bulletin 51

Previous

10 januari 2014Inhoud van dit bulletin:
• Van het bestuur
• Update opbrengsten van polissen
• Uitstel uiterste datum indiening Proof of Claim
• Wel of geen Proof of Claim indienen
• Proces tegen de QI-verdachten
• QI-Verlies wil zich opheffen
• Correspondentie met SPQI
• Uitgangspunten bestuur


Van het bestuur
Het bestuur van SPQI wenst u een gelukkig en gezond 2014. De ontwikkelingen waren in 2013 teleurstellend. De aanvankelijke hoop op een redelijke opbrengst lijkt vervlogen. De opbrengst van claims is onzeker en twijfelachtig. De procedures voor eventuele claims zullen tijdrovend en kostbaar zijn. De eindafrekening zal nog lang op zich laten wachten. Zodra dat relevant is, zal SPQI zich inspannen om uit de huidige opbrengsten een eerst uitkering te laten doen. De kosten die ten laste komen van de opbrengsten zijn echter aanzienlijk. Tevens dient de trustee voldoende middelen achter de hand te houden voor de afwikkeling. Rekent U voorlopig in 2014 dus nergens op. De trustee Mevr. Menotte heeft haar 4e update onlangs op haar website www.clsftrustee.com/ gepubliceerd.


Update opbrengst van de polissen
Mevr. Peck verkocht in de zomer van 2012 een aantal polissen voor een habbekrats. Mevr. Menotte heeft een regeling getroffen met de kopers van de polissen BGI 16 en CLSF 34, 36 en 37. De opbrengst hiervan is $ 3,3 mio. De getroffen regeling zal ongetwijfeld tenminste inhouden een terugbetaling van de betaalde koopsom en de daarna betaalde premies. De $ 3,3 mio is dus een bruto opbrengst. In principe kan van de eveneens verkochte polissen BGI 2 en 21 ook nog een opbrengst worden verwacht. SPQI heeft tevens begrepen, dat de trustee zelf namens alle participanten een claim heeft ingediend bij de curator van PCI. Indien deze de claim honoreert, zullen de participanten niet zelf een uitkering uit het faillissement van PCI ontvangen. Op zich is het een goede zaak, dat
de trustee de claim indient. Zij doet dit naar verwachting voor de totale investeringen van $ 223 mio in alle polissen. Dat is aanmerkelijk meer dan de participanten hebben ingediend, doordat maar een beperkt aantal een claim heeft ingediend. Het aandeel van de QI-participanten in de uitkering zal daardoor toenemen. SPQI schat dat de opbrengst circa $ 1,5 mio zal zijn. Een recapitulatie van de opbrengsten in US-dollars tot heden is:


Opbrengst van de veiling van polissen   $ 9,85
Opbrengst van CLSF VIII                      $ 3,00
Opbrengst van CLSF 34, 36 en 37         $ 2,20
Opbrengst van BGI 16                          $ 1,10
Opbrengst claim PCI                            $ 1,50
Voorlopige totale bruto opbrengst         $ 17,65


Uitstel uiterste datum indiening Proof of Claim
De uiterste datum waarop de Proof of Claim van participanten bij de rechtbank binnen moet zijn, is gesteld op 3 maart 2014. De reden hiervan is mede de afwijzing van de rechtbank van de motie van MQIC om een collectieve claim in te mogen dienen. MQIC lost dit op door per participant een individuele claim in te dienen. Hiertoe zijn en worden handtekeningen van de deelnemers in MQIC verzameld.

Er is echter nog steeds onduidelijkheid over de behandeling van de door MQIC betaalde premies vanaf de faillissementsdatum. Het gaat hier om bijna $ 6 mio! Wanneer de premies door de rechter beschouwd worden als “administrative claim”, dan ontvangt MQIC 
deze met voorrang op uitkeringen aan de participanten. Indien dit onverhoopt ook wordt afgewezen, zal MQIC voor de premies een afzonderlijke Proof of Claim moeten indienen.

Vermeldt altijd uw emailadres op de Proof of Claim.


Wel of geen Proof of Claim indienen?
Indien u geen deelnemer bent van MQIC moet u vanzelfsprekend uw eigen Proof of Claim indienen. Indien u als MQIC-lid geen 
enkel risico wenst te nemen en zelf de Proof of Claim indient, vermeldt dan met grote letters boven aan het 1e blad “MQIC-member”
en stuur een kopie naar MQIC. U mag geen betalingen opnemen in de claim, die aan MQIC, SPQI of QI-Verlies zijn gedaan. 
Dus uitsluitend rechtstreekse betalingen aan rekeningen onder beheer van Mevr. Peck opnemen. De uitgangspunten voor het invullen van de Proof of Claim zijn door SPQI in goed overleg met de trustee afgestemd.

De uitkering voor MQIC-leden dienen te zijner tijd natuurlijk rechtstreeks aan MQIC plaats te vinden. MQIC zal de uitkering aan haar “maten” conform haar statuten bepalen.


Proces tegen de QI-verdachten
Sinds begin oktober 2013 worden er wekelijks een aantal getuigen verhoord. Er zijn er echter veel (128, waarvan veel participanten). Naar het zich laat aanzien, heeft de rechter-commissaris daar nog wel een jaar voor nodig. De inschatting is, dat het proces tegen de 3 QI-verdachten op zijn vroegst begin 2015 kan beginnen. Nadere onderzoekswensen van de advocaten kunnen dat nog verder doen opschuiven. 


QI-Verlies onderzoekt haar toekomst
Op 27 december heeft QI-Verlies na lang aandringen van enkele van haar leden de eerste informatiebijeenkomst sinds de oprichting van de Stichting gehouden. De stichting is aan het eind van haar financiële middelen en vertegenwoordigt naar eigen zeggen niet langer meer een representatief deel van QI participanten. Daarnaast hebben twee van de drie bestuursleden hun functie neergelegd, De aanwezige leden is toegezegd, dat er een volledige financiële verantwoording zal worden overlegd. SPQI zal worden benaderd om in gesprek te gaan met de Stichting om te onderzoeken of het zinvol is QI-Verlies te laten opgaan in SPQI.


Overigens men kan zich nog steeds bij SPQI aanmelden als deelnemer. 

Dit is van belang voor deelname aan onze schadeclaim op de 3 verdachten, georganiseerde deelname aan andere claims en om geïnformeerd te blijven over de actuele ontwikkelingen.


Correspondentie met SPQI
Wij verzoeken u dringend in uw correspondentie uw deelnemersnummer van SPQI te vermelden. Wij kunnen dan eenvoudiger uw gegevens terugvinden. 

Emails aan SPQI graag via de website versturen. U hoeft daarvoor niet in te loggen.


Uitgangspunten bestuur
De stichting werkt op basis van “Best Efforts” en sluit aansprakelijkheid uit voor haar werkzaamheden en rapportage.

De modellen die door SPQI worden gebruikt, dan wel die door een SPQI-commissie beoordeeld zijn, zijn niets meer dan modellen; de keuze en de kwaliteit van de input bepaalt voor een groot gedeelte de uitkomsten. De insteek van het bestuur en de commissies is hier altijd conservatief en wij proberen alleen met redelijke aannames te werken. Door de specifieke natuur van de beleggingen in levensverzekeringen kan aan modellen niet veel meer waarde worden gehecht dan aan een grove indicatie. Geen enkele belegger dient haar keuzes te maken op basis van deze modellen, de uitkomsten van analyses of verwachte rendementen/waarderingen. Deze zijn slechts ter illustratie en het is zeer waarschijnlijk dat de werkelijkheid in zeer grote mate kan afwijken van de uitkomsten van de modellen.


SPQI kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de accuraatheid van de informatie die zij verschaft, zeker in het licht van de grote afhankelijkheid van informatie van derden.


SPQI probeert om zo goed en snel mogelijk alle relevante data bij beleggers te krijgen, maar alle beleggers moeten accepteren dat zij zelf altijd 100% verantwoordelijk blijven voor hun keuzes.

Copyright SPQI.nl © PVC2017