bulletin 53

16 maart 2014

 

Inhoud van dit bulletin:

·      Mevr. Peck vraagt zelf haar faillissement aan
·      Brief uit de USA betreffende het faillissement van Mevr. Peck

·      Terugvordering uitkeringen op polissen

·      Jaarvergadering MQIC

·      Correspondentie met SPQI

·      Uitgangspunten bestuur


Mevr. Peck vraagt zelf haar faillissement aan
Mevr. Peck heeft op 26 februari zelf haar faillissement aangevraagd. Bovendien blijkt zij momenteel achter slot en grendel te zitten. De reden daarvoor is waarschijnlijk, dat ze niet is komen opdagen ter rechtszitting. Tot curator in haar faillissement is benoemd Mevr. Margaret J. Smith. Overigens zit Mevr. Peck achter de tralies voor 6 maanden. Waarschijnlijk is de reden minachting van het hof.

Op zich is haar faillissement een positieve ontwikkeling voor de participanten. Er is gebleken, dat het voor diverse claims een probleem was, dat de geldstromen van  participanten via rekeningen van Mevr. Peck zijn gelopen in plaats van rekeningen per fonds (trust/polis). Nu kan er hopelijk in goed overleg tussen Mevr. Menotte en Mevr. Smith worden bekeken welke weg per claim de beste kansen biedt op succes.

 

Brief uit de USA betreffende het faillissement van Mevr. Peck
Veel participanten zullen inmiddels een brief hebben ontvangen betreffende dit nieuwe faillissement. Dit betreft de aankondiging van een crediteurenmeeting op 31 maart voor de rechtbank in West Palm Beach. U hoeft hierop geen actie te ondernemen. SPQI heeft zich gemeld bij Mevr. Smith. Tevens hebben wij hierover contact met onze advocaat Ryan O’Quinn. Waarschijnlijk zal de datum van 31 maart worden uitgesteld. Het betekent waarschijnlijk wel, dat u te zijner tijd ook in dit faillissement een “Proof op Claim” moet indienen. Deze zal in principe gelijk zijn aan de claim ingediend voor CLSF III/IV (inclusief alle fondsen) met de deadline van 3 maart 2014.

 

Terugvordering uitkeringen op polissen
Diverse participanten hebben een brief ontvangen van de advocaat van Mevr. Menotte inzake het faillissement van onze polissen. Hierin wordt gevraagd binnen 21 dagen de uitkering terug te betalen die op een aantal fondsen (LSF I, II en V) is gedaan. Dit omdat die uitkeringen afkomstig waren van stortingen van andere participanten. Bij een dergelijke Ponzi fraude is het gebruikelijk dat een zogenaamde “claw-back” plaatsvindt.

Daar het een belang betreft van een kleine specifieke groep participanten, kan SPQI niet namens deze groep de belangen behartigen. De belangen kunnen zelfs tegenstrijdig zijn. SPQI zal samen met MQIC de groep wel van advies dienen.

 

Jaarvergadering MQIC
Op donderdag 27 maart is de jaarvergadering van MQIC. Het bestuur van SPQI is hierbij aanwezig. Wij zullen belangrijke ontwikkelingen en feiten later aan u melden.

 

Correspondentie met SPQI
Wij verzoeken u dringend in uw correspondentie uw deelnemersnummer van SPQI te vermelden. Wij kunnen dan eenvoudiger uw gegevens terugvinden.

Emails aan SPQI graag via de website versturen. U hoeft daarvoor niet in te loggen.

 

Uitgangspunten bestuur
De stichting werkt op basis van “Best Efforts” en sluit aansprakelijkheid uit voor haar werkzaamheden en rapportage.

De modellen die door SPQI worden gebruikt, dan wel die door een SPQI-commissie beoordeeld zijn, zijn niets meer dan modellen; de keuze en de kwaliteit van de input bepaalt voor een groot gedeelte de uitkomsten. De insteek van het bestuur en de commissies is hier altijd conservatief en wij proberen alleen met redelijke aannames te werken. Door de specifieke natuur van de beleggingen in levensverzekeringen kan aan modellen niet veel meer waarde worden gehecht dan aan een grove indicatie. Geen enkele belegger dient haar keuzes te maken op basis van deze modellen, de uitkomsten van analyses of verwachte rendementen/waarderingen. Deze zijn slechts ter illustratie en het is zeer waarschijnlijk dat de werkelijkheid in zeer grote mate kan afwijken van de uitkomsten van de modellen.

SPQI kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de accuraatheid van de informatie die zij verschaft, zeker in het licht van de grote afhankelijkheid van informatie van derden.

 SPQI probeert om zo goed en snel mogelijk alle relevante data bij beleggers te krijgen, maar alle beleggers moeten accepteren dat zij zelf altijd 100% verantwoordelijk blijven voor hun keuzes.

Copyright SPQI.nl © PVC2017