bulletin 40

Next

11 december 2012

Crediteurenmeeting van 11 december
De meeting bleek voornamelijk een administratieve bijeenkomst te zijn.

De volmacht stemmen werden geïnventariseerd en dienden alsnog te worden overgeschreven op speciale stembiljetten (ballads). De
meeting heeft geduurd van 9.00 tot 17.30 uur en is bijgewoond namens MQIC en SPQI door Jan de Schepper, Jean-Francois Lycops
en Eelco Homan. Ook de “SPQI dissident” de heer Gé Schutte was aanwezig.

De vergadering werd voorgezeten door een trustee van de overheid (dus niet bijgewoond door de rechter). Het bleek noodzakelijk, dat er 
per fonds (34) een officiële vergadering werd gehouden. Tevens werd één vergadering voor het totaal van de crediteuren gehouden. 
In elke vergadering werd door de aanwezige stemgerechtigden om een stemming gevraagd voor een nieuwe trustee. SPQI en MQIC
alsmede aan hen verstrekte individuele volmachten hebben hun stem uitgebracht voor Maggie Smith, een forensisch accountant met
ervaring in life settlements, als permanente trustee. De heer Gerke Schutte heeft zijn stemmen uitgebracht op de huidige interim
trustee Mevr. Deborah Menotte (geen jurist, geen accountant, geen ervaring met life settlements). De interim trustee heeft de rechts-
geldigheid van alle uitgebrachte stemmen bestreden. De participanten zullen dan geen enkele invloed hebben op de stemming! 
De gronden voor haar bezwaren vinden hun oorsprong in de manier van werving van de stemmen. Waarom doet ze dat? 
Als de bezwaren worden gehonoreerd, heeft ze een grote kans de permanente trustee te worden. Haar advocaat Mevr. Leslie Cloyd wil 
dat ook graag. Dat betekent business voor een lange periode. We moeten hopen, dat rechter de heer Kimball dit doorziet en de 
bezwaren ongegrond verklaard. Het is natuurlijk schandalig, dat er zo wordt omgesprongen met de belangen van de participanten.

Binnenkort is de transcriptie beschikbaar van alle vergaderingen van de fondsen. Daarna is er de gelegenheid om nog 14 dagen 
bezwaren in te dienen tegen de ingediende claims. Vervolgens wordt een datum bepaald waarop aan crediteuren en de “debtor” de 
gelegenheid wordt geboden, bezwaren te verdedigen en standpunten nader te onderbouwen. Vermoedelijk zal een datum worden 
bepaald in de 2e helft van januari. Ondertussen blijft de interim trustee in functie. Helaas onderneemt zij tot heden niet de gewenste 
acties om de assets van de trust actief te waarborgen, zoals onder andere het re-instaten van gelapsde polissen. Voor meer informatie 
zie tevens de website van MQIC: www.mqic.be


Verzekerde van CLSF VIII overleden
De verzekerde van CLSF VIII is overleden. MQIC en SPQI waren reeds een paar weken op de hoogte, maar het was niet in het belang 
van de procedures (en de collectiviteit) om dit te snel naar buiten te brengen. Toch zijn alle participanten in dit fonds geïnformeerd
(door AdminQI?) en hebben gezamenlijk een advocaat in de arm genomen om te proberen het fonds af te scheiden van de andere 
fondsen. Op de crediteurenmeeting heeft hun advocaat daarvoor gepleit. Gezien de langdurige vermenging van gelden zal men weinig 
kans op succes hebben. Daarnaast is het zo, dat van de 7 participanten in dit fonds de meeste in het geheel geen premies meer 
hebben betaald na 27 september 2011. Twee zijn er lid van MQIC. Dank zij de betalende participanten buiten dit fonds en MQIC is 
deze polis nog “in force”. De verzekerde som inclusief rente ($ 3.017.000) staat inmiddels op een geblokkeerde rekening bij de interim 
trustee. Wij hopen, dat dit geld beschikbaar komt voor onder andere premies na de benoeming van de definitieve trustee.

Meeting voortgang faillissement (faling) van 13 december
Er worden regelmatig door de rechtbank voortgangscontroles gehouden op het verloop van de zaken. Jean-François  Lycops, Jan de 
Schepper en Eelco Homan zijn bij deze zitting op 13 december in West Palm Beach aanwezig geweest en zijn voorgesteld aan de 
rechter de heer Kimball. Bij de zitting kwamen weinig bijzonderheden aan de orde. Wel bleek dat Mevr.Peck een bepaalde overeen-
komst nog niet had getekend. De rechter bepaalde, dat als zij dat niet binnen een week doet, hij de overeenkomst als door haar 
getekend beschouwt.

In een nabespreking met de interim trustee Mevr. Menotte is aan de orde gesteld, dat er een aantal zaken zijn, die dringend moeten 
worden geregeld. Dit betreft bijvoorbeeld het terug vorderen van verkochte polissen en acties om gelapsde polissen alsnog te redden. 
Het resultaat is, dat we hoop mogen koesteren, dat ze de hiervoor gewenste acties zal ondernemen. Tevens zou zij 14 december een 
bijeenkomst met Litai Assets hebben om de overeenkomst voor het servicen van de polissen af te ronden. Litai beschikte nog steeds 
niet over de noodzakelijke autorisatie om namens de polis eigenaar te handelen. Andere zaken zijn minder urgent. In het kader van de 
Amerikaanse faillissementswetgeving kunnen transacties tot 4 jaar terug nog ongedaan worden gemaakt. Er zijn veel transacties 
geweest met trustgelden vanaf de rekening van Mevr. Peck, die niets te maken hebben met onze polissen. Er is dus voldoende tijd om 
hier acties op te ondernemen. 

Voor de goede orde; het is de bedoeling om de lopende faillissementen (chapter 7) om te zetten in een procedure zonder het oogmerk 
van liquidatie op korte termijn (chapter 11).

PCI-Claim
Op 19 november 2012 hebben de participanten van het Amerikaanse Departement van Justitie een brief gekregen, dat het te moeilijk 
was om zelf uitkeringen te doen aan de gedupeerden. Dat wordt overgelaten aan de receiver (curator) van PCI. Deze zal zijn plan voor 
de uitkeringen nog indienen voor 22 december. Onze advocaat Ryan O’Quinn heeft hierover contact met de receiver. SPQI en MQIC 
hebben samen met onze advocaat moeite gedaan om het aandeel van QI-participanten zo groot mogelijk te maken. Er zijn echter ook 
participanten van andere life settlement bedrijven dan QI, zoals bijvoorbeeld het bedrijf A & O. Naar verwachting zullen de uitkeringen 
plaatsvinden aan de (interim) trustee. Het is aan de trustee om te bepalen of de schade-uitkering van PCI voor het belang van de 
collectiviteit wordt aangewend of dat hieruit een uitkering aan de participanten zal plaatsvinden. Hoogstwaarschijnlijk zal de uitkering 
worden gebruikt ten behoeve van de collectiviteit. Een grove schatting is, dat er over 2 á 3 maanden circa $ 1,0 á $ 1,2 mio van PCI 
beschikbaar komt.


Wat zijn onze polissen nog waard?
Helaas moet u niet verwachten dat er op korte termijn een financieel resultaat zal zijn. Naar verwachting zal uiteindelijk een groter deel 
van onze polissen "gered" kunnen worden dan vaak in berichten wordt gesuggereerd. Hierover komt naar onze inschatting pas in maart 
2013 meer duidelijkheid. Doordat toch veel polissen niet meer gered kunnen worden, zal de opbrengst lager zijn dan wij een jaar 
geleden verwachten.

Tevens zullen de juridische acties in de USA leiden tot een hogere opbrengst van claims dan oorspronkelijk ingeschat. De kosten van 
deze juridische acties moeten echter eerst worden betaald en het duurt wel even voordat daaruit geld beschikbaar komt.

 

Uw claim op de collectiviteit
Voor de goede orde vermelden wij, dat de ingediende claims voor de crediteurenmeeting uitsluitend zijn gebruikt om te stemmen. Ook 
de tot juli 2012 ingediende PCI-claims waren uitsluitend bedoeld ter verkrijging van gelden uit het PCI-faillissement. Zo nodig zult u 
tijdig in de gelegenheid worden gesteld om uw claim aan te geven op de collectiviteit.


Uitgangspunten bestuur
De stichting werkt op basis van “Best Efforts” en sluit aansprakelijkheid uit voor haar werkzaamheden en rapportage. De modellen die 
door de commissie worden gebruikt, dan wel die door de commissie beoordeeld zijn, zijn niets meer dan modellen; de keuze en de 
kwaliteit van de input bepaalt voor een groot gedeelte de uitkomsten. De insteek van de commissie is hier altijd conservatief en wij 
proberen alleen met redelijke aannames te werken. Door de specifieke natuur van de beleggingen in levensverzekeringen kan aan 
modellen niet veel meer waarde worden gehecht dan aan een grove indicatie. Geen enkele belegger dient haar keuzes te maken op basis van deze modellen, de uitkomsten van analyses of verwachte rendementen/waarderingen. Deze zijn slechts ter illustratie en het 
is zeer waarschijnlijk dat de werkelijkheid in zeer grote mate kan afwijken van de uitkomsten van de modellen.

De commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de accuraatheid van de informatie die zij verschaft, zeker in het licht 
van de grote afhankelijkheid van informatie van derden.

De commissie probeert om zo goed en snel mogelijk alle relevante data bij beleggers te krijgen, maar alle beleggers moeten accepteren 
dat zij zelf altijd 100% verantwoordelijk blijven voor hun keuzes.

Copyright SPQI.nl © PVC2017