bulletin 49


31 augustus 2013


Inhoud van dit bulletin:

 • De polissen zijn waarschijnlijk gered
 • Vergadering MQIC 9 september
 • Post uit de USA van Berger Singerman
 • Betaalde premies na 1 oktober 2011
 • Rubriek Nieuws update
 • MQIC betaalt geen premies meer (reactie trustee)
 • Investor Claim Form PCI
 • Correspondentie met SPQI
 • Uitgangspunten bestuur


De polissen zijn gered

Dank zij een speciaal aanbod van Mevr. Menotte en de hulp van anonieme participanten zijn de polissen van de maand juli die” in grace” waren gered. Mevr. Menotte heeft voor de benodigde premies van $ 275.000 een super-priority aangeboden, indien SPQI kans zou zien enkele beleggers bereid te vinden op korte termijn dit bedrag te lenen. SPQI heeft deze inderdaad gevonden en inmiddels is het bedrag verstrekt. Hopelijk kwam het nog op tijd. Super-priority houdt in, dat de terugbetaling van deze specifieke lening plaatsvindt met voorrang boven alle andere “administrative claims”, inclusief voorrang op de vergoeding van de trustee en fee’s van haar consultants. De super-priority is in de door de rechter goedgekeurde motie van 16 augustus toegevoegd. Wij zijn zowel Mevr. Menotte als de participanten dankbaar voor deze oplossing. De participanten die in deze lening voorzien, hebben uitdrukkelijk aangegeven anoniem te willen blijven. 

Wij hebben indicaties, dat de polissen tot de veiling “in force” blijven. 


Vergadering MQIC 9 september

MQIC houdt op 9 september een Bijzondere Algemene Vergadering. 

De onderwerpen zijn:

 • Actuele stand van zaken
 • Problematiek niet betalers 2de instaplening
 • Aansprakelijkheidsprocedures
 • Voorstel statutenwijziging (onder andere schrappen dat uw claims niet aan MQIC zijn overgedragen)

Bij de betaling van de 2% aanvulling op de instaplening spelen een aantal factoren een rol: Wat gaat MQIC met het geld doen, als de polissen verkocht zijn? Juridische procedures? In de gezamenlijke verklaring van SPQI en MQIC staat:


Parties are in favor, that as much as possible legal actions come from the bankruptcy estate.


Dan blijven er maar een beperkt aantal claims over die buiten de trustee om gevoerd dienen te worden. Bijvoorbeeld en claim tegen Deborah Peck bij de balie in New-Jersey. Een eventuele class action tegen de TD-Bank is no cure no pay! Tot heden zijn de juridische procedures van MQIC niet bepaald een succes! MQIC moet aannemelijk maken, dat de extra middelen nu nog nodig zijn. Wat zijn de beschikbare middelen momenteel? SPQI heeft overigens de in de vergadering van 26 maart 2013 toegezegde specificatie van de beheerskosten België Nederland van € 379.358 nog steeds niet ontvangen, ondanks herhaald aandringen!

Overigens: SPQI is niet tegen inzameling van middelen die rationeel worden aangewend!


De niet betalers

Conform de statuten moet MQIC eerst proberen geld te lenen voor de niet-betalers. Met een “administrative” claim op het faillissement van $ 5,7 mio moet dat toch mogelijk zijn? Wanneer een indicatie van de opbrengst van de veiling van de polissen bekend is, kan deze mogelijkheid beter beoordeeld worden. De veiling wordt 14 september afgerond. Daarna is er nog geen geld beschikbaar, maar wel duidelijkheid.

Dan zijn er nog grote verschillen in betaalde premies tussen participanten. Een participant die geen premies heeft betaald na 1 oktober 2011 (en soms daarvoor ook niet!) en is toegetreden tot MQIC en de 2 % nu wel betaald, wordt niet gekort op zijn aanspraak. Iemand die wel alle premies had betaald, maar nu de 2% niet meer heeft, wordt volgens de plannen van MQIC met 10% op al zijn aanspraken gekort!! SPQI stelt voor deze groep MQIC-leden geen vermindering van aanspraken te doen voor deze 2 % tranche van de instaplening.


Wijziging statuten MQIC

Veel SPQI-leden zijn tevens lid van MQIC (circa 448 met 611 participaties voor totaal $ 105 mio). SPQI kan zich vinden in de voorgestelde wijzigingen. Het punt van het vorderingsrecht is juridisch noodzakelijk. 

Het schrappen van de regel, dat de aansprakelijkheidsvorderingen niet zijn ingebracht in de maatschap is in strijd met de in het voorjaar van 2012 gemaakte afspraken tussen MQIC en SPQI. Het is echter gewenst, dat MQIC en SPQI samenwerken om zo efficiënt mogelijk claims te kunnen verzilveren. SPQI stelt voor, dat de instemming met dit punt afhankelijk wordt gesteld van tussen de besturen van SPQI en MQIC te maken afspraken. Wij willen voorkomen, dat onze MQIC-leden dubbel betalen voor juridische acties. Tevens is van belang, dat de SPQI-leden die geen lid zijn van MQIC, ook kunnen meedelen in opbrengsten van claims die MQIC binnenhaalt.


Post uit de USA van Berger Singerman

Participanten hebben de afgelopen tijd een mailing ontvangen per post van bovengenoemd advocatenkantoor. Dit is het kantoor dat Mevr. Menotte heeft ingeschakeld. U kunt helpen kosten te besparen door aan te geven, dat u de informatie per email wenst te ontvangen. U heeft onlangs email hierover ontvangen van SPQI met uw informatie. Het enige wat u moet doen is deze door te sturen naar het email adres LCloyd@bergersingerman.com. Wellicht krijgt u van MQIC een zelfde mailing, U dient slechts op één van de mailingen te reageren. U kunt ook via onze website regelen, dat u op de email-lijst komt te staan. Zie hiervoor de rubriek Nieuws update.


Betaalde premies na 1 oktober 2011

SPQI is er voorstander van om een voorkeurspositie te verlenen aan participanten voor de sinds 1 oktober 2011 betaalde premies. Echter juridisch is dat wellicht niet mogelijk. SPQI zal dit onderwerp met de trustee op een geschikt moment bespreken.


Rubriek Nieuws update

SPQI heeft op haar website een aparte keuze gemaakt voor de rubriek “Nieuws update”. In deze rubriek zullen belangrijke nieuwtjes worden gepubliceerd vooruitlopend op een volgend bulletin. Bent uw nieuwsgierig? Raadpleeg regelmatig deze rubriek op www.spqi.nl.


MQIC betaalt geen premies meer (reactie trustee)

Hierbij treft u de reactie aan van Mevr. Cloyd (de advocaat van Mevr. Menotte) op de reden opgenomen in bulletin 48, dat MQIC geen premie meer betaalt. Het gaat hier over de bezwaren van MQIC tegen de consultant die door de trustee is ingehuurd voor begeleiding van de verkoop van onze polissen.


The Judge did not state he would not listen to the motion for reconsideration filed by MQIC after they had said they supported our consultant.  In fact, the Judge set the motion for reconsideration re the order approving the consultant for an evidentiary hearing, along with the oral objection to our broker.  The Court then set both matters for hearing and MQIC then withdrew their objection.  The objections to our consultant set forth by MQIC are unproven and unjustified.  If MQIC had a solid objection, they would have gone forward with their evidentiary hearing. 


Investor Claim Form PCI

SPQI krijgt hierover nog diverse vragen. De toelichting op de invulling van het formulier is gebaseerd op de uitgebreide discussie van het voorjaar 2012 met onze advocaat Ryan O’Quinn. Deze heeft tevens nog ruggespraak gehouden met de PCI-Receiver. Tevens heeft hij ons recent nog aangeraden, dat elke participant zelf zijn formulier inzendt aan de PCI-receiver. Ook als u deelneemt in MQIC raden wij u aan zelf het claimformulier in te zenden. Ter informatie zendt u dan een kopie aan MQIC. Het streven was om een collectieve claim in te dienen via SPQI en MQIC. Voor SPQI is dat op juridische gronden afgewezen. MQIC probeert dat nog rond te krijgen. Het voordeel van een collectieve claim is, dat de uitkering aan QI-participanten gebaseerd zou kunnen worden op de schade van alle investeerders in plaats van op de formulieren van een deel van de participanten (velen dienen geen claim in!). 

Het is dus in ons aller belang, dat iedereen zijn claim indient!


Correspondentie met SPQI

Wij verzoeken u dringend in uw correspondentie uw deelnemersnummer van SPQI te vermelden. Wij kunnen dan eenvoudiger uw gegevens terugvinden.


Uitgangspunten bestuur

De stichting werkt op basis van “Best Efforts” en sluit aansprakelijkheid uit voor haar werkzaamheden en rapportage.


De modellen die door SPQI worden gebruikt, dan wel die door de een SPQI-commissie beoordeeld zijn, zijn niets meer dan modellen; de keuze en de kwaliteit van de input bepaalt voor een groot gedeelte de uitkomsten. De insteek van het bestuur en de commissies is hier altijd conservatief en wij proberen alleen met redelijke aannames te werken. Door de specifieke natuur van de beleggingen in levensverzekeringen kan aan modellen niet veel meer waarde worden gehecht dan aan een grove indicatie. Geen enkele belegger dient haar keuzes te maken op basis van deze modellen, de uitkomsten van analyses of verwachte rendementen/waarderingen. Deze zijn slechts ter illustratie en het is zeer waarschijnlijk dat de werkelijkheid in zeer grote mate kan afwijken van de uitkomsten van de modellen.


SPQI kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de accuraatheid van de informatie die zij verschaft, zeker in het licht van de grote afhankelijkheid van informatie van derden.


SPQI probeert om zo goed en snel mogelijk alle relevante data bij beleggers te krijgen, maar alle beleggers moeten accepteren dat zij zelf altijd 100% verantwoordelijk blijven voor hun keuzes.

Copyright SPQI.nl © PVC2017