bulletin 56

25 juni 2014.Inhoud van dit bulletin:

  • Voorkom dat uw kans op verhaal op uw intermediair verjaart!
  • Aanpassing regels voor berekening 3 bijdrage
  • Beslissing over voorkeursrecht van premies betaald door MQIC
  • Jaarcijfers SPQI 2013
  • Correspondentie met SPQI
  • Uitgangspunten bestuur


Voorkom dat uw kans op verhaal op uw intermediair verjaart!
Na 5 jaar vervalt uw kans om uw intermediair (of makelaar) aansprakelijk te stellen voor de door u geleden restschade. U kunt dit voorkomen door uw intermediair een brief te sturen. U behoudt daarmee uw rechten op deze claim zonder dat u verplicht bent ook daadwerkelijk een claim bij de intermediair in te dienen.

SPQI heeft op het punt van aansprakelijk stellen van intermediairs steeds het volgende standpunt ingenomen:

SPQI is op voorhand niet voornemens om intermediairs te vervolgen. Daar waar aantoonbaar sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van intermediairs in het verkoopproces aan gedupeerden, zal SPQI bij voldoende gebleken verhaal bij de betreffende intermediair(s) (/makelaars) deze doen aanspreken tot schadevergoeding voor de (rest)schade die het gevolg is van de grove schuld of opzet van die intermediair(s). Vooraf zal zorgvuldig worden getoetst of de kosten en (mogelijke) baten van dergelijke procedure(s) tegen elkaar opwegen. De beslissing van geval tot geval m.b.t. het wel of niet buiten of in rechte aanspreken berust ten allen tijde bij SPQI.

Dit standpunt geldt voor een door SPQI ondersteunde actie tegen intermediairs. Het staat een participant natuurlijk vrij om zelf actie te ondernemen.

Ook indien uw intermediair heeft geadviseerd een onevenredig groot deel van uw vermogen in één beleggingscategorie (in dit geval Life Settlements) te investeren, maakt een u op grond van dat feit alleen al een goede kans op succes met een claim.

Voor de start van de verjaringstermijn van 5 jaar kunnen een aantal data als meetpunt worden gezien. Dat zijn bijvoorbeeld:

  • De arrestaties van de PCI-top eind januari 2011.
  • Het moment van lapsen van uw polis.
  • De arrestatie van de 3 Nederlanders eind september 2011.
  • De veiling van de polissen in september 2013.

SPQI heeft door haar advocaat Mr. R. van Herwaarden een concept brief laten voorbereiden om de verjaring te stuiten.
Dit concept kunt u downloaden van onze website.


Aanpassing regels voor berekening te zijner tijd van een 3e bijdrage
Wanneer het proces tegen de verdachten eindelijk gaat beginnen, heeft SPQI aanvullende middelen nodig. Twee derde van de deelnemers van SPQI is tevens lid van MQIC. MQIC heeft zich inmiddels opgeworpen om alles voor haar maten te doen. Om te voorkomen, dat deze deelnemers dubbel betalen, zal aan deze groep een vast laag bedrag per persoon of entiteit worden berekenend (bijv. € 25,-- per participatie). De overige deelnemers zullen een 3e bijdrage dienen te betalen gebaseerd op de bedragen in de deelnemersovereenkomst. 


Gezien het feit dat de berekening van uit te keren schadebedragen op basis van de investering wordt berekend, zal SPQI een 3e bijdrage voor CLSF-fondsen verlagen tot € 35 per USD 100.000 of € 50 per € 100.000 van de verzekerde waarde. Voor BGI-fondsen blijft de bijdrage € 70 per € 100.000.


Naar verwachting heeft SPQI voorlopig nog voldoende middelen in kas. Er zijn momenteel alleen advocatenkosten en kleine onkosten. SPQI zal haar deelnemers voorafgaande aan de facturering van een 3e bijdrage de gelegenheid bieden om desgewenst het deelnemerschap te beëindigen. Voor zeer schrijnende en aantoonbare gevallen van financiële problemen, heeft SPQI een regeling voor verrekening achteraf.


Beslissing over voorkeursrecht van premies betaald door MQIC
De behandeling van de moties van MQIC om het voorkeursrecht toe te kennen zijn uitgesteld. Hopelijk weten we eind juli meer.


Voorlopige Jaarcijfers SPQI 2013
De kosten bedroegen in 2013 totaal € 22.963 tegenover € 132.494 in het boekjaar 2011-2012). De opbrengst  in 2013 was beperkt tot € 63 rente. Per saldo is per 1 januari 2014 €21.935 beschikbaar. Binnenkort kunt u het volledige jaarverslag downloaden van de website.


Correspondentie met SPQI
Wij verzoeken u dringend in uw correspondentie uw deelnemersnummer van SPQI te vermelden. Wij kunnen dan eenvoudiger uw gegevens terugvinden. 

Emails aan SPQI graag via de website versturen. U hoeft daarvoor niet in te loggen.


Uitgangspunten bestuur
De stichting werkt op basis van “Best Efforts” en sluit aansprakelijkheid uit voor haar werkzaamheden en rapportage.

De modellen die door SPQI worden gebruikt, dan wel die door een SPQI-commissie beoordeeld zijn, zijn niets meer dan modellen; de keuze en de kwaliteit van de input bepaalt voor een groot gedeelte de uitkomsten. De insteek van het bestuur en de commissies is hier altijd conservatief en wij proberen alleen met redelijke aannames te werken. Door de specifieke natuur van de beleggingen in levensverzekeringen kan aan modellen niet veel meer waarde worden gehecht dan aan een grove indicatie. Geen enkele belegger dient haar keuzes te maken op basis van deze modellen, de uitkomsten van analyses of verwachte rendementen/waarderingen. Deze zijn slechts ter illustratie en het is zeer waarschijnlijk dat de werkelijkheid in zeer grote mate kan afwijken van de uitkomsten van de modellen.

SPQI kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de accuraatheid van de informatie die zij verschaft, zeker in het licht van de grote afhankelijkheid van informatie van derden.

SPQI probeert om zo goed en snel mogelijk alle relevante data bij beleggers te krijgen, maar alle beleggers moeten accepteren dat zij zelf altijd 100% verantwoordelijk blijven voor hun keuzes.

Copyright SPQI.nl © PVC2017