bulletin 27

4 july 2012 


Recente ontwikkelingen 
Er heeft een bijeenkomst plaats gevonden op 27 juni van MQIC en SPQI met AdminQI. Op zich was deze bijeenkomst positief, maar 
had meer een verkennend karakter. Om meer concrete stappen te kunnen zetten, is een nieuwe ontmoeting gepland op maandag 9 juli 
in Londen met de betrokken partijen rond de Ierse oplossing. Onder andere onze bezwaren vastgelegd in bulletin 26 zullen aan de orde 
komen. 

Er is een conflict ontstaan over het besluit van 28 juni van de Voorlopige Raad van Bestuur van MQIC om een premiebetaling te doen. 
De administrator Mr.Jan de Schepper weigert om de betaling uit te voeren. Kennelijk leggen Jean-François Lycops en Erik Duinslaeger 
zich hierbij neer of zijn zij op hun beslissing tot betaling teruggekomen. Eelco Homan eist dat de premiebetaling zo spoedig mogelijk 
wordt uitgevoerd. Statutair is de Maatschap verplicht om premies voor de leden te betalen, tenzij de Raad van Bestuur zou besluiten
de premiebetaling op te schorten.  


De maatschap heeft al geruime tijd niet aan AdminQI doorgegeven wie zich hebben aangemeld bij MQIC. 

Daardoor:  

                   1. hebben vele participanten nog een premienota ontvangen voor het 3e kwartaal.  

                   2. heeft MQIC ook nog geen premies betaald over het 2e kwartaal voor onder andere cliënten van Private 

Insurer en de meeste participanten die zich in juni bij MQIC hebben aangemeld.  Het is volgens SPQI onacceptabel, dat MQIC geen 
premies betaalt en er vervolgens polissen lapsen (volgens niet bevestigde berichten is er afgelopen weekend $ 37 mio gelapsed). 
MQIC kan anderen verantwoordelijk stellen voor de schade van het lapsen, maar daar kopen we niets voor. Alweer een juridisch 
conflict erbij! Het zijn onze polissen! Links om of rechts om zullen wij daar premies voor moeten betalen. Het is overigens natuurlijk
wel vreemd, dat er op woensdagavond via de email een premiefactuur van AdminQI bij MQIC binnen komt en er dan in het weekend al
direct polissen vervallen, omdat MQIC niet betaalt heeft!! 


Meld uw protest zo spoedig mogelijk
Wij verzoeken u als u lid bent van MQIC om zo snel mogelijk uw protest tegen de gang van zaken te melden aan het emailadres van 
Jan de Schepper: jds@revius.be met een CC aan bestuur@spqi.nl . De tekst mag kort zijn: 

Wij eisen dat:

                       1. MQIC voor ons premies betaalt.
                       2. de stemming per email voor de verkiezing van de nieuwe Raad van Bestuur direct na 15 juli wordt gehouden
                           en de nieuwe Raad van Bestuur direct in functie treedt.
 

De rol van de administrator
Mr. Jan de Schepper heeft zijn diensten vanaf januari aan de maatschap gefactureerd.
De rekening is inmiddels opgelopen tot € 100.000.         
Wij zijn blij met zijn initiatief van destijds, maar MQIC moet nu snel naar een fase waarin deze kosten worden vermeden. Gezien het
feit dat Jean-Francois Lycops tegenwoordig de inhoudelijke en juridische kant aanstuurt, kan MQIC de taken van de administrator snel
op andere wijze regelen. 
 

Eelco Homan treedt per direct terug uit de Voorlopige Raad van Bestuur van MQIC
Eelco Homan heeft steeds geëist, dat MQIC haar premies betaalt. Omdat dit niet gebeurd en hij geen verantwoording wil nemen voor 
dit beleid, heeft hij zich met directe ingang terug getrokken uit de Voorlopige Raad van Bestuur. Hij stelt zich wel kandidaat voor de 
nieuw te kiezen Raad van Bestuur. Hij roept u op als lid van MQIC op hem te stemmen en op kandidaten die het ook niet eens zijn met de huidige gang van zaken. De nieuwe Raad van Bestuur zal uit 5 leden bestaan. Indien u zich kandidaat wilt stellen, kunt u tot 15 juli om 24 uur een email te zenden met vermelding van uw naam en participatiegegevens naar: heather@corbettbrock.com met een cc naar bestuur@spqi.nl . 

Vooraf is reeds met de Administrator Mr.Jan de Schepper de overeenkomst gesloten, dat hij binnen een maand na het aantreden van 
de nieuwe Raad van Bestuur zal aftreden. Wij zullen alles in het werk stellen om zo spoedig mogelijk de controle over onze belangen 
terug te krijgen. Overigens hebben wij afgezien van deze kwestie veel waardering voor de inspanningen van Jean-François Lycops van 
Private Insurer. 


Kanttekeningen SPQI bij Update van 29 juni van AdminQI
MQIC en SPQI zijn niet de reden van de gemelde vertraging van tenminste 2 maanden. Wij hebben wel vragen gesteld. De 
premiefacturen voor het 3e kwartaal zijn verzonden op dezelfde dag dat de bespreking plaats vond met AdminQI. Facturering van de 
premies is nodig, omdat het plan van de Ieren (nog?) niet in premiefinanciering voorziet. 


Nu nog lid worden van de maatschap?
De maatschap heeft samen met SPQI goede initiatieven genomen om tot een oplossing te komen. Uitsluitend het punt van de 
premiebetaling vindt SPQI onacceptabel. Momenteel is zelf premie betalen voor niet leden van MQIC helaas de minst onzekere weg. 
Hoe moeilijk ook, dient u dat zelf af te wegen en te beslissen. 


Schadeclaim op Dennis Moens, Frank Laan en Koen Blom
SPQI heeft een voorlopige schatting gemaakt van de totale schade van alle participanten in QI producten. De advocaat van SPQI is in 
gesprek met de advocaten van Moens en Laan. Deze hadden verzocht om de berekening van de schade. 

Wellicht kan te zijner tijd een schikking worden bereikt over de compensatie van de schade. Participanten hebben het meeste baat bij 
een snelle schikking, zodat de instandhouding van de portefeuille van polissen beter gewaarborgd kan worden. 

Wij hopen daar wel op, maar gaan er van uit, dat een regeling pas tegen aanvang van de eerste echte rechtszitting kan worden bereikt. 
De regiezitting zal na de zomer plaatsvinden. De advocaten van de verdachten zullen dan met verzoeken komen voor aanvullend 
onderzoek. Eind 2012 begin 2013 kan de rechtszaak dan echt beginnen. 


Claiminformatie per participant
Bovengenoemde schadeclaim zal door SPQI worden gebaseerd op de informatie die door de participanten voor de PCI-Claim is 
ingediend. Dit geldt uitsluitend voor de participanten die ook een procesvolmacht aan SPQI hebben verstrekt. 

Wij zullen tijdig een mailing doen naar deelnemers van SPQI die nog geen procesvolmacht hebben verstrekt. 


Uitgangspunten bestuur
De stichting werkt op basis van “Best Efforts” en sluit aansprakelijkheid uit voor haar werkzaamheden en rapportage. De modellen die 
door de commissie worden gebruikt, dan wel die door de commissie beoordeeld zijn, zijn niets meer dan modellen; de keuze en de 
kwaliteit van de input bepaalt voor een groot gedeelte de uitkomsten. De insteek van de commissie is hier altijd conservatief en wij 
proberen alleen met redelijke aannames te werken. 

Door de specifieke natuur van de beleggingen in levensverzekeringen kan aan modellen niet veel meer waarde worden gehecht dan aan een grove indicatie. Geen enkele belegger dient haar keuzes te maken op basis van deze modellen, de uitkomsten van analyses of verwachte rendementen/waarderingen. Deze zijn slechts ter illustratie en het is zeer waarschijnlijk dat de werkelijkheid in zeer grote mate kan afwijken van de uitkomsten van de modellen. 

De commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de accuraatheid van de informatie die zij verschaft, zeker in het licht van de grote afhankelijkheid van informatie van derden. 

De commissie probeert om zo goed en snel mogelijk alle relevante data bij beleggers te krijgen, maar alle beleggers moeten accepteren dat zij zelf altijd 100% verantwoordelijk blijven voor hun keuzes. 

Copyright SPQI.nl © PVC2017