bulletin 47


9 augustus 2013.


Inhoud van dit bulletin:

Lening aan de trustee
•Lening van MQIC-leden
•Toelichting op het Investor Claim Form van de PCI-receiver
•Pak papier van Berger Singerman
•Nieuwe website
•Correspondentie met SPQI
•Uitgangspunten Bestuur


Lening aan de trustee
Op 8 juli hebben MQIC en SPQI een gezamenlijke verklaring afgegeven aan de trustee Mevr. Menotte. Punt 4 van deze verklaring was:

        Parties will take efforts to convince its members to contribute to financing of premiums as long as the policies are not sold.

Na diverse contacten van SPQI met Mevr. Menotte heeft zij op 6 augustus aan SPQI verzocht om te helpen bij het regelen van de financiering van premies. Dat is nodig, omdat MQIC geen premies meer betaalde en er voor $ 28 mio polissen nog premie moet worden betaald. Een dag later zijn we tot overeenstemming gekomen met haar en de advocaten over de uitgangspunten en is er direct een motie ingediend bij de rechtbank om ook formeel de bevoorrechte positie vast te leggen van de participanten die de lening verstrekken. Deze voorwaarden zijn:

  • De lening aan de trustee zal worden beschouwd als een administratieve uitgave en gelijk worden behandeld als andere administratieve uitgaven zoals advocaten fee’s en kosten en zullen voorrang hebben boven uitdelingen aan participanten. 
  • Er is geen verplichting tot het lenen van een bedrag van een bepaalde omvang.
  • De lening kan in termijnen worden verstrekt en is afhankelijk van de bereidheid van de participanten tot deelname.
  • Er zal geen rente over de lening worden verstrekt.
  • De trustee zal de lening uitsluitend gebruiken voor het betalen van premies.
  • De trustee zal de lening terug betalen binnen 21 dagen nadat de eerste opbrengsten binnen zijn uit verkoop van de polissen.
  • De lening zal afhankelijk zijn van goedkeuring door de rechtbank.

De rechtbank heeft de motie op 8 augustus besproken en zal deze naar verwachting op de zitting van 15 augustus goedkeuren.


SPQI is zeer tevreden over de snelle afwikkeling van dit onderwerp en over de aanmerkelijk verbeterde relatie met de trustee Mevr. Menotte en haar advocaat Mevr. Leslie Cloyd. SPQI zal er alles aan doen om op deze weg voort te gaan.

Het verzoek tot het verstrekken van de lening zal uitsluitend worden gericht aan de SPQI-deelnemers die geen lid zijn van MQIC. 

Wat is de te verwachten termijn van terugbetaling van de lening? 

SPQI gaat er van uit, dat de portfolio van polissen zal worden verkocht, zodra de waarde is geoptimaliseerd. Dat proces loopt al enige tijd. De trustee zal het moment mede laten afhangen van de beschikbare gelden voor premies. Een verkoop aan het eind van 2013 is dan ook te verwachten. Dat zou betekenen, dat aflossing van de lening begin 2014 kan plaatsvinden.


Wat zijn de risico’s?

De waarde van de polissen moet groter zijn, dan het totaal van de bevoorrechte schulden. De sinds het faillissement van 24 augustus 2012 betaalde premies zijn bevoorrecht. Op jaarbasis wordt naar schatting $ 6 mio aan premies betaald voor de huidige portfolio van $ 130 mio. Stel eind 2013 is het totaal van de betaalde premies toegenomen tot $ 8 mio. De totale bevoorrechte schulden ultimo 2013 (incl. premies) schat SPQI op $ 10 mio. Uitsluitend bij een gedwongen verkoop van de polissen zal de opbrengst aanzienlijk minder zijn. Tevens is er nog het dollarrisico (u leent in US$). Na de verwachte positieve uitspraak over SubCon op 24 september 2013 komt ook de $ 3 mio van CLSF VIII ter beschikking van het faillissement.  Er is statistisch ook een redelijke kans, dat een polis tot uitkering komt. Tevens zijn er nog een aantal claims waar opbrengsten uit kunnen komen. SPQI wil de risico’s niet bagatelliseren, maar naar onze inschatting zijn deze beperkt, gebaseerd op bovenstaande toelichting.


SPQI roept haar niet-MQIC-deelnemers op een bijdrage te leveren aan het in stand houden van de portfolio.


De totale bijdrage van MQIC leden aan het in stand houden van de portefeuille bedraagt 7% van de verzekerde waarde. Die gelden zijn door MQIC echter ook gebruikt voor juridische kosten en overhead. SPQI vraagt aan haar deelnemers die geen lid zijn van MQIC om een lening te verstrekken van 2 á 6 % van de face value (verzekerde waarde) van hun fracties van polissen. Indien men t/m het 3ekwartaal van 2012 netjes de kwartaalpremies heeft betaald, hebben wij er begrip voor als u een lening verstrekt aan de onderkant van de range van 2 á 6 %. Deelname aan de lening is niet verplicht, maar wel in uw eigen belang. De continuïteitswaarde van de polissen is aanmerkelijk hoger dan bij gedwongen verkoop. Per afzonderlijke email sturen wij u binnen enkele dagen de rekeninginformatie voor de betaling van de lening, alsmede een tabel met een berekend lening bedrag voor uw polissen bij 2, 3, 4, 5 en 6 % van de verzekerde waarde. Bij omrekening van € naar $ kunt u de dagkoers hanteren. De lening dient, in verband met de op korte termijn te betalen premies, zo spoedig mogelijk te worden overgemaakt na de verwachte positieve beslissing op 15 augustus. De beslissing zal 16 augustus op onze website www.spqi.nl worden gepubliceerd.

Wanneer u wel bereid bent deel te nemen aan de lening, maar nog geen geld kunt vrijmaken, kan in uitzonderingsgevallen de lening in 2 termijnen worden betaald. Geef dat duidelijk aan bij uw overboeking. 

U leent dus direct aan het faillissement (niet aan MQIC). De lening komt op een derdengelden rekening bij Litai Assets. SPQI houdt hierop toezicht.


Lening van MQIC-leden
SPQI begrijpt, dat het stopzetten van de premiebetalingen door MQIC direct te maken heeft met de financiële planning van MQIC. MQIC heeft SPQI al in april gevraagd ook aan haar deelnemers te vragen geld te lenen (aan MQIC). Zoals eerder verwoord; SPQI vond het op dat moment niet verantwoord geld te lenen, gegeven de regelmatige e-mails van de trustee aan participanten, dat ze op korte termijn de polissen zou verkopen. Onder die omstandigheden ga je geen geld uitlenen. Een ander bezwaar was, dat een lening aan  MQIC ook gebruikt kon worden voor advocatenkosten etc. Voor diverse deelnemers van SPQI zou dat fundamentele bezwaren opleveren. Nu ook via de actie van SPQI van niet MQIC-leden gelden binnen komen voor premies, doet SPQI een beroep op de MQIC-leden om de gevraagde aanvulling op de instaplening aan MQIC snel over te maken (als dat nog niet was gebeurd), opdat ook MQIC premiebetaling kan hervatten.


Na SubCon zal SPQI in overleg treden met MQIC op welke wijze de SPQI-deelnemers die niet deelnemen in MQIC toch kunnen mee doen en meedelen in de kosten en opbrengsten van de claims die via MQIC te gelden kunnen worden gemaakt.


Toelichting op het Investor Claim form van de PCI-receiver
SPQI heeft een uitgebreide toelichting gemaakt. U kunt deze downloaden van onze nieuwe website. Ook het formulier en een aanbevolen bijlage kunt u downloaden. Mocht u problemen ondervinden, stuur dan een email naar administratie@spqi.nl. Wij sturen u dan pdf’s van de downloads toe. Vermeld wel uw probleem met de website. Er kunnen nog kinderziektes voorkomen.


Pak papier van Berger Singerman
In de afgelopen dagen hebben veel participanten een heel pak met papieren ontvangen van het advocatenkantoor Berger Singerman. De rechter heeft de trustee opgedragen de investeerders te informeren. Deze papieren hebben betrekking op moties betreffende de:

  • regeling van financiële en administratieve procedures van het faillissement
  • stemming van crediteuren meetings eind 2012
  • moties over “substansive consolidation”


Nieuwe website van SPQI
In de loop van dit weekend neemt SPQI de nieuwe website in gebruik (gemaakt door Peter van Cuylenborg). Er is een besloten gedeelte van de website, dat alleen toegankelijk is voor SPQI-deelnemers, die hun bijdragen hebben voldaan. De nieuwe website is herkenbaar aan een grote rode knop “inloggen”. U moet zich echter eerst registreren.


Correspondentie met SPQI
Wij verzoeken u dringend in uw correspondentie uw deelnemersnummer van SPQI te vermelden. Wij kunnen dan eenvoudiger uw gegevens terugvinden.


Uitgangspunten bestuur
De stichting werkt op basis van “Best Efforts” en sluit aansprakelijkheid uit voor haar werkzaamheden en rapportage.

De modellen die door SPQI worden gebruikt, dan wel die door de een SPQI-commissie beoordeeld zijn, zijn niets meer dan modellen; de keuze en de kwaliteit van de input bepaalt voor een groot gedeelte de uitkomsten. De insteek van de commissie is hier altijd conservatief en wij proberen alleen met redelijke aannames te werken. Door de specifieke natuur van de beleggingen in levensverzekeringen kan aan modellen niet veel meer waarde worden gehecht dan aan een grove indicatie. Geen enkele belegger dient haar keuzes te maken op basis van deze modellen, de uitkomsten van analyses of verwachte rendementen/waarderingen. Deze zijn slechts ter illustratie en het is zeer waarschijnlijk dat de werkelijkheid in zeer grote mate kan afwijken van de uitkomsten van de modellen.

SPQI kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de accuraatheid van de informatie die zij verschaft, zeker in het licht van de grote afhankelijkheid van informatie van derden.

SPQI probeert om zo goed en snel mogelijk alle relevante data bij beleggers te krijgen, maar alle beleggers moeten accepteren dat zij zelf altijd 100% verantwoordelijk blijven voor hun keuzes.

Copyright SPQI.nl © PVC2017