bulletin 39

7 december 2012 


De strijd om uw volmacht
Wij kunnen ons voorstellen, dat u in verwarring raakt door alle e-mails over volmachten. SPQI heeft u altijd objectief geïnformeerd.
Ook wij zijn niet blij met de huidige ontwikkelingen. Participanten die het met elkaar oneens zijn. Elkaar zelfs met advocaten bestoken!  
SPQI is het beste geïnformeerd. SPQI steunt de maatschap in haar acties. Acties die veel meer 
tijd vragen dan MQIC mocht 
verwachten. Dit wordt mede veroorzaakt door een gebrek aan medewerking van Mevr. Peck bij het verstrekken van informatie.
Ook de inschattingen van advocaten betreffende het tijdspad zijn veel te optimistisch  geweest. 
Daarmee is de gevolgde koers niet verkeerd! Het is uitermate belangrijk dat we zoveel mogelijk samen optrekken. Ook de belangen
van participanten in reeds gelapsde polissen en van participanten die geen premies meer (konden) betalen zijn met onze koers gediend! De uitgangspunten voor de toekomst worden tevens door QI-Verlies ondersteund. 

Of AdminQI het leuk vindt of niet; Mevr. Peck is hun opdrachtgever. Mevr. Peck is volledig betrokken bij de fraude. Dat is duidelijk uit
het strafdossier van het OM, maar ook uit de in beslaggenomen documenten bij mevr. Peck. Mevr. Peck wilde graag zaken doen met 
LSC (de Ierse partij). Het was SPQI en MQIC niet toegestaan een “due diligence onderzoek” te laten doen door een professionele partij. 
Waarom niet? Inmiddels is wel duidelijk, dat er documenten zijn en transacties gedaan, die men liever niet publiek maakt.                                                                                                    
Wij gaan verder niet in op de e-mail van AdminQI waarin men probeert alle feiten te weerleggen of te verdraaien. SPQI hoopt voldoende 
vertrouwen te hebben opgebouwd in het verstrekken van objectieve informatie. Overigens: AdminQI heeft zelf een claim ingediend op 
onze centen van bijna $ 1,4 mio!!!

Gé Schutte en zijn volgelingen worden duidelijk ondersteund door AdminQI. Hier worden dus de belangen van mevr. Peck mede 
gediend. Waarschijnlijk zijn de bedoelingen van Gé Schutte zuiver; echter, zijn oordeel over de aanbiedingen van LSC is duidelijk niet 
professioneel. De ernstige bezwaren van SPQI tegen het 1e voorstel van LSC treft u aan in ons bulletin 26. 
SPQI was niet in 1e instantie positief over het 2e voorstel van LSC, zoals AdminQI beweert. Wij waren zo netjes om het eerst 
serieus te bekijken. De conclusie van de commissie LSC was negatief en wordt ondersteunddoor externe professionals. SPQI heeft
dus een eigen onafhankelijke conclusie getrokken!                                                                                                                                                                                                                          
Helaas negatief; dat is een conclusie juist in het belang van de participanten.  

Uitspraak rechter in Florida van 6 december
Op 6 december is er wederom een belangrijke voor de participanten gunstige uitspraak gedaan door de rechter in Florida:  
                      
~ Alle fondsen worden gezamenlijk behandeld, om dat de gelden van de fondsen door elkaar zijn gebruikt.
                      ~ Het is aan een partij niet toegestaan om één fonds er uit te lichten. Dat betekent, dat er een belangrijke
                         stap is gezet naar formele collectivisering.  

Conclusie: Verleen geen volmacht aan Gé Schutte.
Het verlenen van een volmacht aan Gé Schutte, zal alleen maar voor extra vertraging zorgen (en dus wederom veel geld kosten).
De overmacht van stemmen van leden van MQIC en SPQI samen is in veel fondsen groot. Toch is elke stem belangrijk!
 

Stemmen voor de gewenste trustee
MQIC zal 11 december stemmen voor de leden van de maatschap. SPQI zal stemmen namens haar deelnemers die inmiddels een 
volmacht hebben verleend. SPQI heeft onlangs een verzoek om een volmacht te verlenen toegezonden aan al haar deelnemers die geen lid zijn van MQIC. Door het slechte weer heeft u wellicht niet van onze mogelijkheid gebruik kunnen maken. 


U kunt nog steeds uw volmacht aan SPQI verlenen
Wij zouden het zeer op prijs stellen, als u alsnog aan ons uw volmacht wil inzenden. Lees de toelichting, die bij de volmacht was 
verzonden, nauwkeurig. In aanvulling hierop kunnen wij nog melden, dat legalisering ook kan bij uw gemeentehuis. Belangrijk is, dat 
u de volmacht daarna scant en samen met een kopie van uw paspoort per email verzend aan rdo@oquinnstumphauzer.com of per fax
naar 001-305-371-9687. U dient uiterlijk maandag 10 december voor 18.00 uur uw volmacht te verzenden.
 


Uitgangspunten~bestuur
De stichting werkt op basis van “Best Efforts” en sluit aansprakelijkheid uit voor haar werkzaamheden en rapportage. De modellen die
door de commissie worden gebruikt, dan wel die door de commissie beoordeeld zijn, zijn niets meer dan modellen; de keuze en de
kwaliteit van de input bepaalt voor een groot gedeelte de uitkomsten. De insteek van de commissie is hier altijd conservatief en wij
proberen alleen met redelijke aannames te werken. Door de specifieke natuur van de beleggingen in levensverzekeringen kan aan
modellen niet veel meer waarde worden gehecht dan aan een grove indicatie. Geen enkele belegger dient haar keuzes te maken op basis van deze modellen, de uitkomsten van analyses of verwachte rendementen/waarderingen. Deze zijn slechts ter illustratie en het 
is zeer waarschijnlijk dat de werkelijkheid in zeer grote mate kan afwijken van de uitkomsten van de modellen.

De commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de accuraatheid van de informatie die zij verschaft, zeker in het licht 
van de grote afhankelijkheid van informatie van derden.


De commissie probeert om zo goed en snel mogelijk alle relevante data bij beleggers te krijgen, maar alle beleggers moeten accepteren 
dat zij zelf altijd 100% verantwoordelijk blijven voor hun keuzes.

Copyright SPQI.nl © PVC2017