bulletin 36

17 oktober 2012 


Oproep van een actiegroep
Een aantal participanten heeft een soort actiegroep(je) opgericht met het doel om het plan van LSC door te drukken. Zij hebben daartoe 
contact opgenomen met de interim trustee en de rechter. Het enige resultaat wat men hiermee bereikt, is, dat er opnieuw vertraging kan optreden. De actiegroep roept participanten op om steun te betuigen. Ons advies: BESLIST NIET DOEN!
 
Inmiddels is er aanmerkelijke vooruitgang geboekt. De maatschap heeft hierover op 17 oktober het volgende bericht verstuurd:  

Update van MQIC verstuurd op 17 oktober aan de leden van MQIC

Beste, 

Omdat mevrouw Deborah C Peck haar bezwaren heeft laten varen is de faling van CLSF III IV Inc definitief. Alle andere polissen en
Amerikaanse entiteiten betrokken bij QI worden bovendien als één en dezelfde faling beschouwd. Dit werd nogmaals bevestigd in een
vonnis van gisteren 16 oktober. Gisteren heeft de curator dan ook volgens afspraak met mevrouw Peck, normaal gezien bij haar alle
documenten en informatie m.b.t. alle polissen weggehaald. Op de site www.qifraud.com kan U het verloop van de Amerikaanse
procedure volgen. Een samenvatting in het Nederlands vindt U op onze site www.mqic.be.
 

De documenten en informatie die gisteren bij mevrouw Deborah C Peck zijn weggehaald worden nu bestudeerd en afgetoetst met de
informatie die rechtstreeks van banken en verzekeraars wordt bekomen. Indien mevrouw Deborah C Peck informatie zou hebben
achterhouden zal passende dwang worden toegepast. Indien AdminQI haar belofte nakomt de informatie in haar bezit over te dragen
zal die aftoetsing heel wat sneller verlopen en behoorlijk minder kosten, vandaar onze oproep dit nu meteen te doen.
 

Na de afzetting van Peck als trustee zijn de milestones als volgt.
      ~ De polissen op een deugdelijke wijze in stand houden om binnen de 45 dagen aan alle QI Participanten voorstellen te doen.
      ~ MQIC overlegt hierbij met de stichtingen SPQI en QI-Verlies om gezamenlijk voorstellente doen.
      ~ Omdat MQIC die overgang financiert, is er tijdens die overgangsfase geen reden tot enige ongerustheid, integendeel zelfs.
      ~ De stand van zaken wordt nu door professionals bestudeerd, de toestand zal U worden gemeld en alle QI Participanten krijgen
         binnen de 45 dagen voorstellen die hen toelaat te kiezen wat hen het beste past.
 
Met de Amerikaanse falingsprocedure wordt rekening gehouden met de rechten van alle betrokkenen, ongeacht of ze wel of geen lid
zijn van de belangenverenigingen MQIC, SPQI en/of QI-Verlies, maar is er tevens licht in de donkere tunnel waar alle QI Participanten
zich thans bevinden. 
 

Het FIOD document van 1 maart 2012 AH-029 in het Nederlands strafdossier tegen de heren Blom, Laan en Moens geeft aan dat
mevrouw Deborah C Peck nagenoeg de helft van de 223 miljoen US$ inlage heeft afgewend. Wegens Mevrouw Deborah C Peck
afwending van zo vele miljoenen, haar wanbeheer en de fraude van vele anderen hebben alle QI Participanten noodzakelijkerwijze
significante verliezen geleden. MQIC’s milestones beogen dan ook aansprakelijkheidsvorderingen tegen solvabele schuldige partijen.
Hiervoor zijn ondertussen reeds de eerste stappen ondernomen. 

MQIC doet haar uiterste best om duidelijk en passend te communiceren. Dit is echter knap lastig. Het wanbeheer van AdminQI en
mevrouw Deborah C Peck heeft de zaken nodeloos gecompliceerd. Het zal wellicht nog maanden duren eer er duidelijkheid komt over
de gevolgen van de collectivisering die AdminQI en mevrouw Deborah C Peck hebben doorgevoerd. AdminQI heeft bovendien danige
verwarring veroorzaakt en blijft daar helaas maar mee doorgaan. Wij raden U af om enige actie te steunen die de belangen dient van
AdminQI en/of mevrouw Deborah C Peck.
 

MQIC verdedigt de belangen van haar leden. MQIC heeft daarbij echter ook veel aandacht voor QI Participanten die geen MQIC lid zijn. 
Ook zij hebben immers enorm geleden en verdienen respect.
 

Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur MQIC  


Conclusies
        ~ Mevr. Peck heeft zich neergelegd bij het vonnis en is voor alle fondsen afgezet als trustee.
        ~ Voorlopig geen zorgen, dat er nog meer polissen lapsen.
        
~ SPQI, MQIC en QI3Verlies streven er naar om samen met een voorstel te komen rekening houdend
           met de 
belangen van alle participanten.
        ~ Eind november vindt wederom een zitting plaats van “crediteuren” van de trusts. Dan zal tevens de
           definitieve trustee worden benoemd op een gezamenlijk voorstel. 


Premiebetalingen voor het 4e kwartaal, indien geen lid van MQICOp voorstel van SPQI wordt de financieringsovereenkomst van MQIC  met de “curator” Mevr. Menotte aangepast, zodat ook niet-leden van MQIC hiervan gebruik kunnen maken. Participanten die zelf premies willen betalen, kunnen dit dan doen. Zij hebben dan voor de betaalde premies eveneens een bevoorrechte positie. Men zou dan voorlopig voor het 4e kwartaal dezelfde premie kunnen betalen als voor het 3e kwartaal. Binnenkort hopen wij de informatie voor het doen van betalingen bekend te kunnen maken. 


Uitgangspunten bestuur
De stichting werkt op basis van “Best Efforts” en sluit aansprakelijkheid uit voor haar werkzaamheden en rapportage.  De modellen die door de commissie worden gebruikt, dan wel die door de commissie beoordeeld zijn, zijn niets meer dan modellen; de keuze en de kwaliteit van de input bepaalt voor een groot gedeelte de uitkomsten. De insteek van de commissie is hier altijd conservatief en wij proberen alleen met redelijke aannames te werken. Door de specifieke natuur van de beleggingen in levensverzekeringen kan aan modellen niet veel meer waarde worden gehecht dan aan een grove indicatie. Geen enkele belegger dient haar keuzes te maken op basis van deze modellen, de uitkomsten van analyses of verwachte rendementen/waarderingen. Deze zijn slechts ter illustratie en het is zeer waarschijnlijk dat de werkelijkheid in zeer grote mate kan afwijken van de uitkomsten van de modellen. 

De commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de accuraatheid van de informatie die zij verschaft, zeker in het licht van de grote afhankelijkheid van informatie van derden. De commissie probeert om zo goed en snel mogelijk alle relevante data bij beleggers te krijgen, maar alle beleggers moeten accepteren dat zij zelf altijd 100% verantwoordelijk blijven voor hun keuzes. 

Copyright SPQI.nl © PVC2017