bulletin 44


17 Mei 2013 

Inhoud van dit bulletin:
         ~ Website Trustee 
         ~ Bijeenkomst in Zoetermeer dd. 9 april 2013 
         ~ Recapitulatie van de waarde van de aanspraken van participanten 
         ~ Premiebetaling niet-MQIC leden 
         ~ Melden van participatie(s) bij de trustee (Proof of Claim) 
         ~ PCI-Claim 
         ~ Bijdragen aan SPQI in de toekomst 
         ~ Uitbreiding Bestuur SPQI 
         ~ Oproep Kascommissie 
         ~ Correspondentie met SPQI 
         ~ Uitgangspunten Bestuur 


Website Trustee
De Trustee, mevrouw Menotte, heeft een website geopend om de participanten te informeren. De rechter heeft dit in maart aan de 
Trustee verzocht. Het webadres is
 www.clsftrustee.com . In juli zullen zittingen van de rechtbank plaats hebben over collectivisering. 
Het verzoek hiervoor is door MQIC ingediend. SPQI is sterk vóór collectivisering. Mevr. Peck heeft hiertoe overigens al in juli 2012 
besloten. Mocht u hier toch tegen zijn, dan kunt u dit aan Mevr. Menotte melden. Haar email adres is dmenotte@gmail.com.  

Bijeenkomst in Zoetermeer dd. 9 april 2013
Op deze bijeenkomst is gedetailleerd toegelicht wat er het afgelopen jaar is gebeurd en waarom. Tevens is globaal aangegeven wat de
huidige waarde van onze aanspraken is. Die aanspraken omvatten: 

             ~ De waarde van de portefeuille van polissen en de opbrengsten van claims uit te oefenen door de trustee; 
             ~ De opbrengsten van overige claims die buiten de trustee om namens de participanten via juridische procedures
                dienen te worden gerealiseerd; 
             ~ De opbrengsten van een schadeprocedure in Nederland tegen Dennis Moens, Frank Laan en Koen Blom.
  

Ad. 1 Polissen 
Er zijn nog 21 polissen in force met een verzekerde waarde van $ 130 mio. De door Mevrouw Peck verkochte polissen met een 
verzekerde waarde van $ 40 mio zullen naar verwachting door de trustee worden teruggevorderd. De netto contante waarde van deze 
$ 170 mio aan polissen is momenteel circa $ 50 mio. Litai Assets heeft de opdracht gekregen om de documentatie van de polissen 
zoveel mogelijk te verbeteren. Dit komt de opbrengst bij een eventuele verkoop ten goede. Daarnaast is een gespecialiseerd bureau 
ingeschakeld om te trachten de gelapste polissen te “re-instaten” (weer van kracht te laten worden). Het resultaat van deze twee acties 
vergroot de kans, dat op de portefeuille kan worden geleend ten behoeve van premiebetaling.  

Claims
Er is een aantal dossiers die substantiële claims mogelijk maken. Deze zullen per geval worden beoordeeld door de Trustee.
Op basis van de inschattingen zal zij claims aanhangig maken. De Trustee dient hiervoor goedkeuring te krijgen van de rechter.

De dossiers zijn aansprakelijkheid vorderingen en faillissementen vorderingen zoals bijvoorbeeld: 

               ~ premiegelden die gebruikt zijn voor andere doeleinden zoals financiering van bejaardentehuizen enz.; 
               ~ Het terugdraaien van betalingen zoals bijvoorbeeld het geld dat is overgemaakt naar Dubai.
 
De trustee voert procedures op kosten van en voor rekening van het faillissement. Uiteindelijk betekent dat, dat de beleggers de kosten 
zelf betalen. Zij zal samen met de rechter beoordelen welke procedures kansrijk zijn. 

Kaspositie
Op een aparte rekening staat inmiddels reeds sinds november 2012 $ 3 mio. zijnde de uitkering na overlijden van de verzekerde van 
CLSF VIII. Binnen een aantal maanden komt naar verwachting de uitkering van de curator van PCI. Deze zal tenminste $ 1 mio. 
bedragen. Na collectivisering (naar verwachting eind juli) komen de gelden waarschijnlijk beschikbaar. De kosten van het faillissement 
(Trustee, advocaten, Litai etc.) zullen mede vanuit deze middelen worden voldaan. 

Ad.2 Overige claims
Dit betreft claims die om juridische redenen niet door de trustee kunnen worden aangespannen, omdat zij de rechtsopvolger is van 
Mevr. Peck. De volgende partijen kunnen aansprakelijk worden gesteld: 
                                                                                                                                                                                      
~~~~~~~ ~ de Balie van de staat New Jersey in verband met misbruik door Mevr. Peck van haar positie als advocaat; 
               ~ aansprakelijkheid van de Ierse partijen voor het lapsen van polissen onder hun beheer in juni en juli 2012 
               ~ Peck & cs; ogenschijnlijke onafhankelijke partijen hebben participanten en elkaar bedrogen, 
               ~ Een betrokken bank wegens faciliteren van de Ponzi-fraude

 

Ad.3 Schadeprocedure in Nederlan
Na de veroordeling in het strafproces zal een civiel rechtelijke procedure worden gevoerd tegen de 3 Nederlandse fraudeurs om schade 
te verhalen. Er zit momenteel weinig zichtbare vooruitgang in de procedure en er is ook geen inzicht in de omvang van de in beslag 
genomen gelden en waarde van de inbeslaggenomen goederen.  

Recapitulatie van de waarde van de aanspraken van participanten.
Gebaseerd op bovenstaande informatie en op basis van de inschattingen gaan we er van uit, dat de claims een substantiële waarde
vertegenwoordigen. De totale waarde van de aanspraken van participanten schatten wij op substantieel meer dan de netto contante 
waarde van de polissen van $ 50 mio. Hoewel het veel tijd en energie in beslag zal nemen zijn wij van mening dat het de moeite waard 
is de portefeuille in stand te houden. Voorwaarde hiervoor is natuurlijk wel dat de portefeuille gecollectiviseerd is en er premies betaald 
worden -  door alle participanten. 

Oproep Premiebetaling niet-MQIC leden
Sinds eind augustus 2012 betaalt één partij, MQIC namens haar leden, de premies voor alle polissen. Dit is mogelijk geweest omdat 
MQIC leden destijds een instaplening hebben verstrekt van 5 % van de verzekerde waarde van hun participatie.  

SPQI en MQIC verwachten dat er nog minimaal een half jaar nodig zal zijn voordat lenen op de portefeuille voor premies mogelijk is en 
door portefeuillebeheer (bijvoorbeeld selectieve verkoop van polissen) en opbrengsten uit claims en polissen voldoende geld zal 
vrijkomen om premies te betalen en zo de portefeuille in stand te houden. 

De bodem van de kas is echter in zicht. MQIC heeft aan haar leden een aanvulling van 2 % van de verzekerde waarde gevraagd. 
Hiermee komt de totaalbijdrage van MQIC leden aan het in stand houden van de portefeuille op 7% . De premies die MQIC heeft 
betaald sinds het faillissement van 23 augustus 2012 (€ 2 mio) en de proceskosten voor het aanvragen van het faillissement (€ 80.000) 
worden beschouwd als preferent. Het geen wil zeggen dat dit bedrag zal worden terugbetaald, voordat enige andere uitkering aan 
participanten plaatsvindt. 

SPQI roept haar niet-MQIC-leden op een bijdrage te leveren aan het in stand houden van de portfolio SPQI zal hiertoe het volgende 
regelen: 

Deelnemers van SPQI die geen lid zijn van MQIC wordt gevraagd om een lening te verstrekkenuitsluitend bestemd voor premies. 
Formeel zal dit waarschijnlijk via de overeenkomst worden geregeld van MQIC met de Trustee. SPQI-deelnemers zullen voor deze 
lening hetzelfde voorkeursrecht verkrijgen als MQIC-leden. Dus de lening zal worden terugbetaald, voordat enige andere uitkering aan participanten plaatsvindt.De portfolio van polissen vertegenwoordigt in ruime mate dekking voor deze bevoorrechte vorderingen. 
SPQI vraagt aan haar deelnemers die geen lid zijn van MQIC om een lening te verstrekken van 3 á 7 % van de face value (verzekerde 
waarde) van hun fracties van polissen. Indien men t/m het 3e kwartaal van 2012 netjes premie heeft betaald, hebben wij er begrip voor 
als u een lening verstrekt aan de onderkant van de range van 3 á 7 %. Wellicht zal over de lening een soort wettelijke rente worden 
betaald. Gezien de zeer lage rentes in de USA moet U daar niet veel van verwachten. SPQI is er voorstander van, dat er een extra 
vergoeding wordt gegeven voor alle betaalde premies na 27 september 2011 en zal zich hiervoor sterk maken. 

SPQI is over de praktische uitvoering nog in overleg met MQIC. 

SPQI steunt de trustee
SPQI zal steun verlenen aan de permanente Trustee Mevr. Menotte. Daar waar nodig zal SPQI aan haar informatie beschikbaar stellen 
en medewerking verlenen. Dit is ook uitgesproken tijdens de prettige bijeenkomst met haar op 19 maart. 

Melden van uw participatie(s) bij de trustee (Proof of Claim)
Helaas dient u zelf hiertoe een formulier in te vullen en in te sturen. SPQI zal U een gedetailleerde invulinstructie sturen en aangeven 
welke informatie u volgens onze database dient te vermelden. Op de website van de trustee staat al een formulier. SPQI zal na overleg 
zo spoedig mogelijk met een invulinstructie komen en de deadline opgeven. 

PCI-Claim
SPQI heeft na een controle van de lijst van de PCI-receiver veel omissies geconstateerd in de aanmeldingen van de claims. Samen 
met onze advocaat Ryan O’Quinn werken wij aan de completering hiervan.  

Bijdragen aan SPQI in de toekomst
Wat kunt U nog aan te betalen bijdrage verwachten? De huidige kaspositie van ruim € 30.000 is voorlopig toereikend. Een 3e bijdrage 
(wellicht kleiner dan de 1e en de 2e bijdrage) is naar verwachting pas nodig bij het begin van het proces over de schadeclaim (2014 – 
2015?). Een 3e bijdrage zal tijdig worden aangekondigd. U heeft dan nog de mogelijkheid om het deelnemerschap van SPQI te 
beëindigen. In dat geval deelt U niet mee in de door SPQI verhaalde schade. Er is een regeling (via het Bestuur) voor de betaling van 
de bijdrage voor participanten met aantoonbare financiële problemen.  

Uitbreiding Bestuur
SPQI heeft in het vorige bulletin een oproep gedaan aan deelnemers die geen lid zijn van MQIC om het bestuur te versterken. Wij
kunnen u melden, dat het bestuur is uitgebreid met Pieter Schaffels en Bart van Weele. Wij zijn de heren erkentelijk dat ze hun 
bijdrage aan de besluitvorming en activiteiten van SPQI willen verlenen. Het bestuurslid Erik van de Graaf treedt af wegens drukke 
werkzaamheden. Wij danken hem voor zijn bijdrage. 

Oproep leden Kascommissie
Ter controle van onze exploitatie over de periode t/m 31december 2012 roepen wij een aantal participanten op om zitting te nemen in
een kascommissie. Bij voorkeur  kandidaten die hiermee ervaring hebben. Graag uw aanmelding via bestuur@spqi.nl . 

Correspondentie met SPQI
Wij verzoeken u dringend in uw correspondentie uw deelnemersnummer van SPQI te vermelden. Wij kunnen dan eenvoudiger uw 
gegevens terugvinden. 

Uitgangspunten bestuur
De stichting werkt op basis van “Best Efforts” en sluit aansprakelijkheid uit voor haar werkzaamheden en rapportage. De modellen die 
door de commissie worden gebruikt, dan wel die door de commissie beoordeeld zijn, zijn niets meer dan modellen; de keuze en de 
kwaliteit van de input bepaalt voor een groot gedeelte de uitkomsten. De insteek van de commissie is hier altijd conservatief en wij 
proberen alleen met redelijke aannames te werken. Door de specifieke natuur van de beleggingen in levensverzekeringen kan aan 
modellen niet veel meer waarde worden gehecht dan aan een grove indicatie. Geen enkele belegger dient haar keuzes te maken op 
basis van deze modellen, de uitkomsten van analyses of verwachte rendementen/waarderingen. Deze zijn slechts ter illustratie en het 
is zeer waarschijnlijk dat de werkelijkheid in zeer grote mate kan afwijken van de uitkomsten van de modellen.

De commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de accuraatheid van de informatie die zij verschaft, zeker in het licht van de grote afhankelijkheid van informatie van derden.

De commissie probeert om zo goed en snel mogelijk alle relevante data bij beleggers te krijgen, maar alle beleggers moeten accepteren dat zij zelf altijd 100% verantwoordelijk blijven voor hun keuzes.

Copyright SPQI.nl © PVC2017