bulletin 60

10  februari 2015

Inhoud van dit bulletin:

  • 5e voortgangsrapport van Mevr. Menotte dd. 9-1-2015
  • Financieel overzicht van het faillissement 
  • Wat wordt wellicht de hoogte van een uitkering aan participanten?
  • Class Action in Amerika
  • Procedure MQIC tegen de “Ieren”
  • Voorstel van SPQI aan MQIC betreffende een commissie Juridische Procedures
  • Kaspositie SPQI per 1-1-2015
  • Mevr. Peck geschrapt als advocaat
  • Claim indienen bij het New Jersey Lawyers’ Fund for Client Protection
  • Correspondentie met SPQI


5e voortgangsrapport van Mevr. Menotte dd. 9-1-2015
Op 21 augustus 2014 heeft Mevr. Menotte 9 procedures aangespannen tegen individuen en entiteiten betreffende schadeclaims. 
Twee van deze procedures zijn inmiddels geschikt en hieruit is $ 451.500 binnen gekomen. Naar verwachting zullen nog meer procedures aangaande schadeclaims worden aangespannen.

Er zijn in het faillissement in totaal 1105 claims ingediend in het kader van de geleden schade voornamelijk door participanten. Momenteel worden de claims onderzocht om te zien of er bezwaren zijn tegen bepaalde claims.

Het gehele verslag kunt u vinden op http://www.clsftrustee.com samen met diverse andere rapportages en moties.

Financieel overzicht van het faillissement
Samengevat zijn de totaalresultaten als volgt:

Netto ontvangsten$   19.379.308,44
Netto kosten          $    8.927.174,76
Saldo                     $   10.452.133,68


Het saldo is na aftrek van 1e termijn van de aan MQIC terugbetaalde “administrative expenses” (voornamelijk betaalde premies). De 2etermijn van $ 2,25 mio wordt pas betaald gelijktijdig met de uitkering van het saldo aan alle participanten. De terugbetalingen vinden plaats op basis van een uitspraak van de rechtbank (zie de motie op de website). Na voldoening van de 2e termijn blijft er dus voor alle participanten een bedrag over van circa $ 8 mio. De uitkering van de PCI-Claim is daar nog niet inbegrepen, alsmede de nog lopende schadeprocedures. Ook zullen er naar verwachting nog substantiële kosten ten laste komen. Het volledige financiële verslag is te vinden op de eerder genoemde website van Mevr. Menotte.Wat wordt wellicht de hoogte van een uitkering aan participanten?
Die vraag houdt velen van ons bezig. Wanneer SPQI hierover nu een inschatting moet maken, gaan wij uit van een beschikbaar netto totaalbedrag van $ 10 mio. Er is door participanten $ 223 mio geïnvesteerd. Grofweg zou dat een uitkering betekenen van 5 % op een ingediende claim. Niet veel dus! Wanneer kunt u dat verwachten? SPQI verwacht de komende 2 jaar nog geen uitkering. Er lopen nog veel zaken. Voor MQIC-leden loopt de uitkering via MQIC. 

Bij MQIC komt in totaal dus $ 4,5 mio binnen grotendeels als terugbetaling van premies en circa 5 % op de claims van de maten en 5 % over de claim van de niet terugbetaalde premies (over $ 1,16 mio).

MQIC betaalt eerst instapleningen, rente en eerder door participanten betaalde premies terug. Wat er wordt terug betaald is natuurlijk afhankelijk van wat er overblijft. De jaarlijkse exploitatiekosten van MQIC zijn (te) hoog.


Class Action in Amerika
Namens een aantal SPQI-deelnemers is vorig jaar een Class action gestart tegen de TD Bank. Het desbetreffende advocatenkantoor in Florida voert deze actie op no cure no pay basis en neemt daarmee zelf het risico. Het is een moeilijke procedure. Indien deze actie succesvol is, behoort een substantieel resultaat tot de mogelijkheden. SPQI zal u te zijner tijd tijdig aangeven, wanneer u zich hiervoor kan aanmelden.


Procederen MQIC tegen de “Ieren”
MQIC heeft inmiddels de eerste stappen gezet in een procedure tegen de Ieren.

SPQI is er niet van overtuigd, dat dit zinvol is; mede op basis van de argumenten genoemd in de motie van 13-11-2014, zie de website van Mevr. Menotte. De kosten zullen substantieel zijn. De claim is echter ook substantieel. Door toedoen van Ieren zijn er voor $ 170 mio polissen gelapst. SPQI wil graag een second opinion over de haalbaarheid van de procedure. MQIC is echter bang voor hoge kosten van een second opinion. Het dossier SLSF is zeer omvangrijk. Een beoordeling op hoofdpunten zou echter volgens SPQI haalbaar moeten zijn. 


Voorstel van SPQI aan MQIC betreffende een commissie Juridische Procedures
Jammer, dat MQIC het voorstel afwijst. Mede jammer, omdat MQIC nog meer procedures overweegt. SPQI vindt, dat de participanten hierover meer zeggenschap moeten hebben. De besluitvorming van het bestuur over deze procedures is ondoorzichtig. Jan de Schepper heeft tegengestelde belangen. Dat maakt de besluitvorming van het bestuur van MQIC discutabel. SPQI verwacht, dat een commissie Juridische Procedures kan zorgen voor een beter draagvlak onder de MQIC-leden. Dat geeft ook verlichting voor de moeilijke taak die Jan de Schepper heeft. 


Kaspositie SPQI per 1-1-2015
In 2014 zijn er weinig kosten geweest. Aan het begin van 2015 was er nog circa €11.000 aan liquide middelen. Begin van 2014 was dat circa € 22.000. Wij kunnen dus nog even voort. 


Mevr. Peck geschrapt als advocaat
Op 5 december 2014 heeft het New Jersey Hooggerechtshof een besluit genomen, waaruit blijkt dat Mevr. Peck akkoord is gegaan om te worden geschrapt van de Balie en ook nooit meer als advocaat actief mag zijn. Ook alle gelden waarover Mevr. Peck in New Jersey beschikt, worden geblokkeerd. Het besluit is genomen op disciplinaire gronden, zoals blijkt uit het feit dat Mevr. Peck wordt veroordeeld tot de kosten van het disciplinair onderzoek.


Claim indienen bij het New Jersey Lawyers’ Fund for Client Protection
In verband met het schrappen van Mrs. Peck kan iedere participant zelf een claim indienen bij het bovengenoemde fonds. De formulieren kunt u downloaden van de website www.judiciary.state.nj.us/cpf/index.htm .

De formulieren zullen te zijner tijd ook van onze website www.SPQI.nl gedownload kunnen worden te zamen met een nog te maken toelichting. De antwoorden op een aantal vragen zullen voor iedereen hetzelfde zijn. SPQI zal de antwoorden nog afstemmen. De deadline voor het indienen van de formulieren is tot 1 jaar na de uitspraak ofwel 4 december 2015. Voor de zekerheid is het aan te raden de claim eerder in te dienen. Het verdient aanbeveling om zelf de claim in te dienen ook als u deelnemer bent van MQIC. Voor alle participanten die een claim indienen is een totaalbedrag beschikbaar van maximaal $1,5 mio. Indien bijvoorbeeld 800 claims worden ingediend, is de schatting van SPQI, dat men te zijner tijd gemiddeld $ 1.875 ontvangt per claim.


Correspondentie met SPQI
Wij verzoeken u dringend in uw correspondentie uw deelnemersnummer van SPQI te vermelden. Wij kunnen dan eenvoudiger uw gegevens terugvinden. 

Emails aan SPQI graag via de website versturen. U hoeft daarvoor niet in te loggen.


Uitgangspunten bestuur
De stichting werkt op basis van “Best Efforts” en sluit aansprakelijkheid uit voor haar werkzaamheden en rapportage.

SPQI kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de accuraatheid van de informatie die zij verschaft, zeker in het licht van de grote afhankelijkheid van informatie van derden.

SPQI probeert om zo goed en snel mogelijk alle relevante data bij beleggers te krijgen, maar alle beleggers moeten accepteren dat zij zelf altijd 100% verantwoordelijk blijven voor hun keuzes

Copyright SPQI.nl © PVC2017