bulletin 52

30 januari 2014


Inhoud van dit bulletin:

  • Invullen Proof of Claim
  • Premies betaald via SPQI
  • Wel of geen Proof of Claim indienen
  • Proces tegen de QI-verdachten
  • Correspondentie met SPQI
  • Uitgangspunten bestuur


Invullen Proof of Claim
Hierbij nog een aantal punten, betreffende de invulling van de Proof of Claim,  waarover wij veel vragen krijgen:

  • Bij voorkeur een kopie van de participatie-overeenkomst als bijlage meezenden. Zeker als de betaling via een rekening op een andere naam heeft plaatsgevonden.
  • U mag geen betalingen opnemen in de claim, die aan MQIC, SPQI of QI-Verlies zijn gedaan. Dus uitsluitend rechtstreekse betalingen aan rekeningen onder beheer van Mevr. Peck opnemen. Zie tevens het stuk hierna over de premies die zijn betaald via SPQI. 

De uitgangspunten voor het invullen van de Proof of Claim zijn door SPQI in goed overleg met de trustee afgestemd.


Premies betaald via SPQI
In de periode van november 2011 t/m augustus 2012 zijn voornamelijk door Belgische deelnemers van SPQI premies betaald via de bankrekening van SPQI. Dit, omdat een aantal Belgische banken geen betalingen aan Mevr. Peck accepteerden.

Ook in dit geval is het standpunt van de trustee, dat participanten deze premiebetalingen niet zelf in hun Proof of Claim kunnen opnemen. 

SPQI zal voor deze betaalde premies een Proof of Claim indienen en de te ontvangen uitkering te zijner tijd pro rata aan haar deelnemers overmaken. Het gaat hier om een bedrag van circa 814.000 USD. Voor MQIC-deelnemers zal de uitbetaling door SPQI aan MQIC plaatsvinden.


Wel of geen Proof of Claim indienen?
Indien u geen deelnemer bent van MQIC moet u vanzelfsprekend uw eigen Proof of Claim indienen. 


Voor MQIC-deelnemers!
MQIC zal zelf voor haar maten een Proof of Claim indienen met een door U hiertoe verstrekte handtekening. Indien u als MQIC-lid geen enkel risico wenst te nemen en zelf de Proof of Claim indient, vermeldt dan met grote letters boven aan het 1e blad “MQIC-member” en stuur een kopie naar MQIC. 

Vermeldt tevens bij de vraag “Name and address where payment should be sent”: MQIC De uitkering voor MQIC-leden dienen te zijner tijd natuurlijk rechtstreeks aan MQIC plaats te vinden. MQIC zal de uitkering aan haar “maten” conform haar statuten bepalen.


Correspondentie met SPQI
Wij verzoeken u dringend in uw correspondentie uw deelnemersnummer van SPQI te vermelden. Wij kunnen dan eenvoudiger uw gegevens terugvinden. 

Emails aan SPQI graag via de website versturen. U hoeft daarvoor niet in te loggen.


Uitgangspunten bestuur

De stichting werkt op basis van “Best Efforts” en sluit aansprakelijkheid uit voor haar werkzaamheden en rapportage.

De modellen die door SPQI worden gebruikt, dan wel die door een SPQI-commissie beoordeeld zijn, zijn niets meer dan modellen; de keuze en de kwaliteit van de input bepaalt voor een groot gedeelte de uitkomsten. De insteek van het bestuur en de commissies is hier altijd conservatief en wij proberen alleen met redelijke aannames te werken. Door de specifieke natuur van de beleggingen in levensverzekeringen kan aan modellen niet veel meer waarde worden gehecht dan aan een grove indicatie. Geen enkele belegger dient haar keuzes te maken op basis van deze modellen, de uitkomsten van analyses of verwachte rendementen/waarderingen. Deze zijn slechts ter illustratie en het is zeer waarschijnlijk dat de werkelijkheid in zeer grote mate kan afwijken van de uitkomsten van de modellen.

SPQI kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de accuraatheid van de informatie die zij verschaft, zeker in het licht van de grote afhankelijkheid van informatie van derden.

SPQI probeert om zo goed en snel mogelijk alle relevante data bij beleggers te krijgen, maar alle beleggers moeten accepteren dat zij zelf altijd 100% verantwoordelijk blijven voor hun keuzes.

Copyright SPQI.nl © PVC2017