bulletin 58

Next

23 september 2014


Inhoud van dit bulletin:
• Compromis over door MQIC betaalde premies
• Wat gaat MQIC doen met het geld?
• Voorstel van SPQI aan MQIC betreffende een commissie Juridische Procedures
• Brieven uit Florida over ingediende moties 
• Ontvang email in plaats van post uit Florida
• Deadline voor registratie claims in het faillissement
• Beslagen op bankrekeningen en overige bezittingen van de verdachten
• Correspondentie met SPQI

  

Compromis over door MQIC betaalde premies
MQIC heeft een compromis gesloten met de trustee Mevr. Menotte over de door MQIC betaalde premies na 22 augustus 2012.  Het akkoord is gesloten met de hulp van bemiddelaars. De “administrative claim” voor de premies is vastgesteld op $ 4,5 mio. Er is voor een bedrag van $ 5,6 mio premies betaald. Het verschil van $ 1,2 mio zal als een normale claim gelden. Op 9 september is op de vergadering van de maten van MQIC dit compromis goedgekeurd. Na het verstrijken van de beroepstermijn zal 50 % worden uitbetaald ofwel $ 2.25 mio, als niemand hier tegen in beroep gaat. De 2e 50 % zal tegelijk worden uitbetaald met de uitkering op de claims. 
Dat kan nog jaren duren.

 

Wat gaat MQIC doen met het geld?
In de statuten van MQIC is uitgebreid beschreven, hoe verdeling van gelden dient plaats te vinden. 

Het bestuur van MQIC heeft besloten geen 1e uitkering te doen. Daarvoor geeft zij twee redenen aan:
• De vaststelling van de uitkering per participant kan pas exact worden berekend als
  de totale opbrengst bekend is. Als de totale opbrengst uiteindelijk laag blijkt te zijn,
  is het theoretisch mogelijk, dat participanten 

• bij een 1e uitkering meer hebben ontvangen dan waar ze recht op hebben.

• Men wil een flinke buffer beschikbaar hebben voor nog te voeren juridische
  procedures.


Voorstel van SPQI aan MQIC betreffende een commissie Juridische Procedures
SPQI heeft in de vergadering van 9 september voorgesteld, dat MQIC een commissie vormt van deelnemers om een objectieve besluitvorming betreffende te starten juridische procedures te waarborgen. De commissie zou tevens de mogelijkheid dienen te hebben om een second opinion aan een externe deskundige te vragen. Een beslissing om wel of niet te procederen, zou daardoor een beter draagvlak krijgen onder de deelnemers van MQIC. 


Brieven uit Florida over ingediende moties
De vele brieven of emails die we uit de USA ontvangen hebben, betreffen voornamelijk moties die over de voorgaande onderwerpen zijn ingediend. Tevens zijn moties ingediend voor de betaling van de curator van het faillissement van Mevr. Peck, alsmede haar advocaat en kosten van een bemiddelaar. 


Ontvang email in plaats van post uit Florida
Participanten klagen er over, dat ze nog steeds moties per post ontvangen ondanks hun melding deze graag per email te ontvangen. Wanneer u dat meldt, is het belangrijk de exacte adressering op te geven, die op de mailinglabel staat.

Stuur uw email naar LCloyd@bergersingerman.com 


Deadline voor registratie voorgenomen claims in het faillissement
Mevr. Menotte dient voor 25 september 2014 aan te geven op welke dossiers zij nog (juridische) actie gaat ondernemen. De afronding van het faillissement kan pas plaatsvinden als alle procedures zijn gevoerd. Dat zal zeker nog jaren kunnen duren.


Beslagen op bankrekeningen en overige bezittingen van de verdachten
Het gaat hier over de activa die op naam staan van de verdachten of op naam van hun vennootschappen. Eelco Homan en Mr. Robert van Herwaarden hebben in augustus een bezoek gebracht aan het bureau “BOOM”  (Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie) dat over de beslagleggingen gaat. Er zijn afspraken gemaakt op hoofdlijnen over de voorwaarden waarop een beslaglegging kan worden opgeheven ten gunste van de participanten. Het faillissementsrecht in de USA biedt bijvoorbeeld goede mogelijkheden om transacties zoals bankoverschrijvingen van de laatste 4 jaar voorafgaande aan de faillissementsdatum terug te draaien. In oktober zal SPQI hierover overleg hebben met Mevr. Menotte en haar advocaten. 


Correspondentie met SPQI
Wij verzoeken u dringend in uw correspondentie uw deelnemersnummer van SPQI te
vermelden. Wij kunnen dan eenvoudiger uw gegevens terugvinden. 
Emails aan SPQI graag via de website versturen. U hoeft daarvoor niet in te loggen.


Uitgangspunten bestuur
De stichting werkt op basis van “Best Efforts” en sluit aansprakelijkheid uit voor haar werkzaamheden en rapportage.

SPQI kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de accuraatheid van de informatie die zij verschaft, zeker in het licht van de grote afhankelijkheid van informatie van derden.

SPQI probeert om zo goed en snel mogelijk alle relevante data bij beleggers te krijgen, maar alle beleggers moeten accepteren dat zij zelf altijd 100% verantwoordelijk blijven voor hun keuzes.

Copyright SPQI.nl © PVC2017