bulletin 33

25 september 2012 


Oproep voor steunbetuiging door AdminQI
SPQI raadt af om een steunbetuiging te sturen, zoals AdminQI hier in haar update van dinsdag 25 september om vraagt. De bedragen
opgenomen op de gepersonaliseerde bond zijn een lokkertje “but not guaranteed”, maar ook niet realistisch. Zie hiervoor tevens de 
diverse artikelen in dit bulletin. In feite vraagt AdminQI uw steunbetuigingen aan Mevr.Peck.

Dan nog een citaat uit een email van Jean-François Lycops:  "De AdminQI/LSC oplossing zorgt er bijgevolg in feite voor dat QI 
Participanten 
(i) binnen jaren mogelijks een fractie uitbetaald krijgen van een portefeuille Amerikaanse levensverzekeringen en 

(ii) nu afstand doen van hun aansprakelijkheidsvorderingen tegen solvabele partijen". AdminQI dwingt ons met haar oproep om           
    vroegtijdig met een conclusie over de SLC-oplossing te komen. 


Voorlopige conclusie Commissie  LSC (Ierse oplossing)
De commissie is inmiddels bij elkaar geweest. De belangrijkste conclusie betreft het opbrengstenmodel. Natuurlijk zijn aspecten van 
management fee’s, kosten, controle en rapportage ook belangrijk. Dat beoordelen heeft pas zin, nadat het opbrengstenmodel is 
beoordeeld. De voorlopige conclusie betreffende het opbrengstenmodel is, dat het niet realistisch is, dat LSC dit kan waarmaken,
terwijl de risico’s zeer groot zijn. LSC heeft echter aangegeven, dat veel bespreekbaar is. Wij gaan er van uit, dat LSC zodra dat 
mogelijk is, onder concurrerende omstandigheden een voorstel zal doen aan de nieuwe trustee. 


Lobby voor LSC
Er wordt nadrukkelijk gelobbyd voor steun aan de voorstellen van Life Settlement Consultancy (LSC). Dat is meestal gebaseerd op 
het A4’tje waarop het mooie bedrag staat van de QI-bond. De marketing is prima! 

De oproepen om het voorstel te steunen, worden gedaan niet geremd door enige kritische beoordeling.
SPQI heeft een commissie ingesteld om het voorstel zeer kritisch maar constructief te beoordelen. Gezien de ontstane situatie is daar 
geen haast mee. Een nieuwe trustee zal hierover uiteindelijk een beslissing nemen. Die beslissing zal gebaseerd zijn op contacten met 
zowel SPQI als met MQIC. Iain Stamp van LSC heeft het voorstel al neergelegd bij de waarschijnlijke interim trustee. Binnenkort zal 
over de benoeming van de interim trustee door de rechter in Florida een beslissing worden genomen. Het ligt voor de hand, dat de 
nieuwe trustee de mogelijkheid biedt aan marktpartijen om met voorstellen te komen om de QI-portefeuille te herstructureren. Ook LSC 
zal dan in de gelegenheid worden gesteld onder competitieve omstandigheden een concurrerende aanbieding te doen. Overigens 
hebben zich al partijen gemeld bij de interim trustee. Wij benadrukken dat SPQI de belangen van alle participanten vertegenwoordigt. 
Nadrukkelijk dus ook van die participanten die geen premies meer hebben betaald na 27 september 2011 en participanten die geen lid 
zijn van MQIC. 


Wel of niet gecollectiviseerd?
De vraag is of met de gemeenschappelijke verklaring van AdminQI op www.adminqi.nl – “Laatste nieuws” Update 24-07-2012 en SPQI 
op www.spqi.nl – Bulletin 29 van 24 juli 2012, door de Trustee rechtsgelding is aangegeven, dat er is gecollectiviseerd. De vraag is of 
met de gemeenschappelijke verklaring van AdminQI op www.adminqi.nl – “Laatste nieuws” Update 24-07-2012 en SPQI op www.spqi.nl 
– Bulletin 29 van 24 juli 2012, door de Trustee rechtsgelding is aangegeven, dat er is gecollectiviseerd.  De verklaring is: “Het is voor 
participanten belangrijk te weten dat de portfolio van QI volledig is gecollectiviseerd. Dit betekent dat als er een polis vervalt, de totale 
verzekerde waarde van de portfolio af neemt. Het raakt dus niet de participanten die beneficiary zijn van de desbetreffende polis”. 

De verklaring is pas afgegeven, nadat Mevr. Peck hiervoor uitdrukkelijk een akkoord heeft gegeven. SPQI heeft op een seintje moeten 
wachten, alvorens tot publicatie kon worden overgegaan. Dat seintje kwam op maandagavond 23 juli. Overigens heeft AdminQI (dus 
namens Mevr. Peck) regelmatig verklaard, dat na het lapsen van de 1e polis automatisch collectivisering plaats vond. Het zal voor de 
nieuwe (interim) trustee de taak zijn zich hierover uit te spreken. Het beslissingsrecht om de portefeuille al dan niet te collectiviseren is 
echter in handen van de Amerikaanse rechtbank. 

De verklaring is: “Het is voor participanten belangrijk te weten dat de portfolio van QI volledig is gecollectiviseerd. Dit betekent dat als 
er een polis vervalt, de totale verzekerde waarde van de portfolio af neemt. Het raakt dus niet de participanten die beneficiary zijn van 
de desbetreffende polis”. 

De verklaring is pas afgegeven, nadat Mevr. Peck hiervoor uitdrukkelijk een akkoord heeft gegeven. SPQI heeft op een seintje moeten 
wachten, alvorens tot publicatie kon worden overgegaan. Dat seintje kwam op maandagavond 23 juli. Overigens heeft AdminQI (dus 
namens Mevr. Peck) regelmatig verklaard, dat na het lapsen van de 1e polis automatisch collectivisering plaats vond. Het zal voor de 
nieuwe (interim) trustee de taak zijn zich hierover uit te spreken. Het beslissingsrecht om de portefeuille al dan niet te collectiviseren is 
echter in handen van de Amerikaanse rechtbank. 

Formulier OM                                                                                                                                                                                                                                    Afgelopen weekend hebben participanten een formulier ontvangen van het OM om een claim in te dienen. De advocaat van SPQI heeft
hierover contact met het OM. In eerste instantie vinden we de termijn voor indienen aan de korte kant. Bovendien zijn de reeds 
ingediende PCI-claims beter toegesneden op de zaak. Wellicht dat een aanvullend formulier kan dienen om de ontbrekende informatie
te verkrijgen.                                         
Wij komen hierop zo spoedig mogelijk terug. Zonder tegenbericht moet u er van uitgaan, dat u het formulier met spoed moet insturen. 


Bijeenkomst van MQIC op 20 september
Op de website www.mqic.be treft u de volgende downloads aan: 

                    ~ het verslag van de informatievergadering MQIC van 20 september 2012
                    ~ de powerpointpresentatie van de vergadering 
                    ~ 41 vragen en antwoorden 

De bijeenkomst van MQIC hebben wij als positief ervaren. SPQI vestigt de aandacht op de volgende zinnen uit het verslag:
  
                    ~ In juli wordt een nieuwe strategie gehanteerd door MQIC inzake de premiebetalingen: deze worden in het grootst
                       geheim uitgevoerd om Peck tot aftreden te bewegen.
                    ~ Sinds 17 juli werd 1 miljoen dollar premies betaald voor 13 polissen.
 
MQIC heeft een vast beleid: de premies blijven betalen van polissen die goed zijn.  
Het bestuur van SPQI is hiervan door MQIC doelbewust niet op de hoogte gesteld. De problemen tussen MQIC en SPQI zijn hierdoor 
veroorzaakt. Gelukkig is inmiddels het onderlinge vertrouwen hersteld en zijn er regelmatig constructieve contacten. SPQI en MQIC 
zullen zodra dit opportuun is, samen de nieuwe (interim) trustee bezoeken om de belangen van alle participanten te behartigen. 

Mededeling van de maatschap betreffende alsnog lid worden  -------------------------- 

Beste,
Conform de statuten bepaalt de administrator van MQIC in overleg van de raad van bestuur de waarde van de inbreng voor de 
participanten die na 15 juli lid worden van MQIC. Bij deze waardebepaling dient rekening gehouden met dezelfde criteria die gelden
voor de andere deelnemers, waarbij rekening wordt gehouden met de evolutie sinds de oprichting. 

MQIC heeft, in overleg met SPQI, de volgende principes vooropgesteld voor wie zich aansluit tot 1 november 2012:  Door de verwarring 
die is ontstaan mbt de premiebetaling van MQIC zijn participanten verder premie blijven betalen aan Peck. MQIC zal voor de partici-
panten die zich vóór 1 november 2012 aansluiten voor de bepaling van de inbrengwaarde rekening houden met de betalingen die aan 
Peck zijn gebeurd tot 24 augustus 2012 op dezelfde manier als werd rekening gehouden met de anderen betalingen aan Peck.
 
Gezien de heersende onzekerheid ivm het al dan niet lapsen van polissen, is MQIC bereid bij de waardebepaling tot 1 november 2012 
geen rekening te houden met het lapsen of met de verkoop van de polis die verbonden is met de trust waarin men begunstigde is. 

Om de bestaande leden van MQIC niet te benadelen, geldt dit principe echter maar zolang geen betrouwbare informatie beschikbaar is 
over het al dan niet lapsen of de verkoop van de betrokken polissen. De administrator legt in overleg met de raad van bestuur, polis per 
polis, de uiterste datum vast zodra hij van mening is dat er voldoende zekerheid bestaat dat de polis is ‘gelapst’ of verkocht. Indien de 
polis nadien wordt ontlapst of wordt gerecupereerd, of indien door of lastens de Amerikaanse rechtbank een collectivisering wordt doorvoert of bekrachtigd met   terugwerkende kracht vóór de hierboven vermelde uiterste datum, kunnen de personen opnieuw 
aansluiten, waarbij eventueel een waardecorrectie op de inbreng wordt doorgevoerd bij onvolledige collectivisering. 

Hierbij komt MQIC tegemoet aan de terechte opmerkingen van de participanten die gemeend hebben hun toetreding in juli te moetenuitstellen ingevolge de ontstane verwarring. 
MQIC wil de participanten erop attent maken dat het beslissingsrecht om de portefeuille al dan niet te collectiviseren in handen is van 
de Amerikaanse rechtbank. 

Zolang deze niet heeft beslist over collectivisering, draagt iedere participanten niet alleen het langlevenrisico van zijn participatie, maar 
loopt hij bovendien het risico op verlies van zijn participatie door het lapsen van de polis waarmee hij verbonden is.
 
In overeenstemming met de filosofie van MQIC willen we, binnen alle redelijkheid, de participanten de mogelijkheid geven de risico’s, 
ook het risico op lapsen of verlies, tussen alle participanten te verdelen. Dit kan uitsluitend door u aan te sluiten bij MQIC. Wie echter 
besluit buiten MQIC te blijven, moet beseffen dat hij een groot risico neemt, dat MQIC, na het bekend worden van de lapslijst, 
onmogelijk nog in redelijkheid op zich kan nemen. 

Wij doen daarom een oproep om u aan te sluiten bij MQIC, zodat we het beleid van de curator maximaal kunnen ondersteunen en 
sturen. 

Met vriendelijke groeten
In naam van MQIC 

------------------------------------------------------------------------  einde mededeling MQIC   ----------------------------------------------------------------------


Mening SPQI betreffende aansluiting bij MQIC
SPQI is gelukkig met de afspraken die met de maatschap gemaakt zijn om participanten alsnog te laten toetreden. Hoe meer partici-panten zich aansluiten bij de maatschap, hoe beter het is.
De voordelen zijn:
 

                               ~ Hoe meer participanten zich aansluiten, hoe groter de kans is, dat een substantieel deel van de portefeuille in
                                  stand kan worden gehouden. 
                               ~ Geen risico van lapsen, omdat andere participanten niet betalen.
                               ~ Zekerheid betreffende deelname in een gecollectiviseerde portefeuille en dus indekken tegen jarenlang premie
                                  betalen. 


Voortgang en stukken betreffende de procedures in Amerika
Voor gedetailleerde informatie hierover hebben de advocatenkantoren van MQIC en SPQI de volgende website geopend: 
www.qifraud.com . Ook hier kunt u diverse stukken downloaden. 


Enquête premiebetaling (bijgewerkte informatie)
 
Uit de enquête van SPQI bleek dat er 15 participanten zich hebben gemeld die alle premies hebben betaald. Daarnaast hebben 13 
participanten aangegeven weer premies te zullen betalen zodra Mevr.Peck weg is als trustee en MQIC normaal premies betaald. De 
enquête is door circa 50 % van de 645 deelnemers van SPQI ingevuld. Het merendeel heeft alleen aangegeven lid te zijn van MQIC. 
Dan was het invullen van de enquête verder niet relevant. Er hebben 18 participanten gemeld, dat ze geheel geen premies (meer) 
kunnen betalen. 


Bijdrage aan SPQI
Onze oproep om de openstaande bijdragen te betalen heeft geen effect gehad. Het bestuur zal zich beraden welke maatregelen 
genomen moeten worden. Het zou jammer zijn, als we door “wanbetalers” straks een 3e bijdrage moeten vragen.  

UitgangspuntenZbestuur
De stichting werkt op basis van “Best Efforts” en sluit aansprakelijkheid uit voor haar werkzaamheden en rapportage. De modellen die 
door de commissie worden gebruikt, dan wel die door de commissie beoordeeld zijn, zijn niets meer dan modellen; de keuze en de 
kwaliteit van de input bepaalt voor een groot gedeelte de uitkomsten. De insteek van de commissie is hier altijd conservatief en wij proberen alleen met redelijke aannames te werken. Door de specifieke natuur van de beleggingen in levensverzekeringen kan aan modellen niet veel meer waarde worden gehecht dan aan een grove indicatie. Geen enkele belegger dient haar keuzes te maken op basis van deze modellen, de uitkomsten van analyses of verwachte rendementen/waarderingen. Deze zijn slechts ter illustratie en het is zeer waarschijnlijk dat de werkelijkheid in zeer grote mate kan afwijken van de uitkomsten van de modellen.

De commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de accuraatheid van de informatie die zij verschaft, zeker in het licht van de grote afhankelijkheid van informatie van derden.

De commissie probeert om zo goed en snel mogelijk alle relevante data bij beleggers te krijgen, maar alle beleggers moeten accepteren dat zij zelf altijd 100% verantwoordelijk blijven voor hun keuzes.

Copyright SPQI.nl © PVC2017