bulletin 43


28 maart 2013


Verslag bezoek aan Florida maart 2013
Op de rechtszitting van 18 maart in West Palm Beach is Mevr. Deborah C. Menotte benoemd tot permanente trustee. Zij was al de interim trustee. 
De voorkeur van MQIC en SPQI ging uit naar een andere trustee en wij hebben daarom op 11 december 2012 onze stemmen uitgebracht op 
mevrouw Maggy Smith, een forensisch accountant met ervaring in (faillissementen) in verband met Life Settlements. Aangezien onze
stemgerechtigheid werd betwist, diende de rechter te beslissen. Op 18 maart heeft de rechter een zeer strikte interpretatie gegeven van de 
Amerikaanse toepasselijke wetgeving. Volgens de rechter is het feit dat een stem betwist wordt voldoende, omdat de stemmer dient te bewijzen 
dat de betwisting totaal uit de lucht gegrepen (frivolous) was. De rechter voegde eraan toe dat, nu alle schuldeisers geen schuldeisers zijn van 
de gefailleerde vennootschappen, dat de interim trustee in december 2012 zich terecht vragen mocht stellen over het stemgerechtigd karakter 
van de participanten, zodat ze op dat moment terecht de stemmen heeft betwist. De rechter voegde er wel dadelijk aan toe dat dit geen oordeel 
inhoudt over het uiteindelijke recht van de participanten op uitkering in de faling. Met name richting volledige collectivisering van alle fondsen
werden zeer belangrijke stappen gezet. Op 11 april 2013 vindt de eerste zitting plaats van de rechtbank betreffende de volledige collectivisering. 
Naar verwachting zal dan medio mei hierover definitief worden besloten. Wij hebben het akkoord dat Mevr. Menotte op basis van de beschikbare 
gegevens de vraag tot collectivisering zal onderzoeken en, indien juridisch technisch haalbaar, zal steunen. Tevens zijn door de juridische 
acties veel zaken aan het licht gekomen, die uitzicht bieden op substantiële claims.

Op dinsdag 19 maart heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met alle partijen aan tafel. Naast Mevr. Menotte waren aanwezig Mevr. Leslie Cloyd 
(haar advocaat van het kantoor Berger Singerman), de advocaten namens MQIC en SPQI Ryan O’Quinn en Bob Charbonneau en namens MQIC 
waren aanwezig Jean-François Lycops en Jan de Schepper en van SPQI Eelco Homan. Op verzoek van MQIC heeft Mevr. Menotte tevens een 
financieel specialist uitgenodigd, de heer Soneet Kapila CPA en zijn medewerkster Sherry Bennet. Tevens was nog de advocaat Ken Robinson 
aanwezig (ging na de lunch weg). De sfeer van de bijeenkomst was zeer constructief. Partijen brachten de voor hun belangrijke punten naar 
voren. Er bleken over en weer geen blokkades te zijn. Ook de advocaten waren zeer open over de reeds verzamelde informatie bijvoorbeeld met 
betrekking tot de mogelijke in te stellen acties betreffende claims tegen derde partijen. MQIC en SPQI hebben alle relevante informatie verstrekt 
aan de heer Kapila, die namens de trustee zich een oordeel moet vormen over de waarde van de huidige portfolio van polissen, de wijze 
waarop de waarde kan worden vergroot (o.a. door completering van de documentatie) en op welke wijze de waarde kan worden gerealiseerd 
(bijv. verkoop via een veiling, via een zogenaamde run-off of nog andere opties). De trustee zal meewerken om via Litai Assets de polis 
documentatie zoveel mogelijk te completeren en om het gespecialiseerde bureau van de advocaat de heer Ira Lipsius in te schakelen om te 
trachten gelapsde polissen te “re-instaten” (weer van kracht te laten worden).

MQIC zal met de trustee een overeenkomst sluiten waarin wordt geregeld, dat MQIC een voorkeursrecht verkrijgt op uitkeringen ter grootte van 
de sinds 22 augustus 2012 door MQIC betaalde premies voor de QI polissen. T/m maart 2013 bedroeg dat circa $ 4,0 mio. Als dit akkoord rond
is, zal MQIC verder leningen voorzien aan de faling tot aan de consolidatie. Hiervoor zal hetzelfde voorkeursrecht gelden. 

Uiteindelijk hebben wij vrede met Mevr. Menotte als permanente trustee. Zij heeft in de heer Soneet Kapila naar onze inschatting een zeer 
deskundige financiële adviseur. Het advocatenkantoor van Berger Singerman is het grootste kantoor in Florida en zal zeker in staat zijn de
juridische zaken deskundig te voeren. Het nadeel van inschakeling van andere advocaten kan zoveel mogelijk worden beperkt door een goede
samenwerking (in feite overdracht van informatie en visie) van de advocaten van MQIC en SPQI met Berger Singerman.
    
Al met al hebben wij het bezoek aan Florida toch nog met een goed gevoel kunnen afsluiten.


“Complot” tegen MQIC
Uit informatie in het bezit van onze advocaten blijkt onomstotelijk, dat Mevr. Peck en haar aanhangers (AdminQI en de groep Schutte) alles in het werk hebben gesteld om MQIC te dwarsbomen, zelfs beleggers aanzetten en begeleiden om burgerlijke en strafklachten in te dienen, alsmede 
een aanklacht bij de FSMA. 

Verslag Jaarvergadering MQIC in Kruibeke van dinsdag 26 maart
Uit de jaarcijfers van MQIC over 2012 kan worden geconcludeerd, dat de door derden gedane suggesties over de hoogte van de
advocatenkosten misinformatie was. Aan advocaten in Florida is in 2012 € 404.411 uitgegeven. De beheerskosten (incl. Jan De Schepper) 
bedroegen € 379.358. De verwachte resultaten van claims op derden als direct resultaat van de juridische acties zullen echter van een veel 
grotere orde zijn. MQIC heeft in 2012 € 3.384.508 aan premies betaald en zoals vermeld sinds 22 augustus 2012 circa $ 4 mio. MQIC zal haar 
leden een aanvulling vragen op de instaplening van 2 %. MQIC-leden zullen dan in totaal 7 % van de face value hebben betaald om de
portefeuille incl. claims in stand te houden. Naar verwachting zal daarna geen beroep meer nodig zijn op extra stortingen. Dit omdat de trustee 
de beschikking heeft (na collectivisering) over $ 3 mio uit CLSF VIII en binnenkort over ruim $ 1 mio van de PCI-curator. Tevens zullen binnen 
redelijke tijd al een aantal claims kunnen worden geïncasseerd.

Oproep nieuwe bestuursleden SPQI (geen lid van MQIC) 
Alle bestuursleden van SPQI zijn in het voorjaar van 2012 lid geworden van MQIC. Het bestuur vindt het gewenst om een 2-tal nieuwe 
bestuursleden aan het bestuur toe te voegen, die geen lid zijn van MQIC. Hierbij een oproep aan SPQI-leden om zich hiervoor ter oriëntatie bij
het bestuur te melden via het emailadres bestuur@spqi.nl .
 

Emails aan SPQI 
Wij verzoeken u dringend bij uw emails uw deelnemersnummer van SPQI te vermelden. Wij kunnen dan eenvoudiger uw gegevens terugvinden.

Uitgangspunten bestuur
De stichting werkt op basis van “Best Efforts” en sluit aansprakelijkheid uit voor haar werkzaamheden en rapportage. De modellen die
door de commissie worden gebruikt, dan wel die door de commissie beoordeeld zijn, zijn niets meer dan modellen; de keuze en de
kwaliteit van de input bepaalt voor een groot gedeelte de uitkomsten. De insteek van de commissie is hier altijd conservatief en wij 
proberen alleen met redelijke aannames te werken. Door de specifieke natuur van de beleggingen in levensverzekeringen kan aan 
modellen niet veel meer waarde worden gehecht dan aan een grove indicatie. Geen enkele belegger dient haar keuzes te maken op 
basis van deze modellen, de uitkomsten van analyses of verwachte rendementen/waarderingen. Deze zijn slechts ter illustratie en het 
is zeer waarschijnlijk dat de werkelijkheid in zeer grote mate kan afwijken van de uitkomsten van de modellen.

De commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de accuraatheid van de informatie die zij verschaft, zeker in het licht
van de grote afhankelijkheid van informatie van derden.

De commissie probeert om zo goed en snel mogelijk alle relevante data bij beleggers te krijgen, maar alle beleggers moeten accepteren 
dat zij zelf altijd 100% verantwoordelijk blijven voor hun keuzes.

Copyright SPQI.nl © PVC2017