bulletin 28

19 juli 2012 


Recente ontwikkelingen
Een gezamenlijke juridische actie van MQIC en SPQI heeft voorkomen, dat onze polissen zijn overgedragen aan de Ierse partij zonder
inhoudelijk overleg met MQIC en SPQI. Op 9 juli heeft een bespreking plaatsgevonden in Londen. MQIC was vertegenwoordigd door 
Jean&François Lycops en SPQI door Eelco Homan. Van AdminQI was Derreck Jan van der Velde aanwezig en van de Ierse kant Iain 
Stamp en Paul Adams. Het belangrijkste resultaat van de meeting is, dat we als volwaardige partijen worden beschouwd en veel 
relevante informatie over de Ierse oplossing inmiddels hebben ontvangen. Het vervolg was een bijeenkomst op Schiphol op 16 juli.
Wij zijn er nog lang niet uit, maar de sfeer was constructief. Om de tijdsdruk te verminderen, is premiebetaling door MQIC (en de 
participanten) essentieel. De trustee is gelukkig voor de korte termijn tegemoet gekomen aan een voor MQIC belangrijke voorwaarde 
voor het betalen van premies. Het zoveel mogelijk in stand houden van de portfolio van polissen is essentieel voor elk plan voor de 
toekomst. Er is nog geen duidelijk inzicht in welke polissen nu zijn gelapsed. In eerdere gevallen zijn polissen alsnog gered.
Wellicht valt de schade tot heden nog mee.
 

Verkiezing van een nieuwe Raad van Bestuur voor MQIC
Op 18 juli zijn de emails om voor nieuwe bestuursleden te stemmen door MQIC verzonden. Vanuit de gelederen van SPQI heeft alleen 
Eelco Homan zich kandidaat gesteld. Het is jammer, dat niet meer deelnemers zich hebben gemeld. De enige reden waarom Eelco 
Homan uit de Voorlopige Raad van Bestuur was getreden, is het feit, dat er door MQIC geen premies werden betaald. Op overige 
punten is hij het volledig eens met het beleid van MQIC. Gezien de huidige ontwikkelingen verwacht hij verder voor de toekomst geen 
problemen. De aanwezigheid van Group Fides op de kandidatenlijst is (ongewenst) groot. Erik Duinslaeger en Heather Corbett Brock 
zijn zakelijk en privé partners en Marc Vanhoutteghem was intermediair van Group Fides. Walter Witvrouwen heeft in het verleden bij 
de Belgische Financiële Dienst gewerkt. Jean&Francois Lycops is van Private Insurer. SPQI vindt, dat hij onmisbaar is in de Raad van 
Bestuur van MQIC. 


Van de Google site
Het  is hoogst eigenaardig, dat we volgens De Schepper geen informatie nodig hebben over de kandidaten van het nieuwe Bestuur van 
MQIC, die in de toekomst ons (resterende) geld gaan beheren. Het enige wat ons opvalt is, dat Fides een stevige voet in huis zou 
hebben met Erik Duinslaeger en Heather Corbett Brock (partners) en Van Houtteghem Marc. De vraag, die wij gedupeerden ons moeten
stellen, is, of het een goede zaak is, dat onze belangen in de toekomst hoofdzakelijk door de vroegere Hoofdrepresentant van Quality 
Investment in België verdedigd worden. Dit kan tot belangenconflicten leiden en ik persoonlijk denk, dat het niet ethisch is, dat zoveel vertegenwoordiging van één groep in het Bestuur actief is. Ik roep daarom veel Gedupeerden op, bij de aanstaande verkiezing van het 
nieuwe MQIC Bestuur dit NIET te laten gebeuren. Dit heeft niets met Erik of Heather persoonlijk te maken, maar het principe is niet 
aanvaardbaar en ongezond voor een propere werking.
Paul Veithen  


PCI-Claim
De formulieren voor de claim zijn door veel participanten (te) laat ingezonden. Veel claimformulieren waren onvolledig en onzorgvuldig 
ingevuld. Annemie Cardoen en Paul Veithen (beiden bestuursleden van SPQI en Haether Corbett&Brock hebben veel werk verzet om 
tot een voorlopige melding in de USA te kunnen komen. Het is opvallend hoeveel participanten geen claim hebben ingediend. Wanneer 
u alsnog een claim in stuurt, zullen wij trachten deze nog toe te voegen. Graag opsturen naar de Belgische postbus: 

Stichting PQI PCI-Claim
Post Edegem Centrum Drie Eikenstraat 17
Postbus 33
2650 EDEGEM
België 

De claiminformatie zal ook worden gebruikt voor de claim tegen Dennis Moens, Frank Laan en Koen Blom. Het is dus belangrijk, 
dat participanten hun claim alsnog indienen. 
                                                                                                                                                                                                

Uitgangspunten bestuur
De stichting werkt op basis van “Best Efforts” en sluit aansprakelijkheid uit voor haar werkzaamheden en rapportage. De modellen die 
door de commissie worden gebruikt, dan wel die door de commissie beoordeeld zijn, zijn niets meer dan modellen; de keuze en de 
kwaliteit van de input bepaalt voor een groot gedeelte de uitkomsten. De insteek van de commissie is hier altijd conservatief en wij 
proberen alleen met redelijke aannames te werken. Door de specifieke natuur van de beleggingen in levensverzekeringen kan aan 
modellen niet veel meer waarde worden gehecht dan aan een grove indicatie. Geen enkele belegger dient haar keuzes te maken op 
basis van deze modellen, de uitkomsten van analyses of verwachte rendementen/waarderingen. Deze zijn slechts ter illustratie en het 
is zeer waarschijnlijk dat de werkelijkheid in zeer grote mate kan afwijken van de uitkomsten van de modellen. 

De commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de accuraatheid van de informatie die zij verschaft, zeker in het licht van de grote afhankelijkheid van informatie van derden. 

De commissie probeert om zo goed en snel mogelijk alle relevante data bij beleggers te krijgen, maar alle beleggers moeten accepteren dat zij zelf altijd 100% verantwoordelijk blijven voor hun keuzes. 


Copyright SPQI.nl © PVC2017