bulletin 29

23 july 2012 

Gezamenlijk verklaring van AdminQI, de Trustee en SPQI
Op 16 juli is tot slot van een constructieve bijeenkomst van MQIC, SPQI en AdminQI met het Strategic Life Settlement Fund de toezegging gedaan dat MQIC premies zal gaan betalen, mits dat direct aan de verzekeringsmaatschappijen kan plaatsvinden. 
De trustee is hier op 18 juli mee akkoord gegaan en heeft MQIC van alle relevante informatie voorzien om de premies direct aan 
de verzekeringsmaatschappijen over te maken. MQIC kwam in de dagen hierna weer met diverse aanvullende eisen voordat tot 
premiebetaling zou worden overgegaan.
De trustee is bereid de belangrijkste eis in te willigen, nl. dat de betaling van de premies via Litai Assets zal verlopen.
SPQI heeft al vanaf november 2011 contact met deze service provider en de belangenvertegenwoordigers SPQI en MQIC hebben
veel vertrouwen in deze partij. Daarmee wordt aan de wens van MQIC en SPQI voldaan, dat premiebetalingen van de polissen buiten 
de trustee om worden uitgevoerd. Inmiddels een week later blijkt MQIC te eisen, dat een evenredig deel van de portfolio van polissen 
geheel aan haar wordt overgedragen. De trustee gaat hier niet mee akkoord.
 
Resulaat: op 23 juli betaalt de maatschap nog steeds geen premies. Het overdragen van een deel van de portfolio is voor niet-leden 
van de maatschap natuurlijk onaanvaardbaar.  

Het is voor participanten belangrijk te weten dat de portfolio van QI volledig is gecollectiviseerd.
Dit betekent dat als er een polis vervalt, de totale verzekerde waarde van de portfolio af neemt. Het raakt dus niet de participanten
die beneficiary zijn van de desbetreffende polis. Participanten die niet bijdragen aan het behoud van de portfolio door premiebetalingen, 
zullen dat merken in een uiteindelijk substantieel lagere opbrengst van hun belang. (Einde gezamenlijk verklaring van AdminQI, de
Trustee en SPQI, deze verklaring is ook terug te vinden op 
www.adminqi.nl en www.spqi.nl

Oproep aan de maatschap; betaal premies!
Op dit moment vervallen er echter veel polissen. Een snelle betaling van premies door MQIC kan het verder vervallen van polissen voorkomen. Tevens kunnen er dan een aantal reeds vervallen polissen alsnog worden gered. Helaas zijn er inmiddels volgens AdminQI 
$ 90 mio aan polissen vervallen! Nu het dringende verzoek aan MQIC om zo snel mogelijk alles in het werk te stellen om onze portfolio 
te redden. Dit kan alsMQIC snel de premies betaalt, die het op grond van de gemelde participaties verschuldigd is.  

Oproep aan leden van de maatschap
Maak duidelijk aan de maatschap, dat er niet langer poker moet worden gespeeld met onze centen. Wij hebben een instaplening 
betaald aan MQIC in de veronderstelling dat MQIC premies betaalt om ons aandeel in de polissen “in force” te houden. De statuten 
van MQIC verplichten tot het betalen van premies. Gezien de toezeggingen die MQIC van de trustee ontvangen heeft, kan er geen 
reden meer zijn voor de Voorlopige Raad van Bestuur om betaling van premies op te schorten. Laat dit niet gebeuren; stuur uw protest 
naar het emailadres van MQIC: heather@corbettbrock.com.


Oproep aan participanten die geen premies hebben betaald, maar dat wel kunnen!
Als Litai Assets de premiebetalingen aan de verzekeringsmaatschappijen gaat verrichten, is voorzien in de gewenste zekerheden voor 
deze groep participanten. Kies nu snel voor het behoud van de portfolio en betaal uw premies in de nabije toekomst aan Litai Assets. 

Verwatering van rechten van participanten die geen premie betalen.
Participanten die geen premie (kunnen) betalen, brengen het voortbestaan van de portfolio van polissen in gevaar. Wanneer naar
schatting 20 % van de participanten geen premie betaalt, kan feitelijk een verzekerde waarde van $ 70 mio niet in stand worden 
gehouden. Wij zijn er van op de hoogte, dat er heel wat participanten zijn, die in grote financiële problemen zijn geraakt door het 
QI-debacle. Echter, zoals bij elke investering; als er extra moet worden betaald, verwateren de rechten van degenen die niet (kunnen) 
betalen. Verwatering ontstaat doordat participanten voor extra betaalde premies bijvoorbeeld een “hero-bond” (ofwel extra rechten) 
ontvangen. Verwatering zou ook kunnen door voor elke niet betaalde kwartaalpremie een afwaardering te doen op de aanspraken. 

SPQI komt ook op voor de belangen van de participanten die niet kunnen betalen. Het principe van verwatering is echter een realiteit die men onder ogen moet zien.  


Initiatief in voorbereiding om de QI Portfolio veilig te stellen.
AdminQI bereid samen met de trustee een initiatief voor om extra fondsen in te zamelen om de gehele portfolio veilig te stellen. 
Op zeer korte termijn wordt u hierover geïnformeerd. SPQI gaat er van uit, dat circa 20 % van de participanten niet in staat is om 
premies te betalen. MQIC vertegenwoordigt inmiddels circa 60 % van het verzekerde kapitaal. Gezien het feit, dat de 20% veelal zeer 
schrijnende gevallen betreft, wordt een beroep gedaan op participanten om een extra bijdrage te leveren. De participanten zullen voor 
deze extra bijdrage een aantrekkelijke bonus kunnen verwerven. 

Hoe nu verder?
Het servicen van de gehele portfolio van polissen door Litai Assets heeft de voorkeur van SPQI. In april hebben Jean-François Lycops
en Eelco Homan een bezoek gebracht aan Litai Assets in Fort Lauderdale. Wanneer de premiebetaling is veilig gesteld en daarmee
het behoud van de portfolio, kunnen de gesprekken met het Strategic Life Settlement Fund worden voortgezet. De tijdsdruk zal dan in 
mindere mate een rol spelen. MQIC en SPQI zullen in het belang van alle participanten afspraken trachten te maken, die ons de 
maximaal haalbare opbrengst zullen opleveren. Mevr.Peck heeft aangeven te zullen terug treden, zodra de zaken definitief zijn 
geregeld. 


Informatie over en verstrekt door Litai Assets
Litai Assets’ primary focus is the servicing of life settlements for investors in the secondary market of U.S. life insurance policies. 
We perform the administrative and oversight functions integral to the skillful servicing of portfolios of life insurance policies. 
Life insurance policies, serviced by Litai Assets, are owned by trusts, investment funds, and individual investors. We offer a full range 
of services to assist our clients in achieving their objectives through superior customer service, advanced technology, and innovation. 

Litai Assets has a fourteen year history of servicing life insurance policies and is currently managing approximately 5,500 policies, 
encompassing approximately 4,100 insured lives; with an aggregate face value in excess of $1 Billion. 
We are also managing 10,855 fractional interests in life insurance policies owned by 7,376 investors which are mostlyindividuals, funds or corporations. These fractional interests are held in a trust which is the successor of Mutual Benefits Corp., a fund that was closed by the SEC in 2004.  Litai Assets (the “Company”) employs a staff of 30 dedicated professionals who are experienced life insurance 
policy management specialists. The company is owned and managed by Jan-Eric Samuel who is the Chairman and CEO. 
The Company maintains $10 Million of Errors and Omissions Coverage as part of all client servicing contracts. 

Uitgangspunten bestuur
De stichting werkt op basis van “Best Efforts” en sluit aansprakelijkheid uit voor haar werkzaamheden en rapportage. De modellen die door de commissie worden gebruikt, dan wel die door de commissie beoordeeld zijn, zijn niets meer dan modellen; de keuze en de 
kwaliteit van de input bepaalt voor een groot gedeelte de uitkomsten. De insteek van de commissie is hier altijd conservatief en wij 
proberen alleen met redelijke aannames te werken. Door de specifieke natuur van de beleggingen in levensverzekeringen kan aan 
modellen niet veel meer waarde worden gehecht dan aan een grove indicatie. Geen enkele belegger dient haar keuzes te maken op 
basis van deze modellen, de uitkomsten van analyses of verwachte rendementen/waarderingen. Deze zijn slechts ter illustratie en het 
is zeer waarschijnlijk dat de werkelijkheid in zeer grote mate kan afwijken van de uitkomsten van de modellen. 

De commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de accuraatheid van de informatie die zij verschaft, zeker in het licht van de grote afhankelijkheid van informatie van derden. 

De commissie probeert om zo goed en snel mogelijk alle relevante data bij beleggers te krijgen, maar alle beleggers moeten accepteren dat zij zelf altijd 100% verantwoordelijk blijven voor hun keuzes. 

Copyright SPQI.nl © PVC2017