bulletin 31

5 september 2012 


Mededeling van de maatschap (letterlijke tekst) 

Beste,
In aansluiting met het schrijven hetwelk jullie als lid van MQIC hebben ontvangen van AdminQI.
kopie onderaan toegevoegd) sturen wij u deze mail.  

                           1.AdminQI is de vertegenwoordiger van trustee mevrouw Peck.                         
                           2.Trustee mevrouw Peck heeft QI Participanten dusdanige schade toegebracht dat zij als trustee is afgezet
                              middels een rechterlijke beslissing voor 1 polis. Een uitspraak voor alle overige polissen is voor eerstdaags;
                           3.Trustee mevrouw Peck heeft onder ede verklaard dat er voor 52 miljoen face value aan polissen zou zijn komen
                              te vervallen, ongeveer 1/3e van wat AdminQI verkondigt. Omdat mevrouw Peck nog altijd niet heeft opgemerkt 
                             voor welke polissen de maatschap MQIC premies heeft betaald is zelfs die 52 miljoen face value aan polissen fout.
                           4.Er is geen reden om enig geloof te hechten aan de opruiende verklaringen die AdminQI verkondigt om QI 
                              Participanten schrik in te boezem;
                           5.De maatschap MQIC zal tekst en uitleg verschaffen op 20 september eerstkomend. 

Met vriendelijke groeten, 
Namens het Bestuur en de Administrator MQIC 

-----------------------------------------------------------------------Einde tekst MQIC---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bevestiging van SPQI 
SPQI kan de feiten bevestigen, die de maatschap in bovenstaande verklaring bekend maakt. 
De afgelegde verklaring van 24 augustus onder ede van Mevr. Peck is in bezit van SPQI.  

Oproep SPQI
Wij roepen u op, wat meer vertrouwen te hebben in MQIC en SPQI. Graag begrip voor het feit, dat het soms niet verstandig is om te 
communiceren. 

Oproep van AdminQI deel te nemen aan kort geding van een aantal participanten tegen de Maatschap is onverstandig                                                  
Een kort geding tegen de maatschap is naar de mening van SPQI niet verstandig. De oproep is gebaseerd op onjuiste informatie. 
Zie de mededelingen in dit bulletin. Wij gaan er vanuit dat die participanten door de recente ontwikkelingen van dit voornemen afzien. 
Overigens heeft ook SPQI het voornemen gehad tot juridische stappen tegen de maatschap. Gelukkig is de communicatie van SPQI 
met MQIC tijdig hersteld en is een onderlinge strijd voorkomen.
 

Oplossing Life Settlement Consultancy Op 30 augustus zijn SPQI en MQIC door AdminQI en Ian Stamp ingelicht over een nieuw 
voorstel van het Ierse Life Settlement Consultancy (LSC). Dit voorstel voorziet in volledige financiering van de toekomstige lasten van
de portefeuille. SPQI heeft hierover recent gedetailleerde informatie ontvangen en zal deze analyseren en haar bevindingen rapporteren
na terugkoppeling met LSC. Onze bevindingen van het vorige voorstel van de Ieren treft u aan in bulletin 26. Met name de beschikbare
financiering is een verbetering. Het voorstel is een alternatief ongeacht wie de trustee is.
 

Volmacht voor stemmen bij de maatschap
SPQI heeft als doel uw belangen te behartigen. SPQI wil zorgen, dat zij ook binnen MQIC weer in staat is uw belangen te 
vertegenwoordigen. Door de uitslag van de bestuursverkiezing in juli heeft SPQI geen formele invloed meer binnen de maatschap. 
Daarom heeft het bestuur van SPQI aan leden van de maatschap gevraagd haar een volmacht te geven om namens u te stemmen
voor uw belangen ondergebracht bij de maatschap. Vanzelfsprekend kunt u de volmacht later desgewenst herroepen. Ga op uw eigen 
gevoel af; vraag niet aan uw makelaar wat u moet doen! Eelco Homan heeft aangegeven, dat hij terug treedt uit het bestuur van SPQI, 
indien er niet in ruime mate volmacht wordt verleend aan het bestuur van SPQI. Het is belangrijk dat iedere SPQI-deelnemer een
volmacht verstrekt (indien U ook li bent van MQIC). Inmiddels zijn van 130 deelnemers volmachten ontvangen! Voor de goede orde; SPQI is niet tegen de maatschap. SPQI is het met veel uitgangspunten van MQIC eens. SPQI wil weer in de positie zijn uw belangen 

in de maatschap formeel te kunnen vertegenwoordigen.  

Onze speerpunten voor de maatschap zijn: 

~ Toetsing van het beleid 

~ Stemmen voortaan via een notaris 

~ Vertegenwoordigers van SPQI in het bestuur 

~ Vervanging van “dure” Jan de Schepper als administrator; hij blijft adviseur van MQIC 

Heeft u het formulier voor het verstrekken van de volmacht niet meer?  Vraag het aan via email aan: spqicorrectie@me.com . 

Enquête premiebetaling
Uit de enquête van SPQI bleek dat er 15 participanten zich hebben gemeld die alle premies hebben betaald. Daarnaast hebben 15 
participanten aangegeven weer premies te zullen betalen zodra Mevr.Peck weg is als trustee. De enquête is door circa 50 % van de 
deelnemers van SPQI ingevuld. Het merendeel heeft alleen aangegeven lid te zijn van MQIC. Dan was het invullen van de enquête 
verder niet relevant. 


Uitgangspunten bestuur
De stichting werkt op basis van “Best Efforts” en sluit aansprakelijkheid uit voor haar werkzaamheden en rapportage. De modellen die
door de commissie worden gebruikt, dan wel die door de commissie beoordeeld zijn, zijn niets meer dan modellen; de keuze en de 
kwaliteit van de input bepaalt voor een groot gedeelte de uitkomsten. De insteek van de commissie is hier altijd conservatief en wij proberen alleen met redelijke aannames te werken. Door de specifieke natuur van de beleggingen in levensverzekeringen kan aan modellen niet veel meer waarde worden gehecht dan aan een grove indicatie. Geen enkele belegger dient haar keuzes te maken op basis van deze modellen, de uitkomsten van analyses of verwachte rendementen/waarderingen. Deze zijn slechts ter illustratie en het is zeer waarschijnlijk dat de werkelijkheid in zeer grote mate kan afwijken van de uitkomsten van de modellen. 

De commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de accuraatheid van de informatie die zij verschaft, zeker in het licht van de grote afhankelijkheid van informatie van derden. 

De commissie probeert om zo goed en snel mogelijk alle relevante data bij beleggers te krijgen, maar alle beleggers moeten accepteren dat zij zelf altijd 100% verantwoordelijk blijven voor hun keuzes. 

Copyright SPQI.nl © PVC2017