bulletin 54

23 april 2014.

Inhoud van dit bulletin:

 • Update opbrengst van de polissen
 • Voortgang faillissement Mevr. Peck
 • SPQI huurt advocaat in voor o.a. het faillissement van Mevr. Peck
 • Voorkomen dubbele kosten MQIC-leden van SPQI
 • Terugvordering uitkeringen op polissen LSF I, II en V
 • Jaarvergadering MQIC
 • Correspondentie met SPQI
 • Uitgangspunten bestuur


Update opbrengst van de polissen

Een recapitulatie van de  bruto opbrengsten in miljoenen US-dollars tot heden is:


Opbrengst van de veiling van polissen     $ 9,85
Opbrengst van CLSF VIII                          $ 3,00
Opbrengst van CLSF 34, 36 en 37           $ 2,20
Opbrengst van CLSF 39                           $ 0,52
Opbrengst van BGI 16                              $ 1,10
Opbrengst claim PCI                                 $ 1,50
Voorlopige totale bruto opbrengst          $  18,17


Het gaat hier om bruto opbrengsten. Mevr. Menotte heeft schikkingen afgesproken met partijen, waarbij er nog kosten zijn voor het faillissement. Daarnaast zijn er substantiële kosten van Berger Singerman (nu al $ 2,5 mio!), Kapilla en Mevr. Menotte. Dat loopt in de miljoenen; stel totaal $ 6 mio, dan rest er nu nog $ 12 mio!

Het is echt een advocatenparadijs!


Voortgang faillissement Mevr. Peck

Participanten hebben over dit faillissement reeds 2x een schrijven van de rechtbank ontvangen. De conclusie hieruit is, dat participanten voor 6 juni 2014 een Proof of Claim moeten indienen. Deze claim kan worden gekopieerd van de claim die voor 3 maart ingediend moest zijn in het faillissement van CLSF II/IV. Het enige verschil is de “Debtor Name” en het “Case number”. De debtor name is:


Deborah Catherine Peck
128 Victoria Bay Court
Palm Beach Gardens, FL 33418

Het case number is: 14-14507-EPK


In tegenstelling tot eerdere berichten blijkt Mevr. Peck maar ruim een week in de gevangenis te hebben gezeten. Haar reden om zelf het faillissement aan te vragen is om binnenkort weer onbezorgd zonder schulden verder te kunnen leven (op kosten van haar rijke vader). In de jaarvergadering van MQIC is besloten om een budget beschikbaar te stellen van
 $ 200.000 om dit te voorkomen. Wanneer later zou blijken, dat Mevr. Peck toch nog waardevolle activa heeft, dan kunnen deze alsnog worden gevorderd.


SPQI huurt advocaat in voor o.a. het faillissement van Mevr. Peck
SPQI wil zelfstandig en objectief worden geïnformeerd over en vertegenwoordigd zijn bij juridische procedures in Amerika. Hiertoe wordt opnieuw samengewerkt met Andy Herron. Deze heeft ook de belangen van SPQI behartigd in het faillissement van de polissen (CLSF III/IV). 


Voorkomen dubbele kosten MQIC-leden van SPQI
Tegen de tijd dat het proces in Nederland begint tegen de 4 verdachten, zal SPQI een 3e bijdrage moeten vragen ten behoeve van het claimen van onze schade. 

SPQI is voornemens haar deelnemers te ontzien, die ook deelnemen aan MQIC. Gedacht wordt aan een laag vast bedrag. 
De belangrijkste reden hiervoor is, dat MQIC zich bij de vorige wijziging van de statuten heeft verplicht om ook deze procedure zelf te voeren. Onze MQIC-leden zouden dan 2x betalen voor dezelfde procedure.


Terugvordering uitkeringen op polissen LSF I, II en V
Op 22 april is voor participanten van SPQI en MQIC in LSF I, II en V een bijeenkomst georganiseerd.  De groep zal zich verder zelf organiseren. Daar het een belang betreft van een kleine specifieke groep participanten, kan SPQI niet namens deze groep de belangen behartigen. De belangen kunnen zelfs tegenstrijdig zijn. SPQI zal samen met MQIC de groep wel van advies dienen.


Update AdminQI maart april 2014
Voor die participanten die deze sprookjes nog lezen: Alles is de schuld van MQIC en/of SPQI. De Ponzi-fraude wordt afgedaan als financiering door Watershed!


Jaarvergadering MQIC
Op donderdag 27 maart was de jaarvergadering van MQIC. Het bestuur van SPQI is hierbij aanwezig geweest. 
Een groot deel van de vergadering is besteed aan een toelichting op de geldstromen en de mogelijke procedures. 


Geldstromen
De fraudemechanismen werden uitvoerig besproken: Tot september 2011 kwamen bij de TD Bank $ 210 mio binnen en $ 140 mio  gingen  naar andere rekeningen (en terug), en naar de polissen: voor de aankoop van polissen $ 43 mio, voor premies $ 28 mio en voor BGI interesten $ 12 mio. Hierdoor was het overschot in september 2011 praktisch 0.
Na september 2011 opent Mevr. Peck een nieuwe rekening bij de Bank Wells Fargo met de belofte dat de gelden uitsluitend voor premies zouden gebruikt worden. De stortingen bedroegen $ 6,25 mio, waarvan  $ 5 mio maar terecht kwam bij de verzekeraars. De overige $ 1,25 mio ging grotendeels naar AdminQI/Peck voor service fee’s.


Procedures
Er zijn diverse procedures mogelijk, waarvan tenminste 2 met een claim van een substantiële omvang. Dat zijn:

 • Een class action procedure tegen banken in de USA. Hierbij kunnen alle participanten zich later aansluiten. 
  SPQI zal U tijdig informeren.
 • Een procedure door MQIC over de gelapsde polissen tussen begin juni 2012 en 24-8-2012 (circa $ 150 verzekerde waarde).


Toetreding nieuwe maten tot MQIC
Een ander punt betreft een wijziging van de statuten. MQIC wil het mogelijk maken, dat er nog participanten toetreden tot de maatschap. Dat kan plaatsvinden tegen inlevering van 15 % van de uitkering op de over te dragen belangen in polissen. Dus no cure no pay, voor wat betreft de 1e 2 instapleningen; niet voor een eventuele 3e ronde. Niet betalen van een 3e ronde, zal resulteren in een vermindering van de aanspraken.

Dit is een eenzijdig voorstel van MQIC. Er heeft hierover geen overleg plaats gevonden met SPQI. Het is aan MQIC om participanten voor te rekenen of dit interessant is. De inschatting van SPQI is, dat MQIC ten minste $ 18 mio aan extra opbrengsten zal moeten binnen halen. Die opbrengsten moeten dan met name komen uit de claim op de gelapsde polissen.


Jaarverslag 2013
Een ander belangrijk punt betreft de goedkeuring van de jaarrekening over 2013. Omdat deze pas op de vergadering wordt uitgereikt, kan er per email over gestemd worden. SPQI heeft grote moeite met het hoge kostenniveau en de beperkte specificatie ervan. Per email heeft SPQI desgevraagd wel meer details ontvangen. Op 1 januari 2014 had MQIC nog € 459.624 in kas. Als onverhoopt eind juni de administrative claim van MQIC wordt afgewezen, zal er waarschijnlijk weer geld moeten worden opgehaald!


Voorstel van SPQI
SPQI dringt er op aan te onderzoeken of het mogelijk is een verdere splitsing aan te brengen in de werkzaamheden bij MQIC. Nu vinden er (wellicht onnodig) veel werkzaamheden plaats tegen een advocatentarief, tegenwoordig ook nog incl. BTW. 


Correspondentie met SPQI
Wij verzoeken u dringend in uw correspondentie uw deelnemersnummer van SPQI te vermelden. Wij kunnen dan eenvoudiger uw gegevens terugvinden. 

Emails aan SPQI graag via de website versturen. U hoeft daarvoor niet in te loggen.


Uitgangspunten bestuur
De stichting werkt op basis van “Best Efforts” en sluit aansprakelijkheid uit voor haar werkzaamheden en rapportage.

De modellen die door SPQI worden gebruikt, dan wel die door een SPQI-commissie beoordeeld zijn, zijn niets meer dan modellen; de keuze en de kwaliteit van de input bepaalt voor een groot gedeelte de uitkomsten. De insteek van het bestuur en de commissies is hier altijd conservatief en wij proberen alleen met redelijke aannames te werken. Door de specifieke natuur van de beleggingen in levensverzekeringen kan aan modellen niet veel meer waarde worden gehecht dan aan een grove indicatie. Geen enkele belegger dient haar keuzes te maken op basis van deze modellen, de uitkomsten van analyses of verwachte rendementen/waarderingen. Deze zijn slechts ter illustratie en het is zeer waarschijnlijk dat de werkelijkheid in zeer grote mate kan afwijken van de uitkomsten van de modellen.

SPQI kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de accuraatheid van de informatie die zij verschaft, zeker in het licht van de grote afhankelijkheid van informatie van derden.

SPQI probeert om zo goed en snel mogelijk alle relevante data bij beleggers te krijgen, maar alle beleggers moeten accepteren dat zij zelf altijd 100% verantwoordelijk blijven voor hun keuzes.

Copyright SPQI.nl © PVC2017