bulletin 34

26 september 2012 


Formulier OM
Afgelopen weekend hebben participanten een formulier ontvangen van het OM om een claim in te dienen. De advocaat van SPQI heeft hierover contact met het OM.

      •          Ieder participant dient afzonderlijk het voegingsformulier in te vullen en in te dienen bij het FP.
                 De gestelde termijn van 7 dagen wordt niet strikt gehanteerd, maar dit neemt niet weg dat het aan te raden is om het   
                 formulier zo snel mogelijk in te dienen;

      •          Het is van belang om het formulier in te dienen omdat een participant anders niet als gevoegde partij zal worden 
                 aangemerkt.

De vordering van de participant wordt dus alleen in aanmerking genomen in het strafproces indien deze is ingediend bij het FP; 

      •         Iedere participant dient in het formulier aan te geven wat zijn / haar schade is en dit zo goed mogelijk met stukken te
                 onderbouwen.De schadeopstelling en onderbouwing dient per participant afzonderlijk te worden ingediend en kan dus
                 niet als collectief worden 
ingediend. 
                       Indien een participant de benodigde stukken niet voorhanden heeft omdat deze bijvoorbeeld al aan het OM ter beschikking zijn 
                       gesteld, is te adviseren daarvan melding te maken op het formulier. 
                       Ook indien stukken nu niet voorhanden zijn, maar nog moeten  worden opgevraagd, is te adviseren, te vermelden dat deze stukken
                       nader zullen worden ingediend.  

Geef geen gehoor aan de oproep van AdminQI!!
SPQI raadt af om een steunbetuiging te sturen, zoals AdminQI hier in haar update van dinsdag 25 september en email van 26 september om 
vraagt. De bedragen opgenomen op de gepersonaliseerde bond zijn een lokkertje “but not guaranteed”, maar ook niet realistisch. Men zegt, dat 
het invullen van het formulier tot niets verplicht. Men vraagt wel:  Zou u dit voorbeeld van uw persoonlijke bond als oplossing accepteren?  
In feite vraagt AdminQI uw steunbetuiging aan Mevr.Peck. Niet doen! 


Voorlopige conclusie Commissie  LSC (Ierse oplossing)
In bulletin 33 hebben wij vermeld, dat er door de commissie een voorlopige negatieve conclusie is getrokken. Zodra dat relevant is, zal het 
voorlopige rapport hierover met SLC worden besproken. Het rapport omvat o.a. 6 positieve en 15 negatieve punten. 

UitgangspuntenZbestuur
De stichting werkt op basis van “Best Efforts” en sluit aansprakelijkheid uit voor haar werkzaamheden en rapportage. De modellen die 
door de commissie worden gebruikt, dan wel die door de commissie beoordeeld zijn, zijn niets meer dan modellen; de keuze en de 
kwaliteit van de input bepaalt voor een groot gedeelte de uitkomsten. De insteek van de commissie is hier altijd conservatief en wij 
proberen alleen met redelijke aannames te werken. Door de specifieke natuur van de beleggingen in levensverzekeringen kan aan 
modellen niet veel meer waarde worden gehecht dan aan een grove indicatie. Geen enkele belegger dient haar keuzes te maken op 
basis van deze modellen, de uitkomsten van analyses of verwachte rendementen/waarderingen. Deze zijn slechts ter illustratie en het 
is zeer waarschijnlijk dat de werkelijkheid in zeer grote mate kan afwijken van de uitkomsten van de modellen.

De commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de accuraatheid van de informatie die zij verschaft, zeker in het licht van de grote afhankelijkheid van informatie van derden.

De commissie probeert om zo goed en snel mogelijk alle relevante data bij beleggers te krijgen, maar alle beleggers moeten accepteren 
dat zij zelf altijd 100% verantwoordelijk blijven voor hun keuzes.

Copyright SPQI.nl © PVC2017