bulletin 30

11 augustus 2012 


BELANGRIJK: ZIE HOOFDSTUK VOLMACHT 
voor stemmen bij de maatschap
 Bestuursverkiezing van de maatschap voor de Raad van Bestuur


Het bestuur van SPQI is zeer teleurgesteld over de uitslag van de verkiezingen.
Alle kandidaten zijn gekozen, behalve de kandidaat van het bestuur van SPQI, Eelco Homan. Gekozen zijn Erik Duinslaeger en
Heather Corbett Brock van de Group Fides (zakelijk en privé partners), Marc Vanhoutteghem (was intermediair van Group Fides), 
Walter Witvrouwen (werkte vroeger bij de Belgische Financiële Dienst) en Jean$Francois Lycops (eigenaar Private Insurer). 

Alle gekozen bestuursleden zijn in het verleden betrokken geweest bij de verkoop van QI$producten en hebben daar (veel) geld 
aan verdiend. Waar kwamen de stemmen binnen voor de Raad van Bestuur? ………………..bij de Fides Group!

SPQI vertegenwoordigt ruim 60 % van alle participanten en de totale verzekerde waarde. Veel deelnemers van SPQI zijn aangesloten 
bij de maatschap. De inzet van SPQI bij de aanpassing van de statuten en de berichtgeving in haar bulletins heeft sterk bijgedragen 
aan het feit dat meer dan 50 % van de SPQI$deelnemers is aangesloten bij de maatschap. Binnen MQIC vertegenwoordigen de SPQI 
leden ook meer dan 50 % van de verzekerde waarde. Het is voor het bestuur van SPQI niet acceptabel, dat het geen invloed (meer) heeft op het beleid van de maatschap.

 

Volmacht voor stemmen bij de maatschap
SPQI heeft als doel uw belangen te behartigen. SPQI wil zorgen, dat zij ook binnen MQIC in staat is uw belangen te vertegen-
woordigen. In een afzonderlijke email of brief vraagt het bestuur van SPQI aan leden van de maatschap haar een volmacht te geven 
om namens u te stemmen voor uw belangen ondergebracht bij de maatschap. 

Vanzelfsprekend kunt u de volmacht later desgewenst herroepen. Ga op uw eigen gevoel af; vraag niet aan uw makelaar wat u moet 
doen! Eelco Homan heeft aangegeven, dat hij terug treedt uit het bestuur van SPQI, indien er niet in ruime mate volmacht wordt 
verleend aan het bestuur van SPQI. Het is belangrijk dat iedere SPQI deelnemer een volmacht verstrekt (voorzover ook lid van MQIC).                                                 
Voor de goede orde; SPQI is niet tegen de maatschap. SPQI is het met veel uitgangspunten van MQIC eens.                                                                
Door de recente ontwikkelingen is aan SPQI alle invloed binnen de maatschap ontnomen. 

SPQI wil weer in de positie zijn uw belangen te kunnen vertegenwoordigen.

Onze speerpunten voor de maatschap zijn: 

—      Toetsing van het beleid (met name waarom geen premies worden betaald)
      Stemmen voortaan via een notaris
      Vertegenwoordigers van SPQI in het bestuur 
      Vervanging van “dure” Jan de Schepper als administrator; hij blijft adviseur van MQIC


Enquête premiebetaling
Ondanks de vakantieperiode zijn er veel reacties ontvangen (ruim 250). Veel participanten hebben een heel verhaal meegestuurd.
Wij vragen begrip voor het feit, dat wij niet op al deze emails kunnen reageren. Vanzelfsprekend heeft het bestuur wel kennis genomen 
van de inhoud. De meeste deelnemers die reageerden, waren inmiddels lid van de maatschap. Het is nog te vroeg om een conclusie te 
trekken. Wij verzoeken een ieder die de enquete nog niet heeft ingestuurd, dit alsnog te doen. 

De maatschap betaalt geen premies
De diepere logica om geen premies te betalen ontgaat SPQI. Een kwartaalpremie is circa 1,1 % van de verzekerde waarde. De waarde 
van de polissen die lapsen is netto contant gemiddeld 25 á 30 % van de verzekerde waarde. Snapt u het? Alleen van deelnemers van 
SPQI heeft de maatschap t/m het 3e kwartaal $ 2,2 mio aan premies niet afgedragen! Wij hebben wel aan MQIC betaald, maar de 
polissen zijn gelapsed! De maatschap wil aan het bestuur van SPQI geen verklaring geven voor haar beleid. Overigens hebben 
deelnemers van SPQI, die niet bij de maatschap zijn aangesloten, een premie achterstand van $ 3 mio, gerekend vanaf 1 oktober 
2011.
  

Meldt bij SPQI dat u lid bent van MQIC
Boven aan het bulletin staat vermeld of u bij SPQI geregistreerd staat als lid van de maatschap. Als U wel lid bent en er staat nee, wilt
u dat dan melden bij spqicorrectie@me.com  Als er ja staat, maar u bent geen lid van MQIC of niet voor al uw participaties in polissen,
dit graag ook gedetailleerd melden. U heeft bijvoorbeeld participaties in 3 polissen, maar er bijvoorbeeld maar 2 bij MQIC aangemeld. 

Bijdrage SPQI
SPQI zal binnenkort wederom betalingsherinneringen versturen. Gelukkig hebben inmiddels velen hun 1e en 2e bijdrage betaald. 

Tevens hebben wij momenteel weinig juridische kosten. Participanten die later deelnemer van SPQI zijn geworden, dienen niet alleen 
de 2e bijdrage, maar ook de 1e bijdrage te voldoen. Iedereen betaalt dus relatief evenveel! Wij doen een beroep op u om openstaande 
posten snel te voldoen. Voorwaarde voor participatie in de claim op de verdachten
SPQI hoopt dat er voor het begin van het feitelijke proces tegen de verdachten een schaderegeling tot stand kan worden gebracht. 
De regiezitting zal na de zomer plaatsvinden. Naar verwachting zal dan eind 2012 of begin 2013 het proces echt kunnen beginnen.
Indien geen minnelijke regeling kan worden getroffen, zal het jaren duren voor deze gerechtelijk kan worden afgedwongen. SPQI kan 
uw claim uitsluitend behartigen, indien u uw bijdragen aan SPQI heeft voldaan en een procesvolmacht heeft verstrekt.
 

Uitgangspunten bestuur
De stichting werkt op basis van “Best Efforts” en sluit aansprakelijkheid uit voor haar werkzaamheden en rapportage. De modellen die 
door de commissie worden gebruikt, dan wel die door de commissie beoordeeld zijn, zijn niets meer dan modellen; de keuze en de kwaliteit van de input bepaalt voor een groot gedeelte de uitkomsten. De insteek van de commissie is hier altijd conservatief en wij 
proberen alleen met redelijke aannames te werken. Door de specifieke natuur van de beleggingen in levensverzekeringen kan aan 
modellen niet veel meer waarde worden gehecht dan aan een grove indicatie. Geen enkele belegger dient haar keuzes te maken op 
basis van deze modellen, de uitkomsten van analyses of verwachte rendementen/waarderingen. Deze zijn slechts ter illustratie en het 
is zeer waarschijnlijk dat de werkelijkheid in zeer grote mate kan afwijken van de uitkomsten van de modellen. 

De commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de accuraatheid van de informatie die zij verschaft, zeker in het licht 
van de grote afhankelijkheid van informatie van derden. 

De commissie probeert om zo goed en snel mogelijk alle relevante data bij beleggers te krijgen, maar alle beleggers moeten accepteren 
dat zij zelf altijd 100% verantwoordelijk blijven voor hun keuzes. 

Copyright SPQI.nl © PVC2017