bulletin 38

4 december 2012


De wereld op zijn kop
Gé Schutte en een paar aanhangers schakelen in Florida een advocaat in om SPQI en MQIC te dwarsbomen. Waarom?
Omdat ze in sprookjes geloven en liever samenwerken met de mensen die ons hebben opgelicht?

Zorg dat SPQI voldoende volmachten binnen krijgt van deelnemers van SPQI die geen lid zijn van MQIC voor de crediteurenmeeting van 11 december.

Het zou een ramp zijn, als de groep Schutte Mevr.Peck en consorten weer in het zadel helpt.

Hierbij de dringende oproep om donderdagavond 6 december naar  SnowWorld in Zoetermeer te komen om uw volmacht te laten
legaliseren. Dat geldt ook voor de Belgische participanten die geen gelegenheid hadden om maandag naar Beveren te komen.

Voor uw informatie treft u hieronder de tekst aan van de email die verzonden is ter verkrijging van volmachten.

Betreft: crediteuren-vergadering m.b.t. de QI polissen voor de rechtbank

Geachte Participant,

Op 11 december vinden voor alle fondsen van de QI-participanten crediteuren-vergaderingen plaats voor het United States Bankruptcy 
Court in West Palm Beach. 
Op deze vergaderingen wordt beslist door de meerderheid van participanten wie de nieuwe trustee wordt. In tegenstelling tot wat in België en in Nederland gebruikelijk is bij falingen wordt in de Verenigde Staten in een 1e fase een ‘interim trustee’ benoemd doorde 
griffie voor de meest dringende zaken, in deze mevrouw Deborah Menotte, om nadien de schuldeisers toe te laten de ‘trustee’of curator 
te benoemen. Uitzonderlijke gevallen niet te na gesproken, zijn de ‘interim trustee’ en de ‘trustee’ of curator andere personen, omdat 
het om andere taken gaat.SPQI en MQIC hebben zich in de VS georiënteerd wie deze taak naar behoren zou kunnen uitvoeren en begin november hebben zij 
met de door hen beoogde nieuwe trustee gesproken. Het betreft een forensisch accountant die de juiste relevante ervaring heeft om 
voor de participanten als trustee te dienen. SPQI en MQIC hebben een uitstekende indruk van de beoogde kandidaat. 
Het is voor de participanten van zeer groot belang, dat onze voorkeur daadwerkelijk tot nieuwe trustee voor alle fondsen wordt gekozen. 
Eindelijk zal dan de beoogde situatie ontstaan, dat de participanten zelf daadwerkelijk invloed hebben op wat er met onze polissen
gebeurd.


Mevrouw Deborah C Peck heeft bij de aangifte van het faillissement aangegeven, dat onder meer AdminQI, alsook haar adviseurs en 
personeel schuldeisers zijn van de vennootschappen. Het valt nog af te wachten of deze ook effectief een aangifte van schuldvordering 
zullen indienen. In dat geval zullen SPQI en MQIC zich krachtig tegen deze aanspraken verzetten, omdat dit de financiële aanspraken 
van participanten zou verminderen.

Wij willen voorkomen, dat we in sommige fondsen nauwelijks of niet vertegenwoordigd zijn, waardoor de rechtbank mogelijk autonoom 
een trustee aanstelt, die niet in het belang handelt van de participanten.

NU KOMT HET ER ECHT OP AAN!!!
Het is van het allergrootste belang dat MQIC en SPQI per fonds aantoonbaar namens een grote meerderheid van de participanten 
kunnen stemmen voor de door hen gewenste trustee. MQIC zal stemmen voor alle fracties van polissen die aan haar zijn over
gedragen. In sommige fondsen is MQIC echter slechts beperkt vertegenwoordigd. Om hoe dan ook voor alle fondsen voldoende 
stemmen te kunnen uitbrengen, vraagt de Stichting Participantenbelangen QI aan haar deelnemers die geen lid zijn van MQIC 
een formele volmacht te geven om namens u te kunnen stemmen. Eerder gegeven volmachten zijn hiertoe niet te gebruiken! 

Bijgaand treft U een reeds ingevuld formulier aan om de volmacht aan SPQI te verlenen. Eventuele vragen kunt u stellen aan 
bestuur@spqi.be .

Realiseert U zich, dat het nu belangrijk is om mee te werken in uw eigen belang!

Uitgangspunten bestuur
De stichting werkt op basis van “Best Efforts” en sluit aansprakelijkheid uit voor haar werkzaamheden en rapportage. De modellen die 
door de commissie worden gebruikt, dan wel die door de commissie beoordeeld zijn, zijn niets meer dan modellen; de keuze en de 
kwaliteit van de input bepaalt voor een groot gedeelte de uitkomsten. De insteek van de commissie is hier altijd conservatief en wij 
proberen alleen met redelijke aannames te werken. Door de specifieke natuur van de beleggingen in levensverzekeringen kan aan 
modellen niet veel meer waarde worden gehecht dan aan een grove indicatie. Geen enkele belegger dient haar keuzes te maken op 
basis van deze modellen, de uitkomsten van analyses of verwachte rendementen/waarderingen. Deze zijn slechts ter illustratie en het 
is zeer waarschijnlijk dat de werkelijkheid in zeer grote mate kan afwijken van de uitkomsten van de modellen.

De commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de accuraatheid van de informatie die zij verschaft, zeker in het licht 
van de grote afhankelijkheid van informatie van derden.

De commissie probeert om zo goed en snel mogelijk alle relevante data bij beleggers te krijgen, maar alle beleggers moeten accepteren dat zij zelf altijd 100% verantwoordelijk blijven voor hun keuzes.

Copyright SPQI.nl © PVC2017