bulletin 55

16 mei 2014.Inhoud van dit bulletin:

 • Indienen Proof of Claim in het faillissement van Mevr. Peck
 • Overeenkomst van SPQI met QI-Verlies
 • Tekst van de overeenkomst van SPQI met QI-Verlies
 • Correspondentie met SPQI
 • Uitgangspunten bestuur


Indienen Proof of Claim in het faillissement van Mevr. Peck
Participanten hebben over dit faillissement reeds 2x een schrijven van de rechtbank ontvangen. De conclusie hieruit is, dat participanten voor 6 juni 2014 een Proof of Claim moeten indienen. Deze claim kan worden gekopieerd van de claim die voor 3 maart ingediend moest zijn in het faillissement van CLSF III/IV. Het enige verschil is de “Debtor Name” en het “Case number”. 


De debtor name is:
Deborah Catherine Peck
128 Victoria Bay Court
Palm Beach Gardens, FL 33418
United States of America

Het case number is: 14-14507-EPKDe claim dient te worden verzonden naar het volgende adres:
U. S. Bankruptcy Court 
Attn.: Clerk of Court
Flagler Waterview Building
1515 North Flagler Drive, 8th Floor
West Palm Beach, FL 33401 
United States of America


MQIC zal voor haar maten zelf de indiening van de claim verzorgen.


Overeenkomst van SPQI met QI-Verlies
De stichtingen zijn op 13 mei 2014 overeengekomen de krachten te bundelen. Dit bespaart kosten en geeft de positie van de participanten nog meer draagvlak. Feitelijk houdt de overeenkomst in een set van (gunstige) voorwaarden, waarop de deelnemers van QI-Verlies kunnen toetreden tot de SPQI. De integrale tekst van de overeenkomst is hieronder opgenomen.


Tekst van de overeenkomst van SPQI met QI-Verlies

 • QI-Verlies draagt zijn immateriële activa over aan de SPQI. QI-Verlies zal deze gedetailleerd beschrijven voor zover dat mogelijk is. Betreffende de gelegde beslagen en andere relevante juridische stukken zal SPQI hiervan een kopie ontvangen.
 • SPQI is bereid de deelnemers van QI-Verlies te registreren als deelnemers van SPQI na invulling van  de Deelnemersovereenkomst en het verstrekken van de Procesvolmacht. Huidige deelnemers van SPQI hebben een 1e en 2e bijdrage betaald. Als tegenprestatie voor de in dit document gemaakte afspraken zal de 1e en 2e bijdrage voor deze nieuwe deelnemers als voldaan worden beschouwd.
 • Voorwaarde voor het bovenstaande is tevens, dat QI-Verlies afziet van een aandeel van de opbrengst van haar deelnemers.
 • SPQI is bereid voor de juridische zaken gebruik te maken van Mr. Robert van Herwaarden. Dit op voorwaarde, dat we tot overeenstemming komen over de tarieven en aanpak. De aanpak zal waarschijnlijk zijn, dat SPQI voor haar deelnemers dezelfde stukken indient als MQIC. Daar zullen dus weinig kosten aan verbonden zijn. SPQI is er voorstander van, dat MQIC er voor zou kiezen ook Mr. Van Herwaarden in te schakelen voor het verhalen van schade op de Nederlandse verdachten.
 • De voorzitter van QI-Verlies Ilja van Houten zal onbezoldigd adviseur worden van het bestuur van SPQI.
 • QI-Verlies zal worden geliquideerd na afwikkeling van de gemaakte afspraken.
 • SPQI is op voorhand niet voornemens om intermediairs te vervolgen. Daar waar aantoonbaar sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van intermediairs in het verkoopproces aan gedupeerden, zal SPQI bij voldoende gebleken verhaal bij de betreffende intermediair(s) (/makelaars) deze doen aanspreken tot schadevergoeding voor de (rest)schade die het gevolg is van de grove schuld of opzet van die intermediair(s). Vooraf zal zorgvuldig worden getoetst of de kosten en (mogelijke) baten van dergelijke procedure(s) tegen elkaar opwegen. De beslissing van geval tot geval m.b.t. het wel of niet buiten of in rechte aanspreken berust ten allen tijde bij SPQI.
 • Wanneer het proces tegen de verdachten eindelijk gaat beginnen, heeft SPQI aanvullende middelen nodig. Twee derde van de deelnemers is lid van MQIC. MQIC heeft zich inmiddels opgeworpen om alles voor haar maten te doen. Om te voorkomen, dat deze deelnemers dubbel betalen, zal aan deze groep een vast laag bedrag per persoon of entiteit worden berekenend (bijv. € 25,--). De overige deelnemers zullen een 3e bijdrage dienen te betalen gebaseerd op de bedragen in de deelnemersovereenkomst. Wellicht volstaat een halve bijdrage. SPQI biedt deelnemers de gelegenheid om te betalen of het deelnemer schap te beëindigen. Voor zeer schrijnende en aantoonbare gevallen van financiële problemen, heeft SPQI een regeling van verrekening achteraf.
 • QI-Verlies zal aan SPQI een lijst doen toekomen van haar deelnemers. Deelnemers die geen of nagenoeg bijdrage hebben betaald aan QI-Verlies zullen afzonderlijk worden vermeld.Correspondentie met SPQI
Wij verzoeken u dringend in uw correspondentie uw deelnemersnummer van SPQI te vermelden. Wij kunnen dan eenvoudiger uw gegevens terugvinden. 

Emails aan SPQI graag via de website versturen. U hoeft daarvoor niet in te loggen.


Uitgangspunten bestuur
De stichting werkt op basis van “Best Efforts” en sluit aansprakelijkheid uit voor haar werkzaamheden en rapportage.

De modellen die door SPQI worden gebruikt, dan wel die door een SPQI-commissie beoordeeld zijn, zijn niets meer dan modellen; de keuze en de kwaliteit van de input bepaalt voor een groot gedeelte de uitkomsten. De insteek van het bestuur en de commissies is hier altijd conservatief en wij proberen alleen met redelijke aannames te werken. Door de specifieke natuur van de beleggingen in levensverzekeringen kan aan modellen niet veel meer waarde worden gehecht dan aan een grove indicatie. Geen enkele belegger dient haar keuzes te maken op basis van deze modellen, de uitkomsten van analyses of verwachte rendementen/waarderingen. Deze zijn slechts ter illustratie en het is zeer waarschijnlijk dat de werkelijkheid in zeer grote mate kan afwijken van de uitkomsten van de modellen.

SPQI kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de accuraatheid van de informatie die zij verschaft, zeker in het licht van de grote afhankelijkheid van informatie van derden.

SPQI probeert om zo goed en snel mogelijk alle relevante data bij beleggers te krijgen, maar alle beleggers moeten accepteren dat zij zelf altijd 100% verantwoordelijk blijven voor hun keuzes.

Copyright SPQI.nl © PVC2017