bulletin 42


18 februari 2013 


Vormen 2e Collectiviteit naast MQIC niet snel realiseerbaar
Het initiatief van SPQI om een 2e collectiviteit te vormen naast MQIC is niet binnen redelijke tijd te realiseren. Het aanvragen van een vergunning 
is een tijdrovend en kostbaar proces. Tevens is er een reële kans, dat de AFM geen vergunning zal verlenen door de historie van problemen met 
het QI-dossier. Inmiddels heeft de advocaat van MQIC verzoeken ingediend (mede namens SPQI) om ook de laatste fondsen toe te voegen aan 
het faillissement en om onze aanspraken op fracties van polissen te collectiviseren. Wanneer de uitspraak over de collectivisering gedaan wordt, 
is moeilijk in te schatten. De verwachting is, dat dat in ieder geval eerder zal zijn dan een eventuele vergunning aan SPQI verleend zou worden.


Premiebetalingen door niet MQIC-leden
Na de vaststelling op 4 of 19 maart wie definitief de trustee wordt, zal SPQI dit onderwerp met de trustee bespreken. Participanten dienen op 2
punten duidelijkheid te hebben alvorens ze premies betalen: 

     1.    Dat het faillissement van chapter 7 (liquidatie) wordt omgezet in chapter 11 (behoud en beheer van de portfolio van polissen
             in plaats van liquidatie);
     2.   Dat ook de trustee zich inzet voor een snelle collectivisering. 

Indien daar zicht op is, zal SPQI eind maart in Florida een rekening openen waarop participanten premies kunnen betalen.
SPQI zal de trustee hulp aanbieden om dit tijdelijk logistiek te ondersteunen.
 

Ierse oplossing van Ian Stamp zakt door het ijs (vervolg)!!
Inmiddels is formeel bevestigd door het Strategic Life Settlement Fund 1 op haar website dat Iain Stamp is teruggetreden als bestuurder van dit 
fonds. Zoals gemeld in bulletin 41 heeft het fonds recent slechte resultaten gepresenteerd. In het voorjaar van 2012 gebruikte Iain Stamp de
factsheet van februari 2012 van dit fonds om aan ons te tonen hoe goed zijn resultaten waren. De factsheet van 30 november 2012 met zijn 
slechte resultaten is op internet niet meer te vinden. Diverse participanten hebben deze opgevraagd bij bestuur@spqi.nl . 
Het is voor SPQI onbegrijpelijk, dat er nog steeds mensen (zoals Gé Schutte) geloven in de sprookjes van Stamp.

Oproep tot eensgezindheid
In bulletin 41 heeft SPQI opgeroepen tot eensgezindheid. Eelco Homan heeft het initiatief genomen om met Gé Schutte aan tafel te gaan. Helaas 
heeft dat niets opgeleverd. Hij blijft bij zijn keuze voor de Ierse oplossing van Iain Stamp; ondanks de harde bewijzen dat dit tot een ramp zal 
leiden voor de participanten. Tevens blijft hij Mevr. Menotte steunen, die ook met Stamp in zee wilde; dan is ze van dat gedoe met die polissen 
af. Schutte is bang, dat de wisseling van trustee opnieuw vertraging op zal leveren. Als Mevr. Menotte aanblijft, zal dat zeker het geval zijn. Zij zal 
haar advocaat Leslie Cloyd en haar kantoor inschakelen. Alle kostbare opgebouwde dossierkennis bij de advocaten van SPQI en MQIC gaat 
dan verloren. Tevens is ons gebleken, dat de Groep Schutte actief participanten telefonisch aan het benaderen is. Met name door Annelies en 
Douwe Tigchelaar. SPQI heeft maar één advies; steun alleen SPQI en MQIC. 

Onze acties betreffende de openstaande bijdragen aan SPQI
Wij hebben moeten vaststellen, dat er in bronnen van informatie over participaties fouten en verschillen voorkomen. Peter van Cuylenborg voert 
onze deelnemersadministratie en heeft er erg veel werk aan gehad om alle verschillen uit te zoeken. Het is belangrijk als er volgens u iets niet 
klopt, dat u zelf gedetailleerd en gedocumenteerd aangeeft wat volgens u de informatie moet zijn (en vermeldt uw deelnemersnummer van 
SPQI!). Met name de omrekening van € naar $ kan voor verschillen zorgen. Gelukkig hebben velen van u hier begrip voor en komen er weer 
bijdragen van u binnen. Ten opzichte van al die participanten die hun bijdragen trouw hebben betaald, zullen wij ons tot het uiterste inspannen 
om de nog openstaande bijdragen ook te incasseren. 

Emails aan SPQI
Wij verzoeken u dringend bij al uw email uw deelnemersnummer van SPQI te vermelden. Wij kunnen dan eenvoudiger uw gegevens terug vinden. 


Uitgangspunten bestuur 
De stichting werkt op basis van “Best Efforts” en sluit aansprakelijkheid uit voor haar werkzaamheden en rapportage. De modellen die door de 
commissie worden gebruikt, dan wel die door de commissie beoordeeld zijn, zijn niets meer dan modellen; de keuze en de kwaliteit van de input 
bepaalt voor een groot gedeelte de uitkomsten. De insteek van de commissie is hier altijd conservatief en wij proberen alleen met redelijke 
aannames te werken. Door de specifieke natuur van de beleggingen in levensverzekeringen kan aan modellen niet veel meer waarde worden 
gehecht dan aan een grove indicatie. Geen enkele belegger dient haar keuzes te maken op basis van deze modellen, de uitkomsten van 
analyses of verwachte rendementen/waarderingen. Deze zijn slechts ter illustratie en het is zeer waarschijnlijk dat de werkelijkheid in zeer grote 
mate kan afwijken van de uitkomsten van de modellen.

De commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de accuraatheid van de informatie die zij verschaft, zeker in het licht van de 
grote afhankelijkheid van informatie van derden.

De commissie probeert om zo goed en snel mogelijk alle relevante data bij beleggers te krijgen, maar alle beleggers moeten accepteren dat zij zelf altijd 100% verantwoordelijk blijven voor hun keuzes.

Copyright SPQI.nl © PVC2017