bulletin 50

Next


26 september 2013.

 

Inhoud van dit bulletin:

·      De polissen zijn via de veiling verkocht

·      SubCon is goedgekeurd

·      Groep Schutte doet weer moeilijk

·      Standpunt SPQI betreffende de betaalde premies van 1 oktober 2011 tot het faillissement

·      PCI-Claim, reminder.

·      Post uit de USA van Berger Singerman

·      Rubriek Nieuws update

·      Correspondentie met SPQI

·      Uitgangspunten bestuur

 

De polissen zijn via de veiling verkocht

De veiling van de $ 130 mio aan polissen heeft in totaal $9,85 mio opgebracht.
Wat betekent dit voor de participanten?

 

Een snelle globale analyse
Dat betekent, dat MQIC wellicht de $ 6 mio aan betaalde premies en kosten tegemoet kan zien. Grof weg blijft er dan over $ 4 mio + $ 3 mio van CLSF VIII is $ 7 mio. Daarvan gaan eerst de kosten nog af voor Mevr. Menotte, haar advocaat Leslie Cloyd, Litai Assets en adviseurs zoals Kapila. Stel deze kosten totaal op bijv. $ 2 mio. Dan blijft er over circa $ 5 mio voor uitkeringen en nog te maken kosten voor uitwinning van claims. Uitkeringen zullen waarschijnlijk plaatsvinden op basis van de netto geïnvesteerde bedragen inclusief extra premies. Voor MQIC is dat te zijner tijd circa $ 2,8 mio (dus MQIC ontvangt op enig moment totaal $ 8,8 mio). Niet-MQIC-leden ontvangen te zijner tijd dus samen circa $ 2,2 mio). Al met al zeer teleur stellende bedragen. SPQI verwacht niet, dat uitkeringen binnen 6 maanden plaats zullen vinden.


SPQI rekent nog op opbrengsten uit claims via het faillissement. Er is nog niet duidelijk welke van de vele potentiele claims de trustee gaat aanpakken. Na de regeling van SubCon moet zij hierover de knoop doorhakken. Een class action tegen de TD-bank is potentieel een grote claim buiten de trustee om. De opbrengst van de class action en de acties van de trustee komen ten goede aan alle participanten. De opbrengst van claims die MQIC behandelt, komen alleen ten gunste van MQIC-leden. SPQI en MQIC geven in algemene zin de voorkeur aan behandeling van de claims door de trustee en dus ten gunste van een ieder.

 

SubCon is goedgekeurd!
Dinsdag 24 september heeft de rechtbank de motie van Mevr. Menotte voor Substansive Consolidation goedgekeurd. Oorspronkelijk had MQIC een degelijke motie ingediend. Ook CLSF VIII is meegenomen in  SubCon evenals entiteiten van Mevr. Peck. Dit houdt in, dat het faillissement kan beschikken over circa $ 3 mio van CLSF VIII en dat nu zal worden besloten achter welke claims wordt aangegaan. Ook de participanten zullen nu een claim bij de trustee moeten indienen. Hiervoor staat vanaf 24 september een termijn in principe van 120 dagen. SPQI zal met de trustee overleggen hoe het formulier “Proof of Claim” moet worden ingevuld en aangeboden.

 

Groep Schutte doet weer moeilijk
De groep Schutte claimt, dat vooral haar aanhangers voor veel polissen de premies hebben betaald vanaf 1 oktober 2011 tot het faillissement eind augustus 2012. Op grond daarvan wil men voorkomen, dat de door MQIC betaalde premies na de faillissement datum als 1e worden terugbetaald. Deze actie zorgt weer voor de nodige uren van advocaten van 3 groepen (en dat betalen we uiteindelijk allemaal samen) en zal zeer waarschijnlijk worden afgewezen. Een beslissing hierover is door de rechtbank verschoven naar eind november. 

De tijdens het faillissement betaalde premies door MQIC zijn in de USA wettelijk een “administrative claim” en daarom bevoorrecht.

Standpunt SPQ betreffende de betaalde premies van 1 oktober 2011 tot het faillissement
Zoals eerder aangegeven is SPQI er een voorstander van dat deze premies worden bevoorrecht. Dankzij deze premies zijn polissen in stand gehouden van 1 oktober 2011 tot de faillissementsdatum eind augustus 2012. Deze premies dienen tenminste volledig te worden terugbetaald, voordat andere uitkeringen op basis van de in te dienen “Proof of Claim’s” plaatsvinden. Juridisch levert dat wellicht problemen op.   

 

PCI-Claim, reminder
U benadeelt QI-participanten als u geen claim instuurt voor 4 oktober. QI-participanten krijgen dan minder van de in het totaal van beschikbare gelden. Er is in totaal circa $ 3 mio beschikbaar, waarvan circa 40 % voor QI-participanten als alle claims worden ingediend. Zie tevens vorige bulletins.


Post uit de USA van Berger Singerman
Email adres wijzigingen moeten de participanten ZELF doorgeven aan Berger Singerman naar het email adres LCloyd@bergersingerman.com.

 

Rubriek Nieuws update

SPQI heeft op haar website een aparte keuze gemaakt voor de rubriek “Nieuws update”. In deze rubriek zullen belangrijke nieuwtjes worden gepubliceerd vooruitlopend op een volgend bulletin. Bent uw nieuwsgierig? Raadpleeg regelmatig deze rubriek op www.spqi.nl.

 

Correspondentie met SPQI
Wij verzoeken u dringend in uw correspondentie uw deelnemersnummer van SPQI te vermelden. Wij kunnen dan eenvoudiger uw gegevens terugvinden.

 

Uitgangspunten bestuur
De stichting werkt op basis van “Best Efforts” en sluit aansprakelijkheid uit voor haar werkzaamheden en rapportage.

De modellen die door SPQI worden gebruikt, dan wel die door een SPQI-commissie beoordeeld zijn, zijn niets meer dan modellen; de keuze en de kwaliteit van de input bepaalt voor een groot gedeelte de uitkomsten. De insteek van het bestuur en de commissies is hier altijd conservatief en wij proberen alleen met redelijke aannames te werken. Door de specifieke natuur van de beleggingen in levensverzekeringen kan aan modellen niet veel meer waarde worden gehecht dan aan een grove indicatie. Geen enkele belegger dient haar keuzes te maken op basis van deze modellen, de uitkomsten van analyses of verwachte rendementen/waarderingen. Deze zijn slechts ter illustratie en het is zeer waarschijnlijk dat de werkelijkheid in zeer grote mate kan afwijken van de uitkomsten van de modellen.

SPQI kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de accuraatheid van de informatie die zij verschaft, zeker in het licht van de grote afhankelijkheid van informatie van derden.

SPQI probeert om zo goed en snel mogelijk alle relevante data bij beleggers te krijgen, maar alle beleggers moeten accepteren dat zij zelf altijd 100% verantwoordelijk blijven voor hun keuzes.

Copyright SPQI.nl © PVC2017