bulletin 41

Previous

13 februari 2013


Bulletin 41 is alleen verstuurd aan betalende deelnemers van SPQI
Vanaf heden worden onze bulletins uitsluitend verzonden aan deelnemers die hun bijdragen (nagenoeg) volledig hebben betaald.
Onze recente actie om openstaande bijdragen te innen sorteert effect. Gelukkig komen er veel bedragen binnen. Voor de resterende 
openstaande bijdragen zal SPQI in België en Nederland een incassobureau inschakelen. Wij doen dat niet van harte, maar als een morele 
plicht ten opzichte van de participanten, die wel netjes betaald hebben.

SPQI heeft voorlopig geen 3bijdrage nodig. Waarschijnlijk zal dat pas nodig zijn, als er een privaatrechtelijke schadeprocedure start 
na veroordeling van de 3 verdachten (in 2014?). Dan is er ook een beter inzicht in wat de procedure aan claim kan opleveren.

Voortgang rechtszaak tegen de 3 Nederlandse verdachten
Navraag heeft ons geleerd, dat er op z’n vroegst in juni 2013 een regiezitting kan worden gehouden. Het gaat dus nog wel even duren.
SPQI verwacht dat de 1e echte zitting op z’n vroegst in dit najaar plaats vindt.
 

Status conference rechtbank West Palm Beach 17 januari 2012
Op 17 januari heeft de rechtbank in West Palm Beach in een voor ons gunstig vonnis geoordeeld, dat bijna alle fondsen worden toegevoegd
aan de procedure van CLSF III/IV. Voor een aantal fondsen (de zogenaamde “alter ego”) was dat nog niet het geval. Er wordt door de advocaat
aan gewerkt om ook de laatste fondsen te laten toevoegen. De bezittingen van de fondsen zijn daarmee gecollectiviseerd. Collectivisering van 
de aanspraken is daarmee naar onze mening ook een stap dichter bij.

Mevr. Peck dient alle informatie over te dragen aan de interim trustee of haar opvolger (voor zover dat nog niet is gebeurd). Zij mag geen enkele 
handeling meer verrichten of informatie vernietigen of wijzigen. Dat geldt tevens voor alle met haar of voor haar werkende partijen.
Dus ook AdminQI dient alle informatie etc. over te dragen. Mevr.Peck moet akkoord gaan met de voortzetting van haar verhoor; zo niet, dan zal
de motie weer worden ingediend haar in bewaring te stellen.

Collectivisering
Bovenstaande uitspraak van de rechtbank maakt het aannemelijk en eenvoudiger, dat alle fondsen door de rechtbank te zijner tijd als
gecollectiviseerd worden verklaard. Dit is goed nieuws, omdat het feit of een polis is gelapsed, niet meer belangrijk is voor een individuele
participant.

Voortzetting stemming over de trustee op 4 maart 
Op 4 maart is de voortzetting van de stemming over de benoeming van een permanente trustee voor de Rechtbank in West Palm Beach. 
Er is rekening gehouden met een mini-rechtszaak op 18 en 19 maart als er op 4 maart geen definitieve beslissing wordt genomen.


 Uitgebreide update van MQIC
Op de website van MQIC (www.mqic.be) staat sinds 30 januari een uitstekende en uitvoerige beschrijving van de huidige situatie alsmede een 
overzicht van en toelichting op de gebeurtenissen.

Participantenforum op Google opgeheven
De participantengroep is gestopt. SPQI heeft wel als mening gegeven, dat ze daar niet rouwig om is. Het heeft het bestuur steeds veel tijd gekost 
om op zaken te reageren. De initiatiefnemers hebben er de stekker uitgetrokken.

Premiebetaling van niet MQIC-leden                                                                                                                                                                                                         De interim trustee Mevr. Menotte accepteert, dat MQIC premiebetalingen doet via Litai Assets. Met Litai heeft ze inmiddels afspraken gemaakt. Aan de Amerikaanse wet kan MQIC een voorrecht ontlenen, omdat het de activa in stand houdt. Voor niet leden van MQIC is er momenteel geen
mogelijkheid tot het betalen van premies in de huidige situatie. SPQI werkt aan een alternatief om hiervoor een oplossing te bieden.

Omvang van PCI-Claim voor QI-participanten loopt gevaar!
Door de ontkenning van de claimrechten van de participanten door Mevr. Menotte, loopt tevens de omvang van onze PCI-claim gevaar. 
De receiver (curator) van PCI wil graag, dat de trustee de claim indient voor alle participanten op basis van alle polissen. Mevr. Menotte kan
dat niet doen voor participanten die ze zelf niet erkent als rechthebbende!!!! Wanneer alleen de door SPQI ontvangen claimformulieren 
(voor zowel MQIC als SPQI-deelnemers) meetellen, krijgen we maar de helft waarvan we recht op hebben!! Dit omdat nog niet de helft van de
participanten de PCI-Claim hebben ingediend. De opbrengst zal dan waarschijnlijk door de trustee wel over alle participanten verdeeld worden 
(niet als uitkering, maar als gelden beschikbaar voor het faillissement).

 Update portfolio van polissen
De huidige stand van zaken is globaal, dat er 24 polissen “in force” zijn met een verzekerde waarde van $ 130 mio. Er zijn 28 polissen gelapsed 
met een waarde van $ 170 mio. Er zijn 7 polissen verkocht met een waarde van $ 40 mio en op 3 polissen ($ 3,5 mio) ligt beslag van de PCI-
receiver. De interim trustee heeft een gespecialiseerde onderneming ingeschakeld om te proberen gelapsde polissen te redden. Tevens worden 
inspanningen gedaan om verkopen van polissen terug te draaien. Participanten moeten MQIC dankbaar zijn voor alle inspanningen tot het 
instandhouden van zoveel mogelijk polissen. Dat kost weliswaar veel geld aan advocaten. De extra opbrengst van claims die we anders niet 
zouden hebben, zal daar ruimschoots tegen op wegen (wordt ons door de advocaten verzekerd en is ook aannemelijk).

Ierse oplossing van Ian Stamp zakt dor het ijs!
De Ierse oplossing is door een commissie van SPQI negatief beoordeeld. Inmiddels blijkt het fonds van Ian Stamp SLSF 1 het ook slecht te doen. 
Men heeft in 2,5 jaar een rendement gemaakt van 2,24 %. Dat is 0,9 % per jaar!! Voor QI-beleggers wilde hij dat doen met geleend geld a 4,5 %
met een hefboom van 6! Dat levert per jaar dus een verlies op van (6 x 4,5) - (7 x 0,9) = 20,7 % per jaar!! Ofwel over 2,5 jaar 52 % verlies!! Dat is
nog zonder rekening te houden met de up front fee en alle kosten opgenomen in de termsheet. De bank en Ian Stamp hadden er dan wel al heel 
veel aan verdiend!! Overigens gaat het gerucht dat Ian Stamp niet meer aan het fonds verbonden is. Opvallend is, dat op zijn website een paar
dagen later geen informatie meer over SLSF 1 te vinden is. Belangstellenden kunnen de factsheet opvragen via bestuur@spqi.nl .

Oproep tot eensgezindheid
De bemoeienis van de heer Gé Schutte heeft tot heden alleen maar voor vertragingen gezorgd. Tevens is hij een supporter van de Ierse
oplossing van Ian Stamp. Inmiddels is Ian Stamp echter al door het ijs gezakt. Zie hierover het afzonderlijke onderwerp. Zodra dat weer zinvol is, 
zal SPQI voor participanten een bijeenkomst organiseren. Vermoedelijk zal dat een paar weken na de benoeming van de permanente trustee 
zijn. SPQI roept Gé Schutte en zijn volgers op om hun acties te stoppen. De materie is zeer complex. Wij nemen niemand kwalijk te hebben
geloofd in de sprookjes van Stamp. Wij nodigen ze uit hun energie voor SPQI in te zetten.
Wat zou het fijn zijn, als de participanten eensgezind een standpunt innemen!

William Cortvriendt spant rechtszaak aan tegen (ex-) bestuurders MQIC
De participant de heer William Cortvriendt probeert de volle buit binnen te halen door een procedure aan te spannen voor de rechter in
Antwerpen tegen de (ex-) bestuurders van MQIC. Dat zijn Mevr. Corbett-Brock en de heren Duinslager, Homan, Lycops, Vanhoutteghem en
Witvrouwen. Hij wil van deze bestuurders persoonlijk zijn gehele investering incl. betaalde premies hebben! Met deze procedure zal wel weer
tenminste een jaar gemoeid zijn en natuurlijk weer de nodige advocatenkosten!!
De oproep tot eensgezindheid geldt ook voor de heer Cortvriendt.

SPQI ook belangrijk voor leden van de maatschap
Het feit dat iemand lid is geworden van MQIC, betekent niet, dat SPQI geen nut meer heeft voor MQIC-leden. SPQI behandelt de PCI-Claim en
de schadeclaim op de 3 Nederlandse verdachten. SPQI is niet in het bestuur van MQIC vertegenwoordigd. Het is belangrijk, dat SPQI meepraat 
met de partijen in Florida. Dat is belangrijk voor de participanten die geen lid zijn van MQIC. Voor de leden van MQIC is dat ook belangrijk. 
Er worden soms verdachtmakingen geuit over dubbele agenda’s. Private Insurer en de makelaars en intermediairs zouden andere belangen 
kunnen hebben. SPQI heeft daar overigens nooit iets van gemerkt, maar een objectieve beoordeling buiten MQIC om, geeft een extra zekerheid 
voor alle participanten.
 

Procesvolmacht deelnemers SPQI
Er zijn nog veel deelnemers van SPQI die trouw hun bijdrage hebben betaald, maar geen procesvolmacht hebben getekend. Dit houdt in, dat
SPQI straks niet namens U kan claimen en U dus niet meedeelt in de opbrengst. Zoals eerder vermeldt, gaat het nog wel even duren voordat het 
relevant is. Wilt U zeker weten of er van U een procesvolmacht is? Stuur een email naar bestuur@spqi.nl. Indien U in ons systeem nog geen
procesvolmacht heeft, sturen wij U alsnog een volmacht ter ondertekening toe.

Meevaller voor participanten die geen premie betalen
De faillissementsprocedure betekent een meevaller voor participanten die geen premies hebben betaald. De curator / trustee zal de claim op
elke polis zeer waarschijnlijk honoreren als onderdeel van een collectiviteit. Wel zal zij regels moeten bepalen voor de niet-betalers. Het zal
geen rol spelen of uw polis inmiddels  is gelapsed.

    
                                                                                  

MQIC betaalt nu alle premies
MQIC betaalt momenteel de premies voor alle polissen die nog “in force” zijn. Dat kan MQIC natuurlijk niet lang volhouden. AdminQI heeft met
ingang van het 4e kwartaal 2012 geen premies meer gefactureerd. Toch zullen participanten die geen lid zijn van MQIC weer premies moeten
betalen, wanneer zij hun aanspraken in stand willen houden. Vanzelfsprekend zullen de participanten die wel premies hebben betaald t/m het
3e kwartaal 2012 (incl. MQIC) hiervoor gecompenseerd dienen te worden.

Maatschap MQIC (voorlopig) gesloten
MQIC kan momenteel geen nieuwe leden accepteren door een aanwijzing van de Belgische autoriteit voor de financiële markten (FSMA). 
MQIC treft voorbereidingen om aan de eisen van de FSMA tegemoet te komen. Hoe lang dat gaat duren is moeilijk in te schatten. 
Voor de nabije toekomst vormt dit echter een probleem.
 

Hoe nu verder?
Collectiviteit via SPQI 
Om het probleem van toetreding tot MQIC op te lossen heeft SPQI het voornemen eventueel zelf een collectiviteit te starten voor de participanten 
die geen lid zijn van MQIC. De statuten van SPQI voorzien hierin reeds vanaf het begin. Iedereen is welkom. In principe zullen dezelfde regels 
gelden als bij MQIC. Het premieniveau op jaarbasis zal lager zijn dan in het verleden. Dat was gemiddeld circa 5 % op basis van het normale
premieniveau. Er zal echter premie worden betaald voor een kleinere portefeuille van polissen. Stel uiteindelijk is er 50 % van de portfolio over,
dan is de premie 2,5 % gerekend vanaf 1 oktober 2012. Er zal een beperkte opslag zijn voor de kosten van de collectiviteit. Er zullen geen
premies worden gevraagd, voordat duidelijk is voor welk bedrag aan verzekerde waarde de polissen nog in force zijn. Als SPQI weet welke
polissen dat zijn, kan ook een schatting worden gemaakt van de verwachte opbrengstwaarde.

Met dit initiatief wordt voorkomen, dat er veel tijd verloren gaat, voordat de nieuwe trustee voldoende overzicht heeft om premiegelden op te 
halen. Ondertussen moet er wel premie betaald worden om de polissen in stand te houden. Vooraf moeten we de zekerheid hebben, dat de
trustee het voornemen heeft, het faillissement van een chapter 7 naar een chapter 11 om te zetten, ofwel van liquidatie naar continuatie van de
portefeuille van polissen. SPQI heeft het voornemen voor premiebetalingen een rekening te openen in Florida, waarover Litai Assets kan 
beschikken op basis van vastgelegde afspraken met de trustee.

Het streven zal zijn beide collectiviteiten later te verenigen. Dat kan bij voorkeur bij de trustee, maar ook bij MQIC of bij SPQI. Het is geenszins de 
bedoeling om te concurreren met MQIC. Punten die onderling geregeld moeten worden, zijn onder andere:

          ·      samenvoeging van de collectiviteiten
          ·      door MQIC  etaalde premies
          ·      verwerking van extra opbrengsten van claims en de juridische kosten die hiervoor gemaakt zijn door SPQI en vooral MQIC


Ook voor participanten die geen premies kunnen betalen
Ook indien men geen premies meer kan betalen, kan men zich vrijwillig aansluiten bij de nieuwe collectiviteit van SPQI. De belangen van deze 
participanten zullen worden ondergebracht in een aparte pool. Dat geen premies worden betaald, zal natuurlijk een negatieve invloed hebben 
op de opbrengst van deze pool.


Aanmelding bij de collectiviteit van SPQI volledig vrijblijvend 
Participanten kunnen zich volledig vrijblijvend aanmelden voor deelname in de collectiviteit van SPQI. Een substantiële deelname is tevens een 
signaal aan de trustee, dat zij gerust kan vaststellen, dat er is gecollectiviseerd. Er worden pas premies vastgesteld, nadat er voldoende 
duidelijkheid is over de polissen en de opbrengst. Daarna zal pas een formele inschrijvingsprocedure plaatsvinden. Voor de vrijblijvende 
aanmelding zal een formulier worden toegezonden (aan participanten die dus geen lid zijn van MQIC). Ook niet deelnemers van SPQI zijn 
welkom.

Oproep aan niet MQIC-leden voor het bestuur van de Collectiviteit SPQI 
Het verdient een overweging de collectiviteit van SPQI door een commissie te laten besturen. Dit omdat alle bestuursleden van SPQI lid zijn van 
MQIC. Hierbij een oproep aan SPQI-leden, die geen lid zijn van MQIC, om zich hiervoor bij het bestuur te melden via het emailadres 
bestuur@spqi.nl . Een optie is om het bestuur van SPQI uit te breiden met een of meerdere van deze commissieleden.

SPQI hoopt dat een eigen collectiviteit niet nodig is

                           ·      dat toetreding tot MQIC door de FSMA weer wordt toegestaan.

                           ·      of dat premiebetalingen samen met de trustee georganiseerd worden en rechtstreeks aan de trustee plaatsvinden.

De beslissing hierover zal naar verwachting eind maart kunnen worden gemaakt.


Wanneer van start?
Er zullen geen onherroepelijke stappen worden genomen zonder afspraken met de definitieve trustee en zonder dat voldoende zicht is op de 
resterende portefeuille van polissen. Tevens dient SPQI hiervoor waarschijnlijk een vergunning aan te vragen bij de AFM. Belangrijk is echter
dat alles snel in werking kan treden, zodra afspraken gemaakt zijn. Om de continuïteit van de collectiviteit van polissen aan de trustee te kunnen
waarborgen, dient uitzicht te zijn op de snelle beschikbaarheid van voldoende liquide middelen.

SPQI hooopt echter, dat de trustee na benoeming akkoord gaat met een pragmatische oplossing, zodat een 2
e collectiviteit naast MQIC
niet nodig is.

Uitgangspunten bestuur
De stichting werkt op basis van “Best Efforts” en sluit aansprakelijkheid uit voor haar werkzaamheden en rapportage.De modellen die door de 
commissie worden gebruikt, dan wel die door de commissie beoordeeld zijn, zijn niets meer dan modellen; de keuze en de kwaliteit van de input 
bepaalt voor een groot gedeelte de uitkomsten. De insteek van de commissie is hier altijd conservatief en wij proberen alleen met redelijke 
aannames te werken. Door de specifieke natuur van de beleggingen in levensverzekeringen kan aan modellen niet veel meer waarde worden 
gehecht dan aan een grove indicatie. Geen enkele belegger dient haar keuzes te maken op basis van deze modellen, de uitkomsten van 
analyses of verwachte rendementen/waarderingen. Deze zijn slechts ter illustratie en het is zeer waarschijnlijk dat de werkelijkheid in zeer grote 
mate kan afwijken van de uitkomsten van de modellen.

De commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de accuraatheid van de informatie die zij verschaft, zeker in het licht van de 
grote afhankelijkheid van informatie van derden.

De commissie probeert om zo goed en snel mogelijk alle relevante data bij beleggers te krijgen, maar alle beleggers moeten accepteren dat zij zelf altijd 100% verantwoordelijk blijven voor hun keuzes.

Copyright SPQI.nl © PVC2017