bulletin 62

22 september 2015


Inhoud van dit bulletin:

 • Nadere informatie over de Class Action TD Bank
 • Mening van het bestuur van SPQI over de TD Bank schikking
 • Aanmelden voor deelneming aan de schikking!!!!
 • Wanneer wordt de claim van de TD Bank uitbetaald?
 • Samenvatting lopende procedures door de bankruptcy
 • Jaarverslag SPQI 2014
 • 3e bijdrage SPQI
 • Correspondentie met SPQI
 • Uitgangspunten bestuur
 • Vrije vertaling van de “Long Form Notice” van de website www.TDbanksettlement.com
 • Vrije vertaling van een aantal belangrijke onderwerpen uit de diverse rechtbankstukken die u op de website kan vinden.
 • Voorbeeld van de briefkaart van de TD Bank Settlement Claims Administrator


Nadere informatie over de Class Action TD Bank
Zoals gemeld in ons vorige bulletin werd door onze advocaten in de TD-bank-zaak een regeling getroffen. Inmiddels hebben de meesten van u bericht uit de Verenigde staten ontvangen. Als bijlage bij dit onderwerp vindt u aan het slot van dit bulletin een vrije vertaling van de belangrijkste berichten die op de website zijn verschenen. Het adres van de website is:  www.TDbanksettlement.com

Op deze website is alle relevante informatie te vinden, die momenteel beschikbaar is.


De belangrijkste punten zijn:
. TD-bank stelt een fonds van$  20.000.000 ter beschikking van de Groep, verhoogd met $ 150.000 voor administratieve 
  ondersteuning.
. De Groep bestaat uit iedereen die heeft geïnvesteerd in Life Settlements via Quality Investments
. Uit het fonds dienen de advocatenhonoraria en de kosten te worden betaald.
. De rest is ter beschikking van alle groepsleden, tenzij u ervoor kiest om vrijwillig uit te treden om een eigen rechtszaak te 
  beginnen tegen TD-bank.


Naar verwachting zal er circa 14 á 15 miljoen dollar netto beschikbaar komen.

Indien alle participanten meedoen, zal de uitkering circa 6,2 á 6,6 % bedragen van de netto investering. Hoe het bedrag per participant
wordt berekend is nog niet duidelijk. In de 2e bijlage bij dit bulletin hebben we de relevante teksten uit de moties vrij vertaald weergegeven.


SPQI heeft eind juli haar adresinformatie aan de advocaten doorgegeven ten behoeve van een eerste registratie van haar deelnemers.
Sommigen hebben een e-mail ontvangen van : Help@abdataclassaction.com met de melding: 
“Notice of Class Action Settlement – Gevaerts v. TD Bank – 

Address Verification Required” 

Indien u deze e-mail hebt ontvangen, betekent dit dat er van u meerdere adressen aanwezig zijn in de bestanden. U dient deze e-mail te beantwoorden met opgave van uw naam, adres en e-mailadres, graag een CC naar info@SPQI.nl, zodat ook wij onze database kunnen controleren.


Mening van het bestuur van SPQI over de TD Bank schikking
Het bestuur van SPQI vindt de getroffen schikking een goed resultaat. De risico’s van het niet treffen van een schikking waren reëel. Het resultaat is redelijk en zal binnen een paar maanden leiden tot de ontvangst van een aandeel in het schikkingsbedrag.


Aanmelden voor deelname aan de schikking!!!!
Mede op advies van de Amerikaanse advocaten raadt SPQI participanten aan om zich aan te melden bij de TD Bank Settlement Claims Administrator. In de melding dient u de netto investering in de QI-polis(sen) te specificeren; dus investering min opbrengsten. SPQI adviseert u een kopie te sturen van uw claim in het faillissement van CLSF III/IV, dus in ieder geval op basis van dezelfde uitgangspunten. Geef alleen een gespecificeerde opgave, geen bewijsstukken. Stuur per persoon en/of entiteit een aparte melding. Maak op korte termijn melding aan:


info@TDBankSettlement.com 


of per post aan:


TD BANK SETTLEMENT 
CLAIMS ADMINISTRATOR 
c/o A.B. DATA, LTD. 
PO BOX 170500 
MILWAUKEE, WI 53217
USA


Een voorbeeld van de emailtekst kunt u op onze website downloaden.

Voor MQIC-deelnemers verzorgt MQIC uw melding.


Wanneer wordt de claim van de TD Bank uitbetaald?
De oorspronkelijke verwachting was eind 2015. Echter gezien de complexiteit van completering van de claiminformatie, zal het waarschijnlijk een paar maanden langer kunnen duren.


Claim indienen bij het New Jersey Lawyers’ Fund for Client Protection
MQIC heeft ondersteuning van een advocaat in New Jersey voor het invullen van de grondslag waarop kan worden geclaimd. SPQI heeft de toezegging van MQIC, dat zij de tekst beschikbaar stelt aan SPQI met betrekking tot de grondslag waarop de claim is gebaseerd. De deadline voor het indienen van de formulieren is tot 1 jaar na de uitspraak ofwel 4 december 2015. U kunt het formulier en de Engelse toelichting reeds van onze website downloaden. Wacht echter met het indienen tot een specifieke toelichting van SPQI beschikbaar is. Voor alle participanten die een claim indienen is een totaalbedrag beschikbaar van maximaal $1,5 mio. Indien bijvoorbeeld 800 claims worden ingediend, is de schatting van SPQI, dat men te zijner tijd gemiddeld $ 1.875 ontvangt per claim.


Samenvatting lopende procedures door de bankruptcy
De genoemde bedragen zijn de geclaimde bedragen in lopende procedures. Veelal zal via mediation een compromis worden gesloten dat lager ligt dan de claim.


Parcside en Phil Liam$ 39,-  mio
Michael Glaser$   0,6 mio
Sunstar en Reed Collingwood, al uitgesproken
Vonnis dat geprobeerd wordt te incasseren$   1,6 mio
Nog diverse niet nader gespecificeerde lopende zaken
Tevens zullen er nog diverse zaken worden aangespannen.

Dat betekent natuurlijk tevens, dat de afwikkeling nog jaren gaat duren, maar dat het in bulletin 60 geschatte beschikbare bedrag van 
$ 10 mio nog substantieel zou kunnen toenemen.


Jaarverslag SPQI 2014
Op de website van SPQI kunt u het jaarverslag downloaden.


3e bijdrage SPQI
SPQI heeft een 3e bijdrage nodig om de komende jaren met name de kosten te kunnen dragen van onze advoca(a)t(en) tijdens het strafproces (start in mei 2016) alsmede de procedures daarna om de schade te verhalen. De bijdrage zal dezelfde zijn als de 1e en de 2e bijdrage. De facturering zal plaatsvinden ten tijde van de uitbetaling van de TD Bank Claim. Het bestuur gaat er van uit, dat dit de laatste bijdrage zal zijn.


Correspondentie met SPQI
Wij verzoeken u dringend in uw correspondentie uw deelnemersnummer van SPQI te vermelden. Wij kunnen dan eenvoudiger uw gegevens terugvinden. 

E-mails aan SPQI graag via de website versturen. U hoeft daarvoor niet in te loggen.


Uitgangspunten bestuur
De stichting werkt op basis van “Best Efforts” en sluit aansprakelijkheid uit voor haar werkzaamheden en rapportage.

SPQI kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de accuraatheid van de informatie die zij verschaft, zeker in het licht van de grote afhankelijkheid van informatie van derden.

SPQI probeert om zo goed en snel mogelijk alle relevante data bij beleggers te krijgen, maar alle beleggers moeten accepteren dat zij zelf altijd 100% verantwoordelijk blijven voor hun keuzes.


Vrije vertaling van de “Long From Notice” van de website www.TDbanksettlement.com

REGELING TD-BANK 


Waar gaat de rechtszaak over? 
De rechtszaak heeft betrekking op de investeringen die de eisende groep hebben gedaan in life settlements via Quality Investments. De eisers stellen dat de door hen geïnvesteerde gelden werden verduisterd via de 3de rekening die een advocaat aanhield bij TD Bank. TD Bank stelt dat het niets verkeerd deed en dat het correct alle toepasselijke regels toepaste. De rechtbank heeft geen uitspraak gedaan wie van beiden gelijk heeft. 


Waarom is er een regeling? 
De rechtbank heeft geen beslissing genomen in het voordeel van de eisers of TD Bank. In plaats daarvan zijn beide partijen overeengekomen om tot een regeling te komen. Door akkoord te gaan met de regeling voorkomen de partijen de kosten en onzekerheid van een proces en ontvangen de leden van de groep de op deze website genoemde voordelen. De vertegenwoordigers van de groep en hun advocaten zijn van mening dat de regeling de best mogelijke oplossing is voor iedere gedupeerde. 


Wat houdt de regeling in? 
TD Bank heeft toegezegd een regelingsfonds ter beschikking te stellen van $ 20 miljoen, waaruit de groep betalingen kan ontvangen. TD Bank zal afzonderlijk $ 150.000 betalen voor administratie en aanverwante kosten. Eventuele kosten boven de $ 150.000 voor het beheer van het schikkingsfonds zullen worden behandeld als een kostenpost en afgetrokken van het fonds. 


Wie maakt deel uit van de groep? 
Alle personen die tussen 1 januari 2005 en nu hebben geïnvesteerd in life settlements zoals aangeboden door Quality Investments. Uitgesloten van de groep zijn: 


(a) Quality Investments en haar opdrachtgevers, bestuurders, directeuren en medewerkers, waaronder Deborah Peck, Dennis Moens  
      en Frank Laan; 
(b) TD-bank en haar opdrachtgevers, bestuurders, directeuren en medewerkers 
(c) een overheidsinstantie. 


Als lid van de groep heeft u de volgende keuze:


1. NIETS DOEN 

Als u niets doet, bent u en blijft u lid van de groep en ontvangt u de voordelen waarop de groep recht heeft. 

2. OPT-OUT van de regeling 

Als u de voordelen van de regeling niet wenst te verkrijgen en u wenst zich het recht voor te behouden om zelf een procedure te starten tegen TD Bank, dan dient u uit te stappen uit de groep. Alleen als U NIET in de groep wilt te blijven, moet u schriftelijk verzoeken om te worden uitgesloten van de regeling bij brief verzonden naar de beheerder van de regeling AB Data, 600 AB Date Drive, Milwaukee, WI 53217 USA. De brief dient de beheerder te bereiken vóór 8 oktober 2015. Als u een verzoek tot opt-out wenst in te dienen, dient u uw wettelijke bevoegdheid weer te geven.  Als u uittreedt uit de groep, kan u niet deelnemen aan de regeling en ontvangt u geen uitkering uit de regeling.  Opting-out is de enige manier om zelf een rechtszaak tegen TD Bank op te starten met betrekking tot de QI-investering. 


3. BEZWAAR TEGEN DE REGELING 
U kunt de rechtbank melden dat u het niet eens bent met het geheel of een deel van de regeling. Als u lid bent van de groep, kunt u bezwaar maken tegen een deel van de regeling, de regeling als geheel, het verzoek van de advocaten in verband met hun erelonen en kosten of het verzoek voor een vergoeding voor de vertegenwoordigers van de groep. Om bezwaar in de dienen, dient u in deze zaak een bezwaarschrift in te dienen bij de rechtbank. 


Wie vertegenwoordigt de groep? 
De rechtbank heeft een aantal advocaten aangewezen om de groep in de rechtszaak te vertegenwoordigen. De volgende advocatenkantoren en advocaten zijn door de rechtbank aangesteld: 


Grossman Roth, PA 
David M. Buckner, Esq.; Seth E. Miles, Esq.; 
Brett E. von Borke, Esq. Rachel Wagner Furst, Esq. 
2525 Ponce de Leon Blvd. 
Suite 1150 
Coral Gables, Florida 33.134 


O'Quinn Stumphauzer & Sloman 
Ryan O'Quinn, Esq. 
One SE Third Avenue 
Suite 1820 
Miami, Florida 33131 


Deze advocaten zullen u vertegenwoordigen u als deelnemer van de groep, tenzij u ervoor kiest om u te laten bijstaan door een eigen advocaat, evenwel op eigen kosten.


De advocaat van de groep vertegenwoordigt de groep op basis van een honorarium op basis van het bedrag van de schikking. Betaling van hun honorarium en kosten moet door de rechtbank worden goedgekeurd en wordt in mindering gebracht van het bedrag dat door TD-bank ter beschikking wordt gesteld. 

De advocaten van de groep hebben de intentie geuit om 30% van de ter beschikking gestelde gelden te vragen ter dekking van de honoraria plus terugbetaling van hun kosten. De honoraria en kosten zoals toegekend door de rechtbank zullen worden betaald uit de door TD-bank ter beschikking gestelde gelden. 

De advocaten zullen de rechtbank ook verzoeken om $ 10.000 elk uit te keren aan eisers Gevaerts en Schaffels om hen te vergoeden voor hun dienst aan de groep. 


Wanneer en waar zal de rechtbank beslissen of ze de regeling? 
De rechtbank zal een definitieve hoorzitting houden om te beslissen over de regeling en het verzoek voor advocatenerelonen en kosten. U kan deze zitting bijwonen en u kunt vragen om gehoord te worden, maar je hoeft dit niet te doen. De rechtbank zal een definitieve hoorzitting houden op 5 november 2015 om 11uur in de United States District Court voor het zuidelijke district van Florida, Fort Pierce Division, 101 South US Highway One, Fort Pierce, Florida 34.950. 

De hoorzitting kan worden verplaatst naar een andere datum of tijd zonder aanvullend bericht, dus het is een goed idee om deze website te raadplegen voor updates. 


ADRESWIJZIGING 
Om een verandering van adres aan te geven, gelieve te schrijven naar : 


TD BANK SETTLEMENT 
CLAIMS ADMINISTRATOR 
c/o A.B. DATA, LTD. 
PO BOX 170500 
MILWAUKEE, WI 53217 


Of te e-mailen naar: 


info@TDBankSettlement.com 

Indien u een e-mail hebt ontvangen die aangeeft dat de administrator 2 adressen in zijn bestanden heeft, gelieve te antwoorden op deze e-mail om uw huidig e-mail-adres te verifiëren.  U kunt ook naar de Claims Administrator schrijven op het hier boven vermelde adres om uw huidig postadres te verifiëren. 


Vrije vertaling van een aantal belangrijke onderwerpen uit de diverse rechtbankstukken die u op de website kan vinden.


Financiële Compensatie voor investeerders van de “Class”
Het bedrag van de vergoeding uit het schikkingsfonds zal voor elke individuele indentificeerbare investeerder afzonderlijk worden bepaald door de experts van de aanklagers gebaseerd op het netto bedrag, dat elke investeerder heeft betaald voor zijn pro rata belang in de door Quality Investments aangeboden fondsen. Ofwel, alle investeerders zullen uit het schikkingsfonds een pro rata uitkering ontvangen gebaseerd op hun geleden netto verlies. 


Berekening van de uitkeringen uit het schikkingsfonds
De berekening en de uitvoering van de uitkeringen aan investeerders behorend tot de “Class” van het Schikkingsfonds zal worden uitgevoerd door de Class Counsel (de advocaten) en hun deskundigen in combinatie met de Settlement Administrator. TD Bank zal aan de Class Counsel en de deskundigen van de eisers toereikende gegevens en informatie beschikbaar stellen om de berekeningen uit te voeren en te bevestigen. De kosten van berekening, controle en uitvoering van de toewijzingen worden gedragen door TD Bank als onderdeel van de kosten van het beheer van de schikking, zoals uiteengezet in paragraaf 38, tot de limiet uiteengezet in die paragraaf.


Verdeling van netto schikkingsfonds
Zo spoedig mogelijk, zal de Settlement Administrator het netto schikkingsfonds verdelen over alle Settlement Class Members, die de schikking niet hebben afgewezen.


Het Kennisgevingsprogramma per post
De administrator zal naar alle investeerders van de “Class” een briefkaart sturen in de vorm (zie bijlage), die de initiele kennisgeving bevat. De administrator zal een redelijk onderzoek uit te voeren voor alle briefkaarten die worden geretourneerd als onbestelbaar en zal opnieuw een briefkaart sturen aan investreerders van de “Class”, waarvan  nieuwe adressen werden geïdentificeerd door middel van onderzoek. Echter, omdat de eisers raadsman de adressen heeft van bijna alle leden van de “Class” en omdat veel leden reeds claims in de aparte faillissementsprocedure konden indienen, is eisers raadsman redelijk zeker dat de huidige adressen er zijn voor bijna alle leden van de “Class”.

Copyright SPQI.nl © PVC2017