bulletin 48


17 augustus 2013.


Inhoud van dit bulletin:

 • Trustee laat polissen veilen
 • Verbetering van de waarde van de polissen
 • Waarom MQIC geen premies betaalt (tekst van MQIC)
 • Substansive Consolidation (SubCon)
 • Lening aan de trustee
 • Toelichting op het Investor Claim Form van de PCI-receiver   (download deze toelichting)
 • Nieuwe website van SPQI
 • Correspondentie met SPQI
 • Uitgangspunten Bestuur


Trustee laat de polissen veilen
Op dezelfde dag, dat de motie voor de lening behandeld werd, heeft de trustee tevens een motie ingediend om de polissen te veilen. Het is onbegrijpelijk, dat SPQI daar niet vooraf over is ingelicht.  Het betreft 24 polissen met een verzekerde waarde van $ 125.790.000. De biedingen voor de veiling moeten 11 september zijn uitgebracht. Mevr. Menotte geeft aan nog geen indicatie te kunnen geven wat de polissen gaan opbrengen. Tevens blijkt, dat zonder premiebetalingen, er voor $ 27 mio polissen zullen lapsen en er voor $ 46 mio polissen in “grace” (betalingsachterstand) zullen komen. Volgens de trustee zullen de lapses dan onomkeerbaar zijn. Om te voorkomen dat 58 % van de portefeuille verloren gaat, heeft de trustee $ 780.000 nodig.


Verbetering van de waarde van de polissen
De trustee verklaart aan SPQI op 12 augustus: Wij hebben naarstig gewerkt aan het verkrijgen van geactualiseerde HIPPA’s (contract met de verzekerde over medische updates), LE’s (levensverwachtingen), actuele medische rapporten enz. voor alle polissen, hetgeen de waarde van de polissen vergroot. Een aantal verzekerden weigert medische informatie te geven. 


Waarom MQIC geen premies betaalt (tekst van MQIC)
Voor advisering over en organiseren van de verkoop van de polissen heeft de trustee Menotte gekozen voor het bedrijf Longevity Market Advisors. De eigenaar en managing director van dit bedrijf, Mr. Conway, is in 1997 door de SEC schuldig bevonden aan oplichting van beleggers. Mr.Conway en zijn zakenpartner in Longevity Market Advisors Mr.Graviss waren beiden tevens als eindverantwoordelijken van een Amerikaans bedrijf betrokken bij Life Settlements waar 8.000 Duitse beleggers in 2010 geen cent hebben terug gezien van hun 400 polissen voor in totaal $ 1,36 miljard! MQIC heeft zowel minnelijk als gerechtelijk gevraagd om de aanstelling van dit bedrijf ongedaan te maken. Elke verwijzing naar fraude vermindert immers de opbrengst van de geplande verkoop. Na de fraude die QI Participanten hebben ondergaan worden individuen met een dergelijke CV tevens best gemeden. MQIC heeft haar verzoek ingetrokken nadat de Amerikaanse rechter liet weten dat dergelijk verzoek bij hem geen kans maakte. MQIC kan hoe spijtig ook in een dergelijke context geen gelden meer toevertrouwen aan trustee Menotte die wetens en willens beroep doet op individuen met een dergelijke CV.


Substansive Consolidation (SubCon)
De verwachting dat er op 24 september een beslissing zal zijn over SubCon, blijkt te optimistisch. De uiteindelijke uitspraak kan nog wel 1 á 2 maanden langer op zich laten wachten. 


Lening aan de trustee
De rechtbank heeft op 16 augustus de motie goedgekeurd, waarin de trustee aangeeft op welke voorwaarden zij graag leningen van participanten wil ontvangen. Deze voorwaarden zijn:

 • De lening aan de trustee zal worden beschouwd als een administratieve uitgave en gelijk worden behandeld als andere administratieve uitgaven zoals advocaten fee’s en kosten en zullen voorrang hebben boven uitdelingen aan participanten. 
 • Er is geen verplichting tot het lenen van een bedrag van een bepaalde omvang.
 • De lening kan in termijnen worden verstrekt en is afhankelijk van de bereidheid van de participanten tot deelname.
 • Er zal geen rente over de lening worden verstrekt.
 • De trustee zal de lening uitsluitend gebruiken voor het betalen van premies.
 • De trustee zal de lening terug betalen binnen 21 dagen nadat de eerste opbrengsten binnen zijn uit verkoop van de polissen.

Gezien het voorafgaande in dit bulletin is het twijfelachtig of na verkoop van de polissen een lening wel geheel kan worden terugbetaald. SPQI schat, dat het totaal van alle bevoorrechte posten circa $ 10 mio is. Ook wanneer de opbrengst van CLSF VIII van $ 3 mio wordt meegeteld, durft SPQI zich niet aan een uitspraak te wagen. Dat is echter zonder rekening te houden met opbrengsten van claims. De trustee kan echter pas achter de claims aangaan, nadat SubCon een feit is. Het is aan de trustee om hier nadere informatie over te verschaffen. Zij heeft op 13 augustus een 2evoortgangsrapport op haar website gepubliceerd www.clsftrustee.com . Volg ook dezer dagen de updates op onze website www.spqi.nl .


De AFM heeft SPQI er op gewezen, dat bemiddeling bij het opvragen van een lening onderhevig is aan een vergunning. SPQI is daarom gestopt met het verlenen van hulp bij het opvragen van een lening door de trustee. Overigens neemt SPQI steeds het standpunt in, dat haar deelnemers zelf moeten beslissen wat ze doen. SPQI verzamelt en verschaft informatie.


Toelichting op het Investor Claim form van de PCI-receiver
SPQI heeft een uitgebreide toelichting gemaakt. U kunt deze downloaden van onze nieuwe website www.spqi.nl . Mocht u problemen ondervinden, stuur dan een email naar info@spqi.nl. Wij sturen u dan pdf’s van de downloads toe. 

Participanten in LIP-fondsen kunnen wel een claim indienen bij de PCI-receiver. Voor de CLC polis kan dat niet. Voor de LSF fondsen hebben wij in de toelichting vermeld, dat deze niet bij PCI waren herverzekerd en dat er dus niet kon worden geclaimd. Dat is onjuist. LSF IV was wel bij PCI herverzekerd, dus LSF VI waarschijnlijk ook. Wij zullen zo snel mogelijk via onze website duidelijkheid geven over LSF III.


Nieuwe website van SPQI
De nieuwe website is inmiddels in gebruik. Er kunnen nog kinderziektes voorkomen. Meldt deze svp per email aan info@spqi.nl .


Correspondentie met SPQI
Wij verzoeken u dringend in uw correspondentie uw deelnemersnummer van SPQI te vermelden. Wij kunnen dan eenvoudiger uw gegevens terugvinden.


Uitgangspunten bestuur
De stichting werkt op basis van “Best Efforts” en sluit aansprakelijkheid uit voor haar werkzaamheden en rapportage.

De modellen die door SPQI worden gebruikt, dan wel die door de een SPQI-commissie beoordeeld zijn, zijn niets meer dan modellen; de keuze en de kwaliteit van de input bepaalt voor een groot gedeelte de uitkomsten. De insteek van het bestuur en de commissies is hier altijd conservatief en wij proberen alleen met redelijke aannames te werken. Door de specifieke natuur van de beleggingen in levensverzekeringen kan aan modellen niet veel meer waarde worden gehecht dan aan een grove indicatie. Geen enkele belegger dient haar keuzes te maken op basis van deze modellen, de uitkomsten van analyses of verwachte rendementen/waarderingen. Deze zijn slechts ter illustratie en het is zeer waarschijnlijk dat de werkelijkheid in zeer grote mate kan afwijken van de uitkomsten van de modellen.

SPQI kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de accuraatheid van de informatie die zij verschaft, zeker in het licht van de grote afhankelijkheid van informatie van derden.

SPQI probeert om zo goed en snel mogelijk alle relevante data bij beleggers te krijgen, maar alle beleggers moeten accepteren dat zij zelf altijd 100% verantwoordelijk blijven voor hun keuzes.

Copyright SPQI.nl © PVC2017