bulletin 37

23 november 2012  


Verslag van de bezoeken in Florida door MQIC en SPQI vertegenwoordigers
In de week van 5 – 9 november jl. hebben MQIC en SPQI in de personen van Jean-François Lycops en Eelco Homan gezamenlijk de
interim trustee mevrouw Menotte, onze Amerikaanse advocaten, een mogelijke nieuwe trustee en Litai Assets ontmoet en met hen
overlegd. Deze besprekingen zijn op een positieve manier verlopen. Mevr. Menotte heeft tijdens de besprekingen aangegeven dat ze
met de door ons aangedragen partij, Litai Assets, een overeenkomst wil sluiten om de polissen van de QI portefeuille te servicen.
Een dergelijke service overeenkomst wordt eerstdaags geformaliseerd nu geheimhoudingsovereenkomsten werden afgesloten.
Voorlopig zullen de benodigde premies nog direct door MQIC worden betaald. Alles wordt in het werk gesteld om het verder lapsen van
polissen te voorkomen. Uiteraard wordt er bij het in stand houden wel gekeken of dit economisch verantwoord is.

Gezien langdurige vermenging van gelden van participanten door Mevr.Peck en Watershed zal met grote waarschijnlijkheid worden vastgesteld, dat de polissen zijn gecollectiviseerd.

Schokkende feiten
Uit de door Mevr. Peck aan Mevr. Menotte overgedragen stukken, blijken nieuwe schokkende feiten. Zo verkoopt Mevr. Peck, namens
een onderneming waarvoor zij tekent, een polis aan Watershed. Watershed verkoopt op dezelfde dag de polis aan een QI!trust bij Mevr. 
Peck. De prijs is inmiddels meer dan verdubbeld!
Begin juli van dit jaar verkoopt Mevr.  Peck één van onze polissen aan een bedrijf gelieerd aan Ian Stamp voor een fractie van de
werkelijke waarde.
Er is door de Interim Trustee onomstotelijk vastgesteld, dat Mevr. Peck en de door haar gekozen service providers polissen hebben
verkocht uit de QI boedel en polissen hebben verpand en laten lapsen. MQIC, SPQI en QI-verlies en hun advocaten ondersteunen op
dit moment de Interim Trustee, die bezig is deze transacties terug te draaien en zij die verantwoordelijk zijn voor de geleden schade
aansprakelijk te stellen. Betrokken partijen hierbij zijn Deborah Peck, LSA (een Amerikaanse broker die eigendom is van Iain
Stamp/LSC), LSC en AdminQI. Daarnaast heeft de interim Trustee vastgesteld, dat Mevr. Peck na de arrestatie van Frank Laan,
Dennis Moens en Koen Blom en zelfs na de Temporary Restraining Order van eind September 2012 haar derde-gelden rekening en
daarmee dus ook beleggers gelden (premies om zeer specifiek te zijn) heeft aangewend voor andere doeleinden, zoals de oude-van-
dagen huizen waar zij een persoonlijk belang in heeft. Ook de beleggersgelden die hiermee verdwenen zijn, zullen door de Interim
Trustee teruggevorderd worden.

Crediteuren-vergaderingen op 11 december m.b.t. de QI polissen voor het United States Bankruptcy Court in West Palm Beach
Op 11 december zal er in beginsel voor alle fondsen een crediteurenvergadering plaatsvinden (i.p.v. op 30 november, op 4 december én 
op 11 december). Een belangrijk doel voor deze vergaderingen is de benoeming van een [de] nieuwe trustee. Anders dan in België en in 
Nederland worden in een eerste fase interim trustees benoemd die de toestand dienen voor te bereiden voor een definitieve/permanente 
trustee. Beide trustee functies moeten net zoals in België en in Nederland de belangen van de schuldeisers behartigen.
 

SPQI, MQIC en QI!verlies zijn het in principe eens over de toekomstige behandeling van belangen van participanten. Wij verwachten binnen afzienbare tijd dit in uitgewerkte vorm aan alle participanten te kunnen voorleggen zodat de nieuwe trustee dit passend kan
uitvoeren. 


Update AdminQI van 7 november
Een aantal weken geleden heeft AdminQI een update op haar website geplaatst. De reactie op een aantal door AdminQI gedane beweringen treft u onder dit artikel aan. Tevens treft u een tekst aan die op de website www.qifraud.com staat, deze geeft een goed beeld van de werkelijke situatie omtrent chapter 7 en 11 procedures.

Reactie van op de AdminQI update van 7 november
Op de website van MQIC staat: Op 7 november heeft AdminQI op haar website een update geplaatst met haar zienswijze op de huidige 
situatie. Hierbij treft u een korte reactie aan van MQIC.  MQIC verwijst vooreerst naar de volledige weergave van het verhoor van mevr 
Peck op 24 augustus 2012. Wij vragen u voornamelijk te letten op blz 150-156, waarin duidelijk wordt aangegeven waarom de rechter 
de interim trustee heeft benoemd. Daarbij werd onder meer duidelijk aangegeven dat verkoop van polissen, om met de opbrengsten 
daarvan te beletten dat andere polissen zouden lapsen, niet is toegestaan vanuit de manier waarop Peck de trusts runde. 

Tevens willen wij u meegeven dat Peck zelf vrijwillig akkoord is gegaan om voor alle fondsen chapter 7 aan te vragen en haar
trusteeschap over te dragen.

Wat betreft de faillissement, dat is uitgesproken op grond van chapter 7, vertrekt MQIC van het beginsel dat de verkoop van polissen
dient vermeden te worden. MQIC is nu dan ook samen met haar Amerikaanse advocaten hard bezig om verkopen van diverse
polissen, ver onder de prijs en tijdens de maanden juli, augustus en september 2012, via LSA (een aan LSC/Iain Stamp gelieerde
broker) terug te draaien.
  

Met betrekking tot de deadline voor toetreding tot MQIC kunnen wij u melden dat toetreding mogelijk blijft, ook voor gelapste polissen,
zolang er nog geen definitieve lapslijst beschikbaar is. Nadien wordt de toestand opnieuw overwogen, maar participanten met een niet
gelapste polis kunnen blijven aansluiten. De opmerkingen over het lapsen van polissen en het verdampen van de economische waarde
van polissen laten wij geheel voor rekening van AdminQI. 

De volgende tekst staat tevens op de website www.qifraud.com (voor een vertaling, zie tekst van MQIC elders in het bulletin): 

The bankruptcy cases filed in the United States have been filed under Chapter 7 of Title 11 of the United States Bankruptcy Code.
A corporate Chapter 7 bankruptcy is a court-sanctioned and supervised procedure in which a court-appointed trustee takes over an
insolvent corporation's finances and debts. In this type of bankruptcy, the trustee marshals the corporation's limited assets and
distributes the proceeds to the corporation's creditors. While Chapter 7 bankruptcies are generally filed in cases where the corporate
debtor’s business will ultimately be wound up and distributed, Chapter 7 trustees are afforded broad authority and flexibility to maximize 
the value of the assets of the corporate debtor over the months or, if necessary, years following the bankruptcy filing. Additionally,
where longer term administration of assets is determined to be appropriate, a Chapter 7 bankruptcy may, in some instances, be
converted into a Chapter 11 reorganization. Because the Quality Investments offering was a fraudulent offering, it is likely that the
jointly administered bankruptcy actions will seek to stabilize the active insurance policies, increase the credit rating of the portfolio, and 
thereafter, will seek a transaction or transactions that would maximize the value of the assets for the interested creditors. At this time,
all efforts are being made to pay insurance policy premiums and to avoid policy lapses. No individual policy or policies are being given
preferential treatment over other policies.
 

Vrije Vertaling: 
De faillissementsaanvraag in de VS is gedaan onder chapter 7 van de United States Bankruptcy Code. Een Chapter 7 faillissements-
aanvraag is een door rechtbank gesanctioneerde en onder zijn toezicht staande procedure waarbij een door de rechtbank aangewezen
toezichthouder (trustee) het beheer overneemt van een insolvent bedrijf.
Bij dit type faillissement, ziet de trustee toe op de bezittingen en distribueert de opbrengsten naar de schuldeisers van het bedrijf.
Alhoewel Chapter 7 faillissementen in het algemeen vooral worden uitgesproken ten einde de schuldeisers zo snel mogelijk te voldoen,
hebben de trustees veel flexibiliteit, macht en tijd (hierbij is een periode van een aantal jaren geen uitzondering) om de waarde van de
bezittingen te maximaliseren.
Daarbij komt dat de mogelijkheid bestaat, dat indien een afwikkeling langer duurt, een chapter 7 om te zetten in een chapter 11
reorganisatie. 

Vanwege het feit dat Quality Investment gebaseerd was op fraude, is het te verwachten dat de afhandeling van de portefeuille op de
navolgende manier zal plaatsvinden. De afwikkeling zal er op gericht zijn om tot een stabiele actieve portefeuille te komen waarbij de
verbetering van de kwaliteit van de portefeuille voorop zal staan en dat er daarna zal worden gekeken naar transacties die de waarde
van de portefeuille zullen maximaliseren voor crediteuren. 

Momenteel wordt alle energie gestoken in het betalen van de verzekeringspremies en het voorkomen van lapsen van polissen die
toedragen aan de verbetering van de economische waarde van de portefeuille. Hierbij zal er geen onderscheid worden gemaakt tussen
de verschillende polissen.
 

Flinke groei van de Maatschap QI Collectief (MQIC)
Uit een update van MQIC hebben wij vastgesteld, dat de laatste maanden veel SPQI-deelnemers zich alsnog hebben aangemeld bij
MQIC. Dat is een goede ontwikkeling. De kans om onze portefeuille van polissen in stand te houden en de waarde te verbeteren is
daarmee ook toegenomen.  

Uitgangspunten bestuur
De stichting werkt op basis van “Best Efforts” en sluit aansprakelijkheid uit voor haar werkzaamheden en rapportage. De modellen 
die door de commissie worden gebruikt, dan wel die door de commissie beoordeeld zijn, zijn niets meer dan modellen; de keuze en de
kwaliteit van de input bepaalt voor een groot gedeelte de uitkomsten. De insteek van de commissie is hier altijd conservatief en wij proberen alleen met redelijke aannames te werken.

Door de specifieke natuur van de beleggingen in levensverzekeringen kan aan modellen niet veel meer waarde worden gehecht dan aan een grove indicatie. Geen enkele belegger dient haar keuzes te maken op basis van deze modellen, de uitkomsten van analyses of verwachte rendementen/waarderingen. Deze zijn slechts ter illustratie en het is zeer waarschijnlijk dat de werkelijkheid in zeer grote mate kan afwijken van de uitkomsten van de modellen. De commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de accuraatheid van de informatie die zij verschaft, zeker in het licht van de grote afhankelijkheid van informatie van derden. 

De commissie probeert om zo goed en snel mogelijk alle relevante data bij beleggers te krijgen, maar alle beleggers moeten accepteren dat zij zelf altijd 100% verantwoordelijk blijven voor hun keuzes. 

Copyright SPQI.nl © PVC2017