bulletin 56 aanvulling

5 juli 2014.

Voorkom dat uw kans op verhaal op uw intermediair verjaart!

Onderstaand artikel staat in Bulletin 56. Wij realiseren ons, dat de wetgeving in België anders kan zijn. Wij zullen binnen redelijke tijd (circa 2 weken) op onze site een download opnemen, die rekening houdt met de Belgische wetgeving op het gebied van verjaring. Heeft u de brief aan uw Belgische intermediair al verzonden, dan is het waarschijnlijk aan te bevelen straks alsnog de Belgische variant te sturen.


De tekst van Bulletin 56 is:
Na 5 jaar vervalt uw kans om uw intermediair (of makelaar) aansprakelijk te stellen voor de door u geleden restschade. U kunt dit voorkomen door uw intermediair een brief te sturen. U behoudt daarmee uw rechten op deze claim zonder dat u verplicht bent ook daadwerkelijk een claim bij de intermediair in te dienen.

SPQI heeft op het punt van aansprakelijk stellen van intermediairs steeds het volgende standpunt ingenomen:

SPQI is op voorhand niet voornemens om intermediairs te vervolgen. Daar waar aantoonbaar sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van intermediairs in het verkoopproces aan gedupeerden, zal SPQI bij voldoende gebleken verhaal bij de betreffende intermediair(s) (/makelaars) deze doen aanspreken tot schadevergoeding voor de (rest)schade die het gevolg is van de grove schuld of opzet van die intermediair(s). Vooraf zal zorgvuldig worden getoetst of de kosten en (mogelijke) baten van dergelijke procedure(s) tegen elkaar opwegen. De beslissing van geval tot geval m.b.t. het wel of niet buiten of in rechte aanspreken berust ten allen tijde bij SPQI.

Dit standpunt geldt voor een door SPQI ondersteunde actie tegen intermediairs. Het staat een participant natuurlijk vrij om zelf actie te ondernemen.

Ook indien uw intermediair heeft geadviseerd een onevenredig groot deel van uw vermogen in één beleggingscategorie (in dit geval Life Settlements) te investeren, maakt een u op grond van dat feit alleen al een goede kans op succes met een claim.

Voor de start van de verjaringstermijn van 5 jaar kunnen een aantal data als meetpunt worden gezien. Dat zijn bijvoorbeeld:

  • De arrestaties van de PCI-top eind januari 2011.
  • Het moment van lapsen van uw polis.
  • De arrestatie van de 3 Nederlanders eind september 2011.
  • De veiling van de polissen in september 2013.

SPQI heeft door haar advocaat Mr. R. van Herwaarden een concept brief laten voorbereiden om de verjaring te stuiten. Dit concept kunt u downloaden van onze website.

Copyright SPQI.nl © PVC2017