bulletin 61

29 Juli 2015


Inhoud van dit bulletin:

  • Class Action in Amerika succesvol!!!
  • Procedure MQIC tegen de “Ieren”
  • Kaspositie SPQI per 1-1-2015
  • Claim bij het New Jersey Lawyers’ Fund for Client Protection 
  • Procedure tegen Parcside
  • Strafproces tegen Moens, Laan en Blom
  • Jaarvergadering van MQIC van 23 juni
  • Waarom doet MQIC geen 1e uitkering?
  • Correspondentie met SPQI


Class Action in Amerika succesvol!!!
Op woensdag 25 juni heeft in New York op verzoek van de TD-bank mediation plaats gevonden. Van “onze kant” waren er 4 advocaten aanwezig. Dit team bestond uit advocaten van Grossman Roth (met name Dave Buckner) en O’Quinn Stumphauzer (Ryan O’Quinn). In Nederland en Belgie en Zuid-Amerika moesten getuigen telefonisch bereikbaar zijn. Laat in de avond onze tijd bereikten de advocaten een schikking van $ 20 mio. De rechtbank moet de schikking toetsen en een uitspraak doen over de advocatenkosten. Deze kunnen maximaal 1/3 zijn voor de uren van advocaten nog excl. de gemaakte kosten. Tevens spreekt de rechtbank zich uit over de claimprocedure. SPQI en MQIC zullen gedetailleerde participanteninformatie verstrekken aan de advocatenkantoren. De opbrengst komt ten gunste van alle participanten ongeacht of ze deelnemer zijn van SPQI of MQIC.

Deze advocaten hebben uitstekend werk gedaan!!

SPQI heeft gewacht met dit bulletin tot de voorlopige motie ter goedkeuring van de schikking bij de rechtbank was ingediend. De advocaten zullen de schikking voorleggen aan de participanten. Deze krijgen een termijn van 30 tot 60 dagen om hiertegen bezwaar aan te tekenen. De participanten die in de class action de aanklagers waren, hebben zich akkoord verklaard met het compromis. Dat geldt eveneens voor MQIC en SPQI. Het zou zeer onverstandig zijn om de schikking af te wijzen. Naar verwachting kan de voorlopige motie eind september door de rechtbank worden goedgekeurd. Daarna zullen de advocaten de definitieve motie indienen. Deze kan eind november zijn goedgekeurd. De uitkeringen kunnen dan nog voor het eind van het jaar plaatsvinden. Naar verwachting zal de uitkering van MQIC-leden rechtstreeks aan MQIC plaatsvinden. Dit kan inhouden, dat participanten die geen “maat” zijn van MQIC eerder geld krijgen!! Wij nemen aan, dat dit voor MQIC reden zal zijn om eerder een betaling te doen.


Procederen MQIC tegen de “Ieren”
MQIC heeft bij de rechtbank te Antwerpen inmiddels een aanklacht ingediend tegen alle betrokken partijen. In oktober is hierover een 1ezitting. Nagenoeg alle partijen laten zich door advocaten vertegenwoordigen. Naar verwachting wordt er voor het eind van het jaar duidelijk of MQIC namens haar maten het proces in België kan voeren. SPQI heeft in april aan een Belgische advocaat een second opinion gevraagd op basis van de van MQIC ontvangen gedetailleerde dagvaarding. De conclusie van SPQI was, na ruggespraak met MQIC, dat de zaak kansrijk is. Hopelijk wordt voor het eind van het jaar duidelijk, dat de zaak in België gevoerd kan worden. Dat zou voor de kosten gunstiger zijn. Hoe SPQI-deelnemers die geen maat zijn van MQIC te zijner tijd eventueel kunnen meedoen, zal later worden onderzocht. Dat zal uitsluitend kunnen tegen een afzonderlijke bijdrage zonder succesgarantie.


Kaspositie SPQI per 1-1-2015
In 2014 zijn er weinig kosten geweest. Aan het begin van 2015 was er nog circa €11.000 aan liquide middelen. Begin van 2014 was dat circa € 22.000. Wij kunnen dus nog even voort. Het jaarverslag over 2014 wordt binnenkort op de website gezet.


Claim indienen bij het New Jersey Lawyers’ Fund for Client Protection
MQIC probeert ondersteuning te krijgen van een advocaat in New Jersey voor het invullen van de grond waarop kan worden geclaimed. In de staat New Jersey dient een advocaat dat Pro Deo te doen in dit soort gevallen. Tot op heden heeft elke advocaat geweigerd. MQIC zal een klacht indienen, indien het niet lukt. De juiste formulering van de claimingsgrondslag is zeer belangrijk. Het fund heeft al aangegeven geen reden voor een claim te zien. Voor MQIC-maten wordt alles geregeld. SPQI zal trachten ook voor de overige participanten een tekst voor de grondslag van de claim aan te bevelen.

De formulieren zullen te zijner tijd ook van onze website www.SPQI.nl gedownload kunnen worden tezamen met een toelichting. De deadline voor het indienen van de formulieren is tot 1 jaar na de uitspraak ofwel 4 december 2015. 


Procedure tegen Parcside
Namens het faillissement voert Mevr. Menotte een proces tegen Parcside. Vrijwel alle polissen zijn via Parcside ingekocht. Vervolgens werden de polissen verkocht aan Watershed van Dennis Moens. Nog dezelfde dag werden de polissen vaak voor het dubbele bedrag verkocht aan één van onze fondsen!! De echtgenoot van Mevr. Peck is betrokken bij Parcside. Zij zelf ook! Naar verluidt, is de claim tegen Parcside 

$ 20 mio. Een paar participanten zijn al in Amerika geweest om in deze procedure te getuigen. Mocht dit tot een veroordeling leiden van Parcside dan is het te hopen dat het geld inmiddels niet is weggesluisd.


Strafproces tegen Moens, Laan en Blom
Het Openbaar Ministerie verwacht dat de strafzaak voor de zomer van 2016 kan beginnen. Inmiddels zijn 70 van de 90 getuigen verhoord. Eind 2015 zullen de verhoren zijn afgerond. De buitenlandse getuigen zullen in hun eigen land worden gehoord. Het voordeel van de vele verhoren voorafgaande aan het proces is, dat de voortgang na de start van het proces beter zal zijn.


Jaarvergadering van MQIC van 23 juni
In de vergadering werden naast de jaarcijfers de onderwerpen besproken over de 3 voorafgaande procedures. Er is uitgesproken, dat het zeker is, dat MQIC de instapleningen te zijner tijd met rente terugbetaalt. De afloop van de procedure tegen de TD-bank was toen nog niet bekend! We kunnen dus op meer rekenen! 

SPQI heeft wederom een beroep gedaan op MQIC om de exploitatiekosten te verminderen. Jean-François Lycops blijkt niet alleen Voorzitter van de Raad van bestuur te zijn, maar ook administrator. Hij geeft aan, dat het nieuwe bestuur van MQIC een andere voorzitter zal kiezen. Het bestuurslid van SPQI Paul Veithen wordt (op persoonlijke titel) gekozen in de nieuwe Raad van Bestuur. Jan de Schepper zit de vergadering mede voor, maar is uitsluitend een betaalde adviseur. Hij is er overigens van overtuigd, dat zijn kosten worden terugverdiend. 


Waarom doet MQIC geen 1e uitkering?
MQIC doet geen uitkering, omdat het bang is dat Mevr. Menotte te zijner tijd rechtstreeks aan de MQIC-maten gaat uitbetalen (behalve de preferente vordering van € 2,5 mio betreffende de premies) in plaats van aan MQIC. In dat geval krijgen een aantal participanten teveel; zeker als MQIC al de instaplening heeft terugbetaald. In principe is het argument van MQIC correct. Echter MQIC zou een deelbetaling kunnen doen op de instaplening. Het is dan mogelijk voor MQIC om bij de volgende aflossing een verrekening te laten plaatsvinden als participanten rechtstreeks van Menotte een uitkering ontvangen. Waarom doen ze dat niet?


Eind 2014 was er maar € 112.000 in kas.

Begin januari is er $ 2,5 mio terugontvangen van Menotte voor betaalde premies.

MQIC geeft echter per jaar € 600.000 uit!!! De volgende $ 2,5 mio komt pas tegelijkertijd met de (1e) betaling van Menotte. Dat duurt zeker ten minste nog 2 jaar.

MQIC schat kennelijk zelf dus in dat ze het geld nog nodig hebben. Een pluspunt is, dat Paul Veithen, bestuurslid van SPQI, nu in de Raad van bestuur is gekozen van MQIC. SPQI hoopt hierdoor meer invloed te kunnen uitoefenen.


Correspondentie met SPQI
Wij verzoeken u dringend in uw correspondentie uw deelnemersnummer van SPQI te vermelden. Wij kunnen dan eenvoudiger uw gegevens terugvinden. 

E-mails aan SPQI graag via de website versturen. U hoeft daarvoor niet in te loggen.


Uitgangspunten bestuur
De stichting werkt op basis van “Best Efforts” en sluit aansprakelijkheid uit voor haar werkzaamheden en rapportage.

SPQI kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de accuraatheid van de informatie die zij verschaft, zeker in het licht van de grote afhankelijkheid van informatie van derden.

SPQI probeert om zo goed en snel mogelijk alle relevante data bij beleggers te krijgen, maar alle beleggers moeten accepteren dat zij zelf altijd 100% verantwoordelijk blijven voor hun keuzes.

Copyright SPQI.nl © PVC2017