bulletin 32

15 september 2012 


Mevr.Peck is donderdag 13 september door de rechter ontheven van haar taak als Trustee

In navolging van het kort geding van 24 augustus betreffende CLSF III/IV is Mevr.Peck nu voor alle trusts ontheven van haar taak. 
Een interim trustee zal zich in het dossier verdiepen. De maatschap heeft in een aantal emails gereageerd op vragen van participanten. Wij hebben aan het slot van dit bulletin 2 emails opgenomen van MQIC, die verhelderend werken.

SPQI zal contact opnemen met de interim trustee om haar een toelichting te geven en om de belangen van alle bij SPQI aangesloten participanten te vertegenwoordigen en te behartigen; wel of geen premiebetalers en wel of geen lid van MQIC. SPQI gaat er van uit, dat er nu een situatie ontstaat waarin zowel SPQI als MQIC een grote invloed zullen hebben op de beslissingen van de (interim) trustee.Samen vertegenwoordigen SPQI en MQIC ruim 90 % van de verzekerde waarde!!! 


Bijeenkomst van MQIC op 20 september
SPQI dient een lijst met vragen in voor deze bijeenkomst. Met name vragen wij om een verantwoording van het beleid van 
premiebetalingen. Tevens willen wij het beleid vernemen met betrekking tot de positie van participanten die heden geen lid zijn van 
MQIC.
 

Oplossing Life Settlement Consultancy
Op 30 augustus zijn SPQI en MQIC door AdminQI en Ian Stamp ingelicht over een nieuw voorstel van het Ierse Life Settlement 
Consultancy (LSC). Dit voorstel voorziet in volledige financiering van de toekomstige lasten van de portefeuille. SPQI heeft hierover 
recent gedetailleerde informatie ontvangen en zal deze analyseren en haar bevindingen rapporteren na terugkoppeling met LSC.
Onze bevindingen van het vorige voorstel van de Ieren treft u aan in bulletin 26. Met name het ontbreken van financiering was toen een 
belangrijke reden voor een negatief oordeel. Het nieuwe voorstel is een alternatief ongeacht wie de trustee is. LSC biedt een hoog 
rendement op een zeer lage inschatting van de waarde van de ingebrachte QI polissen. 

Bijeenkomst AdminQI en LSC van 7 september.
Op deze bijeenkomst zijn de globale voorwaarden van het nieuwe voorstel van LSC toegelicht. Van LSC waren Iain Stamp en Paul 
Adams aanwezig. Naar onze schatting waren er circa 40 á 50 participanten aanwezig. 

Wat zijn de belangrijkste punten van het voorstel van LSC: 
                         ~ Onze polissen (uitgaande van $ 205 mio) worden ingebracht tegen een net asset value (NAV) van $ 25 mio.
                            De netto contante waarde is volgens het Maps Milliman model circa $ 52 a $ 60 mio. 
                         ~ LSC voorspelt een rendement van 18 %. Door de lage waardering van de NAV is dat niet zo moeilijk.
                         ~ Er wordt $ 150 mio geleend tegen 4,5 % (afsluitprovisie $ 7,5 mio)
                         ~ Er worden polissen met een life expectancy (LE) van gemiddeld 6,3 jaar bijgekocht tegen 18 % van de 
                            face value (en een fee voor LSC van 1 %).
                         ~ Er wordt een fee berekend van 0,5 % over de verzekerde waarde. De totale face value loopt op tot  950 mio
                            (en een fee voor LSC van 0,5 % per jaar). Er is gecalculeerd met een fee van ruim $ 4 mio per jaar. 
                         ~ Het aantal polissen zal circa 260 zijn met een gemiddelde verzekerde waarde van $ 3 mio.
                         ~ Bij een maturity (overlijden) krijgt LSC een fee van 5 %.
                         ~ In het model wordt gerekend met een tegenvallende LE van 10%.
                         ~ Er is een herverzekering. Indien een verzekerde 18 maanden na zijn LE nog niet is overleden. Er wordt dan 85 % 
                            van de verzekerde waarde uitgekeerd. 
                         ~ De totale fee over 10 jaar bedraagt $ 89 mio incl. de afsluitprovisie voor de bank en staat voor een groot deel vast.
                         ~ De totale netto opbrengst voor de bondhouders bedraagt conform het model $ 336 mio, maar is sterk afhankelijk 
                            van het tijdig overlijden van verzekerden.
                         ~ Bonds worden aan participanten uitgegeven met een minimale nominale waarde van € 100.000 omgerekend 
                             in dollars. Dit om buiten de regelgeving voor kleine beleggers te vallen. De nominale waarde geeft dus geen 
                             indicatie van de uiteindelijke opbrengst. 
                         ~ Naar keuze kan het dollarrisico worden afgedekt tegen een reductie van 3 % op het jaarrendement.
                         ~ AdminQI heeft op deze meeting meegedeeld, dat tot heden er voor $ 141,5 mio aan polissen is gelapsed.
De letterlijke tekst van Mevr. Peck voor de rechter op 24 augustus was:  
             
“We experienced over 52 million dollars in lapsing due to MQIC's behavior, or actions, or inaction, I should say.” 
Tevens werd nog meegedeeld, dat Mevr.Peck voor $ 23.5 mio verzekerde waarde aan polissen heeft verkocht voor slechts 3 %!! 
Dit betreft de polissen van BGI 16 en 23, alsmede CLSF 39 en 44. Twee van deze polissen met een verzekerde waarde van samen
$ 8,5 mio hebben een waarde volgens het Maps Milliman model van samen goed voor $ 1,9 mio en zijn dus verkocht voor $ 255.000!!! Van de andere polissen (samen $ 15 mio) hebben we geen waarde berekening wegens onvolledige informatie.
Deze brachten dus $ 450.000 op. Mevr. Peck heeft met de opbrengst premies betaald (volgens AdminQI). Dat moet dus ongeveer voor
een face value geweest zijn van $ 63 mio. Iain Stamp (LSC) gaat polissen kopen voor gemiddeld 18 % van de face value!!
Volgens AdminQI heeft MQIC tot heden voor 9 polissen premie betaald met een face value van $ 60 mio. 4 van deze polissen werden 
te laat betaald. MQIC zou dan ongeveer $ 700.000 hebben betaald, hetgeen ver beneden haar aandeel in de premies is. 

Volgens Mevr.Peck zijn er nu 36 polissen over met een verzekerde waarde van $ 205 mio en een jaarpremie van $ 10 mio. SPQI heeft
3 weken geleden opnieuw aan AdminQI en MQIC schriftelijk verzocht om een opgave voor welke polissen er premies zijn betaald.
Van beiden krijgen wij geen goed antwoord. SPQI heeft het gevoel, dat beiden de informatieverstrekking aan participanten voor hun
eigen doel gebruiken (of misbruiken).  

Commissie ter beoordeling oplossing van LSC
SPQI wil dit alternatief zorgvuldig beoordelen. Experts doen het snel af, als "te mooi om waar te zijn; dus niet waar". Participanten die 
geen premies kunnen betalen zijn vanzelfsprekend laaiend enthousiast. Zolang er geen (beter) alternatief ligt van de maatschap, zal 
deze oplossing toch serieus moeten worden beoordeeld. 

De verantwoording voor deze beoordeling wil SPQI graag samen met een commissie nemen. De leden van de commissie zijn:
Jeff Bolders 
Frank Gevaerts van Geervliet 
Bart van Weele 
Paul Veithen (bestuurslid SPQI) 
Eelco Homan (voorzitter bestuur SPQI)
 

In de commissie zitten participanten met alle persoonlijke belangen die bij SPQI-deelnemers kunnen voorkomen. Ofwel leden van 
MQIC, niet-leden die alle premies hebben betaald en niet-leden die na 27 september 2011 geen premies hebben betaald. LSC heeft 
aan SPQI aangegeven, dat de voorwaarden in onderling overleg nader kunnen worden afgesproken. Van een eerste kritiekpunt van 
SPQI betreffende de fee van LSC is inmiddels al aangegeven dat LSC bereid is een deel van de fee te koppelen aan het resultaat. 

Enquête premiebetaling (aangevulde informatie) 
Uit de enquête van SPQI bleek dat er 15 participanten zich hebben gemeld die alle premies hebben betaald. Daarnaast hebben 13 
participanten aangegeven weer premies te zullen betalen zodra Mevr.Peck weg is als trustee en MQIC normaal premies betaald.
De enquête is door circa 50 % van de deelnemers van SPQI ingevuld. Het merendeel heeft alleen aangegeven lid te zijn van MQIC. 
Dan was het invullen van de enquête verder niet relevant. Er hebben 15 participanten gemeld dat ze geheel geen premies (meer) 
kunnen betalen.
 

Bijdrage aan SPQI 
Van de 1e bijdrage staat nog € 14.126 open en van de 2e bijdrage € 23.793. Wij doen een beroep op u om de nog niet betaalde 
bijdragen per ommegaande over te maken. Het zou jammer zijn, als we om die reden straks een 3e bijdrage moeten vragen. 
Momenteel worden er door SPQI weinig kosten gemaakt. 

Uitgangspunten bestuur
De stichting werkt op basis van “Best Efforts” en sluit aansprakelijkheid uit voor haar werkzaamheden en rapportage. De modellen die 
door de commissie worden gebruikt, dan wel die door de commissie beoordeeld zijn, zijn niets meer dan modellen; de keuze en de 
kwaliteit van de input bepaalt voor een groot gedeelte de uitkomsten. De insteek van de commissie is hier altijd conservatief en wij 
proberen alleen met redelijke aannames te werken. Door de specifieke natuur van de beleggingen in levensverzekeringen kan aan 
modellen niet veel meer waarde worden gehecht dan aan een grove indicatie. Geen enkele belegger dient haar keuzes te maken op 
basis van deze modellen, de uitkomsten van analyses of verwachte rendementen/waarderingen. Deze zijn slechts ter illustratie en het 
is zeer waarschijnlijk dat de werkelijkheid in zeer grote mate kan afwijken van de uitkomsten van de modellen. 

De commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de accuraatheid van de informatie die zij verschaft, zeker in het licht 
van de grote afhankelijkheid van informatie van derden. De commissie probeert om zo goed en snel mogelijk alle relevante data bij 
beleggers te krijgen, maar alle beleggers moeten accepteren dat zij zelf altijd 100% verantwoordelijk blijven voor hun keuzes. 


2 e-mails van Jean-François Lycops, bestuurder van MQIC geplaatst op de googlegroep
 

Beste, 

De maatschap MQIC onderzoekt nog steeds het LSC voorstel en zal ten gepaste tijde haar besluiten daarover meedelen. Naar alle 
waarschijnlijkheid zal dit volgende week gebeuren tijdens onze ledenvergadering van 20 september te Kruibeke. Volgende bedenkingen 
kunnen echter nu al worden geplaatst bij het bericht dat U van een makelaar heeft ontvangen: 

               ~ 40 à 50 deelnemers volgens de aanwezigen met wie ik gesproken heb, dus minder dan het geclaimde 120.tal;
               ~ Noch LSC noch het voorstel staan onder Ierse controle, laat staan van enige andere prudentiële overheid zoals de 
                  Belgische FSMA en het Britse FSA en de Nederlandse AFM; 
              ~  LSC voorstel geeft ons inziens nergens aan hoeveel QI Participanten daadwerkelijk kunnen verwachten.
                  Er wordt immers enkel aangegeven wat het doelrendement van de portefeuille is, niet het rendement van QI Participanten.                                                                                              
                  Dit kunnen zeer verschillende zaken zijn;
               ~ Er is geen audit update op trimestriële basis voorzien maar wel voor het actuariële werk
                  Audit is echter iets anders dan het actuariële werk;
               ~ Het effectieve bedrag aan face value van polissen die tot op heden gelapsed zijn is niet bekend omdat noch AdminQI
                  noch trustee mevrouw Deborah C Peck enige onafhankelijke controle hebben toegelaten. De verklaringen daarover van 
                  AdminQI en trustee mevrouw Deborah C Peck verschillen bovendien danig. De concrete stand van zaken zal eerstdaags
                  gekend met de antwoorden van de carriers, dit zijn de Amerikaanse levensverzekeraars bij wie de betrokken levens-                  
                  verzekeringen werden afgesloten. Carriers werden door de rechter verplicht informatie te bezorgen over de stand van 
                  zaken. Anderzijds is er geen 50 miljoen $ maar 21,2 miljoen $ face value aan polissen die tijdens de volgende 10 dagen
                  komt te vervallen volgens de lapslijst die trustee mevrouw Deborah C Peck raadsman aan MQIC heeft overgemaakt, dus
                  niet eens de helft van het aangekondigde bedrag
               ~ Met de eigen vermogensvereisten die banken moeten naleven in functie van de risico’s waaraan ze worden blootgesteld
                  en met aangehechte FSA April 2012 Guidance on TLPI’s waar life settlements worden beschreven als “complex and high
                  risk < unsuitable for the vast majority of retail clients” ben ik alsnog niet overtuigd dat er een Engelse bank effectief bereid
                  is gevonden om 150 miljoen dollar gedurende 10 jaar te lenen aan 4,5% per jaar. Aangehechte FSA April 2012 Guidance 
                  on TLPI’s doelt op beleggingen zoals deze van Quality Investments. Ik kan er niet aan doen maar dit roept nare             
                  herrinneringen op van indertijd waar Quality Investments de naam van PCI geheim hield; 
               ~ Ook al is het theoretisch inderdaad correct te stellen dat grote polissen ruilen voor kleinere polissen zinvol kan zijn heb ik 
                  alsnog geen concrete maatregelen vastgesteld in het LSC voorstel waardoor de risico’s voor de zittende beleggers wordt 
                  verlaagd; 
               ~ Bijkomende polissen aankopen met geleend geld impliceert noodzakelijkerwijze meer risico’s voor QI Participanten; 
               ~ In het LSC voorstel krijgen QI Participanten geen obligaties “met een bepaalde startwaarde”, enkel met een nominale 
                  waarde. Nominale waarde betekent louter dat partijen een bepaalde waarde toekennen. Een dergelijke waardering zegt 
                  echter niets over de waarde die in het economisch verkeer kan worden verkregen;
               ~ De nieuwe (interim) trustee mag geen “polissen naar <  goesting binnenrijven en met een happy few die wensen (of in 
                  staat) zijn om te blijven premie betalen de volledige uitekering van die enkele polissen te verdelen”. Net zoals bij falingen
                  in België en in Nederland moet de nieuwe trustee de belangen van alle QI Participanten behartigen; 
               ~ Er is vandaag vrijdag 14 september absoluut géén rechtszitting m.b.t. de faling van CLSF III.IV. Op donderdag 13 septem-
                  ber was er echter wel een zitting m.b.t. alle andere polissen dan deze verbonden met de CLSF III/IV. De rechter heeft in
                  een informatieverstrekking gezorgd voor alle QI Participanten. Die komt er eerstdaags. Hoe je het ook draait of keert, 
                  mevrouw Deborah C Peck is thans elke zeggenschap kwijt over de portefeuille en andere activa. Banken en carriers 
                  mogen bijvoorbeeld geen orders meer van Deborah C Peck aanvaarden. Indien AdminQI’s verklaring “geen enkel negatief 
                  effect op uw rechtsbelangen” zou hebben, dan heeft ze geen enkel nut. 

Groet,

Jean.François Lycops
Bestuurder MQIC 

…………………………………………………………………………………………………...........................................................................

Beste, 

Het is inderdaad zo dat indien QI Participanten thans nog op de escrow rekening van mevrouw Peck “premiegelden” overmaken dat 
mevrouw Peck die gelden wegens het vonnis van gisteren niet mag gebruiken en dat mevrouw Peck bijgevolg geen premies meer kan 
betalen. Daaruit kan echter niet worden afgeleid dat “Participanten die ….........……...willen betalen hebben geen mogelijkheid om hun 
polissen overeind te houden. Dit houdt in dat vandaag, maar ook in de komende week nog meer polissen gaan lapsen, nu met een face 
value van enige tientallen miljoenen USD”. 
De door de rechter benoemde curator (“interim trustee”) zal die gelden immers wel degelijk mogen gebruiken.                                                                                       
MQIC zet ondertussen haar beleid gewoon verder om bepaalde premies rechtstreeks aan verzekeraars te betalen in functie van 
MQIC’s aandeel. Al heeft MQIC zo’n 700 leden, het vertegenwoordigt slechts ± 50% van de geïnvesteerde waarde, kortom de “kleine 
beleggers” onder de 1.000 QI Participanten. MQIC kan niet alle lasten op zich nemen ter ontlasting van de [1.000 – 700=] 300 QI 
Participanten die de andere helft vertegenwoordigen van de geïnvesteerde waarde. Tijdens de komende week vervalt er niet “enige 
tientallen miljoenen USD” maar 16,2 miljoen $ face value aan polissen, waarvoor MQIC eveneens haar aandeel aan de betrokken 
verzekeraars betaalt. MQIC zal met de curator (“interim trustee”) afspraken maken om benodigde financiering te verstrekken. 
Voorstellen daartoe werden al gedaan. 
Niets belet verder dat “Participanten die < willen betalen” zich alsnog aansluiten bij MQIC. 
De overige opmerkingen zijn dusdanig naast de kwestie dat ze geen verdere commentaar behoeven.
 

Groet,
 

Jean.François Lycops
Bestuurder MQIC

                                                                                          ----------------

Copyright SPQI.nl © PVC2017