bulletin 35

8 oktober 2012 


Update AdminQI van 6-10-2012 over de publicaties van MQIC
AdminQI heeft een mailing verstuurd met zeer veel commentaar op de publicaties van de MQIC over de bijeenkomst van 20 september 
in Kruibeke. SPQI heeft MQIC om een reactie gevraagd. Deze reactie is opgenomen aan het slot van dit bulletin. 

Tot slot van haar update verzoekt AdminQI participanten wederom het reactieformulier betreffende de aanbieding van LSC ingevuld 
terug te sturen. SPQI herhaalt opnieuw, dat het niet verstandig is het reactieformulier terug te zenden.   

De bedragen opgenomen op de gepersonaliseerde bond zijn een lokkertje “but not guaranteed”, maar ook niet realistisch.
Men zegt, dat het invullen van het formulier tot niets verplicht.
Men vraagt wel: Zou u dit voorbeeld van uw persoonlijke bond als oplossing accepteren?  In feite vraagt AdminQI uw steunbetuiging
aan Mevr.Peck. Niet doen!
 

Huidige situatie
De interim trustee Mevr.Menotte is aangesteld voor het fonds CLSF III/IV. Omdat de gelden voor alle fondsen door Mevr.Peck zijn 
vermengd (ook voor 27 september 2011!) heeft interim trustee Mevr.Menotte nu ook al bevoegdheden voor alle andere fondsen.
Wij verwachten dat Mevr.Menotte ook formeel zal worden aangesteld als interim trustee voor alle fondsen.

Zodra dat het geval is, heeft AdminQI toegezegd alle administratieve gegevens van o.a. de participanten aan haar over te dragen. 
Mevr.Peck is sinds 24 augustus op geen enkele zittingen meer verschenen, ondanks dagvaardingen. Ook werkt zij niet of slecht mee
aan de door de rechtbank opgelegde informatieverzoeken. Er treedt daardoor helaas vertraging op.
De voortgang van procedures is te volgen op www.qifraud.com . 

Het moge duidelijk zijn, dat beslissingen over de portfolio uitsluitend door de interim trustee genomen zullen worden. Mevr.Peck en
AdminQI hebben daarover geen zeggenschap meer. Voor het eerst ontstaat dan de situatie, dat in concurrentie partijen een voorstel
voor reconstructie van de portefeuille kunnen doen. Natuurlijk zullen SPQI en MQIC beiden hun standpunten aan de interim trustee
duidelijk maken. 


In stand houden van de QI-portefeuille
MQIC verstrekt “curator” Deborah C. Menotte financiering voor het in stand houden van de QIBportefeuille. Omdat de financiering 
bevoorrecht is ten opzichte van alle andere vorderingen, gaat MQIC ervan uit dat die gelden wel degelijk aan haar worden terugbetaald. 
Premiebetalingen voor het 4e kwartaal, indien geen lid van MQIC 
Op voorstel van SPQI wordt de financieringsovereenkomst va MQIC  
met Mevr.Menotte aangepast, zodat ook niet leden van MQIC hiervan gebruik kunnen maken. Participanten die zelf premies willen 
betalen, kunnen dit dan doen. Zij hebben dan voor de betaalde premies eveneens een bevoorrechte positie. Men zou dan voorlopig voor het 4e kwartaal dezelfde premie kunnen betalen als voor het 3e kwartaal. Binnenkort hopen wij de informatie voor het doen van 
betalingen bekend te kunnen maken. 

Formulier OM / verhaal van schade
Indien u geen formulier van het OM heeft ontvangen, kunt U contact opnemen met het Functioneel Parket te Den Bosch, telefoon 
073B6204400. Met dit formulier kunt u uw schade claimen op de 3 Nederlandse verdachten door voeging in de strafzaak. De 
inschatting van SPQI is, dat het vaststellen van de schade voor de strafzaak te complex is. De strafrechter neemt over het algemeen 
namelijk alleen de betrekkelijk eenvoudige schadevergoedingsvorderingen in behandeling. Bovendien beschikt de strafrechter niet over 
voldoende expertise om gecompliceerde civielrechtelijke zaken te behandelen. SPQI zal in dat geval zelf na het strafproces een 
civielrechtelijke procedure beginnen om de geleden schade van de participanten te kunnen verhalen. Dit geldt dan uitsluitend voor die 
deelnemers van SPQI die een procesvolmacht aan SPQI hebben verstrekt. Nog geen procesvolmacht verstrekt? Vraag een volmacht 
aan via www.bestuur@spqi.nl . 

Bijdrage aan SPQI
Wij verzoeken u te controleren of u uw 1e en 2e bijdrage aan SPQI heeft betaald. SPQI is zuinig met de uitgaven, maar rekent op
betaling van de redelijke bijdragen van haar participanten. Wij zullen binnenkort de participanten met openstaande bijdragen gaan
nabellen.
 

Uitgangspunten bestuur
De stichting werkt op basis van “Best Efforts” en sluit aansprakelijkheid uit voor haar werkzaamheden en rapportage.  De modellen die door de commissie worden gebruikt, dan wel die door de commissie beoordeeld zijn, zijn niets meer dan modellen; de keuze en de kwaliteit van de input bepaalt voor een groot gedeelte de uitkomsten. De insteek van de commissie is hier altijd conservatief en wij proberen alleen met redelijke aannames te werken. Door de specifieke natuur van de beleggingen in levensverzekeringen kan aan modellen niet veel meer waarde worden gehecht dan aan een grove indicatie. Geen enkele belegger dient haar keuzes te maken op basis van deze modellen, de uitkomsten van analyses of verwachte rendementen/waarderingen. Deze zijn slechts ter illustratie en het is zeer waarschijnlijk dat de werkelijkheid in zeer grote mate kan afwijken van de uitkomsten van de modellen. 

De commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de accuraatheid van de informatie die zij verschaft, zeker in het licht van de grote afhankelijkheid van informatie van derden. De commissie probeert om zo goed en snel mogelijk alle relevante data bij beleggers te krijgen, maar alle beleggers moeten accepteren dat zij zelf altijd 100% verantwoordelijk blijven voor hun keuzes.   


  ------------------------------------------- Reactie van MQIC op de update van AdminQI van 6-10-2012 --------------------------------------------------

MQIC’s repliek op AdminQI’s Update van 6 october 2012 

MQIC heeft kennis genomen van AdminQI’s Update van 6 october 2012 op de site www.adminqi.nl die tevens maandagochtend 8 october per e-mail werd verspreid. Ook al zijn we niet verbaasd van de vele misleidende en foute uitspraken van AdminQI hebben we er doelbewust voor gekozen om slechts te reageren op enkele van die uitspraken. MQIC vond het in deze immers belangrijker om snel en beknopt te reageren eerder dan zoals AdminQI er meer dan twee weken over te doen. In het licht van de huidige toestand leek exhaustiviteit ons immers minder van belang dan de gepaste snelheid. Dit sluit uiteraard niet uit dat MQIC desgevallend nog passende actie zal ondernemen tegen de misleidende en foute uitspraken van AdminQI. 

AdminQI stelt in haar Update “verbaasd” te zijn “over de incorrecte informatie die verspreid wordt onder de (niet) leden van MQIC”. Voor ons is het net andersom.                                                                                                                                                                                                                                 Volgens AdminQI is er een “Chapter 7 bankruptcy aanvraag ...... voor CLSF III/IV”. Voor de Amerikaanse vennootschap CLSF III IV 
Inc hebben MQIC en andere QI Participanten een Chapter 11 bankruptcy aanvraag ingediend met dien verstande dat van meet af aan uitbreiding werd aangekondigd naar alle andere Amerikaanse entiteiten die op een of andere wijze verbonden zijn met de QI Portefeuille – zie www.qifraud.com met de “alter ego entities”. 

Volgens AdminQI is “het risico dat de hele portefeuille nu overgaat naar een andere, onbekende partij ......levensgroot. Het resultaat voor u als belegger is dan dat u met een fractie van uw inleg tevreden moet zijn”. Net zoals bij falingen in België en in Nederland hoort een curator de belangen van alle schuldeisers, dus deze van alle QI Participanten, zo goed mogelijk te behartigen. In dat verband heeft de curator al contact gehad met onder meer LSC, een partij waar AdminQI zo hoog mee oploopt. Naast en bovenop LSC kunnen ook andere partijen voor voorstellen aanbieden. Sommige andere partijen hebben dat trouwens ondertussen ook al gedaan. 

Volgens AdminQI zijn er geen vonnisen maar enkel een Temporary Restraining Order. Nazicht op www.qifraud.com toont aan dat er wel degelijk vonnissen zijn waardoor mevrouw Deborah C. Peck thans geen enkele bevoegdheid meer heeft op de gehele QI Portefeuille polissen.       

Immers: 

       ~      met het vonnis van 24 augustus 2012 in de zaak 12B30081BEPKBBKC werd een ‘curator’ benoemd voor de
               Amerikaanse vennootschap CLSF III IV Inc; 
       ~      met het vonnis van 24 september 2012 in de zaak 12B01889BEPK heeft mevrouw Deborah C. Peck geen enkele
 ZZZZZZ  bevoegdheid meer op polissen en dit voor de gehele QI Portefeuille. AdminQI omschrijft dit vonnis als een Temporary
 ZZZZZZZRestraining Order, echter zonder de “Preliminary Injunction” jegens Amerikaanse banken, levensverzekeraars en andere
 ZZZZZZZpartijen erbij te vernoemen. 

Volgens AdminQI is mevrouw Deborah C. Peck “behalve voor CLSF III/IV .........nog steeds de enige partij die contact kan
onderhouden met de verzekeringsmaatschappijen”. 
Nazicht op www.qifraud.com toont aan dat met het vonnis van 24 september 2012 de 21 betrokken Amerikaanse levensverzekeraars
voor alle polissen verbod hebben gekregen om “transferring, selling, dissipating, wasting, encumbering, or otherwise hypothecating, the assets”, kortom alle 21 betrokken Amerikaanse levensverzekeraars hebben voor alle polissen verbod gekregen in te gaan op enige aanvraag/order/verzoek/.......en dit voor alle polissen.
 
Volgens AdminQI zou MQIC “door deze werkwijze .....impliciet toe(geven) haar premieverplichtingen slechts gedeeltelijk na te komen.
Zij is dus minstens ook verantwoordelijk voor het vervallen van vele polissen in de voorbije maanden”. Niets is echter minder waar.
Met hun wanbeleid zijn AdminQI en mevrouw Deborah C. Peck daarvoor aansprakelijk.
 
M.b.t. “de sluiting van het kantoor van mevrouw Peck” geeft AdminQI aan dat mevrouw Deborah C. Peck “alle binnenkomende gelden
gebruikt voor premiebetalingen en de kosten tot het minimale heeft teruggeschroefd, is bijna al het personeel ontslagen en zijn de 
activiteiten verhuisd naar een andere locatie”.
Feit is dat mevrouw Deborah C. Peck thans geen professionele kantoren meer heeft. Haar huidig beroepsadres is immers een postbus. 
Sinds augustus 2012 werkt mevrouw Deborah C. Peck vanuit haar privé woning. Mevrouw Deborah C. Peck heeft voormelde bovendien zelf aangegeven tijdens haar ondervraging van 4 october jl.                                                                                                           
Ondanks herhaald verzoek heeft MQIC nog altijd niet het minste begin van bewijs ontvangen dat mevrouw Deborah C. Peck “alle binnenkomende gelden gebruikt voor premiebetalingen”. Indien dit tegen de verwachtingen in waar zou zijn, dan had mevrouw Deborah C. Peck al lang bewijzen daartoe overgemaakt. Volgens AdminQI bewijst het gegeven dat “De trustee ...... naar een ander onderkomen (is) verhuisd” dat “het overgrote deel van de premiebetalingen naar de verzekeraars is gegaan”. Voor MQIC is dit echter geen bewijs van hoe mevrouw Deborah C. Peck de haar toevertrouwde gelden heeft aangewend. 

Op MQIC’s verklaring dat “de Amerikaanse rechter en “curator” Deborah C. Menotte ..... voortaan voor alle participanten (beslissen) in 
het belang van de participanten” repliceert AdminQI met “Dit is NIET waar, de interim trustee is ALLEEN voor CLSF III/IV benoemd”. 
Met het vonnis van 24 september 2012 is er naast en bovenop de Temporary Restraining Order voor de gehele QI Portefeuille 
eveneens een “Preliminary Injunction” jegens Amerikaanse banken, alle 21 betrokken levensverzekeraars en andere partijen. 
AdminQI stelt zich de vraag “Welke geblokkeerde gelden?” N.a.v. het vonnis van 24 september 2012 hebben Amerikaanse banken passend gevolg gegeven aan de “Preliminary Injunction” en bijgevolg (i) gelden van een rits Amerikaanse vennootschappen verbonden met mevrouw Deborah C. Peck geblokkeerd en (ii) MQIC’s advocaten daarvan ingelicht.
Het is merkwaardig dat AdminQI als vertegenwoordiger van mevrouw Deborah C. Peck dit niet zou weten. 

AdminQI geeft verder aan dat premies zouden gefinancierd worden “met de verkoop van polissen waar de premies niet, of niet op tijd voor worden betaald door de participanten”. Dit is een aanname, klaarblijkelijk om QI Participanten schrik aan te jagen wetende dat huidige marktwaardes voor life settlements al bijzonder laag zijn en in deze nog aanzienlijk veel lager door het wanbeleid van AdminQI en mevrouw Deborah C. Peck. 

Op MQIC’s verklaring “dat MQIC voorlopig nog als financieringsbron nodig zal zijn” repliceert AdminQI met aan te geven dat MQIC “dit regelmatig laat afweten of te laat betaalt zodat polissen alsnog verloren gaan”. Feit is dat MQIC van (i) AdminQI, (ii) mevrouw Deborah C. Peck en (iii) mevrouw Deborah C. Peck’s diverse advocaten:

       ~ lapslijsten heeft gekregen waar voor dezelfde periode polissen eensklaps opduiken en andere niet meer terug te vinden zijn; 
       ~ danige verschillen zijn m.b.t. de overgemaakte informatie voor éénzelfde polis, zoals het tijdelijk lapsen of het definitief 
          beëindigd zijn van een polis; 
       ~ de coördinaten en andere benodigde gegevens voor 18 van de 21 verschillende verzekeraars nog steeds niet heeft gekregen om ZZZZZpremies aan banken over te maken ondanks herhaald verzoek daartoe. Ook al heeft MQIC die informatie langs andere kanalen ZZZZZweten te bekomen zou dergelijke informatie delen blijk geven niets te verbergen hebben. 

AdminQI geeft aan dat “de portefeuille langzaam maar zeker verdwijnt ....... 5% lening aan de maatschap ........waarbij het totaal niet
duidelijk is wat hiervan terug gaat komen ............ een interim trustee in staat zou zijn om vervallen polissen in kracht te herstellen is KANSLOOS”.

Feit is dat zowel;

AdminQI, als mevrouw Deborah C. Peck en haar diverse advocaten er alles aan doen om “curator” Deborah C. Menotte het leven te
bemoeilijken door informatie achter te houden en niet mee te werken aan het in stand houden van de portefeuille. Met hun wanbeleid
zijn AdminQI en mevrouw Deborah C. Peck bijgevolg aansprakelijk voor het lapsen van polissen.                                                                                           
MQIC verstrekt daarentegen “curator” Deborah C. Menotte financiering voor het in stand houden van de portefeuille. Omdat deze
bevoorrecht is ten opzichte van alle andere vorderingen gaat MQIC ervan uit dat die gelden wel degelijk worden terugbetaald. Net zoals
bij falingen in België en in Nederland heeft een curator meer mogelijkheden om de belangen van alle schuldeisers, dus deze van alle 
QI Participanten, te behartigen dan het zittend bestuur, AdminQI en mevrouw Deborah C. Peck. 
Omdat MQIC met gereguleerde instellingen werkt actief in levensverzekeringen is er wel degelijk “aantoonbare expertise” op grond
waarvan MQIC haar beleid voert om premies te betalen. Daarnaast en bovenop wordt onder meer rekening gehouden met de
waarderingen van de QI Portefeuille die SPQI in haar Bulletin nr 22 van 25 april 2012 heeft vermeld, kortom de best mogelijke
informatie waarover MQIC beschikt. 

AdminQI bevestigt met “Voor de participanten is de portefeuille nu veel meer belangrijker dan aansprakelijkheidsvorderingen.......Deze 
stellingname door MQIC is onverantwoord. Ze zal het verdampen van circa $150 M zeer waarschijnlijk nooit kunnen compenseren door
het instellen van aansprakelijkheidsvorderingen” eigenlijk MQIC’s stelling dat:
 
          ~  AdminQI er alles aan doet om aansprakelijkheidsvorderingen te dwarsbomen tegen solvabele en schuldige aansprakelijken;
          ~  het louter in stand houden van de portefeuille per definitie minder oplevert dan in combinatie met aansprakelijkheids- 
              vorderingen tegen solvabele en schuldige aansprakelijken. 

We nemen akte van AdminQI’s verklaring dat “Zodra de interim trustee volledige bevoegdheid krijgt zal AdminQI gedetailleerde 
premiebetalingsinformatie verstrekken aan de trustee ........ duidelijk beeld van het participantenbestand, opgedeeld in premiebetalers, 
gedeeltelijke betalers en nietbetalers”. Omdat AdminQI tot nu toe enkel de belangen van mevrouw Deborah C. Peck heeft verdedigd 
valt het echter danig te betwijfelen dat het ooit zover komt. 

AdminQI aanvaard thans klaarblijkelijk dat “de voorstellen van LSC......... de risico’s voor beleggers onderschat” door niet in te gaan op 
enig inhoudelijk debat. 

Na één vol jaar de belangen van mevrouw Deborah C. Peck te hebben verdedigd en geen dergelijke maatregel te hebben genomen 
geeft AdminQI uiteindelijk toe dat er een sanctie voor niet-betalers had moeten zijn. 

Volgens AdminQI zou “de eigenaar van Litai Assets........toevallig ook een Belg” zijn. Dit is manifest onjuiste informatie. Het betreft een 
Zwitser die Litai Assets heeft verworven in het kader van een aanbesteding binnen de Mutual Benefits Corp faling.
AdminQI bevestigt dat “mevrouw Peck bereid was om de “servicing” van bepaalde Amerikaanse levensverzekeringspolissen aan Litai
Assets toe te vertrouwen en dat bijgevolg daar ook de nodige correspondentie voor werd gevoerd”. AdminQI bagatelliseert dit met haar 
opmerking “binnen 24 uur ......” terwijl deze discussie vele weken in beslag heeft genomen.
 
AdminQI geeft aan dat het “MQIC...... bestuur ..... gevormd uit louter verkopers/makelaars van het QI product # op kosten van de 
leden de eigen aansprakelijkheid verdoezeld door een aanval op de trustee ....... dat de aandacht van de eigen aansprakelijkheid wordt 
afgeleid”. Niets is minder waar. Precies omdat MQIC gerechtelijke procedures voert kan er in het geheel geen sprake zijn van enige 
‘verdoezeling’ noch van de minste ‘afleiding’.
 
AdminQI geeft aan dat onder de “participanten van CLSF III/IV...... Er geen meerderheid aanwezig ........    (is) die de (gerechtelijke) 
stappen rechtvaardigen! Op het moment dat AdminQI hiernaar informeert wordt er agressief gereageerd vanuit MQIC. Het simpelweg 
vragen schijnt niet meer te mogen. Dit geeft aan dat MQIC geen tegenspraak accepteert en wellicht meer te verbergen heeft”. 
Ook dit is geheel uit de lucht gegrepen. Feit is dat MQIC de wettelijk voorziene procedures secuur naleeft en ondanks verzoek van 
AdminQI geen uitnodiging heeft gekregen voor de vergadering die AdminQI voor “participanten van CLSF III/IV” heeft georganiseerd. 
AdminQI heeft bijgevolg klaarblijkelijk meer te verbergen dan MQIC. 

Voor AdminQI is polissen verkopen “zodat met de opbrengst andere polissen betaald konden worden ..... (behoorlijk) riskmanagement”.
Wetende dat huidige marktwaardes voor life settlements al bijzonder laag zijn en in deze nog aanzienlijk veel lager door het wanbeleid 
van AdminQI en mevrouw Deborah C. Peck is dit voor MQIC ongepast beleid.

AdminQI repliceert met “Interessante stelling die ongetwijfeld goed is onderzocht” op MQIC’s melding dat “de heer Iain Stamp van
LSC .........(was) overigens aansprakelijk voor de polissen” zonder echter aan te geven dat:

     ~ alle ‘onafhankelijke’ bestuurders van The Strategic Life Settlement Fund ontslag hebben genomen en vervangen 
        werden door anderen
     ~ zie http://iainstamp.wordpress.com/2012/09/21/new-directors-appointedBtoBtheBstrategicBlifeBsettlementBfundBplc/
     ~ op 5 juli 2012 inderdaad alle polissen nog in voege waren en dit zonder enige bezwaring, last en/of premieachterstand. 

Volgens AdminQI zou “mevrouw Peck........ (g)een informatieplicht (hebben) jegens de maatschap (omdat) De maatschap.... geen participant” is. Zoals bij herhaling vastgesteld is er regelmatig tegenspraak tussen de uitlatingen van AdminQI, mevrouw Deborah C.Peck en haar diverse advocaten. Feit is bovendien dat advocaten van mevrouw Deborah C. Peck wel van oordeel zijn dat de maatschap MQIC terdege een participant is en dit in de gerechtelijke procedure hebben bevestigd. 


Volgens AdminQI zou “MQIC ...... exact (weten) hoeveel polissen er zijn vervallen.......De trustee heeft via AdminQI regelmatig laten
weten wat de stand van zaken was” terwijl (i) bij herhaling tegenspraak werd vastgesteld tussen de stand van zaken over (onder meer
de) polissen die MQIC van AdminQI, mevrouw Deborah C. Peck en haar diverse advocaten heeft gekregen en (ii) “curator” Deborah C.
Menotte en MQIC’s Amerikaanse advocaten nu pas informatie krijgen van de 21 betrokken Amerikaanse levensverzekeraars, de enige
partijen waar met zekerheid kan worden gesteld dat wat ze melden correcte informatie is.
 

AdminQI geeft aan dat MQIC slechts over weinig informatie zou beschikken m.b.t. de “verwachte opbrengst (van polissen) volgens de
verhouding Face value/premie / levensverwachting (en) de .....aanwezigheid van polis-documenten”. Feit is dat MQIC over heel veel
van die informatie beschikt, al was het maar omdat mevrouw Deborah C. Peck in november 2011 dergelijke informatie aan een
makelaar heeft overgemaakt om de QI Portefeuille ter hand te doen en dat MQIC die informatie uit de markt heeft verkregen.
 

AdminQI geeft verder aan dat mevrouw Deborah C. “Peck # polissen (heeft) die incompleet zijn” omdat mevrouw Deborah C. Peck “niet zelf de inkoop (zou hebben) gedaan. Deze polissen zijn door Vievestment en Watershed aangeleverd”. Feit is dat AdminQI’s
verdediging van mevrouw Deborah C. Peck m.b.t. de gebrekkige polisdocumentatie niet met de feiten strookt, al was het maar omdat 
mevrouw Deborah C. Peck beleggersgelden heeft gebruikt om polissen in de markt aan te kopen namens Watershed en die dan 
meteen ± 4 maal duurder als trustee aan te kopen van Watershed met clausules waarbij de polisdocumentatie door Watershed slechts 
wordt afgeleverd na algehele betaling van de prijs aan Watershed en dat de prijs door partijen als fair wordt aangemerkt. 


AdminQI geeft tevens aan dat “Private Insurer ... ± 10% commissie (zou hebben) geïncasseerd” op de Quality Investments producten 
die het zelf inkocht. Niets is minder waar. Private Insurer is onafhankelijk van elk financieel product, verdient nooit enige commissie op 
producten en heeft dus ook nooit enige commissie op Quality Investments producten ontvangen, laat staan van ± 10%. 


AdminQI vergelijkt verder de Private Insurer kosten met deze van het LSC voorstel, aangevend dat “De kosten binnen het LSC voorstel 
zijn beduidend lager!”. Feit is dat beide diensten echt niet te vergelijken zijn en dat hoe dan ook de kosten van het LSC voorstel 
aanzienlijk hoger zijn dan deze van Private Insurer. 


Diegenen die met huidige kennis de “Sheet presentatie Private Insurer: “Broker meeting Quality Investments 17 december 2010” 
(her)lezen kunnen maar vaststellen dat de daarin opgenomen gegevens nog altijd correct zijn, en dit voor het PCI debacle van januari 
2011, het AAUG voorstel van lente 2011 en de aanhouding in september 2011 van de heren Koen Blom, Frank Laan en Dennis Moens. Er werd immers gemeld dat de “Amerikaanse verzekerde langer (kan) leven dan verwacht Jeanne Calment......is 122 jaar geworden Al hangt de effectiviteit v/d indekking over de hele duur v/h ‘lang leven risico’ af v/e rits factoren # sterke verzekeraar die risico’s correct inschat en effectief verzekert over de hele duur” is belangrijk.

                                                                                          
                                                                                  *************

Copyright SPQI.nl © PVC2017