HCI Life Settlement Fund (een door de FSA goedgekeurd professioneel beleggingsfonds). Iain Stamp, hoofd van LSC, is ook een van de bestuurders van The Strategic Life Settlement Fund Plc. en van The Strategic LS Access (I) Fund Plc. LSC werkt met een keur van gespecialiseerde, en in meerdere jurisdicties erkende partijen die de activiteiten zoals beheer, administratie, bewaring, actuariële berekeningen, medical underwriting en juridische zaken op zich nemen.

 

LSC heeft ook een aanbestedingsbod uitgebracht voor de herstructurering van obligaties, uitgegeven door het in moeilijkheden verkerende Luxemburgse life settlement fonds, ARM Asset Backed Securities S.A. Indien het LSC bod wordt geaccepteerd, is het streven van LSC er op gericht om the QI en ARM polissen te combineren binnen het zelfde subfonds van The Strategic Life Settlement Fund Plc.,  met de intentie om een aanzienlijke krediet faciliteit in te brengen, teneinde een gecombineerde (QI en ARM) portefeuille van meer dan US$ 1 miljard te realiseren. Iain Stamp verklaarde: “Wij weten nu nog niet of ons bod voor de ARM portefeuille succesvol is,  maar indien dat wel het geval is en hoewel de QI en ARM portefeuilles afzonderlijk zouden kunnen worden geherstructureerd, zou de combinatie van beide portefeuilles met de dan aanwezige beschikbaarheid van een kredietfaciliteit, het rendement voor beleggers in zowel QI als ARM aanzienlijk in gunstige zin beïnvloeden middels het creëren van een veel grotere portefeuille met een hogere mate van liquiditeit.”

 

LSC heeft haar bod op 17 april jl. aan het bestuur van ARM uitgebracht en is in afwachting van bericht van het bestuur van ARM nadat verschillende aanbiedingen in overweging zijn genomen.

---------------------------------------------------------------------------------- einde ------------------------------------------------------------------------------------------

  

Notes to Editors

Press Calls

Please contact Iain Stamp, Life Settlement Consulting (consultant to the Investment Manager of The Strategic Life Settlement Fund Plc). 

Email: info@lsc-ltd.com 

Tel: +44 (0)23 9221 7250

 

About LSC 

Life Settlement Consulting (LSC) is a trading style of UK Innovative LS Ltd, an independent consultancy service based in the UK, which focuses solely on the US Life Settlements or Insurance Linked Securities sectors. 

 

LSC is the consultant to the Investment Manager of The Strategic Life Settlement Fund Plc (SLSF), a Qualifying Investor Fund (QIF), authorised by the Central Bank of Ireland on 29 April 2010 as a single fund entity. It converted to a segregated liability structure (umbrella structure) in November 2011, comprising a series of bankruptcy remote sub-funds. 

 

Access to SLSF1 is available via The HC I Life Settlement Fund and The Strategic LS Access (I) Fund Plc. The Strategic LS Access (I) Fund Plc collects capital directly and via The Omega Life Settlement Unit Trust.

 

The Investment Manager of The Strategic Life Settlement Fund Plc

The Investment Manager of The Strategic Life Settlement Fund Plc is PCE Investors Ltd (PCE). PCE is a privately owned alternative investment management business based at Charles House, 5-11 Regent Street, London SW1Y 4LR. PCE is authorised and regulated by the FSA and is authorised by Central Bank of Ireland as an Investment Manager and Promoter of Irish Qualifying Investor Funds. Further information is available on www.pceinvestors.co

Copyright SPQI.nl © PVC2017